Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Zasady Kampanii: Operacje Świąteczne
 • Zasady Kampanii: Operacje Świąteczne

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY KAMPANII OPERACJI ŚWIĄTECZNYCH („ZASADY KAMPANII”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI NINIEJSZEJ KAMPANII OPERACJI ŚWIĄTECZNYCH („KAMPANII”) ORGANIZOWANEJ W EUROPEJSKIEJ GRUPIE GRY (EU.WARGAMING.NET) ONLINE DLA WIELU GRACZY „WORLD OF TANKS”. ZASADY KAMPANII OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO NINIEJSZEJ KAMPANII MAJĄ DODATKOWO ZASTOSOWANIE: UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI. W RAZIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI A ZASADAMI KAMPANII, PIERWSZEŃSTWO BĘDĄ MIAŁY ZASADY KAMPANII.

  C. DO UDZIAŁU NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZE INTERNETOWE.

  ZASADY OGÓLNE KAMPANII

  Część A

  1. Organizator
  Niniejsza Kampania – Operacje świąteczne – jest organizowana przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo do udziału w tej Kampanii przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niej zgodnie z niniejszymi Zasadami Kampanii. Uczestnikiem jest każda osoba, która spełnia powyższe wymagania i bierze udział w Kampanii.

  (b) Niezależnie od powyższego następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tej Kampanii: (i) pracownicy Organizatora bezpośrednio uczestniczący w organizacji Kampanii, członkowie zarządu, dyrektorzy oraz przedstawiciele Organizatora (łącznie określani jako Strony Organizatora), (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, bracia i siostry osób będących Stronami Organizatora, oraz (iii) osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoby będące Stroną Organizatora.

  (c) Uczestnicy muszą utworzyć konta Wargaming na stronie eu.wargaming.net (Wargaming ID) oraz zaakceptować Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Wszyscy Uczestnicy muszą w momencie uczestnictwa mieć ukończone 18 lat. Uprawniony nieletni powinien posiadać zgodę na uczestnictwo wydaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przekazanie odpowiedniej zgody, jeżeli Organizator tego zażąda. Uczestnik nie kwalifikuje się do uczestnictwa w Kampanii, jeśli nie przekaże wymaganej zgody lub przekazana zgoda jest fałszywa, niepełna lub nosi znamiona oszustwa.

  3. Przyznanie Praw w odniesieniu do Uczestników

  Akceptując niniejsze Zasady Kampanii, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do wykorzystania swojego nicka oraz informacji o swoich wynikach osiągniętych w związku z uczestnictwem, w materiałach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących Kampanii, we wszelkich mediach na całym świecie w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia ani dalszej zgody Uczestnika.

  4. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora jest nieograniczona w przypadku szkód spowodowanych przez Organizatora w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator będzie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 (a) i 4 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do wysokości kwoty możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 4 (a), 4 (b) i 4 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  5. Manipulowanie

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i wydania zakazu uczestnictwa każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora i/lub dowolną część Kampanii; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania Kampanii drogą oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk w ramach gry, (iii) szkodzenia, obrażania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Osób powiązanych z Organizatorem; i/lub (iv) w inny sposób naruszenia, gdzie stosowne, niniejszych Zasad Kampanii lub Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI) BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ KAMPANII MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE PODJĘCIA PRZEZ UCZESTNIKA PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, ORGANIZATOR ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGA(JĄ) SOBIE PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ODSZKODOWANIE ORAZ WSZELKIE INNE DOSTĘPNE ŚRODKI ZARADCZE OD OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNEJ(-YCH) ZA PODJĘCIE SIĘ PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK (LUB, JEŚLI UCZESTNIK JEST NIELETNI W ŚWIETLE PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W MIEJSCU JEGO ZAMIESZKANIA, JEGO OPIEKUNOWIE PRAWNI) WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA ORAZ JEGO JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZESTNIKA LUB JEGO WYKORZYSTANIEM I/LUB W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ KAMPANIĄ.

  6. Prawo Organizatora do unieważnienia uczestnictwa i zakończenia niniejszej Kampanii

  W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tej Kampanii bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, błędy, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie Kampanii, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa podejrzanego Uczestnika i/lub zakończenia Kampanii wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego oprogramowania uruchamiającego lub rejestrującego bądź wszelkich innych środków mechanicznych lub elektronicznych pozwalających Uczestnikowi na automatyczne uczestnictwo jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  7. Warunki ogólne

  (a) Niniejsza Kampania podlega uregulowaniom zawartym w Zasadach Kampanii i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim to prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik (lub, jeśli Uczestnik jest nieletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu jego zamieszkania, jego rodzic i/lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przestrzeganie, odpowiednio, niniejszych Zasad Kampanii oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad Kampanii nie wpływa na ważność ani wykonalność wszelkich pozostałych postanowień. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne bądź niezgodne z prawem, wówczas niniejsze Zasady Kampanii będą pozostawać w mocy i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami w taki sposób, jak gdyby nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie nie stanowiło ich części.

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY KAMPANII

  <Część B

  1. Treść Kampanii. Zasady uczestnictwa.

  W trakcie trwania Kampanii, garaż gry Uczestnika zostanie zastąpiony specjalnym garażem świątecznym zawierającym pewne elementy interaktywne („Elementy świąteczne”). Każdy Uczestnik może udekorować te Elementy świąteczne Dekoracjami świątecznymi, które otrzyma w Pudełkach („Pudełka”).

  2. Oto, jak Uczestnik może otrzymać Pudełka:

  Każdy Uczestnik, za wyjątkiem osób zamieszkałych w Belgii, może (1) otrzymać Pudełka po zakończeniu misji gry lub (2)zakupić je w specjalnym dziale sklepu Wargaming Premium („Strona Kampanii”). Uczestnicy, za wyjątkiem osób zamieszkałych w Belgii, mogą otrzymać Pudełka wyłącznie po zakończeniu misji gry.

  (1) Uczestnik powinien ukończyć daną misję w czasie określonym w grze. Zależnie od stopnia złożoności ukończonej misji, Uczestnik będzie mógł otrzymać jedno lub więcej Pudełek.

  Każde Pudełko otrzymane przez Uczestnika po ukończeniu misji będzie zawierało trzy losowe Dekoracje świąteczne oraz jedną bądź dwie dodatkowe nagrody.

  Dekoracje świąteczne znajdujące się w Pudełku:

  – należą do określonej kolekcji tematycznej (dekoracja może należeć do Kolekcji Noworocznej, Bożonarodzeniowej, Kolekcji Księżycowy Nowy Rok lub Kolekcji Magiczny Nowy Rok);
  – odpowiadają określonemu poziomowi dekoracji (Dekoracje poziomu 1, 2, 3, 4 i 5);
  – dzielą się na różne rodzaje dekoracji (Szpic na choinkę, Dekoracyjny proporczyk, Girlanda, Podstawa choinki, Stół, Kuchnia, Rzeźba, Oświetlenie rzeźby, Zewnętrzna girlanda, Małe światełko).

  Powyższe elementy są dobierane w sposób losowy. Ich losowa kombinacja zadecyduje o tym, jaką Dekorację świąteczną Uczestnik znajdzie w Pudełku.

  Dodatkowa nagroda obejmuje jeden z następujących elementów gry:

  1 mała apteczka pierwszej pomocy;
  2 małe apteczki pierwszej pomocy;
  3 małe apteczki pierwszej pomocy;
  1 mały zestaw do naprawy;
  2 małe zestawy do naprawy;
  3 małe zestawy do naprawy;
  1 gaśnica ręczna;
  2 gaśnice ręczne;
  3 gaśnice ręczne;
  1 duży zestaw do naprawy;
  1 duża apteczka pierwszej pomocy;
  1 gaśnica automatyczna;
  5 000 punktów,
  10 000 punktów,
  15 000 punktów.

  (2) Uczestnik, za wyjątkiem osób zamieszkałych w Belgii, może również kupić Pudełka. Mieszkańcy Belgii mają prawo wyłącznie do darmowego otrzymania Pudełka za ukończone misje.

  W celu zakupu Pudełka, Uczestnik powinien wejść na stronę Kampanii i wybrać ilość oraz rodzaj dostępnych Pudełek.
  Oto cztery rodzaje Pudełek dostępnych do nabycia, odpowiadające kolekcjom tematycznym:

  1. Pudełko Noworoczne,
  2. Pudełko Bożonarodzeniowe,
  3. Pudełko księżycowe,
  4. Pudełko magiczne.

  Uczestnik może nabyć Pudełko zarówno dla siebie, jak i dla innego gracza. Uczestnik może otworzyć Pudełko natychmiast po zakupie lub odłożyć jego otwarcie na później, w związku z czym Pudełko będzie przechowywane na koncie Uczestnika do momentu jego otwarcia przez Uczestnika bądź zakończenia Kampanii.

  Zawartość zakupionego Pudełka:

  Gwarantowana zawartość:

  (1) Dekoracja świąteczna poziomu 5. Może to być jedna z poniższych dekoracji:
  Szpic na choinkę, Dekoracyjny proporczyk, Girlanda, Podstawa choinki, Stół, Kuchnia, Rzeźba, Oświetlenie rzeźby, Zewnętrzna girlanda, Małe światełko. Dekoracja świąteczna będzie odpowiadać kolekcji tematycznej związanej z Pudełkiem (Kolekcja Noworoczna, Bożonarodzeniowa, Kolekcja Księżycowy Nowy Rok lub Kolekcja Magiczny Nowy Rok).

  (2) Dodatkowa dekoracja świąteczna losowo wybranego poziomu. Może to być jedna z następujących dekoracji poziomu 1, 2, 3, 4 lub 5: Szpic na choinkę, Dekoracyjny proporczyk, Girlanda, Podstawa choinki, Stół, Kuchnia, Rzeźba, Oświetlenie rzeźby, Zewnętrzna girlanda, Małe światełko. Dodatkowa dekoracja świąteczna będzie odpowiadać kolekcji tematycznej związanej z Pudełkiem (Kolekcja Noworoczna, Bożonarodzeniowa, Kolekcja Księżycowy Nowy Rok lub Kolekcja Magiczny Nowy Rok).

  (3) 250 jednostek złota.

  (4) Dodatkowa nagroda. Może to być jeden z poniższych elementów gry: 100 000 punktów; 500 000 punktów; 250, 500 lub 1000 jednostek złota; jednodniowy, trzydniowy lub siedmiodniowy dostęp do konta premium; pojazd premium: Defender + miejsce w garażu lub Scorpion G + miejsce w garażu lub IS-3MA + miejsce w garażu lub Е25 + miejsce w garażu lub leFH18 B2 + miejsce w garażu lub M4 Imp + miejsce w garażu lub KV-220-2 + miejsce w garażu lub Turan3 + miejsce w garażu.

  Prezent:

  Bez względu na gwarantowaną zawartość, otwierając Pudełko, Uczestnik ma również szansę otrzymać nagrodę w postaci innego elementu gry.

  Ilość i ceny Pudełek, które może zakupić Uczestnik:

  1. Ilość pudełek 3. Cena początkowa: EUR 5,99;
  2. Ilość pudełek: 11. Cena początkowa: EUR 19,99;
  3. Ilość pudełek: 25. Cena początkowa: EUR 39,99;
  4. Ilość pudełek: 75. Cena początkowa: EUR 99,99.

  Cena każdego Pudełka jest każdorazowo równa cenie zawartości Pudełka lub od niej niższa.

  Należy pamiętać, że końcowa cena Pudełka/Pudełek może się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić ostateczny koszt podany na stronie metody płatności.

  Wszystkie transakcje i zwroty podlegają postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  Otrzymanie Pudełka:

  Odbiorcą Pudełka jest Uczestnik lub inny gracz wskazany przez Uczestnika.

  Jeżeli Uczestnik kupuje Pudełko/Pudełka dla siebie, zawartość Pudełka/Pudełek zostanie zapisana na konto Uczestnika wraz z odpowiednim powiadomieniem. Jeśli Uczestnik kupuje prezent dla innego gracza, wówczas odbiorca prezentu otrzyma powiadomienie o prezencie. Prezent zostanie przypisany do konta odbiorcy dopiero po przyjęciu prezentu przez odbiorcę. Uczestnik, który przekazuje prezent, również otrzyma powiadomienie z informacją, że odbiorca przyjął bądź odrzucił prezent. Jeśli prezent nie zostanie zaakceptowany przed zakończeniem Kampanii (lub jej zakończeniem przez Organizatora), Uczestnik, który zakupił prezent, otrzyma rekompensatę ceny w postaci złota gry.

  Szczegółowe zasady przekazywania prezentów podlegają uregulowaniom zawartym w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

  3. Atmosfera świąteczna:
  Każda Dekoracja świąteczna zapewni Uczestnikowi, który ją otrzymuje, pewną liczbę punktów atmosfery świątecznej („Atmosfera świąteczna”). Punkty Atmosfery świątecznej wpływają na poziomy atmosfery („Poziomy atmosfery”), które Uczestnik może osiągnąć. Po osiągnięciu dziesięciu Poziomów atmosfery, Uczestnik otrzyma nagrody w ramach gry.

  Jako jedną z nagród za osiągnięcie Poziomu atmosfery Uczestnik może otrzymać rabat na zakup pojazdu określonego poziomu („Rabat świąteczny“). Jeżeli w tym samym czasie dla danego pojazdu obowiązuje inny rabat, który jest równy Rabatowi świątecznemu lub od niego niższy, wówczas zastosowany zostanie Rabat świąteczny. Jeżeli w tym samym czasie dla danego pojazdu dostępny jest inny rabat, który jest wyższy od Rabatu świątecznego, wówczas zastosowany zostanie wyższy Rabat. W każdym z obu przypadków, niewykorzystany rabat zostanie zachowany na przyszłość. W przyszłości będzie można go wykorzystać w ramach zakupu innego pojazdu danego poziomu.

  Aby otrzymać Dekoracje świąteczne, Uczestnik będzie także mógł rozbijać posiadane przez siebie Dekoracje świąteczne na odłamki i tworzyć z nich nowe Dekoracje w oparciu o swoją wiedzę o mechanice. Po osiągnięciu poziomu 10. Atmosfery świątecznej, Uczestnik może wykorzystać odłamki na zakup brakujących elementów Albumu kolekcji ubiegłorocznej Kampanii „Operacje świąteczne” (Operacje świąteczne 2018).

  4. Album kolekcji

  Uczestnik może sprawdzić zawartość Albumu kolekcji, aby zorientować się, jakich przedmiotów danej kolekcji mu brakuje i jakie działania powinien podjąć, aby uzyskać brakujące elementy danej kolekcji.

  Album kolekcji obejmuje cztery kolekcje tematyczne, do których przynależą Świąteczne dekoracje: Kolekcja Noworoczna, Bożonarodzeniowa, Kolekcja Księżycowy Nowy Rok lub Kolekcja Magiczny Nowy Rok. Za zgromadzenie wszystkich elementów danej kolekcji tematycznej, uczestnik otrzyma następujące nagrody, które można wykorzystać w grze: 6 specjalnych emblematów, 6 specjalnych napisów oraz 1 specjalny styl dla pojazdów. Kolekcje uzupełniane są wyłącznie o niepowtarzalne dekoracje, zatem jeśli Uczestnik otrzyma dwie identyczne dekoracje, nie będzie to miało wpływu na jego postępy w zakresie kompletowania danej kolekcji.

  Ponadto Uczestnik będzie w stanie uzyskać podgląd Albumu kolekcji ubiegłorocznej Kampanii “Operacje świąteczne” (Operacje świąteczne 2018).

  5. Terminy Kampanii

  Kampania rozpocznie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 05:00 rano czasu UTC, a zakończy się 14 stycznia 2019 r. o godz. 05:00 rano czasu UTC. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BĘDZIE OBSŁUGIWANA TYLKO w tym przedziale czasowym („Czas trwania Kampanii”).

  WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE BĘDĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE PRZEZ CZAS TRWANIA KAMPANII. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII (LUB PO JEJ ZAKOŃCZENIU PRZEZ ORGANIZATORA), WSZYSTKIE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE OTRZYMANE W RAMACH PUDEŁEK ZNIKNĄ, A WSZELKIE DOTYCHCZAS NIEOTWARTE PUDEŁKA AUTOMATYCZNIE SIĘ OTWORZĄ. PO ZAKOŃCZENIU KAMPANII (LUB JEJ ZAKOŃCZENIU PRZEZ ORGANIZATORA) UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ WYKORZYSTAĆ W BITWACH DODATKOWE NAGRODY, EMBLEMATY, NAPISY I STYLE, KTÓRE OTRZYMAŁ W PUDEŁKACH.

  UWAGA: ORGANIZATOR MA PRAWO ZAWIESIĆ KAMPANIĘ. W OKRESIE ZAWIESZENIA KAMPANII, FUNKCJE KAMPANII (W TYM, MIĘDZY INNYMI: MOŻLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA I OTWIERANIA PUDEŁEK, STOSOWANIE DEKORACJI W ŚWIĄTECZNYM HANGARZE, WYPEŁNIANIE MISJI GRY, OTRZYMYWANIE NAGRÓD ZA SKOMPLETOWANIE KOLEKCJI ORAZ OSIĄGANIE KOLEJNYCH POZIOMÓW ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERY, WYKORZYSTYWANIE ODŁAMKÓW DO TWORZENIA DEKORACJI, AKTYWACJA RABATÓW ŚWIĄTECZNYCH) NIE BĘDĄ DOSTĘPNE DLA UCZESTNIKA. W OKRESIE ZAWIESZENIA KAMPANII UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ WYKORZYSTYWAĆ W BITWACH NAGRODY, EMBLEMATY, NAPISY I STYLE, KTÓRE OTRZYMAŁ W OTWARTYCH PUDEŁKACH. JEŚLI W OKRESIE ZAWIESZENIA CZAS TRWANIA KAMPANII DOBIEGNIE KOŃCA, KAMPANIA ZOSTANIE UZNANA ZA ZAKOŃCZONĄ I ZASTOSOWANE ZOSTANĄ WSZELKIE WYŻEJ OPISANE KONSEKWENCJE ZAKOŃCZENIA KAMPANII.

  RABATY ŚWIĄTECZNE MUSZĄ ZOSTAĆ AKTYWOWANE PRZEZ UCZESTNIKA W TERMINIE DO LUTEGO 2019 R. POZA TYM UCZESTNIK NIE BĘDZIE JUŻ MÓGŁ Z NICH KORZYSTAĆ.