Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zásady Hráčského Obsahu
 • Zásady Hráčského Obsahu

  Datum platnosti: 19 září 2022. Vyprší dne: 30. listopadu 2023. Novou verzi naleznete níže.

  Wargaming greatly values and appreciates the creativity and passion our players invest in our games, and we are excited to see what you create. While we strongly welcome player creativity, we must also ensure that our games and intellectual property are sufficiently protected.

  The Player Content Policy (the “Policy”) aims to provide you (the “Player” or “you”) with straightforward and easy-to-understand rules when creating content based on our games, logos, assets, artworks, music, and any other intellectual property that belongs to us (“Wargaming IP”).

  Player content includes artworks, screenshots, music, sounds, recordings, fan art, let’s play and gameplay videos, modifications, fan webpages and any other type of works you create based on Wargaming IP (“Player Content”).

  We reserve the right to modify and update this Policy at any time. If we update this Policy, we will post the revised version on our legal pages.

  Before you create and share any Player Content, we highly recommend that you carefully read this Policy, as any Player Content that fails to follow these rules is prohibited and constitutes a material breach of the End User Licence Agreement (“EULA”).

  1. Permitted Use of Wargaming IP

  Players accessing our games under the terms of the EULA are permitted to use Wargaming IP to create and share Player Content, provided that they do not violate any terms of the EULA and this Policy. Such Players are permitted to:

  1.1. Upload or livestream video guides, essays, reviews, walkthroughs, let’s play and gameplay videos on platforms such as YouTube and Twitch.

  1.2. Create, upload, and share fan art online.

  1.3. Capture screenshots for personal use and/or upload and share screenshots online.

  1.4. Create fan websites or fan pages for our games.

  1.5. Create and make available modifications for our games, subject to the Terms of Use.

  1.6. Use music that belongs to us to create Player Content relevant to Wargaming IP.

  2. Limitations and Restrictions

  2.1. Neither Wargaming IP nor Player Content may be used for commercial purposes, unless explicitly permitted below.

  2.2. Provided that the Player Content complies with the terms of the EULA and this Policy, you are allowed to monetise your Player Content via platform monetisation and accept donations (e.g., via YouTube and/or Twitch). However, you are not allowed to restrict Player Content behind any paywall, meaning that Player Content should always be made available to both paid and unpaid subscribers.

  2.3. You are not allowed to remix or use any music that belongs to us in a manner that is unrelated to Wargaming IP.

  2.4. The Player Content must be suitable for our audience and maintain the “7” rating given to our games by the Pan European Game Information board.

  2.5. Unless otherwise explicitly agreed by us, you may not create fan websites or fan pages that are identical to our official websites.

  2.6. Unless otherwise explicitly agreed by us, you must clearly state that we are not affiliated with you, and we do not endorse or support your Player Content in any way. Where reasonable, you should include and display the following notice alongside your Player Content:

  This work includes trademarks and/or copyrighted works that are the exclusive property of Wargaming. All rights reserved by Wargaming. This work is unofficial and is not endorsed by Wargaming.

  2.7. The Player Content or any other Wargaming IP should not be used or integrated within third-party games, products, or merchandise.

  2.8. The Player Content must not contain any material that may be considered offensive, defamatory, illegal, intolerant, xenophobic, dangerous, graphic, violent, sexual, misinformative or any material that could infringe the right to privacy.

  2.9. Do not use Wargaming IP to create anything which may infringe any intellectual property rights of third parties.

  2.10. If you make use of our trademarks as part of the Player Content, you must:

  a) Use such marks only in connection with Wargaming and Wargaming IP;

  b) Not cause any damage to the reputation and goodwill associated with Wargaming’s trademarks;

  c) Not register any domain that is identical or similar to our trademarks, company names and/or game names unless otherwise explicitly agreed to by us; and

  d) Not modify any of our trademarks.

  2.11. We reserve all other rights unrelated to Player Content and not expressly referred to in this Policy.

  2.12. We reserve the right to take legal action against players that misuse our games or other Wargaming IP.

  2.13. We can revoke, at any time, at our sole discretion, and for any reason, a player’s right to create and share Player Content.

  3. Ownership and License

  3.1. You own any original content you create, save for any part of the Player Content that is comprised by or incorporates any of our games or any other Wargaming IP.

  3.2. In case we wish to showcase, promote, and support your work, you grant us, from the moment of creation, a royalty-free, worldwide, non-exclusive, permanent, irrevocable, and freely sub-licensable licence to use, reproduce, modify, create and use derivative works from, exploit, distribute, transmit, perform, translate, host, make available, and communicate your Player Content on any platform, including third party platforms, relevant to and in connection with Wargaming IP.

  =============================

  =============================

  ZÁSADY HRÁČSKÉHO OBSAHU

  Datum platnosti: 30. listopadu 2023.

  Wargaming si velmi cení a oceňuje kreativitu a vášeň, kterou naši hráči investují do našich her, a radujeme se z vašich výtvorů. I když vřele vítáme hráčskou tvořivost, musíme také zajistit, aby naše hry a duševní vlastnictví byly dostatečně chráněny.

  Cílem Zásad hráčského obsahu (dále jen „Zásady“) je poskytnout vám (dále jen „Hráč“ nebo „vy“) přímá a snadno srozumitelná pravidla při vytváření obsahu na základě našich her, log, aktiv, uměleckých děl, hudby a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví, které nám patří (dále jen „Duševní vlastnictví společnosti Wargaming“).

  Součástí hráčského obsahu jsou umělecká díla, snímky obrazovky, hudba, zvuky, nahrávky, fanouškovské umění, videa k přehrávání a herní videa, modifikace, fanouškovské webové stránky a jakýkoli jiný typ děl, která vytvoříte na základě Duševního vlastnictví společnosti Wargaming (dále jen „Hráčský obsah“).

  Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit a aktualizovat v souladu s Licenční smlouvou koncového uživatele („LSKU“) a platnými zákony. Pokud tyto Zásady aktualizujeme, zveřejníme revidovanou verzi na těchto webových stránkách.

  Před vytvořením a sdílením jakéhokoli Hráčského obsahu důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady, protože jakýkoli Hráčský obsah, který tato pravidla nedodržuje, je zakázán a představuje závažné porušení LSKU. Všechna ustanovení části „Obsah vytvářený uživatelem“ v LSKU se vztahují na Hráčský obsah, který navíc podléhá těmto Zásadám.

  1. Povolené použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming

  Hráči, kteří přistupují k našim hrám podle podmínek LSKU, mohou používat Duševní vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu za předpokladu, že neporušují žádné podmínky LSKU ani těchto Zásad. Tito Hráči mohou:

  1.1. nahrávat nebo živě streamovat Hráčský obsah, jako jsou například videoprůvodce, eseje, recenze, návody, videa k přehrávání a herní videa na platformách, jako jsou TikTok, YouTube a Twitch.

  1.2. vytvářet, nahrávat a sdílet fanouškovské umění online.

  1.3. vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky pro naše hry.

  1.4. vytvářet a zpřístupňovat modifikace našich her v souladu s pokyny pro modifikace, kde najdete příslušné Zásady modifikace herních klientů:

  1.5. používat hudbu, která patří nám, k vytvoření Hráčského obsahu relevantního pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2. Limity a omezení

  2.1. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming ani Hráčský obsah nesmí být používány pro komerční účely, pokud to není výslovně povoleno níže.

  2.2. Za předpokladu, že Hráčský obsah splňuje podmínky LSKU a těchto Zásad, máte povoleno zpeněžit svůj Hráčský obsah prostřednictvím zpeněžení platformy a přijímat dary (např. prostřednictvím YouTube a/nebo Twitch). Společnost Wargaming má právo požádat o přístup k Hráčskému obsahu za jakoukoliv platební bránou, který musíte poskytnout neprodleně a bezplatně.

  2.3. Hudbu, která nám patří, nesmíte remixovat ani používat způsobem, který nesouvisí s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming.

  2.4. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, nesmíte vytvářet fanouškovské webové stránky nebo fanouškovské stránky, které zrcadlí obsah našich oficiálních webových stránek.

  2.5. Pokud se výslovně nedohodneme jinak, musíte jasně uvést, že s vámi nejsme spojeni a váš Hráčský obsah nijak neschvalujeme ani nepodporujeme. Pokud je to přiměřené, měli byste u svého Hráčského obsahu uvádět a zobrazovat následující upozornění:

  Toto dílo obsahuje ochranné známky a/nebo díla chráněná autorskými právy, která jsou výhradním vlastnictvím společnosti Wargaming. Všechna práva vyhrazena společností Wargaming. Toto dílo je neoficiální a není podporováno společností Wargaming.

  2.6. Hráčský obsah ani žádné jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming by neměly být používány ani integrovány do her, produktů ani zboží třetích stran.

  2.7. Hráčský obsah nesmí obsahovat žádný materiál, který by mohl být považován za urážlivý, výhružný, pomlouvačný, nezákonný, korupční, ponižující, netolerantní, xenofobní, obscénní, nebezpečný, grafický, násilný, sexuální, dezinformační a/nebo jakýkoli materiál, který by mohl porušovat právo na soukromí.

  2.8. Duševní vlastnictví společnosti Wargaming nepoužívejte k vytváření ničeho, co by mohlo zasahovat do práva duševního vlastnictví třetích stran.

  2.9. Pokud používáte naše ochranné známky jako součást Hráčského obsahu,

  a) smíte takové značky používat pouze ve spojení se společností Wargaming a s Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming;

  b) nesmíte způsobovat žádnou škodu na pověsti a dobrém jméně spojených s ochrannými známkami společnosti Wargaming;

  c) nesmíte zaregistrovat žádnou doménu, která je totožná nebo podobná s našimi ochrannými známkami, názvy společností a/nebo názvy her, pokud nemáte náš výslovný souhlas; a

  d) nesmíte měnit žádnou z našich ochranných známek.

  2.10. Vyhrazujeme si všechna ostatní práva, která nesouvisejí s Hráčským obsahem a nejsou výslovně uvedena v těchto zásadách.

  2.11. Vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti hráčům, kteří zneužívají naše hry nebo jiné Duševní vlastnictví společnosti Wargaming.

  2.12. Můžeme kdykoli, podle vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu zrušit právo použití Duševního vlastnictví společnosti Wargaming k vytváření a sdílení Hráčského obsahu.

  2.13. Vyhrazujeme si právo odstranit Hráčský obsah, který není v souladu s těmito Zásadami.

  2.14. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo chcete-li nahlásit Hráčský obsah, můžete nás kontaktovat prostřednictvím Podpory pro hráče Wargaming.

  3. Vlastnictví a licence

  3.1. Vlastníte veškerá práva, která můžete mít k vlastnímu původnímu obsahu, který je součástí Hráčského obsahu. Vaše práva k Hráčskému obsahu se nevztahují na žádnou z her ani na žádnou část Hráčského obsahu, která je tvořena jakýmkoli Duševním vlastnictvím společnosti Wargaming nebo jej zahrnuje.

  3.2. V případě, že chceme prezentovat, propagovat a podporovat vaši práci, od okamžiku jejího vytvoření nám udělujete bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou a volně sublicencovatelnou licenci k používání, reprodukci, úpravě, vytváření a používání odvozených děl, využívání, distribuci, přenosu, předvádění, překladu, hostování, zpřístupňování a sdělování vašeho Hráčského obsahu na jakékoli platformě, včetně platforem třetích stran, které jsou relevantní pro Duševní vlastnictví společnosti Wargaming a jsou s ním spojené.