Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla Kampaně Holiday Ops
 • Pravidla Kampaně Holiday Ops

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA KAMPANĚ HOLIDAY OPS („PRAVIDLA KAMPANĚ“) STANOVUJÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO TUTO KAMPAŇ HOLIDAY OPS („KAMPAŇ“) POŘÁDANOU NA EVROPSKÉM KLASTRU (EU.WARGAMING.NET) V OBROVSKÉ ONLINE HŘE PRO VÍCE HRÁČŮ „WORLD OF TANKS“. PRAVIDLA KAMPANĚ OBSAHUJÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST A) A SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ (ČÁST B).

  B. NA TUTO KAMPAŇ SE DÁLE VZTAHUJÍ I LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNKY SLUŽBY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI USTANOVENÍMI LICENČNÍ SMLOUVY KONCOVÉHO UŽIVATELE, PODMÍNEK SLUŽBY A ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLY KAMPANĚ, JSOU ROZHODNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ.

  C. K ÚČASTI JE POTŘEBA PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

  VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  Část A

  1. Organizátor

  Tuto kampaň – Holiday Ops – pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále jen „organizátor “), 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie, 1080, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Této kampaně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do ní zapojí podle těchto pravidel kampaně. Každá osoba, která splňuje tyto požadavky a účastní se kampaně, je účastníkem.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se této kampaně NEMOHOU ZÚČASTNIT tyto osoby: (i) zaměstnanci organizátora, kteří se přímo podílejí na organizaci kampaně, jeho ředitelé a zástupci (společně dále jen „zapojené osoby“); (ii) rodiče, manželé a manželky, děti, bratři a sestry zapojených osob a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se zapojenými osobami.

  (c) Účastníci musí mít vytvořeny na stránce eu.wargaming.net účty Wargaming (Wargaming ID) a musí přijmout licenční smlouvu koncového uživatele. Všichni účastníci musí mít v době účasti 18 a více let. Neplnoletý účastník musí mít pro účast souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Každý účastník zodpovídá za předložení příslušného souhlasu na žádost organizátora. Účastník se nesmí kampaně účastnit, pokud požadovaný souhlas neposkytne, nebo bude-li poskytnutý souhlas falešný, neúplný nebo podvodný.

  3. Udělení práv účastníky

  Přijetím těchto pravidel kampaně poskytuje každý účastník organizátorovi a držitelům jeho licencí právo na využití jeho/její přezdívky a informací o výsledcích jeho/její účasti pro propagační a reklamní účely týkající se kampaně ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo bez dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  4. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Odpovědnost organizátora je v případě škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu, nebo škody na zdraví, které vznikly v důsledku podvodného záměru, neomezena.

  (b) Odpovědnost organizátora za škody způsobené organizátorem záměrně nebo hrubou nedbalostí je neomezena.

  (c) V případě bezvýznamného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude organizátor odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle článku 4 (a) a 4 (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně ty povinnosti, jejichž splnění v prvé řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní strana pravidelně spoléhat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou článků 4 (a), 4 (b) a 4 (d), kde platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  5. Neoprávněné zasahování

  (a) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoli osobu z účasti a zabránit jí v další účasti, jestliže taková osoba provádí cokoli z následujícího nebo se o to pokouší: (i) neoprávněně zasahuje do webové stránky organizátora a/nebo do kterékoli z částí kampaně, (ii) pokouší se narušit řádné fungování kampaně podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s organizátorem nebo jim vyhrožovat a/nebo (iv) jiným způsobem poruší tato pravidla kampaně nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZÁTORA NEBO JAKÉKOLI HRY ORGANIZÁTORA (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO POKUS O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TÉTO KAMPANĚ MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI ORGANIZÁTOR A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO DOMÁHAT SE PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADY ŠKODY A VYUŽÍT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. KAŽDÝ ÚČASTNÍK (NEBO, NENÍ-LI ÚČASTNÍK VE SVÉM STÁTĚ TRVALÉHO POBYTU PLNOLETÝM, JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ORGANIZÁTORA A JEHO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODŠKODNÍ A BUDE JE CHRÁNIT PŘED VŠEMI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ŠKODAMI A/NEBO ODPOVĚDNOSTÍ (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ ADVOKÁTŮ), KTERÉ MOHOU BÝT PROTI NIM VZNESENY NEBO KTERÉ MOHOU KOMUKOLI Z NICH KDYKOLI VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ ÚČASTNÍKA A/NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TOUTO KAMPANÍ.

  6. Právo organizátora zamítnout účast a ukončit tuto kampaň

  Bude-li existovat skutečný důkaz o podvodném elektronickém nebo neelektronickém neoprávněném narušení, nebo neautorizovaném zásahu do této kampaně, nebo do kterékoli její části, nebo pokud bude kampaň narušena podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovým virem, chybou programu, nebo chybou serveru), vyhrazuje si organizátor právo podle vlastního uvážení prohlásit podezřelou účast účastníků za neplatnou a/nebo ukončit kampaň. Používání jakýchkoli automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů nebo jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky se účastnit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  7. Obecné podmínky

  (a) Tato kampaň se řídí těmito pravidly kampaně a zákony Kyperské republiky. Pokud tyto zákony účastníkovi neposkytují ochranu, která mu jinak náleží podle ustanovení zákonů země, ve které má účastník své obvyklé bydliště, od nichž se nelze odchýlit, platí v takovém rozsahu zákonná ustanovení dané země. Vstupem do kampaně se účastník (nebo rodič/zákonný zástupce účastníka, je-li účastník mladší než hranice plnoletosti v zemi, kde má trvalý pobyt), zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla kampaně a licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) organizátora, podle toho, co je relevantní.

  (b) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel kampaně nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel kampaně v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla soutěže neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  SPECIFICKÁ PRAVIDLA KAMPANĚ

  (Část B)

  1. Obsah kampaně Jak se zúčastnit.

  Během kampaně bude herní garáž účastníka přeměněna na speciální sváteční garáž s určitými interaktivními předměty („sváteční předměty“). Každý účastník si může ozdobit tyto sváteční předměty sváteční výzdobou, kterou získá v krabičkách („krabičky“).

  2. Jak může účastník získat krabičky:

  Všichni účastníci kromě účastníků, kteří jsou obyvateli Belgie, mohou (1) obdržet krabice za dokončení herních úkolů nebo (2) si je zakoupit ve speciální sekci obchodu Wargaming Premium („stránka kampaně “). Účastníci, kteří jsou obyvateli Belgie, mohou krabičky získat pouze za dokončení herních úkolů.

  (1) Účastník by měl splnit konkrétní herní úkol před uplynutím lhůty stanovené ve hře. Podle obtížnosti úkolu, který účastník splní, získá jednu či více krabic.

  Každá krabička, kterou účastník získá po splnění herního úkolu, bude obsahovat tři náhodně vybrané sváteční ozdoby a jeden nebo dva dárky navíc.

  Sváteční ozdoby v krabičce mají následující vlastnosti:

  • jsou součástí konkrétní tematické kolekce (ozdoba může patřit do Novoroční kolekce, Vánoční kolekce, kolekce „Lunární Nový rok“ nebo kolekce „Magický Nový rok“);
  • úroveň ozdoby (úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4, úroveň 5);
  • typ ozdoby (vánoční hvězda, závěsná ozdoba, girlanda, ozdobná podložka pod vánoční stromeček, stůl, kuchyně, soška, osvětlení sošky, venkovní girlanda, malé osvětlení)

  Tyto vlastnosti se náhodně kombinují. Tato náhodná kombinace určuje, kterou sváteční ozdobu účastník v krabičce najde.

  V dárku bude obsažen jeden z následujících herních předmětů:
  1 malá lékárnička;
  2 malé lékárničky;
  3 malé lékárničky;
  1 bedýnka s nářadím;
  2 bedýnka s nářadím;
  3 bedýnka s nářadím;
  1 ruční hasicí přístroj;
  2 ruční hasicí přístroje;
  3 ruční hasicí přístroje;
  1 bedna s nářadím;
  1 velká lékárnička;
  1 automatický hasicí přístroj;
  5 000 kreditů;
  10 000 kreditů;
  15 000 kreditů.

  (2) Účastník si také může krabičky zakoupit, kromě účastníků, kteří jsou obyvateli Belgie. Účastníci, kteří jsou obyvateli Belgie, mohou krabičky získat pouze za dokončení herních úkolů.

  Pokud si chce účastník zakoupit krabičku, navštíví stránku kampaně a vybere si množství a typ krabiček, které jsou k dispozici.

  Účastník si může zakoupit čtyři typy krabiček, které patří do jedné z tematických kolekcí:

  1. Novoroční krabička;
  2. Vánoční krabička;
  3. Lunární krabička;
  4. Magická krabička.

  Účastník může krabičku zakoupit pro sebe nebo pro jiného hráče. Účastník může krabičku otevřít okamžitě po nákupu nebo její otevření odložit. V takovém případě bude krabička uložena v účtu účastníka, dokud ji účastník neotevře, v každém případě pak do konce kampaně.

  Obsah zakoupené krabičky:

  Zaručený obsah:

  (1) Sváteční ozdoba úrovně 5. Tato sváteční ozdoba může být kterákoli z následujících ozdob:
  vánoční hvězda, závěsná ozdoba, girlanda, ozdobná podložka pod vánoční stromeček, stůl, kuchyně, soška, osvětlení sošky, venkovní girlanda, malé osvětlení. Sváteční ozdoba bude patřit do stejné tematické kolekce (Novoroční kolekce, Vánoční kolekce, kolekce „Lunární Nový rok“ nebo kolekce „Magický Nový rok“) jako krabička.

  (2) Další sváteční ozdoba náhodné úrovně. Tato ozdoba může být jednou z následujících ozdob úrovně 1, úrovně 2, úrovně 3, úrovně 4 nebo úrovně 5: vánoční hvězda, závěsná ozdoba, girlanda, ozdobná podložka pod vánoční stromeček, stůl, kuchyně, soška, osvětlení sošky, venkovní girlanda, malé osvětlení. Doplňující sváteční ozdoba bude patřit do stejné tematické kolekce (Novoroční kolekce, Vánoční kolekce, kolekce „Lunární Nový rok“ nebo kolekce „Magický Nový rok“) jako krabička.

  (3) 250 zlaťáků.

  (4) Doplňující odměna. Tato odměna může být kterýkoli z následujících herních prvků: 100 000 kreditů; 500 000 kreditů; 250 zlaťáků, 500 zlaťáků, 1 000 zlaťáků, 1 den prémiového členství, 3 dny prémiového členství, 7 dnů prémiového členství, prémiové vozidlo: Defender + místo nebo Scorpion G + místo nebo IS-3MA + místo nebo Е25 + místo nebo leFH18 B2 + místo nebo M4 Imp + místo nebo KV-220-2 + místo nebo Turan3 + místo.

  Dárek:
  Bez ohledu na zaručený obsah, který účastník získá, má při otevření krabičky šanci také na získání dalšího herního prvku jako dárku.

  Množství a ceny krabiček, které si může účastník zakoupit:

  1. 3 krabičky. Počáteční cena 5,99 EUR
  2. 11 krabiček. Počáteční cena 19,99 EUR
  3. 25 krabiček. Počáteční cena 39,99 EUR
  4. 75 krabiček. Počáteční cena 99,99 EUR.

  Cena každé krabičky je vždy rovna ceně jejího obsahu nebo nižší.

  Upozorňujeme že konečná cena za krabičku/y se může lišit podle vybraného způsobu platby. Před dokončením transakce zkontrolujte konečnou částku, která bude uvedena na stránce způsobu platby.

  Všechny transakce a vrácení peněz se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  Převzetí krabičky:

  Příjemcem krabice je účastník, nebo jiný hráč určený účastníkem.

  Pokud si účastník zakoupí krabici/e pro sebe, obsah krabic/e bude s příslušným oznámením připsán na účet účastníka. Pokud účastník zakoupí dárek pro jiného hráče, příjemce dárku o tom obdrží oznámení. Dárek bude připsán na účet příjemce jen po jeho přijetí příjemcem. Účastník, který daruje dárek, obdrží rovněž oznámení s informací, jestli příjemce dárek přijímá nebo odmítá. Pokud nedojde k přijetí dárku do konce kampaně (nebo jejího ukončení organizátorem), účastník, který dárek zakoupil, obdrží náhradu ceny dárku v herních zlaťácích.

  Specifické podmínky darování dárků se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

  3. Sváteční atmosféra
  Za každou sváteční ozdobu získají účastníci, kteří ozdobu obdrželi, určitý počet bodů za sváteční atmosféru („sváteční atmosféra“). Body za sváteční atmosféru mají vliv na úrovně atmosféry („úrovně atmosféry“), kterých může účastník dosáhnout. Za každých 10 dosažených úrovní atmosféry získává účastník herní dárky.

  Jako jednu z odměn za dosažení úrovně atmosféry může účastník získat slevu na nákup vozidla určité úrovně („sváteční sleva“). Pokud se na toto vozidlo současně vztahuje další sleva a tato další sleva je rovna sváteční slevě nebo nižší, na nákup se uplatní sváteční sleva. Pokud je tato další sleva vyšší než sváteční sleva, na nákup se uplatní vyšší sleva. V obou případech může uživatel nevyužitou slevu použít později na nákup dalšího vozidla odpovídající úrovně.

  Účastník může získat sváteční ozdoby také tak, že mu bude umožněno své sváteční ozdoby rozbít a z jejich úlomků vytvořit nové sváteční ozdoby. Poté, co účastník dosáhne sváteční atmosféry úrovně 10, může úlomky použít k nákupu chybějících prvků alba kolekcí loňské kampaně Holiday Ops („Sváteční operace“ 2018).

  4. Album kolekcí
  Účastník může zkontrolovat album kolekcí a zjistit, které položky mu v každé kolekci chybí, a co může udělat pro jejich získání.

  Album kolekcí obsahuje čtyři tematické kolekce, do kterých jednotlivé ozdoby patří: Novoroční kolekce, Vánoční kolekce, kolekce „Lunární Nový rok“ nebo kolekce „Magický Nový rok“. Za získání všech prvků tematické kolekce účastník získá následující odměny, které může následně využít ve hře: 6 speciálních symbolů, 6 speciálních nápisů a 1 speciální styl pro vozidla. Do kolekcí jsou přidávány pouze jedinečné ozdoby, takže pokud účastník získá druhou stejnou ozdobu, tato nemá vliv na jeho pokrok v dokončování kolekce.

  Mimo to může účastník zkontrolovat album kolekcí loňské kampaně Holiday Ops („Sváteční operace“ 2018).

  5. Termín kampaně

  Kampaň začne 13. prosince 2018 v 05:00 UTC a skončí 14. ledna 2019 v 05:00 UTC. ÚČAST V KAMPANI JE MOŽNÁ POUZE po tuto konkrétní dobu trvání kampaně („doba trvání kampaně“).

  VEŠKERÉ SVÁTEČNÍ OZDOBY BUDOU K DISPOZICI JEN BĚHEM DOBY TRVÁNÍ KAMPANĚ. PO SKONČENÍ KAMPANĚ (NEBO JEJÍM UKONČENÍ ORGANIZÁTOREM) VŠECHNY SVÁTEČNÍ OZDOBY ZÍSKANÉ Z KRABIČEK ZMIZÍ A NEOTEVŘENÉ KRABIČKY BUDOU AUTOMATICKY OTEVŘENY. PO SKONČENÍ KAMPANĚ NEBO JEJÍM UKONČENÍ BUDE ÚČASTNÍK STÁLE MOCI VYUŽÍT V BITVÁCH ODMĚNY, SYMBOLY, NÁPISY A STYLY ZÍSKANÉ Z KRABIČEK.

  VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE ORGANIZÁTOR MŮŽE KAMPAŇ KDYKOLI POZASTAVIT. BĚHEM DOBY POZASTAVENÍ NEBUDOU FUNKCE KAMPANĚ (NAPŘÍKLAD: MOŽNOST ZÍSKAT A OTEVÍRAT KRABIČKY, VYVĚSIT OZDOBY VE SVÁTEČNÍM HANGÁRU, PLNIT HERNÍ ÚKOLY V RÁMCI KAMPANĚ, ZÍSKÁVAT ODMĚNY ZA POSBÍRÁNÍ KOLEKCÍ A ZA DOSAŽENÍ ÚROVNÍ SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRY, POUŽÍVAT ÚLOMKY K VÝROBĚ OZDOB, AKTIVOVAT SVÁTEČNÍ SLEVY) ÚČASTNÍKOVI DOSTUPNÉ. BĚHEM POZASTAVENÍ KAMPANĚ BUDE ÚČASTNÍK STÁLE MOCI VYUŽÍT ODMĚNY, SYMBOLY, NÁPISY A STYLY ZÍSKANÉ Z OTEVŘENÝCH KRABIČEK V BITVÁCH. POKUD BĚHEM POZASTAVENÍ KAMPAŇ SKONČÍ, BUDE KAMPAŇ POVAŽOVÁNA ZA UKONČENOU A NASTANOU DŮSLEDKY UKONČENÍ KAMPANĚ POPSANÉ VÝŠE.
  SVÁTEČNÍCH SLEV MUSÍ ÚČASTNÍK VYUŽÍT DO ÚNORA 2019. POTÉ JICH UŽ ÚČASTNÍCI NEBUDOU MOCI VYUŽÍT.