Yasal belgeler

Aşağıda, tüm Wargaming.net ürün ve hizmetler için yasal belgeleri bulacaksınız.

 • World of Tanks Şenlik Operasyonlari Kampanya Kurallari
 • World of Tanks Şenlik Operasyonlari Kampanya Kurallari

  GİRİŞ

  A. Bu ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI Kuralları (“KAMPANYA KURALLARI”), DEVASA ÇOK OYUNCULU ÇEVRİMİÇİ OYUN “WORLD OF TANKS” IN AVRUPA KÜMESİNDE (eu.wargaming.net) DÜZENLENEN bu ŞENLİK OPERASYONLARI KAMPANYASI (“KAMPANYA”) için genel hüküm ve koşulları belirler. KAMPANYA KURALLARI, genel KAMPANYA kuralları (Bölüm A) ve özel KAMPANYA kurallarından (Bölüm B) oluşur.

  B. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI DA BU KAMPANYADA AYRICA GEÇERLİDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI HÜKÜMLERİNİN KAMPANYA KURALLARIYLA İHTİLAFI HALİNDE, KAMPANYA KURALLARI GEÇERLİDİR.

  C. KAMPANYA’YA KATILABİLMEK İÇİN İNTERNET BAĞLANTISI GEREKİR.

  GENEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm A

  1. Düzenleyen Kurum

  Bu Kampanya – Şenlik Operasyonları – 105 Agion Omologiton Avenue Lefkoşa 1080 Kıbrıs adresinde mukim Wargaming Group Limited (“Düzenleyen Kurum”) tarafından düzenlenmektedir.

  2. Uygunluk

  (a) Bu Kampanya’ya katılım yalnızca bu Kampanya Kurallarına göre katılan kişilere açıktır. Bu gereksinimlere uyan ve Kampanya’ya katılan her kişi Katılımcı olarak adlandırılır.

  (b) Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, şu bireyler Kampanya’ya KATILAMAZLAR: (i) Düzenleyen Kurum’un Kampanya’nın düzenlenmesinde doğrudan görev alan çalışanları, yöneticileri ve temsilcileri (hep birlikte – “İlişkili Kişiler” şeklinde anılacaktır); (ii) İlişkili Kişilerin ebeveyni, eşleri, çocukları, kardeşleri ve (iii) İlişkili Kişilerle aynı hanede yaşayan bireyler.

  (c) Katılımcıların eu.wargaming.net adresinde oluşturulmuş Wargaming hesabı (Wargaming ID) olmalıdır ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni kabul etmiş olmaları gereklidir. Tüm katılımcılar katılım anında 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır. Uygunluk gereksinimlerini karşılayan ancak reşit olmayan bir birey, katılmak için ebeveyninden veya kanuni vasisinden izin almalıdır. Düzenleyen Kurum’un talep etmesi halinde, her Katılımcı ilgili izni temin etmekten sorumludur. Gerekli izin temin edilmezse ya da temin edilen izin sahte, eksik veya yanıltıcı ise, Katılımcı Kampanya’ya katılamaz.

  3. Katılımcıların Düzenleyen Kurum’a Tanıdığı Haklar

  Her Katılımcı, bu Kampanya Kurallarını kabul etmek suretiyle, Düzenleyen Kurum’a ve onun lisans sahiplerine kendi takma adını ve katılım sonuçlarıyla ilgili bilgileri herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcı’ya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan ya da Katılımcı’nın ayrıca rızasını alarak Kampanya’yla ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları doğrultusunda kullanma hakkı tanır.

  4. Katılımcıların Feragat ve İbra Beyanı

  (a) Ölüm, fiziksel yaralanma ya da sağlık sorunlarından doğan zararlar ile kasıtlı hileden doğan zararlar konusunda Düzenleyen Kurum’un sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Düzenleyen Kurum’un kasıtlı ya da ağır ihmalinden kaynaklanan zararlarda Düzenleyen Kurum’un sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 4 (a) ve 4 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak kaydıyla, sözleşmeden doğan bir asli yükümlülüğün hafif ihmalden dolayı ihlal edilmesi durumunda, Düzenleyen Kurum yalnızca tipik olarak öngörülebilen zarar miktarıyla sorumlu olacaktır. Sözleşmeden doğan asli yükümlülükler genel anlamda her şeyden önce sözleşmenin layıkıyla ifası için yerine getirilmesi gereken ve bir sözleşme tarafının ifa edilmesine devamlı bel bağlayabileceği yükümlülüklerdir.

  (ç) Yürürlükteki yasalarca öngörülen yükümlülükler bu hükümlerden etkilenmez.

  (d) Zararlara yönelik tazminat taleplerinde zaman aşımı bir (1) yıldır ancak 4 (a), 4 (b) ve 4 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bu maddeler için yasal zaman aşımı geçerlidir.

  5. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Düzenleyen Kurum’un; (i) Düzenleyen Kurum’un web sitelerini ve/veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını kurcalamaya veya bozmaya kalkışan; (ii) hile, yanıltma veya adil ve dürüst oyun ilkelerine aykırı başka eylemlere başvurmak suretiyle Kampanya’nın meşru işleyişini bozmaya kalkışan, (iii) başka herhangi bir Katılımcı’yı veya Düzenleyen Kurum Tarafını huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme girişimlerinde bulunan ve/veya (iv) geçerli durumlarda işbu Kampanya Kurallarını veya Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni (SKLS) başka herhangi bir şekilde ihlal eden kişileri yarışmadan diskalifiye ve men etme hakkı saklıdır.

  (b) DÜZENLEYEN KURUM’UN WEB SİTESİNE VEYA HERHANGİ BİR OYUNUNA (YA DA BUNLARIN HERHANGİ BİR PARÇASINA) KASTEN ZARAR VERMEYE YA DA BU KAMPANYANIN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM, CEZA HUKUKU VE MEDENİ HUKUK KAPSAMINDAKİ YASALARI İHLAL EDEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERDE BULUNULMASI DURUMUNDA, DÜZENLEYEN KURUM VE (VARSA) ONUN LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI (YA DA KATILIMCI İKAMET ETTİĞİ YERDE REŞİT KABUL EDİLMİYORSA, KANUNİ VASİLERİ); KATILIMCI’NIN BU KAMPANYAYLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR BEYANI, TAAHHÜDÜ VEYA ŞARTI İHLAL ETMESİNDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ANDA DÜZENLEYEN KURUMA VE İŞTİRAKLERİNE YÖNELTİLEBİLECEK VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ HER TÜRLÜ HAK, ZARAR, ZİYAN VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜK (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DA BUNA DAHİLDİR) İDDİASI KARŞISINDA DÜZENLEYEN KURUM’U VE İŞTİRAKLERİNİ TAZMİN ETMEYİ VE BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  6. Düzenleyen Kurum’un Katılımı Geçersiz Kılma ve Bu Kampanyayı Sonlandırma Hakkı

  Bu Kampanya’nın herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir somut delil olması durumunda veya sahtecilik veya herhangi bir türden sahteciliğin veya teknik sorunun (ör. bilgisayar virüsleri, yazılım hataları, sunucu hataları) Kampanya’nın bütünlüğünü riske atması durumunda, tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla, Düzenleyen Kurum’un Katılımcıların şüpheli katılımlarını geçersiz kılma ve/veya Kampanya’yı sonlandırma hakkı saklıdır. Katılımcıların otomatik katılımına olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı ya da başka her türlü mekanik veya elektronik aracın kullanılması yasaktır. Bir Katılımcı’nın kimliği konusunda, bir e-posta adresi nedeniyle bir ihtilaf yaşanması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  7. Genel Hükümler

  (a) Bu Kampanya, bu Kampanya Kurallarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarının Katılımcı’nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca ihlal edilemeyen veya kısıtlanamayan hükümlerin Katılımcı’ya sağladığı korumadan Katılımcı’yı mahrum bırakması halinde, Katılımcı’nın ikamet ettiği ülkenin yasaları uygulanır. Her Katılımcı (ya da Katılımcı ikamet ettiği ülke yasalarına göre reşit değilse, ebeveyni ve/veya kanuni vasisi) yarışmaya katılmak suretiyle bu Kampanya Kurallarına ve geçerli durumlarda Düzenleyen Kurum’un Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (SKLS) uymayı kabul eder.

  (b) Bu Kampanya Kurallarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, başka herhangi bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Herhangi bir hükmün geçersiz, uygulanamaz veya hukuka aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Kampanya Kuralları geçerliliğini koruyacak, geçersiz veya hukuka aykırı hükme yer verilmemiş gibi, içerdiği diğer hükümler doğrultusunda yorumlanacaktır.

  ÖZEL KAMPANYA KURALLARI

  Bölüm B

  1. Kampanya Esasları Katılımcılar, Kampanya’ya nasıl katılabilir?

  Kampanya dönemi boyunca, Katılımcı’nın oyun garajı içinde belirli etkileşimli ögelerin (“Şenlik Ögeleri”) bulunduğu, özel bir şenlik garajına dönüşecektir. Her Katılımcı, söz konusu Şenlik Ögelerini, kutuların (“Kutular”) içinden alabilecekleri Şenlik dekorasyonlarıyla süsleyebilir.

  2. Katılımcılar Kutuları nasıl edinebilir?

  Belçika’da ikamet eden Katılımcılar hariç olmak kaydıyla, bütün Katılımcılar (1) Kutuları oyun görevlerini tamamlamak suretiyle edinebilir ya da (2) Wargaming Premium mağazasının özel bir bölümünden (“Kampanya sayfası”) Kutuları satın alabilir. Belçika’da ikamet eden Katılımcılar, Kutuları yalnızca oyun görevlerini tamamlamak suretiyle edinebilir.

  (1) Katılımcı belirli bir oyun görevini, oyunda belirlenen son tarihten önce tamamlamalıdır. Katılımcı tamamladığı görevin karmaşıklığına bağlı olarak bir veya daha fazla Kutu alabilir.

  Katılımcı’nın oyun görevini tamamladıktan sonra aldığı her Kutu’da, rastgele üç Şenlik dekorasyonu ile bir veya iki adet ekstra ödül olacaktır.

  Kutu’da bulunan Şenlik dekorasyonları şu özellikleri taşıyacaktır:

  – özel temalı bir koleksiyonun parçası olacaktır (dekorasyon Yeni Yıl Koleksiyonu, Noel Koleksiyonu, Ay Yeni Yılı Koleksiyonu veya Büyülü Yeni Yıl Koleksiyonu);
  – dekorasyon seviyesi (Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4, Seviye 5);
  – dekorasyon türü (Ağaç Tepesi, Askı Dekorasyon, Çelenk, Ağaç Eteği Dekorasyonu, Masa, Mutfak, Heykel, Heykel Işıklandırması, Dış Çelenk, Küçük Aydınlatma).

  Bu özellikler rastgele kombine edilecektir. Bu rastgele kombinasyon, Kutu’da hangi Şenlik dekorasyonunun bulunacağını belirler.

  Ekstra ödül aşağıdaki oyun içi öğelerden birini içerecektir:

  1 küçük ilk yardım seti;
  2 küçük ilk yardım seti;
  3 küçük ilk yardım seti;
  1 küçük onarım seti;
  2 küçük onarım seti;
  3 küçük onarım seti;
  1 manuel yangın söndürücü;
  2 manuel yangın söndürücü;
  3 manuel yangın söndürücü;
  1 büyük onarım seti;
  1 büyük ilk yardım seti;
  1 otomatik yangın söndürücü;
  5.000 kredi;
  10.000 kredi;
  15.000 kredi.

  (2) Katılımcı ayrıca Kutu satın alabilir ancak Katılımcı’nın Belçika’da ikamet ettiği durumlar istisnadır. Belçika’da ikamet eden Katılımcılar Kutuları ancak oyun görevlerini tamamlamak suretiyle edinebilirler.

  Kutu satın almak için, Katılımcı Kampanya sayfasına gitmeli, mevcut Kutular arasından miktarı ve türü seçmelidir.

  Kutuların ait olduğu temalı koleksiyona bağlı olmak kaydıyla, Katılımcı’nın satın alabileceği dört tür Kutu vardır:

  1. Yeni Yıl Kutusu;
  2. Noel Kutusu;
  3. Ay Kutusu;
  4. Büyülü Kutu.

  Katılımcı, bir Kutu’yu kendine veya başka bir oyuncuya satın alabilir. Katılımcı bir Kutu’yu satın alır almaz açabilir ya da açılmasını erteleyebilir, bu durumda Kutu Katılımcı tarafından açılana kadar ya da Kampanya bitimine kadar Katılımcı’nın hesabında saklanacaktır.

  Satın alınan bir Kutu’nun içindekiler:

  Garanti edilen içerikler:

  (1) 5. Seviye Şenlik dekorasyonu. Şu dekorasyonlardan biri olabilir:
  Ağaç Tepesi, Askı Dekorasyon, Çelenk, Ağaç Eteği Dekorasyonu, Masa, Mutfak, Heykel, Heykel Işıklandırması, Dış Çelenk, Küçük Aydınlatma. Şenlik dekorasyonu, Kutu’yla aynı temalı koleksiyona (Yeni Yıl Koleksiyonu, Noel Koleksiyonu, Ay Yeni Yılı Koleksiyonu veya Büyülü Yeni Yıl Koleksiyonu) ait olmalıdır.

  (2) Rastgele bir seviyeden seçilen, ilave Şenlik dekorasyonu. Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, Seviye 4 ya da Seviye 5’e giren aşağıdaki dekorasyonlardan biri olabilir: Ağaç Tepesi, Askı Dekorasyon, Çelenk, Ağaç Eteği Dekorasyonu, Masa, Mutfak, Heykel, Heykel Işıklandırması, Dış Çelenk, Küçük Aydınlatma. İlave Şenlik dekorasyonu, Kutu’yla aynı temalı koleksiyona (Yeni Yıl Koleksiyonu, Noel Koleksiyonu, Ay Yeni Yılı Koleksiyonu veya Büyülü Yeni Yıl Koleksiyonu) ait olmalıdır.

  (3) 250 Altın.

  (4) İlave ödül. Şu oyun ögelerinden biri olabilir: 100 000 kredi; 500 000 kredi; 250 Altın; 500 Altın; 1000 Altın, 1 günlük premium hesap, 3 günlük premium hesap, 7 günlük premium hesap, bir adet premium araç: Defender + garaj yuvası veya Scorpion G + garaj yuvası veya IS-3MA + garaj yuvası veya Е25 + garaj yuvası veya leFH18 B2 + garaj yuvası veya M4 Imp + garaj yuvası veya KV-220-2 + garaj yuvası veya Turan3 + garaj yuvası.

  Hediye:

  Bir Kutu’nun içinden çıkması garanti edilen ögeler ne olursa olsun, Katılımcı Kutu’yu açtığı zaman başka bir oyun ögesi alma şansına da sahiptir.

  Katılımcı’nın Satın Alabileceği Kutu Miktarı ve Fiyatları:

  1. 3 adet Kutu. Başlangıç Fiyatı, 5,99 €;
  2. 11 adet Kutu. Başlangıç Fiyatı, 19,99 €;
  3. 25 adet Kutu. Başlangıç Fiyatı, 39,99 €;
  4. 75 adet Kutu. Başlangıç Fiyatı, 99,99 €;

  Her Kutu’nun fiyatı her zaman içindeki ögelerin fiyatına eşittir ya da o fiyattan düşüktür.
  Kutunun/Kutuların nihai fiyatının seçilen ödeme yöntemine göre değişebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. İşlemi tamamlamadan önce, ödeme yöntemi sayfasında gösterilecek nihai maliyeti lütfen kontrol edin.

  Tüm işlemler ve ücret iadeleri, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne tabidir.

  Kutu’nun Alınması:
  Kutu’yu alacak kişi ya Katılımcı’nın kendisi ya da Katılımcı tarafından belirlenen başka bir oyuncudur.

  Katılımcı Kutu’yu/Kutuları kendine satın alırsa, Kutu’nun/Kutuların içindekiler Katılımcı’nın hesabına yüklenecek ve buna ilişkin bir bildirim gönderilecektir. Katılımcı başka bir oyuncuya hediye satın alırsa, hediyeyi alan kişi hediyeye ilişkin bir bildirim alacaktır. Hediye; hediyeyi alan kişinin hesabına ancak ve ancak hediyeyi alan kişi hediyeyi kabul ettikten sonra yüklenecektir. Hediyeyi gönderen Katılımcı, hediyeyi alan kişinin hediyeyi kabul edip etmediğine ilişkin bildirim alacaktır. Hediye, Kampanya bitmeden (ya da Düzenleyen Kurum tarafından sonlandırılmadan) önce kabul edilmezse, hediyeyi satın alan Katılımcı hediyenin ederi değerinde Oyun altını cinsinden ücret iadesi alacaktır.

  Hediye vermeye ilişkin özel hükümler ve koşullar, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne tabidir.

  3. Şenlik Havası

  Her Şenlik dekorasyonu, edinen Katılımcılara belirli miktarda şenlik havası puanı (“Şenlik Havası”) kazandırır. Şenlik Havası puanları, Katılımcı’nın ulaşabileceği şenlik havası seviyelerini (“Şenlik Havası Seviyeleri“) etkiler. Katılımcı 10 Şenlik Havası Seviyesi’nden her birine ulaştığında, oyun içi ödüller kazanır.

  Katılımcı, bir Şenlik Havası Seviyesi’ne ulaşma karşılığında ödül olarak belirli bir seviyedeki bir aracın fiyatı üzerinden indirim (“Şenlik İndirimi“) alabilir. İlgili araç için aynı zamanda başka bir indirim geçerliyse ve fakat bahse konu indirim Şenlik İndirimi’ne eşit veya Şenlik İndirimi’nden düşükse, alışverişte Şenlik İndirimi kullanılacaktır. Bahse konu diğer indirim Şenlik İndirimi’nden daha yüksekse, alışverişte daha yüksek olan indirim kullanılacaktır. Her iki durumda da, kullanılmayan indirim hakkı saklı kalacaktır ve ilgili seviyedeki başka bir araç satın alınırken kullanılabilecektir.

  Katılımcı, Şenlik dekorasyonları almak için elindeki Şenlik dekorasyonlarını kristallere ayırma ve kristallerden yeni Şenlik dekorasyonları yaratmak için üretme mekanizmalarını kullanma olanağına da sahip olacaktır. Katılımcı Şenlik Havası’nın 10. Seviye’sine ulaştıktan sonra, geçen yılın Şenlik Operasyonları Kampanyası’nın (Şenlik Operasyonları 2018) Koleksiyon Albümü’nün eksik ögelerini satın almak için kristalleri kullanabilir.

  4. Koleksiyon Albümü

  Katılımcı, koleksiyonda hangi ögelerin eksik olduğunu ve koleksiyonun eksik ögelerini edinmek üzere ne yapabileceğini görmek için Koleksiyon Albümü’nü kontrol edebilir.
  Koleksiyon Albümü, Şenlik dekorasyonlarının ait olduğu dört temalı koleksiyon içerir: Yeni Yıl Koleksiyonu, Noel Koleksiyonu, Ay Yeni Yılı Koleksiyonu veya Büyülü Yeni Yıl Koleksiyonu. Katılımcı, temalı koleksiyonun bütün ögelerini toplamak için, Oyun’da kullanılabilecek aşağıdaki ödülleri alacaktır: 6 özel amblem, 6 özel yazı, araçlar için 1 özel stil. Koleksiyonlara yalnızca benzersiz dekorasyonlar eklenir; o yüzden, bir Katılımcı aynı dekorasyondan iki tane alırsa, koleksiyonu tamamlama konusunda kaydettiği ilerleme bundan etkilenmez.

  Bunun yanında, Katılımcı geçen yılın Şenlik Operasyonları Kampanyası’nın (Şenlik Operasyonları 2018) Koleksiyon Albümü’nü görebilecektir.

  5. Kampanya Tarihleri

  Kampanya, 13 Aralık 2018’de saat 05:00’te (UTC) başlayacak, 14 Ocak 2019’da saat 05:00’te (UTC) bitecektir. KAMPANYA’YA KATILIM YALNIZCA bu özel dönem boyunca (“Kampanya Dönemi“) MÜMKÜNDÜR.

  BÜTÜN ŞENLİK DEKORASYONLARI YALNIZCA KAMPANYA DÖNEMİ BOYUNCA SUNULACAKTIR. KAMPANYA BİTTİKTEN (YA DA DÜZENLEYEN KURUM TARAFINDAN SONLANDIRILDIKTAN) SONRA, KUTULARIN İÇİNDE ALINAN BÜTÜN ŞENLİK DEKORASYONLARI KAYBOLACAK VE AÇILMAMIŞ BÜTÜN KUTULAR OTOMATİK OLARAK AÇILACAKTIR. KAMPANYA BİTTİKTEN YA DA SONLANDIRILDIKTAN SONRA, KATILIMCI KUTULARDAN EDİNDİĞİ ÖDÜLLERİ, AMBLEMLERİ, YAZILARI VE STİLLERİ SAVAŞLARDA HALA KULLANABİLECEKTİR.

  KAMPANYA’NIN DÜZENLEYEN KURUM TARAFINDAN ASKIYA ALINABİLECEĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALIN. ASKIYA ALMA DÖNEMİ BOYUNCA KAMPANYA OLANAKLARI ( KUTU EDİNME VE AÇMA FIRSATI, ŞENLİK GARAJINA DEKORASYONLARI UYGULAMA, KAMPANYA’NIN OYUN GÖREVLERİNİ TAMAMLAMA, KOLEKSİYONLARI TAMAMLAMA VE ŞENLİK HAVASI SEVİYELERİNE ULAŞMA KARŞILIĞINDA ÖDÜLLER ALMA, DEKORASYON YARATMAK İÇİN KRİSTALLERİ KULLANMA, ŞENLİK İNDİRİMLERİNİ AKTİVE ETME BUNA DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) KATILIMCILARA SUNULMAYACAKTIR. ASKIYA ALMA DÖNEMİ BOYUNCA, KATILIMCI AÇILAN KUTULARDAN ELDE ETTİĞİ ÖDÜLLERİ, AMBLEMLERİ, YAZILARI VE STİLLERİ SAVAŞLARDA HALA KULLANABİLECEKTİR. ASKIYA ALMA DÖNEMİ ESNASINDA KAMPANYA DÖNEMİNİN SON BULMASI HALİNDE, KAMPANYA’NIN SONLANDIRILDIĞI KABUL EDİLECEK VE YUKARIDA TANIMLANDIĞI HALİYLE KAMPANYA’NIN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN SONUÇLARIN TAMAMI YÜRÜRLÜĞE KONACAKTIR.

  ŞENLİK İNDİRİMLERİ, ŞUBAT 2019 ÖNCESİNDE KATILIMCI TARAFINDAN AKTİVE EDİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE KATILIMCI BUNLARI KULLANAMAYACAKTIR.