Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Zasady Kampanii: Operacje Świąteczne World of Tanks
 • Zasady Kampanii: Operacje Świąteczne World of Tanks

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY KAMPANII OPERACJE ŚWIĄTECZNE („ZASADY KAMPANII”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ KAMPANII OPERACJE ŚWIĄTECZNE („KAMPANII”) ORGANIZOWANEJ W EUROPEJSKIEJ GRUPIE GRY (EU.WARGAMING.NET) ONLINE DLA WIELU GRACZY „WORLD OF TANKS”. ZASADY KAMPANII OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO NINIEJSZEJ KAMPANII MAJĄ DODATKOWO ZASTOSOWANIE: UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI. W RAZIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI A ZASADAMI KAMPANII, PIERWSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY ZASADY KAMPANII.

  C. DO UDZIAŁU NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZE INTERNETOWE.

  ZASADY OGÓLNE KAMPANII

  Część A

  1. Organizator

  Niniejsza Kampania – Holiday Ops – jest organizowana przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo udziału w tej Kampanii przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niej zgodnie z niniejszymi Zasadami Kampanii. Uczestnikiem jest każda osoba, która spełnia niniejsze wymagania i bierze udział w Kampanii.

  (b) Niezależnie od powyższego następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tej Kampanii: (i) pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy oraz przedstawiciele Organizatora, jego licencjobiorcy oraz ich jednostki stowarzyszone i przedstawiciele („Strony Organizatora”); (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, bracia i siostry osób będących Stronami Organizatora; oraz (iii) osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoby będące Stroną Organizatora.

  (c) Uczestnicy muszą zamieszkiwać w jednym z krajów europejskich, muszą utworzyć konta Wargaming pod adresem eu.wargaming.net (Wargaming ID) oraz zaakceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Wszyscy Uczestnicy muszą w momencie uczestnictwa mieć ukończone 18 lat. Uprawniony nieletni powinien posiadać zgodę na uczestnictwo wydaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przekazanie odpowiedniej zgody, jeżeli Organizator tego zażąda. Uczestnik nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Kampanii, jeśli nie przekaże wymaganej zgody lub przekazana zgoda jest fałszywa, niepełna lub nosi znamiona oszustwa.

  3. Przyznanie praw w odniesieniu do Uczestników

  Akceptując niniejsze Zasady Kampanii, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do używania swojego nicka oraz informacji o swoich wynikach osiągniętych w związku z uczestnictwem, w materiałach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących Kampanii we wszelkich mediach na całym świecie w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia ani dalszej zgody Uczestnika.

  4. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z braku gwarantowanej cechy lub w przypadku zamiaru oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w zakresie szkód spowodowanych przez Organizatora lub Osoby powiązanej z Organizatorem w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator i/lub Osoby powiązane z Organizatorem będą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 (a) i 4 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do kwoty zwykłych możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 4 (a), 4 (b) i 4 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  5. Ingerencja

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i wydania zakazu uczestnictwa każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora i/lub dowolną część Kampanii; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania Kampanii w drodze oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk gry, (iii) szkodzenia, nadużywania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Osób powiązanych z Organizatorem; i/lub (iv) w inny sposób naruszenia, gdzie stosowne, niniejszych Zasad Kampanii lub Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI) BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ KAMPANII MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE PODJĘCIA SIĘ PRZEZ UCZESTNIKA PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, ORGANIZATOR ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGA(JĄ) SOBIE PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ODSZKODOWANIE ORAZ WSZCZĘCIA WSZELKICH INNYCH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH OD OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNEJ(-YCH) ZA PODJĘCIE SIĘ PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK (LUB, JEŚLI UCZESTNIK JEST NIELETNI W ŚWIETLE PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W MIEJSCU JEGO ZAMIESZKANIA, JEGO OPIEKUNOWIE PRAWNI) WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA, OSÓB POWIĄZANYCH Z ORGANIZATOREM ORAZ ICH JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓRYCHKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZESTNIKA LUB JEGO WYKORZYSTANIEM I/LUB W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ KAMPANIĄ.

  6. Prawo Organizatora do unieważnienia uczestnictwa i zakończenia niniejszej Kampanii

  W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tej Kampanii bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, błędy, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie Kampanii, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa podejrzanego Uczestnika i/lub zakończenia Kampanii wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego oprogramowania uruchamiającego lub rejestrującego bądź wszelkich innych środków mechanicznych lub elektronicznych pozwalających Uczestnikowi na automatyczne uczestnictwo jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  7. Warunki ogólne

  (a) Niniejsza Kampania podlega uregulowaniom zawartym w Zasadach Kampanii i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim lokalne prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Postanowienia niniejszych Zasad Kampanii nie wyłączają, nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawa przysługujące konsumentom na mocy odpowiednich przepisów obowiązującego prawa ani nie będą przez nikogo w ten sposób interpretowane. Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik (lub jeśli Uczestnik jest nieletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu jego zamieszkania, jego rodzic i/lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przestrzeganie, odpowiednio, niniejszych Zasad Kampanii oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad Kampanii nie wpływa na ważność ani wykonalność wszelkich pozostałych postanowień. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne bądź niezgodne z prawem, wówczas niniejsze Zasady Kampanii będą pozostawać w mocy i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami w taki sposób, jak gdyby nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie nie stanowiło ich części.

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KAMPANII

  Część B

  1. Treść Kampanii. Zasady uczestnictwa.

  W trakcie trwania Kampanii zwyczajowy garaż gry Uczestnika zostanie zastąpiony specjalnym garażem świątecznym zawierającym pewne elementy interaktywne („Elementy świąteczne”). Każdy Uczestnik może udekorować te Elementy świąteczne Dekoracjami świątecznymi, które otrzyma w pudełkach („Pudełkach”).

  Oto jak Uczestnik może otrzymać Pudełka:

  Uczestnik może (1) otrzymać Pudełka po zakończeniu misji lub (2) zakupić je na stronie https://2018.worldoftanks.eu („Stronie Kampanii”).

  (1) Uczestnik powinien ukończyć misję w czasie określonym w ramach gry. Zależnie od stopnia złożoności ukończonej misji Uczestnik będzie mógł otrzymać jedno lub więcej Pudełek.

  Każde Pudełko, otrzymane przez Uczestnika po ukończeniu misji, będzie zawierało trzy losowe Dekoracje świąteczne i jedną Nagrodę dodatkową.

  Dekoracje świąteczne zawarte w Pudełku będą uzależnione od następujących cech dekoracji Pudełka:

  • Przynależność kolekcji (dekoracja może należeć do kategorii Radzieckiego Nowego Roku, Nowoczesnych świąt, Tradycyjnych świąt lub Chińskiego Nowego Roku);
  • poziom dekoracji (dostępne są Dekoracje poziomu I, II, III, IV i V);
  • rodzaj dekoracji (dostępne są: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Lampy i podwórze, Światełka, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, szpic na choinkę).

  Każde Pudełko zawiera trzy losowe elementy dekoracyjne spośród wymienionych powyżej. Ich losowa kombinacja zadecyduje o tym, jaka Dekoracja świąteczna wypadnie z Pudełka.

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 1 Mała apteczka;
  • 2 Małe apteczki;
  • 3 Małe apteczki;
  • 1 Mały zestaw naprawczy;
  • 2 Małe zestawy naprawczy;
  • 3 Małe zestawy naprawczy;
  • 1 Gaśnica ręczna;
  • 2 Gaśnice ręczne;
  • 3 Gaśnice ręczne;
  • 1 Duży zestaw naprawczy;
  • 1 Duża apteczka;
  • 1 Automatyczny system gaśniczy;
  • 3000 kredytów;
  • 7000 kredytów;
  • 10 000 kredytów.

  (2) Uczestnik może także kupować Pudełka. W tym celu należy wejść na stronę Kampanii i wybrać liczbę oraz rodzaj dostępnych Pudełek. Uczestnik może kupić Pudełko/Pudełka zarówno dla siebie, jak i dla innego gracza.

  Oto rodzaje Pudełek dostępnych do zakupu:

  1. Pudełko z losową zawartością „Radziecki Nowy Rok”;
  2. Pudełko z losową zawartością „Nowoczesne święta”;
  3. Pudełko z losową zawartością „Tradycyjne święta”;
  4. Pudełko z losową zawartością „Chiński Nowy Rok”.

  Zawartość pudełka:

  1. Pudełko z losową zawartością „Radziecki Nowy Rok”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu V)

  Kolekcja: Radziecki Nowy Rok

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Radziecki Nowy Rok

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis nr 1 „Happy New Year” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Napis nr 2: „Enjoy New Victories” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Emblemat „Bałwanek” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich);
  • Emblemat „Salutowanie” (dotyczy wszystkich pojazdów radzieckich).

  2. Pudełko z losową zawartością „Nowoczesne święta”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Nowoczesne święta

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Nowoczesne święta

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „Merry Christmas!” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich i brytyjskich);
  • Napis „God Jul!” (dotyczy wszystkich pojazdów szwedzkich);
  • Napis „メリークリスマス!” (dotyczy wszystkich pojazdów japońskich);
  • Napis „Happy Holidays” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich i brytyjskich);
  • Napis „Glad helg” (dotyczy wszystkich pojazdów szwedzkich);
  • Napis „良い冬休みを!” (dotyczy wszystkich pojazdów japońskich);
  • Emblemat „Czapka Mikołaja” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich, brytyjskich, szwedzkich i japońskich);
  • Emblemat „Mrugający elf” (dotyczy wszystkich pojazdów amerykańskich, brytyjskich, szwedzkich i japońskich).

  3. Pudełko z losową zawartością „Tradycyjne święta”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Tradycyjne święta

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Tradycyjne święta

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „Frohes neues Jahr” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich);
  • Napis „Joyeux Noel!” (dotyczy wszystkich pojazdów francuskich);
  • Napis „Veselé Vánoce” (dotyczy wszystkich pojazdów czeskich);
  • Napis „Wesołych Świąt” (dotyczy wszystkich pojazdów polskich);
  • Napis „Frohes Fest” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich);
  • Napis „Joyeuses Fêtes ” (dotyczy wszystkich pojazdów francuskich);
  • Napis „Šťasné svátkyt” (dotyczy wszystkich pojazdów czeskich);
  • Napis „Szczęśliwe święta” (dotyczy wszystkich pojazdów polskich);
  • Emblemat „Zielony wieniec” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich, francuskich, polskich i czeskich);
  • Emblemat „Jemioła” (dotyczy wszystkich pojazdów niemieckich, francuskich, czeskich i polskich).

  4. Pudełko z losową zawartością „Chiński Nowy Rok”:

  Zawartość gwarantowana

  1) Dekoracja świąteczna (Dekoracja świąteczna poziomu 5)

  Kolekcja: Chiński Nowy Rok

  Dekoracja świąteczna poziomu 5 obejmuje jedną z następujących dekoracji:

  • Proporczyk
  • Girlandy
  • Dekoracje pod choinkę
  • Szpic na choinkę
  • Dekoracje domowe
  • Dekoracje bałwanków
  • Lampy i podwórze
  • Światełka.

  2) 250 złota

  3) Dodatkowa nagroda

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  • 250 złota
  • 500 złota
  • 1000 złota
  • 1 dzień premium
  • 3 dni premium
  • 7 dni premium
  • 100 000 kredytów
  • 500 000 kredytów
  • Czołg niskiego poziomu (pojazd poziomu 4) T-28E F-30 + miejsce w garażu bez załogi, lub AC 1 Sentinel + miejsce w garażu bez załogi, lub PzKpfw B2 740 (f) + miejsce w garażu bez załogi)
  • Czołg wysokiego poziomu (pojazd poziomu VIII): Typ 59 + miejsce w garażu bez załogi, lub T26E5 + miejsce w garażu bez załogi, lub Lorraine 40 t + miejsce w garażu bez załogi, lub Scorpion G + miejsce w garażu bez załogi).

  4) Druga nagroda dodatkowa (dekoracja)

  Kolekcja: Chiński Nowy Rok

  Dekoracją będzie Dekoracja poziomu 1 lub Dekoracja poziomu 2 lub Dekoracja poziomu 3 lub Dekoracja poziomu 4, lub Dekoracja poziomu 5.

  Dekoracja, która wypadnie z pudełka, będzie obejmować jeden z poniższych elementów: Proporczyk, Girlandy, Dekoracje pod choinkę, Szpic na choinkę, Dekoracje domowe, Dekoracje bałwanków, Lampy i podwórze, Lampki zewnętrzne.

  Zawartość niegwarantowana (może znajdować się w pudełku)

  Element personalizacyjny

  Jeśli z Pudełka wypadnie element personalizacyjny, może on obejmować jeden z poniższych:

  • Napis „狗年大吉” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Napis „恭贺新禧” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Emblemat „Czerwony Kogut” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich);
  • Emblemat „Czerwony smok” (dotyczy wszystkich pojazdów chińskich).

  Liczba i ceny Pudełek, które może zakupić Uczestnik:

  1. Liczba Pudełek – 3. Cena początkowa w euro – 5.99. Cena końcowa w euro – 5.99. Zniżka końcowa, % – 0.
  2. Liczba Pudełek – 11. Cena początkowa w euro – 22.00. Cena końcowa w euro – 21.96. Zniżka końcowa, % – 8.97.
  3. Liczba Pudełek – 25. Cena początkowa w euro – 50.00. Cena końcowa w euro – 49.92. Zniżka końcowa, % – 19.89.
  4. Liczba Pudełek – 75. Cena początkowa w euro – 150.00. Cena końcowa w euro – 149.75. Zniżka końcowa, % – 33.23.

  Należy pamiętać, że końcowa cena Pudełek może się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić ostateczny koszt podany na stronie metody płatności.

  Wszystkie transakcje i zwroty podlegają postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  Otrzymanie Pudełka:

  Odbiorcą Pudełka jest Uczestnik lub inny gracz wskazany przez Uczestnika.

  Jeżeli Uczestnik kupuje Pudełko/Pudełka dla siebie, zawartość Pudełka/Pudełek zostanie zapisana na konto Uczestnika wraz z odpowiednim powiadomieniem. Jeśli Uczestnik kupuje Pudełko dla innego gracza, wówczas odbiorca Pudełka otrzyma powiadomienie o Pudełku. Pudełko zostanie przypisane do konta odbiorcy dopiero po przyjęciu Pudełka przez odbiorcę. Uczestnik, który przekazuje Pudełko, również otrzyma powiadomienie z informacją, że odbiorca przyjął bądź odrzucił Pudełko.

  Szczegółowe zasady przekazywania Pudełek podlegają uregulowaniom zawartym w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  Atmosfera świąteczna:

  Każda Dekoracja świąteczna zapewni Uczestnikowi, który ją otrzymuje, pewną liczbę punktów atmosfery świątecznej („Atmosfery świątecznej”). Punkty Atmosfery świątecznej wpływają na poziomy atmosfery („Poziomy atmosfery”), które Uczestnik może osiągnąć. Po osiągnięciu każdego co dziesiątego Poziomu atmosfery Uczestnik otrzyma nagrody w ramach gry.

  Po zebraniu wszystkich Dekoracji świątecznych z jednej z kolekcji (Radzieckiego Nowego Roku, Nowoczesnych świąt, Tradycyjnych świąt lub Chińskiego Nowego Roku) Uczestnik otrzyma również emblematy, napisy i style.

  Aby otrzymać Dekoracje świąteczne, Uczestnik będzie także mógł rozbijać posiadane przez siebie Dekoracje świąteczne na skorupki i tworzyć z nich nowe Dekoracje w oparciu o swoją wiedzę o mechanice.

  Kalendarz adwentowy:

  Na kalendarzu adwentowym w garażu Uczestnik będzie mógł sprawdzać, jakich elementów kolekcji jeszcze nie posiada i jakie misje gry są obecnie dostępne, aby otrzymać Pudełko w ramach Kampanii.

  WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE BĘDĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W TRAKCIE KAMPANII. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE OTRZYMANE W PUDEŁKACH ZNIKNĄ. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ WYKORZYSTAĆ W POJEDYNKACH OTRZYMANE PRZEZ SIEBIE W PUDEŁKACH DODATKOWE NAGRODY (ELEMENTY GRY), EMBLEMATY, NAPISY I STYLE.

  ZNIŻKI I NAGRODY DLA CZŁONKIŃ ZAŁOGI ZOSTANĄ AKTYWOWANE DO MARCA 2018 R. POZA TYM UCZESTNIK NIE BĘDZIE JUŻ MÓGŁ Z NICH KORZYSTAĆ.

  5. Terminy Kampanii

  Kampania rozpocznie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 5:00 rano czasu UTC i zakończy się 15 stycznia 2018 r. o godz. 5:00 rano czasu UTC.

  REJESTRACJE NA POTRZEBY UCZESTNICTWA BĘDĄ PRZYJMOWANE tylko w tym konkretnym przedziale czasowym („Czas trwania Kampanii”).