Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Pravidla Soutěže Tank Festival 2019
 • Pravidla Soutěže Tank Festival 2019

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  A. TATO PRAVIDLA SOUTĚŽE (DÁLE JEN „PRAVIDLA SOUTĚŽE“) STANOVUJÍ OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE TANK FESTIVAL 2019 („SOUTĚŽ“) PRO HRÁČE ONLINE HRY OBROVSKÉHO POČTU HRÁČŮ „WORLD OF TANKS“, KTEŘÍ HRAJÍ NA HERNÍM KLASTRU EU (EVROPA), HERNÍM KLASTRU NA (AMERIKA) NEBO HERNÍM KLASTRU ASIA (ASIE A TICHOMOŘÍ). PRAVIDLA SOUTĚŽE OBSAHUJÍ OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE (ČÁST A) A SPECIFICKÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE (ČÁST B).

  B. ÚČAST V SOUTĚŽI ANI VÍTĚZSTVÍ V NÍ NEJSOU PODMÍNĚNY ŽÁDNÝM DALŠÍM NÁKUPEM NEBO PLATBOU. NÁKUPEM SE NEZVYŠUJÍ VAŠE ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ.

  C. TATO SOUTĚŽ JE OTEVŘENA OSOBÁM, KTERÉ DLE ZÁKONŮ ZEMĚ SVÉHO TRVALÉHO POBYTU DOSÁHLY ZLETILOSTI. NEZLETILÉ OSOBY SE MOHOU ÚČASTNIT, POUZE POKUD JEJICH RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SOUHLASÍ S JEJICH ÚČASTÍ V SOUTĚŽI ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V TĚCHTO PRAVIDLECH.

  OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

  Část A

  1. Garant
  Soutěž Tank Festival 2019 pořádá společnost Wargaming Group Limited, (dále jen „garant“), 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie, 1080, Kypr.

  2. Podmínky pro účast

  (a) Této soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které se do ní zapojí podle těchto pravidel soutěže.

  (b) Bez ohledu na výše uvedené se této kampaně NEMOHOU ZÚČASTNIT tyto osoby: (i) zaměstnanci organizátora, jeho řídicí pracovníci a zástupci (dále jen „strany spojené s garantem“), (ii) rodiče, manželé, děti a sourozenci stran spojených s garantem a (iii) osoby žijící ve společné domácnosti se stranami spojenými s garantem.

  (c) Každý účastník je povinen poskytnout přesné údaje týkající se jeho jména, věku a emailu nebo fyzické adresy, pokud jsou tyto informace požadovány. Osoby, které poskytnou neúplné, falešné nebo klamné informace, nebudou způsobilé k účasti nebo (pokud se už zúčastnily) k získání ceny v této soutěži.

  (d) Nezletilá osoba se může soutěže účastnit pouze, když její rodiče nebo zákonní zástupci souhlasí s její účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech. Garant může kdykoliv požádat o písemné potvrzení takového souhlasu. Pokud osoba, která se soutěže účastní či si to přeje, takové potvrzení není garantovi na požádání nepředloží, má garant právo takovou osobu diskvalifikovat.

  3. Vyloučení z účasti

  Soutěžní příspěvky či jiný obsah, které účastník v průběhu soutěže poskytne a které budou považovány za urážlivé nebo nactiutrhačné či které poruší právo libovolné osoby na soukromí nebo jiná osobnostní práva, nejsou vítány. Soutěžní příspěvky nebo obsah, které účastník poskytne, nesmějí obsahovat: (a) vulgarismy či nahotu, (b) nepravdivá či nactiutrhačná tvrzení o libovolné osobě či třetí straně, (c) obchodní značky třetích stran, které naznačují spojení s libovolným vlastníkem obchodní značky bez jeho souhlasu nebo snižují hodnotu této obchodní značky, (d) obscénní, neslušné, násilné, sexuálně explicitní, hrubé, diskriminační, rasistické či jiné morálně či právně problematické vyobrazení či materiál. Pokud příspěvek či obsah poskytnutý účastníkem obsahuje kterýkoli z výše uvedených zakázaných prvků, bude účastník vyloučen ze soutěže.

  4. Uplatnění nároku na cenu

  Vítězové cen budou informováni prostřednictvím sociálních médií, internetové stránky, fór a/nebo e-mailu. Pravidla pro udělování cen jsou stanovena ve zvláštní části těchto pravidel soutěže (Část B).
  Garant si vyhrazuje právo nahradit cenu nebo její část jinou cenou nebo položkou stejné nebo vyšší hodnoty podle vlastního uvážení. Pokud vítěz ceny poruší tato pravidla soutěže, bude diskvalifikován.

  5. Licence

  Vstupem do této soutěže poskytuje každý účastník garantovi a jeho případným partnerům a držitelům jeho licencí neodvolatelné, časově neomezené, bezúplatné, nevýhradní, převoditelné právo a licenci na využití, vyobrazení, kopírování, editování, úpravy, publikování, šíření a jiné způsoby využití soutěžních příspěvků poskytnutých garantovi a/nebo jeho partnerům během této soutěže ve veškerých médiích, například v digitálních a elektronických médiích, ve zvukových a audiovizuálních médiích (existujících nyní nebo vynalezených v budoucnu) v jakémkoli jazyce kdekoli na světě a v jakékoli rozhlasové a televizní stanici a jakýmkoli způsobem pro obchodní účely, účely reklamy a propagace, komerční účely a jakékoli jiné účely bez předchozího souhlasu nebo odměny.

  6. Udělení práv účastníky dovednostní soutěže
  Přijetím těchto pravidel soutěže poskytuje účastník garantovi a držitelům jeho licencí právo na využití svého jména, obrázku, portrétu, fotografie a informací o získané ceně, včetně jejich částečného využití, pro propagační a reklamní účely týkající se soutěže ve všech médiích kdekoli na světě, bez časového omezení, bez nároku na odměnu i bez předchozího oznámení nebo dalšího souhlasu ze strany účastníka.

  7. Vzdání se práv a zproštění odpovědnosti ze strany účastníka

  (a) Odpovědnost garanta a/nebo stran spojených s garantem není omezena na škody plynoucí ze smrti, tělesného úrazu nebo škody na zdraví, a za škody, které vznikly důsledkem neexistence zaručených charakteristik nebo v případě podvodného záměru.

  (b) Odpovědnost garanta a/nebo stran spojených s garantem není omezena u škod způsobených garantem nebo stranami spojenými s garantem záměrně nebo hrubou nedbalostí.

  (c) V případě bezvýznamného nedbalostního porušení základní smluvní povinnosti bude garant a/nebo strany spojené s garantem odpovědný jen do výše obvykle předvídatelné škody, s výjimkou případů podle bodu 7 (a) a 7

  (d). Hlavní smluvní povinnosti jsou abstraktně ty povinnosti, jejichž splnění v prvé řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní strana pravidelně spoléhat.

  (d) Odpovědnost stanovená zákonem zůstává zachována.

  (e) Promlčecí doba pro nároky na náhradu škody je jeden (1) rok, s výjimkou bodů 7 (a), 7 (b) a 7 (d), kde platí zákonná ustanovení o promlčecí době.

  8. Neoprávněné zásahy

  (a) Garant si vyhrazuje právo vyřadit kohokoli ze soutěže a zabránit mu v další účasti, jestliže provádí cokoli z následujícího nebo se o to pokouší: (i) neoprávněně zasahuje do garantovy webové stránky nebo do kterékoli z částí soutěže, (ii) narušuje řádný běh soutěže podváděním, klamáním nebo jinými nepoctivými herními praktikami, (iii) má v úmyslu rozptylovat, zneužívat nebo obtěžovat jiné účastníky nebo strany spojené s garantem nebo jim vyhrožovat a/nebo (iv) jiným způsobem porušuje tato pravidla soutěže nebo garantovu licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) ve vztahu ke hře World of Tanks, připadá-li v to úvahu.

  (b) ZA POKUS O ZÁMĚRNÉ POŠKOZENÍ WEBOVÉ STRÁNKY GARANTA NEBO JAKÉKOLI HRY (NEBO JEJICH ČÁSTÍ) NEBO O NARUŠENÍ FUNGOVÁNÍ TÉTO SOUTĚŽE MŮŽE HROZIT TRESTNĚPRÁVNÍ NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POSTIH. DOJDE-LI K TAKOVÉMU POKUSU, VYHRAZUJE SI GARANT A PŘÍPADNÍ DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ PRÁVO DOMÁHAT SE PO OSOBĚ ODPOVĚDNÉ ZA TAKOVÝ POKUS NÁHRADY ŠKODY A VYUŽÍT PROTI NÍ PŘÍPADNÉ DALŠÍ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM ZE ZÁKONA. KAŽDÝ ÚČASTNÍK (NEBO JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, POKUD VE ZEMĚ SVÉHO TRVALÉHO POBYTU NEDOSÁHL ZLETILOSTI) SOUHLASÍ S TÍM, ŽE GARANTA, STRANY SPOJENÉ S GARANTEM A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ODŠKODNÍ A BUDE JE CHRÁNIT PŘED VŠEMI NÁROKY, ZTRÁTAMI, ŠKODAMI A/NEBO ODPOVĚDNOSTÍ (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH POPLATKŮ A VÝDAJŮ ADVOKÁTŮ), KTERÉ MOHOU BÝT PROTI NIM VZNESENY NEBO KTERÉ MOHOU KOMUKOLI Z NICH KDYKOLI VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI SE VSTUPNÍMI MATERIÁLY ÚČASTNÍKA NEBO JEJICH POUŽITÍM, A/NEBO TÍM, ŽE ÚČASTNÍK PORUŠÍ JAKÉKOLI UJIŠTĚNÍ, ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK SPOJENÝ S TOUTO SOUTĚŽÍ.

  9. Právo garanta prohlásit soutěžní příspěvky za neplatné a ukončit soutěž

  Bude-li existovat skutečný důkaz pro podvodné elektronické nebo neelektronické neoprávněné narušení nebo neautorizovaný zásah do této soutěže nebo do kterékoli její části nebo pokud bude soutěž narušena podvodem či technickými potížemi jakéhokoli druhu (např. počítačovými viry, chybami programu nebo chybami serveru), vyhrazuje si garant právo podle vlastního uvážení prohlásit podezřelý příspěvek účastníků za neplatný a/nebo ukončit soutěž a udělit cenu dle svého vlastního uvážení. Používání automatických spouštěcích nebo přihlašovacích programů a jakýchkoli jiných mechanických či elektronických prostředků, které účastníkovi umožní automaticky vstupovat do soutěže, účastnit se jí nebo opakovaně hodnotit, je zakázáno. V případě sporu ohledně totožnosti účastníka na základě e-mailové adresy může být účastník diskvalifikován.

  10. Obecné podmínky

  (a) Tato soutěž se řídí těmito pravidly soutěže a zákony Kyperské republiky. Do rozsahu, v jakém místní právo zbavuje účastníka ochrany, již mu poskytují ustanovení, od kterých se nelze podle zákona země, v níž má účastník své obvyklé bydliště, odchýlit, platí právo dané země. Ustanovení těchto pravidel soutěže nevylučují, neomezují ani jinak nezužují práva spotřebitelů podle platných právních ustanovení, ani tak nikým nemohou být vykládána. Vstupem do soutěže se každý účastník (nebo jeho rodič nebo zákonný zástupce účastníka, pokud účastník v zemi svého trvalého nedosáhl zletilosti) zavazuje, že bude dodržovat tato pravidla soutěže a garantovu licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) ve vztahu k hře World of Tanks, připadá-li v to úvahu.

  (b) Aby se mohl účastník řádně zúčastnit a přihlásit se o cenu, může být garantem požádán o sdělení určitých osobních údajů, například jména, adresy bydliště, e-mailové adresy nebo dalších kontaktních a daňových údajů. Tyto informace mohou být využity pro účely výslovně popsané v těchto pravidlech soutěže.

  (c) Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto pravidel soutěže nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jiných ustanovení. Bude-li některé z ustanovení shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným či nezákonným, zůstanou zbývající ustanovení těchto pravidel soutěže v platnosti a budou vykládána v souladu s podmínkami, které jsou v nich stanoveny, jako kdyby tato pravidla soutěže neplatné nebo nezákonné ustanovení neobsahovala.

  (d) Povinnost uhradit případné daně, poplatky a přirážky z ceny má výhradně vítěz ceny. V případě, že vybraný vítěz ceny nesplní podmínky pro udělení ceny nebo cenu odmítne, cena propadne a garant bude moci podle vlastního uvážení zvolit, zda ji udělí jinému účastníkovi soutěže.

  OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

  (Část B)

  1. Obsah soutěže

  Účastníci soutěže mohou vyhrát ceny nahráním a zasláním svého replaye hry World of Tanks prostřednictvím stránek wotreplays.eu nebo wotreplays.com, jak je popsáno v těchto pravidlech.

  Soutěž se koná pro jednotlivce hrající v klastru EU (Evropa), NA (Amerika) či ASIA (Asie a Tichomoří), kteří při zaslání svého replaye rovněž uvedli příslušný server. Účastníci, kteří hrají na stejném serveru, spadají pod jeden herní klastr (dále jen „klastr“) a soutěží pouze s účastníky ze stejného klastru.

  2. Ceny

  V každém klastru obdrží účastníci tyto ceny (celkem 3 sady cen):

  (1) 1 herní laptop pro vítěze soutěže.

  (2) 9 odměn ve hře (Škoda T 27 + Jan Žižka – speciální styl) – jedna pro každého finalistu, který nezvítězil.

  (3) 10 odměn ve hře (Škoda T 27 + Jan Žižka – speciální styl), jež budou náhodně rozděleny mezi účastníky, kteří se nedostali do finále.

  (4) Odměna ve hře (emblém) pro každého účastníka, který zaslal způsobilý replay.

  Ceny nelze vyplatit v hotovosti.

  3. Data soutěže

  Příspěvky účastníků se přijímají od 8:30 (SELČ) dne 7. srpna 2019 do 0:59 (SELČ) dne 2. září 2019 (dále jen „období pro vstup do soutěže“). Vítězové budou oznámeni nejpozději 9. září 2019.

  4. Jak se zúčastnit

  Způsobilý účastník musí provést následující kroky:

  (1) Nahrát svou hru World of Tanks v jednom z těchto herních režimů: Random Battle (náhodná bitva), Frontline (frontová linie). Před zahájením bitvy tedy musí v herním klientu přejít do Settings (nastavení) Tam klikne na záložku General (obecné) přejde na konec stránky. Tam najde nabídku Enable Battle Recording (aktivovat nahrávání bitvy) a zvolí Last (poslední).

  (2) Najít soubor s replayem. Po úspěšné bitvě otevře složku herního klienta (standardní umístění: C:\Games\World_of_Tanks) a přejde do podsložky Replays. Tam se nachází záznam poslední bitvy, konkrétně v souboru s příponou .WOTREPLAY. Tento soubor lze podle potřeby přejmenovat.

  (3) Odeslat replay Hráč přejde na wotreplays.eu (pokud hraje v klastru EU) nebo zrcadlovou stránku wotreplays.com (pro hráče v klastrech NA a Asie) a přihlásí se pomocí svého účtu ve hře Wargaming. Na hlavní stránce klikne vlevo na tlačítko Upload Replay. Zadá název a popis replaye, který chce načíst. Název musí obsahovat výraz Tank Festival. V poli pro popis dále uvede klastr, ve kterém hrajete (EU, NA či ASIA). Doporučujeme pečlivé přečtení pravidel pro každé pole. Název a popis lze psát v angličtině, polštině, němčině, francouzštině, češtině, italštině, španělštině, turečtině, japonštině, klasické čínštině a korejštině. Po zadání veškerých informací účastník klikne na Upload Replay. Každý účastník může pro účast v soutěži přidat libovolný počet příspěvků.
  Upozorňujeme, že způsobilé jsou pouze replaye nahrané během období pro vstup do soutěže.

  5. Jak budou vybíráni vítězové

  Garant společně se streamery a influencery, s nimiž není spojen a které si zvolí, vybere mezi účastníky v každém klastru 10 finalistů na základě celkového výkonu a kvality hry v zaslaných replayích. Garant oznámí finalisty během přenosu na platformě Twitch, který bude věnován soutěži a na němž se mohou podílet streameři a influenceři, s nimiž není spojen a které si zvolí. Přenos se bude konat nejdříve 7. září 2019 a nejpozději 9. září 2019. Zorganizovány budou tři takové přenosy – pro každý klastr jeden. Přesné načasování přenosů oznámíme 1. září 2019 na oficiální stránce World of Tanks pro daný klastr (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/) a v oficiálních skupinách World of Tanks na sociálních sítích. Toto oznámení může zahrnovat změnu data přenosu.

  Během každého přenosu budou přehrány replaye finalistů z příslušného klastru. Během přenosu bude každý divák na platformě Twitch moci každý replay ohodnotit na škále 1 až 5. Vítězem soutěže bude účastník, jehož replay bude mít na konci přenosu nejvyšší průměrné skóre. Všichni výherci cen budou oznámeni na konci přenosu a následně uvedeni na oficiální stránce World Tanks pro příslušný klastr (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/) a v oficiálních skupinách World of Tanks na sociálních sítích nejpozději 13. září 2019.

  6. Jak obdržet ceny

  Garant nejpozději 16. září 2019 kontaktuje vítěze fyzické ceny prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při odeslání replaye a vyžádá si informace potřebné k předání ceny prostřednictvím externí balíkové služby. Vítěz musí svou adresu a další požadované informace poskytnout písemně nejpozději 30. září 2019. Pokud vítěz do té doby neposkytne potřebné informace, nenese garant odpovědnost za zpoždění či nezaslání ceny.

  Fyzické ceny budou vítězům doručeny nejpozději 8. prosince 2019.

  Všechny odměny ve hře budou na herní účty vítězů World of Tanks připsány nejpozději 24. září 2019.