Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla Kampaně Holiday Ops
 • Pravidla Kampaně Holiday Ops

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA KAMPANĚ HOLIDAY OPS („PRAVIDLA KAMPANĚ“) STANOVUJÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO TUTO KAMPAŇ HOLIDAY OPS („KAMPAŇ“) POŘÁDANOU NA EVROPSKÉM KLASTRU (EU.WARGAMING.NET) V MASIVNÍ ONLINE HŘE PRO VÍCE HRÁČŮ „WORLD OF TANKS“. PRAVIDLA KAMPANĚ OBSAHUJÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST A) A SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST B).

  B. NA TUTO KAMPAŇ SE DÁLE VZTAHUJÍ TAKÉ LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNKY SLUŽEB A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI USTANOVENÍMI LICENČNÍ SMLOUVY KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNEK SLUŽEB A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLY KAMPANĚ, JSOU ROZHODNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ.

  C. K ÚČASTI JE POTŘEBA PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

  VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  Část A

  1. Organizátor

  Tuto kampaň – Holiday Ops – pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále jen „organizátor“), 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie, 1080, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Této kampaně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do ní zapojí podle těchto pravidel kampaně. Každá osoba, která splňuje tyto požadavky a účastní se kampaně, je účastníkem.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se této kampaně NEMOHOU ZÚČASTNIT tyto osoby: (i) zaměstnanci, řídicí pracovníci, členové statutárního orgánu a zástupci organizátora, držitelé jeho licencí a jeho dceřiné a sesterské společnosti (dále jen „strany spojené s organizátorem“), (ii) rodiče, manželé, manželky, děti a sourozenci stran spojených s organizátorem a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se stranami spojenými s organizátorem.

  (c) Účastníci musí být občany jedné z evropských zemí, musí mít vytvořeny účty na stránce eu.wargaming.net Wargaming (Wargaming ID) a musí přijmout licenční smlouvu koncového uživatele. Všichni účastníci musí mít v době účasti dovršeno 18 a více let. Neplnoletý účastník musí mít pro účast souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Každý účastník zodpovídá za předložení příslušného souhlasu na žádost organizátora. Účastník se nesmí kampaně účastnit, pokud požadovaný souhlas neposkytne, nebo bude-li poskytnutý souhlas falsifikovaný, neúplný nebo podvodný.

  3. Udělení práv účastníky

  Přijetím těchto pravidel kampaně poskytuje každý účastník organizátorovi a držitelům jeho licencí právo na využití jeho/její přezdívky a informací o výsledcích jeho/její účasti pro propagační a reklamní účely týkající se kampaně ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  4. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu, nebo škody na zdraví, které vznikly důsledkem neexistence zaručených charakteristik nebo v případě podvodného záměru.

  (b) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody, způsobené organizátorem nebo stranami spojenými s organizátorem záměrně nebo hrubou nedbalostí.

  (c) V případě mírného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle článku 4 (a) a 4 (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně ty povinnosti, jejichž splnění v prvé řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní strana pravidelně spoléhat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou článků 4 (a), 4 (b) a 4 (d), kde platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  5. Neoprávněné zasahování

  (a) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoli osobu z účasti v kampani a zabránit jí v další účasti, jestliže taková osoba provádí cokoli z následujícího nebo se o to pokouší: (i) neoprávněně zasahuje do webové stránky organizátora a/nebo do kterékoli z částí kampaně, (ii) pokouší se narušit řádné fungování kampaně podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s organizátorem nebo jim vyhrožovat a/nebo (iv) jiným způsobem poruší tato pravidla kampaně nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZÁTORA NEBO JAKÉKOLI HRY ORGANIZÁTORA (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO POKUS O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TÉTO KAMPANĚ MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI ORGANIZÁTOR A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO DOMÁHAT SE PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADY ŠKODY A VYUŽÍT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. KAŽDÝ ÚČASTNÍK (NEBO, NENÍ-LI ÚČASTNÍK VE SVÉM STÁTĚ TRVALÉHO POBYTU PLNOLETÝM, JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ORGANIZÁTORA, STRANY SPOJENÉ S ORGANIZÁTOREM A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODŠKODNÍ A BUDE JE CHRÁNIT PŘED VŠEMI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ŠKODAMI A/NEBO ODPOVĚDNOSTÍ (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ ADVOKÁTŮ), KTERÉ MOHOU BÝT PROTI NIM VZNESENY NEBO KTERÉ MOHOU KOMUKOLI Z NICH KDYKOLI VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ ÚČASTNÍKA A/NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TOUTO KAMPANÍ.

  6. Právo organizátora zamítnout účast a ukončit tuto kampaň

  Bude-li existovat skutečný důkaz o podvodném elektronickém nebo neelektronickém neoprávněném narušení, nebo neautorizovaném zásahu do této kampaně, nebo do kterékoli její části, nebo pokud bude kampaň narušena podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovým virem, chybou programu, nebo chybou serveru), vyhrazuje si organizátor právo podle vlastního uvážení prohlásit účast podezřelých účastníků za neplatnou a/nebo ukončit kampaň. Používání jakýchkoli automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů nebo jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky se účastnit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  7. Obecné podmínky

  (a) Tato kampaň se řídí těmito pravidly kampaně a zákony Kyperské republiky. Do rozsahu, v jakém místní právo zbavuje účastníka ochrany, která je mu dopřána ustanoveními, od kterých se nelze podle zákona země, ve které má účastník své obvyklé bydliště, odchýlit, platí právo dané země. Ustanovení těchto pravidel kampaně nevylučují, nevymezují ani jinak neomezují žádná práva udělená spotřebitelům na základě platných právních ustanovení, ani nemohou být tímto způsobem vykládána. Vstupem do kampaně se účastník (nebo rodič/zákonný zástupce účastníka, je-li mladší než hranice plnoletosti v zemi, kde má trvalý pobyt) zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla kampaně a licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel kampaně nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel kampaně v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla soutěže neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  Část B

  1. Obsah kampaně Jak se zúčastnit

  Během kampaně bude obvyklá herní garáž účastníka přeměněna na speciální sváteční garáž s určitými interaktivními předměty (dále jen “sváteční předměty“) Každý účastník si může ozdobit tyto sváteční předměty sváteční výzdobou, kterou získá v krabičkách (krabička).

  Jak může účastník obdržet krabičky:

  Účastník může krabičky (1) obdržet po splnění herního úkolu nebo si je (2) může zakoupit zde https://2018.worldoftanks.eu (stránka kampaně).

  (1) Účastník by měl splnit herní úkol před uplynutím lhůty stanovené ve hře. Podle obtížnosti úkolu, který účastník splní, získá jednu či více krabiček.

  Každá krabička, kterou účastník získá po splnění herního úkolu, bude obsahovat tři náhodně vybrané sváteční ozdoby a jeden dárek navíc.

  To, jakou sváteční výzdobu bude krabička obsahovat, bude záležet na těchto charakteristikách krabičky:

  • jaké kolekce je součástí (ozdoba může být spojena se sovětským Novým rokem, nebo s moderními Vánocemi, nebo s tradičními Vánocemi nebo s čínským Novým rokem);
  • úroveň výzdoby (existuje úroveň výzdoby 1, úroveň výzdoby 2, úroveň výzdoby 3, úroveň výzdoby 4 a úroveň výzdoby 5);
  • typ dekorace (závěsné svítidlo, girlanda, ozdobná podložka pod stromeček, venkovní girlandy, malá světýlka, výzdoba do interiéru, dekorační sněhulák, ozdoba na vrcholu stromečku).

  V každé krabičce jsou tři náhodně vybrané charakteristiky ozdob zmíněné výše. Na základě jejich náhodné kombinace se určí, která sváteční ozdoba vypadne z krabičky.

  V dárku bude obsažen jeden z následujících herních předmětů:

  • 1 malá lékárnička;
  • 2 malé lékárničky;
  • 3 malé lékárničky;
  • 1 malá sada nářadí;
  • 2 malé sady nářadí;
  • 3 malé sady nářadí;
  • 1 ruční hasicí přístroj;
  • 2 ruční hasicí přístroje;
  • 3 ruční hasicí přístroje;
  • 1 velká sada nářadí;
  • 1 velká lékárnička;
  • 1 automatický hasicí přístroj;
  • 3 000 kreditů;
  • 7 000 kreditů;
  • 10 000 kreditů.

  (2) Účastník si také může krabičky zakoupit. Účastník navštíví stránku kampaně a vybere si množství a typ krabiček, které jsou k dispozici. Účastník si může zakoupit krabičku/y pro sebe anebo pro jiného hráče.

  Typy krabiček, které si může účastník zakoupit:

  1. Krabička s náhodným obsahem Sovětský Nový rok;
  2. Krabička s náhodným obsahem Moderní Vánoce;
  3. Krabička s náhodným obsahem Tradiční Vánoce;
  4. Krabička s náhodným obsahem Čínský Nový rok;

  Obsah krabičky:

  1. Krabička s náhodným obsahem Sovětský Nový rok;

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Sovětský Nový rok

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Sovětský Nový rok

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis č. 1 “Happy New Year” (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Nápis č. 2 “Enjoy New Victories” (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Emblém “sněhulák” (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu);
  • Emblém “salutování” (na všech vozidlech bývalého sovětského svazu).

  2. Krabička s náhodným obsahem Moderní Vánoce:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Moderní Vánoce

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Moderní Vánoce

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis “Merry Christmas!” (na všechna vozidla USA a UK);
  • Nápis “God Jul”” (na všechna švédská vozidla);
  • Nápis “メリークリスマス!” (na všechna japonská vozidla);
  • Nápis “Happy Holidays” (na všechna vozidla USA a UK);
  • Nápis “Glad helg” (na všechna švédská vozidla);
  • Nápis “良い冬休みを!” (na všechna japonská vozidla);
  • Emblém “Santova čepice” (na všechna vozidla USA, UK, a na švédská a japonská vozidla);
  • Emblém “mrkající skřítek” (na všechna vozidla USA, UK, a na švédská a japonská vozidla).

  3. Krabička s náhodným obsahem Tradiční Vánoce:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Tradiční Vánoce

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • ozdobnou podložku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Tradiční Vánoce

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis “Frohes neues Jahr” (na všechna německá vozidla);
  • Nápis “Joyeux Noel!” (na všechna francouzská vozidla);
  • Nápis “Veselé Vánoce” (na všechna československá vozidla);
  • Nápis “Wesołych Świąt” (na všechna polská vozidla);
  • Nápis “Frohes Fest” (na všechna německá vozidla);
  • Nápis “Joyeuses Fêtes” (na všechna francouzská vozidla);
  • Nápis “Šťastné svátky” (na všechna československá vozidla);
  • Nápis “Szczęśliwe święta” (na všechna polská vozidla);
  • Emblém “zelený věnec” (na všechna německá, francouzská, polská a československá vozidla);
  • Emblém “jmelí” (na všechna německá, francouzská, polská a československá vozidla).

  4. Krabička s náhodným obsahem Čínský Nový rok:

  Zaručený obsah

  1) Sváteční výzdoba (sváteční výzdoba na úrovni 5)

  Kolekce: Čínský Nový rok

  Sváteční výzdoba na úrovni 5 zahrnuje jednu z těchto ozdob:

  • závěsné svítidlo
  • girlandu
  • dečku pod stromeček
  • ozdobu na vrchol stromečku
  • výzdobu do interiéru
  • dekoračního sněhuláka
  • venkovní girlandu
  • malá světýlka.

  2) 250 zlaťáků

  3) Dárek

  V dárku bude obsažena jedna z následujících herních položek:

  • 250 zlaťáků
  • 500 zlaťáků
  • 1 000 zlaťáků
  • 1 den prémiového účtu
  • 3 dny prémiového účtu
  • 7 dnů prémiového účtu
  • 100 000 kreditů
  • 500 000 kreditů
  • Tank nízké úrovně (vozidlo 4. úrovně): T-28E F-30 + místo bez posádky, nebo AC 1 Sentinel + místo bez posádky, nebo PzKpfw B2 740 (f) + místo bez posádky)
  • Tank vysoké úrovně (vozidlo 8. úrovně): Typ 59 + místo bez posádky, nebo T26E5 + místo bez posádky, nebo Lorraine 40 t + místo bez posádky, nebo Scorpion G + místo bez posádky).

  4) Druhý dárek (ozdoba)

  Kolekce: Čínský Nový rok

  Ozdobou bude buď ozdoba na úrovni 1 nebo ozdoba na úrovni 2 nebo ozdoba na úrovni 3 nebo ozdoba na úrovni 4 nebo ozdoba na úrovni 5.

  Ozdoba, která vypadne, bude zahrnovat jeden z následujících předmětů: závěsné svítidlo, girlandu, ozdobnou podložku pod stromeček, ozdobu na vrchol stromečku, výzdobu do interiéru, dekoračního sněhuláka, venkovní girlandu, venkovní světla.

  Nezaručený obsah (může být zahrnuto v krabičce)

  Personifikační prvek

  Pokud vypadne z krabičky personifikační prvek, může se jednat o následující:

  • Nápis “狗年大吉” (na všechna čínská vozidla);
  • Nápis “恭贺新禧” (na všechna čínská vozidla);
  • Emblém “červený kohout” (na všechna čínská vozidla);
  • Emblém “červený drak” (na všechna čínská vozidla).

  Množství a ceny krabic, které si může účastník zakoupit:

  1. Množství krabiček: 3. Počáteční cena: 5,99 EUR. Konečná cena: 5,99 EUR. Konečná sleva: 0%.
  2. Množství krabiček: 11. Počáteční cena: 22,00 EUR. Konečná cena: 21,96 EUR. Konečná sleva: 8.97%.
  3. Množství krabiček: 25. Počáteční cena: 50,00 EUR. Konečná cena: 49,92 EUR. Konečná sleva: 19.89%.
  4. Množství krabiček: 75. Počáteční cena: 150,00 EUR. Konečná cena: 149,75 EUR. Konečná sleva: 33.23%.

  Upozorňujeme, že konečná cena za krabičku/y se může lišit podle vybraného způsobu platby. Před dokončením transakce zkontrolujte konečnou částku, která bude uvedena na stránce způsobu platby.

  Všechny transakce a vrácení peněz se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  Převzetí krabičky:

  Příjemcem krabičky je účastník, nebo jiný hráč určený účastníkem.

  Pokud si účastník zakoupí krabičku/y pro sebe, obsah krabičky/ek bude s příslušným oznámením připsán na účet účastníka. Pokud účastník zakoupí dárek pro jiného hráče, příjemce dárku obdrží o tomto dárku oznámení. Dárek bude připsán na účet příjemce jen po jeho přijetí příjemcem. Účastník, který daruje dárek, obdrží rovněž oznámení s informací, jestli příjemce dárek přijímá nebo odmítá.

  Specifické podmínky darování dárků se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  Sváteční atmosféra:

  Za každou sváteční ozdobu získají účastníci, kteří ozdobu obdrželi, určitý počet bodů za sváteční atmosféru (“sváteční atmosféra”). Body za sváteční atmosféru mají vliv na úrovně atmosféry (“úrovně atmosféry”), kterých může účastník dosáhnout. Za dosažení každé 10. úrovně atmosféry získá účastník herní dárky.

  Pokud účastník nasbírá všechny sváteční ozdoby z jedné kolekce (kolekce Sovětský Nový rok, kolekce Moderní Vánoce, kolekce Tradiční Vánoce nebo Čínský Nový rok), bude odměněn emblémy, nápisy a styly.

  Účastník může získat sváteční ozdoby také tak, že mu bude umožněno své sváteční ozdoby rozbít a z jejich úlomků vytvořit nové sváteční ozdoby.

  Adventní kalendář:

  V garáži má účastník možnost zkontrolovat v adventním kalendáři, které předměty z kolekce mu chybí a jaké herní úkoly může momentálně splnit, aby získal krabičku v rámci kampaně.

  VEŠKERÉ SVÁTEČNÍ OZDOBY BUDOU K DISPOZICI JEN BĚHEM KAMPANĚ. PO SKONČENÍ KAMPANĚ VEŠKERÉ OZDOBY, KTERÉ ÚČASTNÍK ZÍSKAL V KRABIČKÁCH, ZMIZÍ. PO SKONČENÍ KAMAPNĚ BUDE MOCI ÚČASTNÍK POUŽÍVAT DÁRKY (HERNÍ PŘEDMĚTY), EMBLÉMY, NÁPISY A STYLY, KTERÉ ZÍSKAL V KRABIČKÁCH, V BITVÁCH.

  SLEVY A ODMĚNY ZA ŽENSKOU POSÁDKU MUSÍ BÝT AKTIVOVÁNY DO 1. BŘEZNA 2018. POTÉ JICH UŽ ÚČASTNÍCI NEBUDOU MOCI VYUŽÍT.

  5. Termín kampaně

  Kampaň začíná 15. prosince 2017 v 05:00 UTC a končí 15. ledna 2018 v 05:00 UTC.

  ÚČAST BUDE POVOLENA JEN v tomto konkrétním časovém období (dále jen „Období kampaně“).