Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla Maratonu Grand Extravaganza
 • Pravidla Maratonu Grand Extravaganza

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA MARATONU (DÁLE „PRAVIDLA MARATONU“) STANOVUJÍ OBECNÉ PODMÍNKY, KTERÝMI SE TENTO MARATON (DÁLE „MARATON“) ŘÍDÍ PO CELÉM SVĚTĚ. PRAVIDLA MARATONU OBSAHUJÍ OBECNÁ PRAVIDLA (ČÁST A) A ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA (ČÁST B).

  B. ÚČAST V MARATONU ANI VÝHRA V NĚM NEJSOU PODMÍNĚNY ŽÁDNÝM DALŠÍM NÁKUPEM NEBO PLATBOU. NÁKUPEM SE NEZVYŠUJÍ VAŠE ŠANCE NA VÝHRU.

  C. TOHOTO MARATONU SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE OSOBY, KTERÉ JSOU PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH V MÍSTĚ JEJICH BYDLIŠTĚ PLNOLETÉ. NEPLNOLETÉ OSOBY SE MOHOU MARATONU ZÚČASTNIT POUZE SE SOUHLASEM RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A/NEBO POD JEHO DOHLEDEM.

  OBECNÁ PRAVIDLA

  Část A

  1. Organizátor

  Tento MARATON pod názvem MARATON GRAND EXTRAVAGANZA pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále „organizátor”), se sídlem 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikósie, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Tohoto MARATONU se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do něj zapojí podle těchto pravidel MARATONU.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se tohoto MARATONU NEMOHOU ZÚČASTNIT: (i) zaměstnanci, řídicí pracovníci, členové statutárního orgánu a zástupci organizátora, držitelé jeho licencí a jeho dceřiné a sesterské společnosti podílející se na organizaci MARATONU (dále jen „strany spojené s organizátorem“), (ii) rodiče, manželé, manželky, děti a sourozenci stran spojených s organizátorem a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se stranami spojenými s organizátorem.

  (c) Každý účastník odpovídá za včasné poskytnutí přesných údajů, např. jména, věku, e-mailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy a dalších údajů, pokud o ně organizátor požádá. Osoby, které požadované údaje neposkytnou nebo poskytnou neúplné, nesprávné nebo zavádějící údaje, se nebudou moci MARATONU zúčastnit nebo případně zvítězit a převzít cenu (pokud už se MARATONU účastní).

  3. Uplatnění nároku na cenu

  Výherci cen budou informováni na webu a/nebo e-mailem. Pravidla pro udělování cen jsou stanovena ve zvláštní části těchto pravidel MARATONU (část B).

  Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu nebo její část jinou cenou nebo položkou stejné nebo vyšší hodnoty podle vlastního uvážení. Pokud výherce ceny poruší tato pravidla MARATONU, bude diskvalifikován. Jestliže výherce nesdělí údaje potřebné k zaslání ceny ve lhůtě určené organizátorem, ztratí právo na převzetí ceny.

  4. Udělení práv účastníky

  (a) Přijetím těchto pravidel MARATONU poskytuje účastník organizátorovi a držitelům jeho licencí právo na využití svého jména/přezdívky, fotografie/avataru a informací o získané ceně, včetně jejich částečného využití, pro propagační a reklamní účely týkající se MARATONU ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  (b) Přijetím pravidel MARATONU účastník organizátorovi a jeho dceřiným a sesterským společnostem a případným dalším pověřeným osobám uděluje souhlas ke zpracování svých osobních dat poskytovaných organizátorovi jakýmkoli způsobem, včetně shromažďování, zaznamenávání, archivace, hromadění, uchovávání, aktualizace úpravy, pozměňování, elektronického kopírování, pořizování výtahů, využívání, předávání, odstraňování osobních údajů, předávání do dalších zemí, blokování, mazání nebo ničení, pro účely udělení ceny a plnění případných souvisejících zákonných povinností.

  5. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu, nebo škody na zdraví, které vznikly důsledkem neexistence zaručených charakteristik nebo v případě podvodného záměru.

  (b) Organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem nesou odpovědnost za škody, způsobené organizátorem nebo stranami spojenými s organizátorem záměrně nebo hrubou nedbalostí.

  (c) V případě bezvýznamného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude organizátor a/nebo strany spojené s organizátorem odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle článku 5 (a) a (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně takové povinnosti, jejichž dodržování především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění smluvní strana obvykle může očekávat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou článků 5 (a), (b) a (d), u nichž platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  6. Neoprávněné zasahování

  (a) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit kohokoli a zabránit mu v účasti, jestliže taková osoba (i) neoprávněně zasáhne nebo se pokusí zasáhnout do organizátorova webu, hry nebo do kterékoli z částí MARATONU, (ii) pokusí se narušit řádné fungování MARATONU podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s organizátorem nebo jim vyhrožovat nebo (iv) jiným způsobem poruší tato pravidla MARATONU nebo licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) uzavřenou s organizátorem.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ ORGANIZÁTOROVA WEBU NEBO JAKÉKOLI JEHO HRY (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO POKUS O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TOHOTO MARATONU MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI ORGANIZÁTOR A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO POŽADOVAT PO OSOBĚ (OSOBÁCH) ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADU ŠKODY A UPLATNIT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ORGANIZÁTORA, STRANY SPOJENÉ S ORGANIZÁTOREM A JEHO DCEŘINÉ A SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI BUDE BRÁNIT, ODŠKODNÍ JE A ZBAVÍ JE ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ VEŠKERÝCH NÁROKŮ, ZTRÁT, ŠKOD A/NEBO ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ PROTI NIM PŘÍPADNĚ BUDOU VZNESENY ČI UPLATNĚNY NEBO KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S ÚČASTNÍKOVOU ÚČASTÍ ÚČASTNÍKA NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TÍMTO MARATONEM.

  7. Právo organizátora zneplatnit účast a ukončit MARATON

  V případě faktického důkazu o podvodném elektronickém nebo neelektronickém neoprávněném narušení MARATONU nebo zásahu do něj nebo do kterékoli jeho části nebo v případě narušení MARATONU podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovým virem, chybou programu, nebo chybou serveru) si organizátor vyhrazuje právo zneplatnit účast účastníků, diskvalifikovat je, ukončit MARATON nebo udělit cenu podle vlastního uvážení. Používání automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů a jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky vstupovat do soutěže, účastnit se jí nebo opakovaně hodnotit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  8. Obecné podmínky

  (a) Tento MARATON se řídí těmito pravidly MARATONU a zákony Kyperské republiky.Pokud místní zákony účastníkovi neposkytují ochranu, která mu jinak náleží podle ustanovení zákonů země, ve které má účastník své obvyklé bydliště, od nichž se nelze odchýlit, platí v takovém rozsahu zákonná ustanovení dané země. Ustanovení těchto pravidel MARATONU nevylučují, neomezují ani jinak nezužují práva spotřebitelů podle platných právních ustanovení ani tak nikým nemohou být vykládána.

  (b) Vstupem do hry se účastník zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla MARATONU a licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) uzavřenou s organizátorem.

  (c) Aby se mohl účastník řádně zúčastnit a přihlásit se o cenu, může být organizátorem požádán o sdělení určitých osobních údajů, například jména, adresy bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo dalších kontaktních a daňových údajů. Tyto informace mohou být využity pro účely výslovně popsané v těchto pravidlech MARATONU. Organizátor je oprávněn sdělit tyto informace společnosti Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052), která je může poskytnout doručovacím společnostem, aby mohla výhercům doručit ceny.

  (d) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel MARATONU nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel MARATONU v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  (e) Povinnost uhradit případné daně, poplatky a příplatky z ceny má výhradně výherce ceny. V případě, že vybraný výherce ceny nesplní podmínky pro udělení ceny nebo cenu odmítne, cena propadne a organizátor bude moci podle vlastního uvážení zvolit, zda ji udělí jinému účastníkovi MARATONU.

  ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

  Část B

  1. Herní doba MARATONU

  Cluster zemí SNS: 23. března 2018 9:00 UTC až 6. dubna 2018 9:00 UTC

  Cluster zemí EU: 23. března 2018 10:00 UTC až 6. dubna 2018 10:00 UTC

  Severoamerický cluster: 23. března 2018 19:00 UTC až 6. dubna 2018 19:00 UTC

  Asijský a pacifický cluster: 30. března 2018 10:00 UTC až 10. dubna 2018 10:00 UTC

  2. Jak se zúčastnit:

  Během herní doby MARATONU se účastník může účastnit různých aktivit ve hře „World of Tanks“ (Svět tanků), např. bojových misí, maratonu nebo postupu clusteru, v nichž může plnit herní mise a za jejich splnění získávat žetony. Statistika získaných žetonů se bude zobrazovat na webu MARATONU www.wotonereward.eu a bude každou hodinu aktualizována.

  3. Jak budou vybíráni výherci

  Z každého ze 4 clusterů bude vybrán jeden nejlepší účastník, který v clusteru získal největší počet žetonů. Tito čtyři nejlepší účastníci získají první cenu. Pokud v clusteru získá stejný počet žetonů několik účastníků, bude první cena udělena účastníkovi, který žetony získal rychleji než ostatní účastníci ze stejného clusteru.

  Účastníci na 2. až 251. místě podle počtu získaných žetonů ve všech 4 clusterech získají zvláštní cenu. Pokud v clusteru získá stejný počet žetonů několik účastníků, bude na vyšší příčce účastník, který žetony získal rychleji než jeho spoluhráč ze stejného clusteru. Každou příčku může obsadit pouze jeden účastník.

  Výherci prvních i zvláštních cen budou zveřejněni na webu MARATONU do dvou (2) týdnů od skončení herní doby MARATONU:

  Cluster zemí SNS: do 20. dubna 2018

  Cluster zemí EU: do 20. dubna 2018

  Severoamerický cluster: do 20. dubna 2018

  Asijský a pacifický cluster: do 26. dubna 2018

  Organizátor ověří způsobilost výherce, a zda výherce neporušil pravidla MARATONU, a má právo vyřadit se seznamu výherců nezpůsobilé hráče nebo hráče, kteří porušili pravidla MARATONU.

  Při vyhlášení výsledků požádá organizátor výherce první i zvláštní ceny, aby navštívili web na odkaze, který bude uveden v e-mailu od organizátora, a sdělili údaje nutné pro doručení ceny. Tyto informace by měly být sděleny do 14 kalendářních dnů od doručení e-mailu.

  4. Ceny

  Ceny udělované v MARATONU jsou poskytovány jako součást leaderboardu Intel Trophy:

  První cena:

  17palcový herní notebook Alienware s procesorem Intel® Core™ i7

  Hodnota ceny je 3 299,99 USD. (Hodnota ceny se může lišit podle země).

  Organizátor udělí celkem čtyři první ceny. První cenu získá nejlepší účastník v každém ze čtyř clusterů (EU, SNS, Severní Amerika, Asie a pacifický region).

  Zvláštní cena:

  Procesor Intel® Core™ i7

  Hodnota ceny je 340 USD.(Hodnota ceny se může lišit podle země).

  Organizátor udělí celkem 1 000 zvláštních cen. Zvláštní cenu získá vždy 250 účastníků z každého ze čtyř clusterů (EU, SNS, Severní Amerika, Asie a pacifický region).

  První i zvláštní ceny výhercům dodá společnost Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) do 1. července 2018.