Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Zasady Maratonu Grand Extravaganza
 • Zasady Maratonu Grand Extravaganza

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY MARATONU („ZASADY MARATONU”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE TEGO MARATONU („MARATONU”) NA CAŁYM ŚWIECIE. ZASADY MARATONU OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MARATONIE LUB WYGRANIA MARATONU NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

  C. PRAWO UDZIAŁU W TYM MARATONIE PRZYSŁUGUJE TYLKO OSOBOM PEŁNOLETNIM W ŚWIETLE PRAWA KRAJU ICH ZAMIESZKANIA. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W MARATONIE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY RODZICA LUB OPIEKUNA I/LUB POD ICH NADZOREM.

  ZASADY OGÓLNE

  Część A

  1. Organizator

  Niniejszy MARATON – MARATON GRAND EXTRAVAGANZA – jest organizowany przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo udziału w tym MARATONIE przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niego zgodnie z niniejszymi Zasadami MARATONU.

  (b) Niezależnie od powyższego, następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tym MARATONIE: (i) pracownicy, członkowie zarządu, dyrektorzy oraz przedstawiciele Organizatora, jego licencjobiorcy oraz ich jednostki stowarzyszone i przedstawiciele zaangażowani w organizację MARATONU („Strony Organizatora”); (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, bracia i siostry osób będących Stronami Organizatora; oraz (iii) osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoby będące Stroną Organizatora.

  (c) Na żądanie Organizatora każdy Uczestnik jest zobowiązany do terminowego podania poprawnych informacji, tzn. swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu mailowego, numeru telefonu, fizycznego adresu zamieszkania oraz innych danych. Osoby, które nie przekazały wymaganych informacji lub podały informacje niepełne, fałszywe lub zwodnicze, nie będą mogły uczestniczyć lub (jeśli wzięły już udział) nie będą uprawnione do wygrania MARATONU bądź do otrzymania nagrody.

  3. Wystąpienie o Nagrodę

  Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni za pośrednictwem witryn internetowych i/lub wiadomości e-mailowej. Zasady przyznawania nagród są podane w części szczegółowej niniejszych Zasad MARATONU, Część B.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody lub jakiejkolwiek jej części nagrodą lub elementem o takiej samej lub wyższej wartości, według swojego wyłącznego uznania. Zdobywca Nagrody, który nie stosuje się do niniejszych Zasad MARATONU, zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli zwycięzca nie przekaże informacji niezbędnych do przesłania Nagrody w czasie określonym przez Organizatora, zwycięzca utraci prawo do otrzymania Nagrody.

  4. Przyznanie praw w odniesieniu do Uczestników

  (a) Akceptując niniejsze Zasady MARATONU, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do używania swojego imienia/nicka, wizerunku/avatara i/lub informacji o Nagrodzie i/lub jakiegokolwiek aspektu powyższych informacji, w materiałach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących MARATONU we wszelkich mediach na całym świecie w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia, ani dalszej zgody Uczestnika.

  (b) Akceptując niniejsze Zasady MARATONU, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego jednostkom stowarzyszonym i/lub stronom upoważnionym zgody do przetwarzania swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi w dowolnej formie, w tym drogą gromadzenia, nagrania, archiwizowania, kumulowania, przechowywania, aktualizacji, opisu, zmiany, kopii elektronicznej, wyciągu, użytkowania, transferu, depersonalizacji, transferu międzynarodowego, blokowania, usuwania, zniszczenia, na cele przyznania Nagrody i realizacji wszelkich powiązanych wymogów prawnych.

  5. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Stron Organizatora jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z braku gwarantowanej cechy lub w przypadku zamiaru oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Stron Organizatora jest nieograniczona w zakresie szkód spowodowanych przez Organizatora lub Strony Organizatora w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator i/lub Strony Organizatora będą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 5 (a) i 5 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do kwoty zwykłych możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 5 (a), 5 (b) i 5 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  6. Ingerencja

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia i wydania zakazu uczestnictwa każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora, grę i/lub dowolną część MARATONU; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania MARATONU w drodze oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk gry, (iii) zamiaru szkodzenia, nadużywania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Stron Organizatora; i/lub (iv) w inny sposób naruszenia niniejszych Zasad MARATONU lub Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI), BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEGO MARATONU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE PODJĘCIA SIĘ PRZEZ UCZESTNIKA PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, ORGANIZATOR ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGA(JĄ) SOBIE PRAWO DO WYSTĄPIENIA O ODSZKODOWANIE ORAZ WSZELKIE INNE DOSTĘPNE ŚRODKI ZARADCZE OD OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNEJ(-YCH) ZA PODJĘCIE SIĘ PRÓBY TAKICH CZYNNOŚCI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA, STRON ORGANIZATORA ORAZ ICH JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓRYCHKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MARATONEM.

  7. Prawo Organizatora do unieważnienia uczestnictwa i zakończenia niniejszego MARATONU

  W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję, bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tego MARATONU, bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, błędy, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie MARATONU, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa Uczestnika, dyskwalifikacji Uczestnika i/lub zakończenia MARATONU oraz przyznania Nagrody wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z oprogramowania umożliwiającego automatyczne uruchamianie lub wzięcie udziału, lub wszelkich innych metod mechanicznych bądź elektronicznych, które pozwalają Uczestnikowi na automatyczne wzięcie udziału lub wielokrotne ocenianie wyników, jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  8. Warunki ogólne

  (a) Niniejszy MARATON podlega regulacjom zawartym w niniejszych Zasadach MARATONU i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim lokalne prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu/jej na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Postanowienia niniejszych Zasad MARATONU nie wyłączają, nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawa przysługujące konsumentom na mocy odpowiednich przepisów obowiązującego prawa, ani nie będą przez nikogo w ten sposób interpretowane.

  (b) Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad MARATONU oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (c) Aby móc zgodnie z prawem wziąć udział i wystąpić o Nagrodę, Organizator może zażądać od Uczestnika przekazania pewnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i/lub inne dane kontaktowe i/lub informacje podatkowe. Informacje takie mogą zostać wykorzystane do celów określonych w niniejszych Zasadach MARATONU. Organizator jest upoważniony do ujawnienia tych informacji firmie Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052), która może je przekazać firmom kurierskim w celu dostarczenia nagród zwycięzcom.

  (d) Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad MARATONU nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych postanowień. W razie uznania dowolnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, treść niniejszych Zasad MARATONU pozostanie nadal w mocy i będzie podlegać interpretacji zgodnie z ich postanowieniami tak, jak gdyby treści uznane za nieważne lub nielegalne nie były w nich zawarte.

  (e) Zdobywca Nagrody ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki, opłaty i dopłaty związane z Nagrodą. Jeżeli wyłoniony zdobywca Nagrody nie będzie się kwalifikować do jej otrzymania lub odmówi jej odbioru, nastąpi przepadek Nagrody, natomiast Organizator może według własnego uznania postanowić o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi MARATONU.

  ZASADY SPECJALNE

  Część B

  1. Okres trwania MARATONU

  Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw: 23 marca 2018 r., godz. 9:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 9:00 czasu UTC;

  Obszar UE: 23 marca 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC;

  Obszar Ameryki Północnej: 23 marca 2018 r., godz. 19:00 czasu UTC – 6 kwietnia 2018 r., godz. 19:00 czasu UTC;

  Obszar Azji i Pacyfiku: 30 marca 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC – 10 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 czasu UTC;

  2. Zasady uczestnictwa:

  W okresie trwania MARATONU, Uczestnik może brać udział w takich czynnościach w ramach gry „World of Tanks” jak Misje bojowe, Maraton i Cluster Progress, polegające na realizowaniu misji gry i otrzymywaniu w nagrodę kuponów. Statystyki otrzymanych kuponów będą przedstawiane na stronie www.wotonereward.eu „Witrynie MARATONU” i aktualizowane co godzinę.

  3. Sposób wyłonienia zwycięzców

  Wybrany zostanie jeden najlepszy Uczestnik z każdego z 4 obszarów, który uzyskał najwięcej kuponów z całego obszaru. Wyłonieni w ten sposób czterej najlepsi Uczestnicy otrzymają Pierwszą Nagrodę. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik w ramach tego samego obszaru otrzyma jednakową liczbę kuponów, Pierwsza Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który zdobył kupony szybciej od innych Uczestników w ramach tego samego obszaru.

  Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 2. do 251. pod względem zdobytych kuponów w każdym z 4 obszarów, otrzymają Nagrodę Dodatkową. Jeśli więcej niż jeden Uczestnik w ramach tego samego obszaru otrzyma jednakową liczbę kuponów, wyższe miejsce zostanie przyznane Uczestnikowi, który zdobył kupony szybciej od swojego współzawodnika w ramach tego samego obszaru. Jedno miejsce przypadnie na jednego Uczestnika.

  Zdobywcy Pierwszej Nagrody i Nagród Dodatkowych zostaną ogłoszeni na Witrynie MARATONU w ciągu dwóch (2) tygodni po zakończeniu okresu trwania MARATONU.

  Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw: do 20 kwietnia 2018 r.;

  Obszar UE: do 20 kwietnia 2018 r.;

  Obszar Ameryki Północnej: do 20 kwietnia 2018 r.;

  Obszar Azji i Pacyfiku: do 26 kwietnia 2018 r.;

  Organizator sprawdzi kwalifikowalność zwycięzcy oraz jego poszanowanie Zasad MARATONU; ponadto Organizator będzie upoważniony do wyłączenia z listy zwycięzców tych graczy, którzy się nie kwalifikowali lub którzy naruszyli Zasady MARATONU.

  Po ogłoszeniu wyników Organizator poprosi zdobywców Pierwszej Nagrody i Nagród Dodatkowych o kliknięcie łącza w e-mailu od Organizatora i podanie informacji niezbędnych do doręczenia nagrody. Informacje należy podać w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-maila.

  4. Nagrody

  Nagrody przyznane w MARATONIE są zapewnione w ramach Tablicy Wyników Intel Trophy:

  Pierwsza Nagroda:

  17-calowy laptop do gier Alienware z procesorem Intel® Core™ i7.

  Wartość: 3299,99 USD. (Cena może różnić się w poszczególnych obszarach).

  Organizator przyzna cztery Pierwsze Nagrody każdemu najlepszemu Uczestnikowi w każdym z czterech obszarów (UE, Wspólnota Niepodległych Państw, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik).

  Dodatkowa nagroda:

  Procesor Intel® Core™ i7.

  Wartość: 340 USD. (Cena może różnić się w poszczególnych obszarach).

  Organizator przyzna 1000 Nagród Dodatkowych 250 Uczestnikom wybranym w każdym z czterech obszarów (UE, Wspólnota Niepodległych Państw, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik).

  Pierwsze Nagrody i Nagrody Dodatkowe zostaną dostarczone zwycięzcom przez firmę Intel Corporation (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) do dnia 1 lipca 2018 r.