Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Polityka prywatności spółki Wargaming
 • Polityka prywatności spółki Wargaming

  Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa sposoby przetwarzania informacji przekazywanych nam przez użytkownika oraz informacji, które sami pozyskujemy na jego temat.

  Przez „Dane osobowe” użytkownika rozumiemy informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub możliwa do ustalenia. Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek, płeć oraz preferencje dotyczące gier. Informacje anonimowe, których nie jesteśmy w stanie powiązać z użytkownikiem, nie są uznawane za „Dane osobowe”.

  1. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE KONTROLERA

  Kontrolerem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych ustaw i regulacji o ochronie danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych dyrektyw w zakresie ochrony danych w odniesieniu do naszych gier online i mobilnych, w tym, między innymi: „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz”, „Total War: Arena”, a także powiązanych z nimi stron internetowych: http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://worldofwarships.asia, https://wotblitz.asia, https://wowsblitz.asia, http://totalwararena.net, http://wargaming.net, jak również wszelkich innych gier oraz stron internetowych Spółki Wargaming, na których znajduje się niniejsza Polityka, jest:

  Wargaming Group Limited, z siedzibą pod adresem:

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikozja 1080

  Cypr

  E-mail: privacy@wargaming.net

  Kontrolerem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (OROD) oraz innych ustaw i regulacji o ochronie danych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych dyrektyw w zakresie ochrony danych w odniesieniu do gier „World of Tanks” na konsolę Xbox 360 oraz Xbox One, „World of Tanks” na konsolę PlayStation®4 („Gry na konsole”), oraz, między innymi, w odniesieniu do strony internetowej https://console.worldoftanks.com/ jest:

  Wargaming World Limited

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikozja 1080

  Cypr

  E-mail: privacy@wargaming.net

  Oba podmioty określane są w niniejszym dokumencie jako „Spółka Wargaming”, „my” oraz „nasz”. Termin „Usługi” obejmuje działania polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z określonych gier („Gry”), stron internetowych („Strony internetowe”), konta Wargaming („Konto”), wszelkich innych produktów oraz usług Wargaming (w tym usług wsparcia użytkownika i for internetowych) związanych z Grami („Usługi dodatkowe”), np. aplikacja „World of Tanks Assistant”.

  2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DPO)

  Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych spółki Wargaming:

  Inspektor ochrony danych spółki Wargaming

  105, Agion Omologiton Avenue

  Nikozja 1080

  Cypr

  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. PODSUMOWANIE OGÓLNYCH INFORMACJI

  Przetwarzamy dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy z użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego oraz z uwagi na uzasadnione interesy, za wyjątkiem sytuacji, w których pierwszeństwo mają interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Danych osobowych użytkownika.

  Naszym uzasadnionym interesem jest świadczenie Usług w sposób wydajny, bezpieczny i nieszkodliwy. Dążymy do zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości korzystania z naszych Usług w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

  3.1. PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

  Korzystając z narzędzia do zarządzania kontem, użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykorzystania jego Danych osobowych. Jesteśmy w stanie zrealizować polecenia użytkownika dotyczące sposobu przetwarzania jego Danych osobowych dopiero po zweryfikowaniu jego tożsamości, zatem użytkownik będzie mógł skorzystać z funkcji zarządzania kontem dopiero po zarejestrowaniu Konta. Oznacza to, że użytkownik posiadający Konto demonstracyjne będzie mógł w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta tutaj.

  Narzędzie do zarządzania kontem pozwala użytkownikowi:

  • zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim, które przesyłane są drogą e-mailową w ramach Gier lub online. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.1 „Prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu”;
  • uzyskać dostęp do własnych Danych osobowych, które przechowujemy. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.2 „Prawo dostępu do danych”;
  • usunąć Konto oraz powiązane z nim Dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 7.4 „Prawo do usunięcia danych”.

  3.2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

  Rozumiejąc potrzebę prywatności użytkownika, realizujemy zasadne, należyte procedury w celu ochrony informacji użytkownika przed ich utratą, wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, dostępem bez autoryzacji, ujawnieniem, zmianami oraz zniszczeniem, uwzględniając ryzyko, z jakim wiąże się przetwarzanie Danych osobowych oraz ich naturę.

  3.3. PRZETWARZANIE INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE

  Spółka Wargaming ma prawo udostępniać Dane osobowe jednostkom stowarzyszonym, jednostkom zależnym, dostawcom oraz przedstawicielom działającym w naszym imieniu do celów opisanych w niniejszej Polityce. Dla przykładu, mamy prawo skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie ochrony naszych systemów i usług. Każdy dostawca oraz przedstawiciel, z którym współpracujemy, ma obowiązek spełniać nasze wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie ma prawa wykorzystywać otrzymanych danych do żadnych innych celów. Siedziba tych podmiotów może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ust. 6: „Sposoby udostępniania informacji użytkownika przez Spółkę Wargaming”.

  3.4. DZIECI

  Zdajemy sobie sprawę z posiadania szczególnego obowiązku chronienia informacji osobowych uzyskanych od dzieci. Zobowiązujemy się bez zgody rodziców świadomie nie gromadzić ani nie przetwarzać Danych osobowych pochodzących od dzieci. Na potrzeby niniejszej Polityki uznaje się, że dzieckiem jest każda osoba w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku krajów, w których wiek ten jest inny w świetle obowiązujących przepisów prawnych, poniżej minimalnego wieku uprawniającego osobę fizyczną do wyrażania zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych).

  3.5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Większość Danych osobowych użytkownika przechowujemy oraz przetwarzamy w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce wyłącznie w okresie, w którym użytkownik korzysta z naszych usług, np. posiada aktywne Konto związane z jedną z naszych Gier. Zobowiązujemy się usunąć Dane osobowe użytkownika po otrzymaniu żądania usunięcia Konta użytkownika oraz upływie 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od zgłoszenia tego żądania, w trakcie których możliwe będzie przywrócenie Konta. Proces usunięcia Danych osobowych może zająć maksymalnie miesiąc od momentu wygaśnięcia wyżej określonego terminu oraz, w zależności od stopnia złożoności i liczby żądań, może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Więcej informacji można znaleźć w ust. 7.3 „Prawo do usunięcia danych”.

  3.6. GRY NIEKORZYSTAJĄCE Z KONTA

  Niektóre z Gier nie korzystają z Konta. Użytkownik nie będzie mógł realizować swoich uprawnień do tych Gier za pośrednictwem narzędzi do zarządzania kontem. Z tego względu udostępniamy użytkownikowi inne narzędzia umożliwiające eksportowanie i usuwanie jego Danych osobowych oraz wyrażanie sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas jego Danych osobowych, zgodnie z ust. 7 „Prawa użytkownika”, a także zarządzanie subskrypcjami.

  Występują ponadto pewne różnice w wykazie Danych osobowych gromadzonych przez nas o użytkownikach Gier, dla których tworzone są Konta, oraz o użytkownikach innych Gier. Na przykład na potrzeby korzystania z Gier, dla których nie jest tworzone Konto, nie gromadzimy numeru telefonu i adresu e-mail użytkownika.

  W odniesieniu do Gier, które nie wykorzystują Konta, użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez przekazanie właściwego zgłoszenia do działu ds. Wsparcia Klienta lub w inny sposób wskazany w ramach danej Gry.

  Użytkownik może także powiązać z Kontem wpisy do rejestru dotyczące niektórych Gier niewykorzystujących Konta (pod warunkiem dostępności takiej funkcji). Uwaga: kontrola nad Danymi osobowymi użytkownika w ramach takich Gier jest odrębna od kontroli nad Danymi osobowymi powiązanymi z Kontem. Na przykład w celu usunięcia swoich Danych osobowych w ramach „World of Warships Blitz”, użytkownik musi skontaktować się z działem ds. Wsparcia Klienta, zgodnie z sugestią zawartą w tej Grze, zaś usunięcie Danych osobowych powiązanych z Kontem odbędzie się za pośrednictwem narzędzi do zarządzania Kontem.

  4. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

  Gromadzimy dane użytkowników korzystających z naszych Usług w sposób bezpośredni (w przypadku, gdy użytkownik sam przekazuje nam informacje) oraz pośredni (np. za pomocą rozwiązań technologicznych naszej strony internetowej).

  4.1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY BEZPOŚREDNIO

  Gromadzimy Dane osobowe oraz inne informacje dobrowolnie przekazywane przez użytkownika. Decyzja dotycząca przekazania żądanych informacji należy całkowicie do użytkownika. Niemniej jednak korzystanie z niektórych Usług jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik przekazał wymagane informacje, np. podczas zakładania Konta.

  Dane Konta

  Podczas zakładania Konta, użytkownik może zostać poproszony o podanie Danych osobowych, m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

  Dane gromadzone na podstawie treści

  Dane osobowe możemy również gromadzić w momencie, gdy użytkownik dokonuje rejestracji, aby korzystać z naszych innych Usług oraz podczas korzystania z tych Usług, np. forów gamingowych, chatów lub w momencie udzielenia przez użytkownika informacji zwrotnych na temat naszych Usług. Dane te obejmują:

  • Informacje, które użytkownik zamieszcza w postach, komentarzach bądź lajkuje na naszych forach gamingowych oraz stronach internetowych,
  • Informacje przesyłane za pośrednictwem funkcji „game-chat” naszych Gier,
  • Informacje podane przez użytkownika w momencie żądania informacji lub pomocy bądź zakupu produktu lub usługi, w tym informacje niezbędne do obsługi zamówień użytkownika przez danego akceptanta płatności, które mogą obejmować kwotę transakcji, ale nie obejmują informacji finansowych użytkownika, które zostaną przekazane wyłącznie akceptantowi płatności w ramach zabezpieczonego protokołu.
  • Informacje inne niż Dane konta, przekazane nam przez użytkownika przy okazji udziału w konkursach, turniejach oraz ankietach, np. dane kontaktowe użytkownika,
  • Informacje dotyczące profili użytkownika na stronach społecznościowych, w celu umożliwienia integracji z takimi stronami społecznościowymi.

  4.2. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS POŚREDNIO

  W sposób pośredni gromadzimy różnorodne informacje w czasie komunikacji odbywającej się za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz korzystania z tych stron. Informacje te obejmują, między innymi, informacje o przeglądarce internetowej oraz urządzeniu użytkownika, dane gromadzone dzięki zautomatyzowanej komunikacji elektronicznej, dane o wykorzystaniu aplikacji, informacje demograficzne, geograficzne, informacje geolokalizacyjne, informacje statystyczne i informacje zagregowane („Inne informacje”). Informacje statystyczne oraz informacje zagregowane nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację danej osoby, choć informacje te można określić na podstawie Danych osobowych. Dla przykładu, możemy zagregować Dane osobowe, aby określić odsetek użytkowników w danym kraju. Po ewentualnym powiązaniu Innych informacji z Danymi osobowymi, powiązane ze sobą informacje będziemy traktować jak Dane osobowe.

  4.2.1. Dane monitorowania strony oraz Ciasteczka

  Spółka Wargaming oraz podmioty z nią współpracujące, np. firmy marketingowe oraz analityczne, korzystają z „Ciasteczek” – plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, do analizy wykorzystania naszych Usług, oraz podobnych technologii (np. beaconów internetowych, pikseli, tagów reklamowych oraz identyfikatorów urządzeń) w celu rozpoznania użytkownika bez względu na Usługę i urządzenie, z którego korzysta, rozpoznania jego urządzenia, a także poprawy jakości naszych Usług, działań marketingowych, analiz oraz funkcjonalności strony internetowej. Wykorzystanie Ciasteczek jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w sieci. Mimo, iż większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka, decyzja o akceptacji należy do użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować ciasteczka bądź otrzymywać powiadomienia w momencie wysłania ciasteczek do użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji stosowania ciasteczek, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak zauważyć, iż wybranie takich ustawień może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszych Stron internetowych.

  Natężenie ruchu na stronie oraz wzorce zachowań użytkowników, jak również liczba użytkowników codziennie odwiedzających daną stronę internetową to dane określane jako „Dane monitorowania”. Tego rodzaju pośrednio gromadzone informacje pozyskujemy za pomocą różnych rozwiązań, np. adresu IP, który jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera w czasie korzystania z sieci. Serwery internetowe, czyli komputery obsługujące strony internetowe, automatycznie identyfikują komputer użytkownika na podstawie adresu IP. W momencie odwiedzenia przez użytkownika naszej dowolnej Strony internetowej, nasze serwery rejestrują numer IP komputera użytkownika.

  Ciasteczka usług analitycznych Korzystamy z usług niezależnych podmiotów świadczących usługi analityczne takich jak Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick oraz Yandex.Metrica (łącznie określanych „Niezależnymi dostawcami usług analitycznych”). Niezależni dostawcy usług analitycznych stosują na naszych Stronach Ciasteczka. Informacje gromadzone przez Ciasteczka na temat użytkowania przez użytkownika naszych Stron internetowych, w tym numer Wargaming ID użytkownika, mogą być przekazane Niezależnym dostawcom usług analitycznych i przechowane na ich serwerach, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niezależni dostawcy usług analitycznych wykorzystują te informacje na nasze zlecenie w celu analizy użytkowania przez użytkownika naszych Stron internetowych, sporządzania dla nas raportów o ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z działaniami na stronach internetowych.

  Korzystamy z następujących ciasteczek w ramach usługi Google Analytics:

  _ga (znane również jako _rollupGa). To ciasteczko stosowane jest do gromadzenia informacji oraz tworzenia podsumowań statystycznych na temat wykorzystania stron internetowych. Plik wygasa po upływie 2 lat.

  _gid (znany również jako _rollupGa_gid). To ciasteczko stosowane jest w celu odróżniania użytkowników. Plik wygasa po upływie 24 godzin.

  _gat. To ciasteczko stosowane jest do kontrolowania wskaźnika zapytań. Plik wygasa po 1 minucie.

  _gac_.To ciasteczko zawiera informacje dla użytkownika dotyczące kampanii reklamowych. Tagi śledzenia konwersji AdWords korzystają z informacji zawartych w tym ciasteczku w formie anonimowej. Plik wygasa po upływie 90 dni.

  _dc_gtm_. To ciasteczko wykorzystywane jest do anonimowej kontroli wskaźnika zapytań. Plik wygasa po 1 minucie.

  Stosujemy następujące ciasteczka Google Optimize, które informują nas o tym, czy użytkownik wziął udział w teście (np. teście A/B dotyczącym kolorów przycisków preferowanych przez użytkowników, który stosujemy, aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej) oraz o ukończeniu testu, do którego przystąpił użytkownik.

  __utmx. Plik wygasa po 18 miesiącach.

  __utmxx. Plik wygasa po 18 miesiącach.

  _gaexp. Plik zazwyczaj wygasa po upływie 90 dni.

  Korzystamy z następujących ciasteczek Doubleclick:

  IDE oraz DSIS. To ciasteczko aktywuje funkcje Google Analytics, które nie są dostępne w przypadku standardowych implementacji. Funkcje reklamowe obejmują: remarketing z wykorzystaniem zintegrowanych usług Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting oraz Google Analytics Demographics and Interest Reporting, które wymagają usługi Google Analytics w celu gromadzenia danych dla celów reklamowych, w tym gromadzenia danych za pomocą ciasteczek oraz identyfikatorów. Ciasteczka wygasają po upływie 2 lat.

  Użytkownik może zablokować gromadzenie i wykorzystywanie przez Google danych (ciasteczek oraz adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dalsze informacje można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Regulamin świadczenia usługi i warunki prywatności Google Analytics &). Uwaga: na Stronach Spółki Wargaming kod Google Analytics, Google Optimize oraz Doubleclick został uzupełniony o „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania numerów IP). Użytkownik może ponadto uniemożliwić serwisowi Google Analytics, Google Optimize oraz Doubleclick gromadzenie takich danych na rzecz spółki Wargaming klikając link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Korzystamy z następujących ciasteczek Yandex.Metrica:

  _ym_isad. To ciasteczko pozwala sprawdzić, czy w przeglądarce użytkownika aktywowana została funkcja AdBlock. Plik wygasa po upływie 24 godzin.

  _ym_uid. To ciasteczko stosowane jest do gromadzenia informacji oraz tworzenia podsumowań statystyk na temat wykorzystania stron internetowych. Korzystamy z tych ciasteczek, aby usprawnić komfort korzystania ze strony. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym informacje o liczbie osób odwiedzających stronę internetową, kraju pochodzenia użytkowników oraz odwiedzonych przez nich witrynach. Plik wygasa po upływie 2 lat.

  _ym_visorc. To ciasteczko umożliwia odtworzenie sesji użytkownika. Te pliki cookies wykorzystywane są w kontekście funkcji Webvisor w podsumowaniach narzędzia Yandex.Metrica, która umożliwia „odtwarzanie sesji użytkownika” (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html). Yandex dba o depersonalizację wszelkich gromadzonych informacji. To ciasteczko wygasa w czasie krótszym niż 1 dzień.

  Korzystamy również z dodatkowych ciasteczek Yandex.Metrica, które wygasają w następujących terminach: plik sync_cookie_csrf wygasa po 1 dniu, plik i wygasa po 10 latach, plik yandexuid wygasa po 10 latach, plik yp wygasa po 10 latach, plik sync_cookie_ok wygasa po 2 dniach.

  Użytkownik może zablokować ciasteczka Yandex.Metrica zmieniając ustawienia przeglądarki bądź zablokować gromadzenie wszelkich danych na swój temat za pomocą wtyczki: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

  Ciasteczka Spółki Wargaming. Część naszych Stron internetowych obejmuje nasze własne Ciasteczka, aby użytkownik nie musiał ponownie podawać informacji odwiedzając nasze Strony internetowe. Wargaming stosuje następujące własne Ciasteczka:
  wguid. To ciasteczko identyfikuje przeglądarkę, umożliwiając ustalenie liczby unikalnych wyświetleń i kliknięć oraz analizę konwersji. Plik wygasa po upływie 5 lat.

  tspaid. Plik ten pozwala zidentyfikować użytkownika na podstawie jednego kliknięcia oraz stwierdzić, czy osoba, która kliknęła w reklamę posiada zarejestrowane Konto. Plik wygasa po upływie 1000 dni.

  enctid. To ciasteczko ułatwia kojarzenie kliknięć użytkowników z późniejszym utworzeniem Konta. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  stidrefferal. To ciasteczko przesyła nam informacje o numerze identyfikacyjnym SPA ID oraz numerze Wargaming ID, który umożliwia monitorowanie. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  slpsets. Serwer korzysta z tego pliku do zmiany ustawień strony landing page. Plik wygasa po upływie 30 dni.

  teclient. To ciasteczko jest dla nas niezbędne, aby określić liczbę kont utworzonych za pomocą jednego komputera (przeglądarki). Plik wygasa po upływie 10 lat.

  Pliki cookies osób trzecich. Ponadto możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych takich jak Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelerize Inc. oraz myTarget, które wyświetlają nasze reklamy. Podmioty te mogą korzystać z ciasteczek oraz action tagów w celu pomiaru skuteczności reklam oraz usprawnienia skuteczności reklam kierowanych do określonych odbiorców. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić otrzymywanie ciasteczek stron trzecich bądź otrzymywać powiadomienia w momencie wysłania ciasteczka należącego do strony trzeciej.

  4.2.2. Informacje dotyczące gier, informacje o urządzeniu oraz geolokalizacja

  W celu wydajnego świadczenia usług, gromadzimy, przechowujemy oraz wykorzystujemy rozmaite informacje na temat działań, które użytkownik wykonuje, korzystając z naszych gier. „Informacje dotyczące Gier” obejmują stosowany w grze identyfikator, określany w większości naszych gier jako Wargaming ID, jak również statystyki gry. Przez statystyki gry rozumiemy informacje o ustawieniach użytkownika, postępach w Grze, członkostwie w klanach, częstości grania, jak również informacje o urządzeniu, za pomocą którego użytkownik korzysta z naszych Usług, w tym rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, ustawień urządzenia, unikalnych identyfikatorów urządzenia, oraz danych na temat awarii. Zakres gromadzonych przez nas informacji często zależy od rodzaju urządzenia oraz jego ustawień. Dane GPS o dokładnej lokalizacji urządzenia mobilnego gromadzone są wyłącznie za zgodą użytkownika. Możemy jednak określić przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie adresu Wi-Fi oraz numeru IP przekazanych przez przeglądarkę.

  4.2.3. Informacje niezbędne do wykrycia oszustw i naruszeń

  Możemy również gromadzić dane (np. adres IP oraz nazwa użytkownika), które są niezbędne do wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w trakcie Gry i naruszeniom postanowień umowy EULA. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom. Po upływie sześciu miesięcy od momentu ich uzyskania są one usuwane, o ile nie mogą posłużyć do udowodnienia oszustwa. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia. Uwaga: ujawnienie użytkownikowi lub stronom trzecim danych, które są przechowywane w wyżej określonym celu, może nie być możliwe, ponieważ ich ujawnienie mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie mechanizmu wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania takim oszustwom czy naruszeniom postanowień umowy EULA.

  4.2.4. Informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł internetowych

  Wykorzystujemy informacje dostępne publicznie, np. na platformach YouTube, vk.com, Facebook, Instagram oraz Twitter, aby poznać opinię użytkowników na temat naszych Gier i Usług. Dzięki nim możemy usprawniać swoje Usługi.

  4.2.5. Informacje pochodzące od naszych partnerów

  W celu spełnienia naszego obowiązku wynikającego z postanowień umowy EULA oraz w przypadku, gdy przetwarzanie określonych informacji jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, możemy również zażądać od naszych partnerów, np. od naszych partnerów płatniczych lub reklamowych, aby przekazali nam informacje na temat użytkownika. Identyfikatory użytkownika stosujemy również na innych platformach, np. PlayStation®4, Xbox 360 oraz Xbox One, dzięki czemu użytkownik może grać w daną grę na różnych platformach. Z danych otrzymywanych od naszych partnerów korzystamy zgodnie z poleceniami partnerów i stosownymi ustawami. W przypadku zakupu wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty (tzw. „złota”) lub okresowego członkostwa premium przy użyciu karty kredytowej, mamy prawo otrzymać od partnera płatniczego oraz przetwarzać fragment numeru karty kredytowej użytkownika, informacje na temat jednostki, która wydała jego kartę kredytową, jak również pełne dane adresowe stosowane przez użytkownika do celów rozliczenia płatności.

  5. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

  Spółka Wargaming przetwarza Dane osobowe użytkownika w celu wykonywania umowy zgodnie z art. 6(1)(b) RODO. O ile nie jest to sprzeczne z prawem, Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy:

  • w celu świadczenia Usług zamawianych przez użytkownika,
  • w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawie jego Konta oraz transakcji realizowanych ze Spółką Wargaming oraz przesyłania użytkownikowi informacji na temat funkcji naszych Stron internetowych oraz wszelkich zmian w naszych politykach,
  • w celu zapewnienia wsparcia w zakresie, m.in.: aktualizacji produktowych, łatek oraz innych rozwiązań naprawczych, a także przesyłania wiadomości o podobnym charakterze,
  • w celu zaplanowania podróży użytkownika, odbioru prezentów oraz nagród, do których użytkownik będzie uprawniony w przypadku wygrania konkursu offline itp.

  5.1. CELE KOMUNIKACYJNE

  Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w związku z naszymi uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO: w celu informowania użytkownika o funkcjach naszych Stron internetowych, premierach nowych produktów oraz usprawnianiu naszych usług, a także w celu reklamowania naszych produktów i usług zgodnie z niniejszą Polityką. Po utworzeniu przez użytkownika Konta, mamy prawo wykorzystywać jego adres e-mail, pseudonim, adres IP, numer telefonu komórkowego, aby przesyłać użytkownikowi e-maile, wiadomości oraz opracowane z myślą o danym użytkowniku oferty dotyczące gier, zarówno za pośrednictwem samej Gry, jak i naszej strony internetowej. Ponadto w przypadku zgody użytkownika będziemy przesyłać mu e-maile, wiadomości oraz dostosowane do niego oferty na temat organizowanych przez Wargaming wydarzeń offline, projektów realizowanych przez Wargaming we współpracy z partnerami, jak również gier Spółki Wargaming, nie stosując identyfikatora Wargaming ID.

  5.2. CELE ZWIĄZANE Z USPRAWNIENIEM USŁUG

  Analizujemy Dane monitorowania, Dane gromadzone na podstawie treści oraz Informacje dotyczące gier, aby dowiedzieć się, jak możemy usprawnić nasze Usługi oraz działania i sprawić, że będą bardziej interesujące dla ogółu graczy. Użytkownik nie ma obowiązku odpowiadania na przesyłane przez nas ankiety i badania oraz ma prawo udzielać informacji w sposób wybiórczy.

  5.3. OFERTY DOSTOSOWANE DO UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM GRY

  Możemy ponadto wykorzystać Informacje dotyczące gier w celu przesyłania użytkownikom interesujących ich ofert za pośrednictwem gry. W celu opracowania ofert, gromadzimy Informacje dotyczące gier od różnych graczy, określamy wzorce zachowań oraz tworzymy algorytmy, które pozwalają określić, czy dany użytkownik postępuje zgodnie ze wzorcem. Jeżeli zastosowany algorytm wskazuje na taką korelację, prześlemy użytkownikowi ofertę za pośrednictwem gry. Dokładamy wszelkich starań, aby żadna z przesyłanych ofert nie miała znaczącego wpływu na odbiorcę lub innych graczy. Przykładowo, jeżeli zauważymy, że dany użytkownik osiąga dobre wyniki w przypadku francuskich pojazdów, a jego konto zostało założone ponad pięć lat temu, możemy mu przesłać ofertę wynajmu francuskiego samochodu, jednak koszt nie będzie wyższy, niż w przypadku innych użytkowników. Użytkownik może anulować opcję otrzymywania ofert w ramach gry, korzystając z narzędzia do zarządzania kontem.

  5.4. WYKRYWANIE OSZUSTW ORAZ NARUSZEŃ POSTANOWIEŃ UMOWY EULA

  Informacje niezbędne do wykrywania przez nas oszustw związanych z grą i umową EULA, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom związanym z Grą oraz naruszeniom postanowień umowy EULA wykorzystujemy wyłącznie w celu wykrywania oszustw związanych z Grą, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom związanym z Grą. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia.

  6. SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ SPÓŁKĘ WARGAMING

  Gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy z użytkownikiem, spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów, dane osobowe użytkownika możemy udostępnić następującym stronom trzecim:

  1. Partnerzy obsługujący płatności: adres e-mail użytkownika, jego numer IP, informacje dotyczące zakupów związanych z grą zamówionych poprzez strony internetowe Spółki Wargaming, oraz wszelkie inne informacje, które otrzymamy od użytkownika w celu realizacji zakupów udostępniamy firmom takim jak Adyen BV, PW Inc. oraz PayPal (Europe) Sarl & Cie, “Yandex.Money”, NBCO LLC;
  2. Partnerzy reklamowi oraz mierzący skuteczność reklam: podmiotom takim jak Emarsys UK Ltd oraz Unity Technologies APS możemy udostępniać adres e-mail użytkownika, jego pseudonim, numer IP oraz inne informacje, które otrzymaliśmy od użytkownika w celu umożliwienia określenia grupy docelowej, realizacji reklamy i pomiaru skuteczności reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach oraz umożliwienia przekazywania innych informacji, które mogą być przydatne, istotne bądź interesujące dla użytkownika.
  3. Partnerzy przechowujący dane: do przechowywania niektórych informacji dotyczących użytkownika korzystamy z usług niezależnych dostawców. Dla przykładu, odpowiedzi użytkownika na pytania kwestionariuszy dotyczących gier przechowujemy korzystając z usług Widgix oraz LLC dba Survey Gizmo, natomiast niektóre statystyki gry przechowywane są za pomocą usługi Amazon Web Services, Inc.;
  4. Partnerzy ds. badań: do niektórych danych użytkownika, np. statystyk Gry, udzielamy dostępu w celu realizacji badań marketingowych oraz innych badań. Partnerom udostępniamy dane anonimowe, o ile w przypadku zamawianych usług lub badań nie jest konieczne udostępnienie danych osobowych użytkownika.
  5. Partnerzy ds. wsparcia klienta: w przypadku niektórych terytoriów oraz produktów podejmujemy współpracę ze stronami trzecimi, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednie wsparcie. Partnerzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, w tym danych osobowych, które użytkownik przekazuje, prosząc o pomoc. Partnerami tymi są, między innymi: Zendesk Inc oraz iOpex Technologies Inc.
  6. Producenci aplikacji opartych na Grze: pseudonim gracza oraz niektóre statystyki Gry udostępniamy innym graczom oraz naszym partnerom poprzez publiczny API. Dane mogą służyć do opracowania i wspierania aplikacji tworzonych przez społeczność graczy oraz aplikacji mobilnych, np. World of Tanks Assistant. Publiczny API pozwala nam usprawnić grę, realizować potencjał naszej społeczności oraz kontrolować wykorzystanie danych statystycznych graczy za pomocą naszych reguł i wymogów dotyczących korzystania z tych danych przez innych graczy oraz społeczność.
  7. Informacje dostępne publicznie: na naszych stronach internetowych znajdują się również fora dyskusyjne i/lub chaty umożliwiające użytkownikom wymianę pomysłów oraz wzajemną komunikację. Publikując wiadomość na forum dyskusyjnym lub czacie, użytkownik udostępnia informacje w sieci publicznie na własne ryzyko. W przypadku opublikowania własnych informacji osobowych na jednym z naszych forów społecznościowych, użytkownik może je usunąć za pomocą narzędzia do zarządzania kontem (Account Management Tool). Jeżeli nie będziemy w stanie natychmiast usunąć informacji osobowych użytkownika, poinformujemy go o przyczynach.
  8. Niezależni moderatorzy i testerzy: niektóre dane użytkownika, takie jak pseudonim oraz treść procesu wsparcia klienta, mogą być udostępniane niezależnym moderatorom oraz testerom, którzy pomagają nam poprawić jakość Usług, np. w celu szybkiej odpowiedzi na pytania użytkownika dotyczące Gry.
  9. Jednostki przeciwdziałające oszustwom: niektóre dane niezbędne do wykrywania oszustw w ramach gry, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w grze oraz naruszeniom postanowień umowy EULA mogą zostać przez nas udostępnione w celu wykrycia oszustwa związanego z Grą, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w Grze.
  10. Jednostki zależne oraz stowarzyszone Spółki Wargaming: jako spółka globalna, gromadzimy informacje, które mogą być przetwarzane w siedzibach naszej spółki na całym świecie. Informacje użytkownika mogą być przetwarzane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w USA, na Białorusi i we wszelkich innych krajach, w których działa Spółka Wargaming jej jednostki zależne oraz stowarzyszone.
  11. Zmiany w zakresie kontroli nad spółką: dane użytkownika mogą zostać przez nas udostępnione w przypadku sprzedaży spółki, fuzji bądź przejęcia kontroli nad spółką, a także podczas przygotowań do tych procesów. W takim przypadku potencjalny nabywca naszej spółki bądź części naszej spółki zachowa prawo do korzystania z danych użytkownika w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, o ile nie uzgodniono inaczej.

  W przypadku udostępnienia przez Spółkę Wargaming danych osobowych użytkownika jej podmiotom zależnym, podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, Spółka Wargaming zagwarantuje należyty poziom ochrony danych osobowych, między innymi uwzględniając w umowach z podmiotami zależnymi oraz stowarzyszonymi, a także osobami trzecimi, standardowe postanowienia o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską. Na żądanie użytkownika zobowiązujemy się przedstawić mu kopię wyżej określonych postanowień o ochronie danych

  Udostępnianie informacji anonimowych. Spółka Wargaming może udostępniać informacje anonimowe, tzn. takie, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni, oraz informacje zagregowane (tzn. informacje o grupach i kategoriach użytkowników, w tym statystyki gry oraz informacje o zachowaniach użytkowników, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika) swoim partnerom reklamowym. Możemy także zezwalać naszym reklamodawcom na gromadzenie w ramach tych Usług informacji anonimowych oraz zagregowanych, które następnie mogą zostać nam przekazane. Nasi reklamodawcy mogą gromadzić te informacje z wykorzystaniem technologii śledzących, jak pliki cookie oraz internetowe sygnały nawigacyjne. Pozwala to naszym reklamodawcom rozwijać i zapewniać w obrębie tych Usług i stron osób trzecich ukierunkowane reklamy, dzięki czemu mogą oni dostarczać użytkownikowi reklamy produktów i usług, które najprawdopodobniej go zainteresują. Reklamodawcy będą ponadto korzystać z tych informacji do nadzorowania, usprawniania oraz modyfikowania swoich działań.

  7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości swobodnego korzystania z jego praw do ochrony danych, wprowadziliśmy usprawnienia narzędzi do zarządzania Kontem dostępnych tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Oznacza to, że użytkownik posiadający Konto demonstracyjne będzie mógł w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta tutaj. W tym miejscu użytkownik może decydować o zakresie bezpośredniej komunikacji (zgodnie z poniższym opisem), a także korzystać z prawa do uzyskania dostępu do danych, usunięcia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  7.1. PRAWO DO REZYGNACJI Z MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU
  Użytkownik może określić swoje subskrypcje ofert marketingu bezpośredniego w momencie tworzenia Konta lub w terminie późniejszym, za pośrednictwem narzędzia do zarządzania Kontem. Uwaga: nawet w przypadku anulowania subskrypcji wszystkich e-maili, wiadomości, ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, możemy w dalszym ciągu przesyłać użytkownikowi powiadomienia („powiadomienia transakcyjne”), np. w celu potwierdzenia zakupu lub zmian dotyczących Konta, udzielenia informacji na temat gwarancji lub bezpieczeństwa, informacji o zmianach w umowie EULA, Regulaminie świadczenia usługi bądź Polityce prywatności. Komunikację wstrzymamy całkowicie wyłącznie w przypadku usunięcia Konta użytkownika. Ponadto nawet po rezygnacji z subskrypcji naszych ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, mogą one w dalszym ciągu wyświetlać się w ramach Gier i na niektórych witrynach. Oznacza to, że oferty te są udostępniane wszystkim użytkownikom i nie są skierowane wyłącznie do jednego użytkownika.
  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań w ramach aplikacji mobilnych, w tym naszych Gier mobilnych. W tym celu należy zweryfikować ustawienia prywatności na urządzeniu z systemem Android lub iOS oraz wybrać funkcję ograniczenia śledzenia przez reklamodawców („limit ad tracking”) na Apple iOS lub zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań („opt out of interest-based ads”) na urządzeniach z systemem Android.
  W przypadkach, gdy Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO, użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania jego Danych osobowych, o ile nie ma istotnych, dominujących, zasadnych podstaw ku dalszemu przetwarzaniu danych. Przetwarzania danych nie zaprzestaniemy również w przypadku, gdy są one konieczne do określenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń prawnych.

  7.2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych na swój temat, tj. prawo do żądania bezpłatnego uzyskania (i) informacji o tym, czy Spółka Wargaming przechowuje jego Dane osobowe, (ii) uzyskania dostępu i/lub (iii) zestawienia przechowywanych Danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych za pomocą narzędzia „Data Export” (eksport danych) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Zazwyczaj użytkownik otrzyma od nas zestawienie przechowywanych przez nas Danych osobowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od terminu żądania. W momencie, gdy archiwum przechowywanych przez nas Danych osobowych będzie gotowe, użytkownik otrzyma możliwość pobrania ich kopii. Jeżeli jego żądanie ma wpływ na prawa oraz swobody innych osób lub jest w sposób oczywisty bezzasadne lub przesadne, zastrzegamy sobie prawo do pobrania należytej opłaty (na podstawie kosztów administracyjnych udostępnienia informacji, komunikacji oraz podjętych działań) lub odmowy podjęcia działań będących przedmiotem żądania. Ponadto Spółka Wargaming nie udostępnia użytkownikom kopii Danych osobowych, które publikują oni w ramach Usług spółki wbrew naszemu żądaniu, aby nie zamieszczać Danych osobowych w danym polu lub na stronie.

  7.3. PRAWO DO KOREKTY DANYCH

  Użytkownik może dokonywać zmian dotyczących jego pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, kraju, konta w sieciach społecznościowych, zaufanych stron internetowych oraz metod płatności powiązanych z jego Kontem. Użytkownik może wprowadzić zmiany w danych bezpośrednio za pomocą swojego Konta. Prosimy o informację w przypadku, gdy jakiekolwiek przechowywane przez nas Dane osobowe są nieprawidłowe.

  7.4. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

  Użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia przez nas swoich Danych osobowych poprzez usunięcie swojego Konta za pomocą narzędzia „Account Deletion” (usunięcie konta) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania Kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj.

  W wyniku usunięcia konta użytkownik traci dostęp do większości usług, w tym Konta oraz przypisanych do Konta Informacji dotyczących gier, subskrypcji forów Spółki Wargaming oraz możliwości uzyskania dostępu do innych usług, do których niezbędne jest posiadanie Konta.

  Okres karencji. W okresie 45 (czterdziestu pięciu) dni od momentu, gdy użytkownik zażądał usunięcia Konta, możliwe jest przywrócenie Konta. Dzięki tej funkcji w przypadku pomyłki użytkownik nie traci różnych Informacji dotyczących gier oraz innych istotnych informacji i opcji. Przez okres zawieszenia Konta będziemy w stanie sfinalizować czynności finansowe oraz inne czynności, które użytkownik zainicjował do momentu zgłoszenia żądania.

  Skomplikowane przypadki usuwania Konta W niektórych przypadkach, usunięcie Konta użytkownika, a zatem jego Danych osobowych, może być bardziej skomplikowane. Dla przykładu, użytkownik pełniący w Grze rolę przywódcy klanu najprawdopodobniej będzie mógł usunąć swoje Konto wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej przekaże klan oraz dowództwo innemu użytkownikowi lub dokona rozwiązania klanu. W niektórych przypadkach, z uwagi na złożoność i liczbę zapytań okres usuwania Danych osobowych może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne dwa miesiące.

  Wcześniejsze usunięcie Danych osobowych. Większość Danych osobowych użytkownika przechowujemy do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia Konta za pomocą narzędzi do zarządzania Kontem dostępnych tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Jednakże niektóre Dane osobowe są usuwane w czasie, gdy użytkownik posiada aktywne Konto. Przykładowo:

  • Dane kontaktowe użytkownika, informacje o rozmiarach ubrań i preferencjach dotyczących barwy, które użytkownik przekazał nam, abyśmy mogli przesłać mu nagrodę bądź zaplanować przejazd na jedną z naszych imprez usuwamy w ciągu 30 dni od przesłania nagrody na adres użytkownika,
  • dane, które zgromadziliśmy na temat użytkownika w trakcie testów alfa, super testów, testów UX, ankiet, analizy publicznego nastroju na podstawie informacji publicznie dostępnych w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook oraz vk.com usuwamy w okresie
  • tworzenia raportów, których celem jest usprawnienie naszych Usług bądź w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich ukończenia,
   techniczne rejestry, takie jak zapis komunikacji między Usługami, rejestrem dostępu oraz rejestrem błędów, usuwamy zazwyczaj w ciągu 30 (trzydziestu) dni od momentu utworzenia.

  Informacje, które zachowujemy. W momencie wygaśnięcia terminu zawieszenia konta, usuniemy wszelkie Dane osobowe za wyjątkiem danych, które są niezbędne w celu spełnienia wymogów ustawowych (np. wymogów podatkowo-księgowych) lub do wykrycia oszustwa w Grze, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobieżenia oszustwu w Grze bądź naruszenia postanowień umowy EULA. Co więcej po usunięciu Konta użytkownika zachowamy również informacje anonimowe. Informacje, które użytkownik udostępnił innym użytkownikom (np. na czacie Gry, w wiadomości lub poście grupowym) będą widoczne dla innych użytkowników również po zamknięciu konta lub usunięciu informacji z profilu lub skrzynki pocztowej. Nie mamy kontroli nad danymi skopiowanymi przez innych użytkowników z naszych Usług. Źródło treści grupowych powiązanych z zamkniętym kontem będzie określone jako nieznane. Profil użytkownika może być w dalszym ciągu wyświetlany w usługach innych użytkowników (np. w wynikach wyszukiwarki) do momentu odświeżenia pamięci podręcznej.

  Użytkownik ma ponadto prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego.

  8. MODYFIKOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI

  Możemy okresowo z różnych przyczyn wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawnych lub praktykach branżowych oraz odzwierciedlenia postępów technologicznych.