Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Smluvní podmínky
 • Smluvní podmínky

  Tyto Smluvní podmínky již nadále neplatí. Aktuální dokument najdete zde.

  1. ÚVOD

  1.1 Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují vztah mezi Vámi a

  Wargaming Group Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080, Kypr

  nebo jakoukoli přidruženou stranou (dále také „Wargaming“, „my“, „naše“ a „nám“, „nás“, „námi“) ve vztahu k:

  • našim webovým stránkám: http://worldoftanks.eu, http://worldofwarplanes.eu, http://worldofwarships.eu, https://console.worldoftanks.com, https://wotblitz.eu, https://wowsblitz.eu, http://wargaming.net (každá z těchto stránek dále jen „Stránka“);
  • jakýmkoli našim online, mobilním a prohlížečovým hrám, včetně mimo jiné hry, „World of Tanks“ neboli „Svět tanků“, „World of Warplanes“ neboli „Svět vojenských letadel“, „World of Warships“ neboli „Svět válečných lodí“, “World of Tanks: Modern Armor”, “World of Warships: Legends”, “World of Tanks Blitz”, “World of Warships Blitz” (dále jen „Hry“); a
  • k jakémukoli z našich dalších produktů a služeb (včetně podpůrných služeb), které mohou být přístupné prostřednictvím platformy třetí strany, webové aplikace nebo služeb sociálních sítí (dále společně „Doplňkové služby“).

  1.2 Tyto Smluvní podmínky rovněž upravují vztah mezi Vámi a námi ve vztahu k užívání některého z fór, které provozujeme k Hrám (dále jen „Herní fóra“). Pravidla a pokyny vztahující se k Herním fórům (dále jen „Pravidla fóra“), jsou uvedena na:

  a jsou součástí těchto Smluvních podmínek.

  1.3 V těchto Smluvních podmínkách jsou Hry, Herní fóra a Doplňkové služby označovány společně jako „Služby“.

  2. UŽIVATELÉ MLADŠÍ 18 LET

  2.1 Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto Smluvní podmínky za Vás před tím, než začnete Služby užívat. Pokud Vy (nebo tam, kde je to nutné, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci) nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu (viz níže, článek 5 „VÁŠ ÚČET U WARGAMING“) prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.

  2.2 Souhlasíte s tím, že nenecháte vědomě žádnou fyzickou osobu mladší 18 let bez dozoru rodičů nebo zákonného zástupce Služby užívat nebo mít ke Službám jakkoli přístup.

  3. DODATKY K TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM FÓRA

  3.1 Čas od času bude možná nutné pozměnit tyto Smluvní podmínky, např. zohlednit nové produkty či služby, zvýšit bezpečnost pro naše uživatele nebo provést změny v důsledku změn příslušných právních předpisů. Čas od času bude také nutné ze závažných důvodů pozměnit Pravidla fóra, např. zajistit, aby Herní fóra fungovala bezproblémově a zohlednit potřeby komunity užívající Herní fóra. V případě změny ve Smluvních podmínkách a/nebo v Pravidlech fóra Vás budeme nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách informovat prostřednictvím e-mailu a bude se mít za to, že s těmito změnami souhlasíte, pokud (i) nám do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jste od nás na Váš e-mail obdrželi oznámení o změnách, neoznámíte Váš nesouhlas s těmito změnami, nebo (ii) budete po účinnosti změn Služby užívat. V oznámení na e-mail Vás budeme informovat o Vašem právu vyjádřit nesouhlas, o Vašem právu vypovědět tyto Smluvní podmínky v souladu s jejich ustanoveními a o příslušné výpovědní době a také o právních následcích, pokud svůj nesouhlas se změnami nevyjádříte.

  3.2 Pokud vyjádříte nesouhlas se změnami stanovenými v bodu 1 tohoto článku 3 „DODATKY K TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM FÓRA“, budou Smluvní podmínky a Pravidla fóra nadále platná v předchozím znění. V takovém případě však máme právo zrušit Váš Účet a vypovědět tyto Smluvní podmínky s čtrnáctidenní (14) výpovědní dobou. V případě takového ukončení jste oprávněni ke kompenzaci v souladu s bodem 2 článku 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK“.

  3.3 Nejnovější verze těchto Smluvních podmínek a Pravidel fóra bude vždy k dispozici na Stránkách, proto Vám doporučujeme zkontrolovat si vždy aktuální verzi Smluvních podmínek a Pravidel fóra při každém užití Služeb. Změny Smluvních podmínek a/nebo Pravidel fóra nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva, nenaruší podstatným způsobem rovnováhu smluvního vztahu dle těchto Smluvních podmínek mezi námi a Vámi a nebudou mít zpětný účinek.

  4. SMLUVNÍ PODMÍNKY,

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A

  LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

  4.1 Naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies stanoví, jakým způsobem budeme respektovat Vaše soukromí a jak zacházíme s údaji, které jsou shromažďovány pomocí Služeb.

  4.2 Abyste mohli získat přístup a užívat některou z našich Her, musíte přijmout tyto Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies, a dále také Licenční smlouvu koncového uživatele (dále jen „LSKU“) vztahující se k příslušné Hře společně s příslušnými pravidly vztahujícími se k této Hře (dále jen „Pravidla Hry“) Níže uvádíme odkazy na LSKU:

  LSKU

  Musíte také přijmout a dodržovat všechna pravidla externích platforem platných pro konkrétní hru, mimo jiné Xbox® Games a dalších pravidel služeb Xbox®, licencí pro PlayStation™Network a ostatních pravidel společnosti Sony, pravidel Apple Appstore a Game Center a pravidel Google PlayTM. Jakékoli poručení pravidel externích platforem bude také považováno za zásadní porušení Smluvních podmínek z Vaší strany.

  4.3 Pokud nechcete přijmout Smluvní podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies, pak nesmíte užívat jakékoli Služby nebo k nim mít přístup. Pokud nepřijmete LSKU a Pravidla Hry vztahující se ke Hře, pak nesmíte Hru ani stahovat ani užívat.

  5. VÁŠ ÚČET U WARGAMING

  Vytvoření účtu

  5.1 Abyste mohli užívat Služby, musíte si vytvořit u Wargaming účet (dále jen „Účet“).

  5.2 K vytvoření Účtu je potřeba, abyste měli emailovou adresu a poskytli určité informace. Podrobnosti o informacích, které je třeba poskytnout, jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souboru cookies. Je důležité, abyste tyto informace poskytli pravdivě a přesně, abychom měli správné údaje o Vás a Vašem Účtu.

  5.3 Při vytváření Účtu budete také muset zadat „uživatelské jméno“ a/nebo „přezdívku“, aby Vás reprezentovaly ve Hře a na našich Stránkách. Uživatelská jména a přezdívky jsou spojeny s Vaším Účtem (to znamená, že nemohou být převedena na někoho jiného). Nesmíte použít uživatelské jméno nebo přezdívku, která je používána někým jiným, je vulgární nebo urážlivá nebo jinak porušuje tyto Smluvní podmínky. Pokud máte dotazy ohledně registrace Účtu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/.

  5.4 Konkrétně k používání služeb Xbox® 360 nebo her Xbox® One musíte navštívit tyto stránky a přihlásit se uživatelskými údaji Microsoft Xbox® Live. Váš Účet bude automaticky vytvořen na základě Vašich uživatelských údajů Microsoft Xbox® Live (e-mail a přezdívka (gamertag).

  Pro přístup ke službám PlayStation™Network musíte mít účet pro síť PlayStation™Network.

  V některých případech, včetně některých her pro iOS nebo Android, se musíte přihlásit také přes systém třetí strany, pokud to je ve hře výslovně dovoleno.

  5.5 Pokud to společnost Wargaming výslovně dovoluje, je u některých her možné vytvořit si „demo účet“. V takovém případě nezískáte samostatné uživatelské jméno a heslo. Autorizace pro hru probíhá přes konkrétní technické zařízení (mobilní telefon, tablet atd.), který používáte. Důrazně Vám však doporučujeme založit si standardní Účet v souladu s výše uvedenými předpisy.

  Pokud používáte „demo účet“, neneseme odpovědnost za zachování Vašeho pokroku ve hře, zajištění dostupnosti položek hry a virtuálního zboží nebo zabezpečení peněžitých nebo hodnotných položek v Účtu. K případům, kdy může dojít k úplné ztrátě Účtu a souvisejících položek patří ztráta technického zařízení, ztráta hesla nebo neoprávněná úprava operačního systému (tzv. „jailbreak“) nebo softwaru.

  Sdílení účtu

  5.6 Se všemi informacemi týkajícími se Vašeho Účtu musíte nakládat jako s důvěrnými. V žádném případě byste neměli nikomu svěřovat ID Vašeho účtu, heslo, tajnou otázku nebo odpověď. A to ani Vašim přátelům, dětem, manželům, spolupracovníkům, členům skupiny či vedoucím skupiny.

  5.7 Dle okolností můžete být odpovědní za chování a jednání při užívání Vašeho Účtu a za všechna porušení těchto Smluvních podmínek způsobená při užívání Vašeho Účtu z důvodu Vašeho zaviněného opomenutí či konání ohledně informací na Vašem Účtu. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z jakéhokoli neoprávněného užití Vašeho Účtu nebo neoprávněného přístupu, užití, změny, úpravy a/nebo zveřejnění Vašich osobních údajů založených na Vašem zaviněném opomenutí nebo jednání, pokud jde o Vaše informace týkající se Účtu.

  Bezpečnost vašeho účtu

  5.8 Musíte zajistit zabezpečení svého Účtu, počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení proti přístupu třetích osob. Prosím, ihned nás informujte prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/, pokud zjistíte:

  • jakékoli neoprávněné užití Vašeho Účtu nebo jiné porušení bezpečnosti, nebo
  • použití nebo možné použití jakýchkoli hackerských nástrojů v souvislosti se Službami.

  5.9 Zavedli jsme fyzické, elektronické a řídící postupy, abychom pomohli zabezpečit a předcházet neoprávněnému přístupu, užívání, změnám, úpravám a/nebo zveřejnění Vašich osobních údajů. I když vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, přenosy na nebo přes internet a osobní údaje uložené na našich serverech nebo serverech třetích osob, které používáme, jsou náchylné k útoku, a není možné zaručit jejich bezpečnost. Kromě toho, příspěvky prostřednictvím e-mailu nejsou chráněny šifrováním a jsou náchylné k zachycení při přenosu.

  6. POPLATKY A ÚČTOVÁNÍ

  6.1 Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé Služby mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k odběru takových Služeb, musíte splnit následující:

  • a) je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším jménem a souhlasil s nimi;
  • b) jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru Služeb;
  • c) jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu nebo jiné akceptované způsoby platby;
  • d) všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; (a to především číslo Vaší kreditní karty a datum expirace platnosti, tudíž je důležité tyto údaje aktualizovat); a
  • e) souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

  6.2 Veškeré příslušné poplatky a další částky na Vašem Účtu za plně poskytnuté Služby jsou nevratné, s výjimkou situací, kdy je tak uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo je vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.

  6.3 Mějte prosím na paměti, že Váš účet je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele nebo být jinak obchodován.

  6.4 POKUD HRAJETE NAŠE HRY NA EXTERNÍCH PLATFORMÁCH, JAKO JE MICROSOFT XBOX®, ZÁBAVNÍ POČÍTAČOVÝ SYSTÉM PLAYSTATION®4, APPLE IOS NEBO GOOGLE ANDROIDTM, MUSÍTE TAKÉ DODRŽOVAT VŠĚECHNY PODMÍNKY STANOVENÉ TĚMITO PLATFORMAMI TŘETÍCH STRAN. PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ V TĚCHTO HRÁCH PODLÉHÁ PRAVIDLŮM TĚCHTO PLATFOREM. SPOLEČNOST WARGAMING SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLI POVAHY ZA KROKY TĚCHTO PLATFOREM.

  6.5. Pokud vaše vystavující banka nabízí služby automatické aktualizace účtu (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater či podobné), mohou tyto služby v případě změny automaticky aktualizovat detaily vaší platební karty v našem akceptačním systému bez jakékoliv akce z vaší strany. Pokud nechcete, aby se detaily vaší karty automaticky aktualizovaly, obraťte se prosím na svou vystavující banku.

  7. OBSAH

  7.1 Služby obsahují velké množství obsahu, který zahrnuje mimo jiné i software, technologie, text, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, profily, ovládací prvky, zprávy, odkazy, e‑maily, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky nebo videa, jakož i design a vzhled našich Stránek a Her (dále jen „Obsah“). Některé části Obsahu mohou být přístupné pouze online a/nebo vyžadují k odblokování použití klíče či kódu, sériového kódu a/nebo jiného druhu online autorizace či dosažení úspěchů ve Hře.

  7.2 Obsah a všechna práva k duševnímu vlastnictví v Obsahu jsou našim vlastnictvím (popř. vlastnictvím s námi propojených společností či partnerů). Nicméně na dobu, kdy jsou tyto Smluvní podmínky mezi námi a Vámi účinné, Vám poskytujeme osobní právo (tzv. „licence“) užívat Obsah v souvislosti s Vaším přístupem a užíváním Služeb. Tato licence je:

  • ‘nevýlučná’ (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také jiným lidem);
  • ‘odvolatelná’ (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností ukončit);
  • ‘osobní’ (čímž se rozumí, že nesmíte používat Obsah k žádným podnikatelským účelům);
  • ‘nepřenosná’ (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze k Vaší potřebě a nesmíte žádné z práv, které jsme Vám udělili, převést na jinou osobu nebo k němu poskytnout podlicenci); a
  • ‘omezená’ (čímž se rozumí, že můžete užívat Obsah pouze k účelům, které jsme stanovili v těchto Smluvních podmínkách); a
  • podmíněná Vaším dodržováním těchto Smluvních podmínek, Pravidel Hry, Pravidel fóra a LSKU.

  7.3 Následující věci můžete činit pouze s naším písemným souhlasem a v míře určené takovým písemným souhlasem:

  • kopírovat nebo stahovat jakýkoliv Obsah ze Služby či její části (s výjimkou situace, kdy se jedná o součást řádného užívání či fungování Služby);
  • distribuovat, veřejně předvádět nebo vystavovat, pronajímat, prodávat, přenášet, převádět, publikovat, upravovat, kopírovat, vytvářet odvozená díla, pronajímat, sublicencovat, distribuovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo jinak neoprávněné používat Obsah;
  • komerčně využívat (např. pro zisk) Obsah; nebo
  • odstraňovat, skrývat či pozměňovat jakékoli doložky týkající se autorského práva, patentů, ochranných známek, nebo jiných podobných práv souvisejících s Obsahem.

  7.4 Wargaming udělá vše pro to, aby Vám byl Obsah k dispozici jako součást užívání Služeb, ale pouze za předpokladu dodržování určitých pravidel, která jsou nutná k zajištění účinného fungování těchto Služeb:

  • Obsah Vám dáváme k dispozici pouze v případě, že je ve Vaší domovské zemi legální, abyste měli přístup k tomuto Obsahu;
  • Obsah můžete získat pouze od nás (nebo od jiných osob, které mají pro tento účel oprávnění) a nesmíte získat Obsah od jiné osoby ani se o to pokoušet;
  • vyhrazujeme si právo odmítnout Vaši(e) žádost(i) získat Obsah, a také si vyhrazujeme právo omezit nebo zablokovat jakoukoli žádost získat či obdržet Obsah na základě našeho zdůvodněného uvážení, především pak z důvodu technických překážek a/nebo z právních důvodů vyplývajících např. z autorského práva, trestního práva, předpisů ohledně ochrany mladistvých apod.;
  • nezaručujeme, že všechen Obsah bude k dispozici kdykoli, ve všech zemích a/nebo ve všech geografických lokalitách nebo v jakoukoli danou dobu nebo že budeme i nadále nabízet konkrétní Obsah po určité časové období (pokud výslovně nestanovíme jinak jako součást Služeb);
  • Obsah, ke kterému máte přístup, není možné vrátit, vyměnit nebo nahradit za jiný Obsah nebo směnit za hotovost či za jiné zboží nebo služby, pokud není stanoveno jinak v aktuálních Smluvních podmínkách nebo dovoleno ve Službách; a
  • čas od času bude možná nutné změnit nebo aktualizovat Obsah, přičemž podrobnosti o jakýchkoli změnách zveřejníme v sekci novinky na příslušné/ých Stránce/kách.

  8. VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ

  8.1 Služby Vám mohou umožnit nákup virtuálních věcí, virtuální měny (tzv. „Zlato“) nebo časově omezeného prémiového členství (virtuální věci, virtuální měna a prémiové členství dále společně „Virtuální zboží“).

  8.2 Následující pravidla se uplatní při koupi Virtuálního zboží. K nákupu Virtuálního zboží musíte mít Účet.

  • Chcete-li provést nákup Virtuálního zboží na Stránkách, musíte kliknout na tlačítko „Get Gold“ neboli „získat zlato“. Pokud se dostanete do našeho prémiového obchodu, můžete si vybrat Virtuální zboží, které chcete zakoupit. U Virtuálního zboží, které chcete koupit, se zobrazí příslušná cena v eurech, amerických dolarech nebo v měně používané ve Vašem regionu. Poté si můžete zvolit způsob platby a zadat Vaše platební údaje. Celková cena nákupu může být upravena o poplatek, pokud nějaký existuje a vztahuje se ke zvolenému způsobu platby, a o povinné daňové odvody, pokud nějaké existují a jsou vyžadovány zákonem. V případě úpravy, bude celková cena za nákup automaticky přepočítána a zobrazena před tím, než nákup potvrdíte. Pokud je vaše platba v jiné měně, než je ta, která je uvedena v nákupní částce na webové stránce, pak bude směnný kurz, použitý k datu platby, záviset na zvoleném způsobu platby.
  • Předtím, než potvrdíte svůj nákup kliknutím na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splněním jiných potřebných úkonů (např. posláním zprávy, apod.), budete mít příležitost zkontrolovat si údaje o svém nákupu, tj. příslušné Virtuální zboží včetně jeho množství (pokud je to možné) a příslušnou celkovou cenu včetně všech daní, a opravit případné chyby. Abyste mohli opravit případné chyby, musíte jít zpátky do prémiového obchodu.
  • Kliknutím na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splněním jiných potřebných úkonů (např. posláním zprávy, apod.) nám posíláte objednávku k zakoupení potvrzeného množství Virtuálního zboží. Pokud jste zadali platné platební údaje ve Vašem Účtu, Vaši objednávku zpracujeme. O přijetí nebo odmítnutí Vaší objednávky budete informováni na své obrazovce během několika minut od okamžiku kliknutí na tlačítko „purchase now“ neboli „koupit teď“ (nebo podobně označené tlačítko zakončující proces nákupu) nebo splnění jiných potřebných úkonů (např. poslání zprávy, apod.).
  • V případě, že Vaši objednávku přijmeme, připíšeme zakoupené Virtuální zboží na Váš Účet a strhneme Vám příslušnou částku prostřednictvím zvoleného způsobu platby. Obdržíte také email potvrzující Váš nákup, obsahující podrobnosti smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) a tyto Smluvní podmínky. Jinak znění Kupní smlouvy ukládat nebudeme a po uzavření Kupní smlouvy Vám nebude přístupné.
  • Kupní smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které bydlíte nebo v anglickém jazyce, pokud není v příslušných právních předpisech na ochranu spotřebitele stanoveno jinak.

  8.3 Níže uvádíme pravidla, která se vztahují k Virtuálnímu zboží:

  • Virtuální Zboží je možno směnit pouze za jiné Virtuální zboží, pokud je to povoleno ve Službách;
  • jakmile jste si koupili Virtuální zboží, toto Virtuální zboží je nevratné a nevyměnitelné (ať jej používáte či ne); s výjimkou případů stanovených v těchto Smluvních podmínkách nebo stanovují-li tak příslušné právní předpisy.
  • Virtuální zboží nemůže být prodáno nebo převedeno na nikoho jiného, ale můžete koupit Virtuální zboží pro jiného uživatele Hry přes dárkový obchod vztahující se k příslušné Hře;
  • Virtuální zboží nelze směnit za hotovost nebo jakékoli jiné zboží nebo služby (kromě jiného Virtuálního zboží, tak jak je to povoleno ve Službách);
  • neslibujeme, jak a kdy může být Virtuální zboží k dispozici, a můžeme Virtuální zboží dostupné ke koupi kdykoli aktualizovat nebo měnit;
  • Virtuální zboží můžete získat pouze od nás (nebo od jiných osob, které mají pro tento účel oprávnění) nebo od jiného uživatele Hry jako dárek přes dárkový obchod vztahující se k příslušné Hře, a nesmíte získat Virtuální zboží od jakékoli jiné osoby nebo jakýmkoli jiným způsobem, nebo se pokusit tak učinit; a
  • můžeme z jakéhokoli důvodu omezit nebo zablokovat žádost získat Virtuálního zboží.

  8.4 Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení

  Máte právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 kalendářních dnech ode dne uzavření Kupní smlouvy.

  Abyste uplatnili právo na odstoupení, musíte nás informovat na

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr

  e-mail: wf@wargaming.net

  telefon: +357 22 864444

  fax: +357 22 864454

  o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, který je k nalezení na ftp://ftpplus.wargaming.net/Legal/Withdrawal Forms/Czech_WDF.docx, ale není to povinné.

  Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář pro odstoupení přes tento link: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Pokud využijete této možnosti, oznámíme Vám bezodkladně na trvalém nosiči (např. e-mailem), že jsme takové odstoupení obdrželi.

  Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení, je dostačující, když odešlete Vaše oznámení týkající se uplatnění práva na odstoupení před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení.

  Důsledky odstoupení:

  Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás podle této Kupní smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si jako způsob doručení nevybrali námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy. Úhradu provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci, pokud nebude výslovně domluveno jinak; v žádném případě Vám již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  Jestliže jste zažádali, aby bylo započato s výkonem služeb podle Kupní smlouvy již v průběhu lhůty pro odstoupení, musíte nám uhradit poměrnou část v Kupní smlouvě sjednané celkové ceny za tyto služby za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy.

  Vaše právo na odstoupení zaniká, pokud je Kupní smlouva smlouvou o poskytování služeb poté, co služby byly zcela splněny a jejich plnění započalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že vaše právo na odstoupení zanikne, pokud budou tyto služby námi zcela splněny.

  Vaše právo na odstoupení zaniká, pokud je Kupní smlouva smlouvou o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, toto plnění bylo započato s Vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že tímto Vaše právo na odstoupení zaniká.

  Na základě výše uvedeného je Vám zřejmé, že při koupi Virtuálního zboží souhlasíte s tím, že Vám dáváme k dispozici Virtuální zboží přímo poté, co obdržíme Vaši objednávku. Vaše právo na odstoupení zaniká, jakmile Vám dáme Virtuální zboží plně k dispozici. Avšak vaše právo na odstoupení nezaniká, jestliže koupíte Virtuální zboží, které je Vám zaručeno na určité časové období (např. časově omezené prémiové členství nebo balíček Virtuálního zboží, který zahrnuje také časově omezené prémiové členství).

  8.5 Prosím vezměte na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, že platby uskutečněné Vámi prostřednictvím určitých způsobů platby budou vráceny prostřednictvím stejného způsobu platby:

  Souhlasíte, že vrácení těchto peněžních prostředků za takovéto platby může být pro usnadnění provedeno prostřednictvím jiných, běžných způsobů platby, např. převodem na Váš bankovní účet, pokud je vrácení peněžních prostředků těmito způsoby platby nemožné. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  8.6 Příslušné právní předpisy na ochranu spotřebitele, především právo na odstoupení podle bodu 4 tohoto článku 8 „VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A VIRTUÁLNÍ MĚNA“, nebudou těmito Smluvními podmínkami žádným způsobem dotčeny.

  8.7 Nákupy učiněné prostřednictvím Prémiového obchodu se řídí následujícími pravidly:

  • Od poslední aktualizace Smluvních podmínek jsou dary dostupné jen ve hrách World of Tanks a World of Warplanes. Zkontrolujte si aktualizace.
  • Upozorňujeme, že dary lze poskytnout jen ve stejném regionu herního serveru, tj. dary z účtu na serveru v EU nelze poskytnout hráčům na serveru v Severní Americe.
  • Do 24 hodin od odeslání daru dostane příjemce upozornění e-mailem. Aby mohl dar získat, musí příjemce otevřít stránku “My Gifts” (Moje dary) v části “Premium Shop” (Prémiový obchod) a dar přijmout.
  • Příjemce může dar přijmout nebo odmítnout. Příjemce má 30 dnů na přijetí daru (pokud není v případě konkrétního dárku nebo herní akce stanovena jiná doba). Pokud dar v této době nepřijme, obdrží odesilatel automaticky dárek nebo kompenzaci na svůj účet v hodnotě ceny odpovídající daru v době zakoupení.
  • Do 24 hodin od přijetí nebo odmítnutí daru příjemcem obdrží odesilatel upozornění e-mailem.
  • Pokud příjemce daru již vlastní vozidlo zahrnuté v daru, bude příjemci automaticky vykompenzována plná cena vozidla ve zlatě v době nákupu v části “Premium Shop” (Prémiový obchod). Vozidlo nebude přidáno na účet příjemce.
  • Jakékoli vozidlo zaslané jako dar bude převedeno spolu s příslušným garážovým místem.
  • Pokud odesilatel daru zruší platbu nebo nezaplatí poté, co příjemce přijme dar, budou oba účty zablokovány, dokud se nevyjasní související okolnosti. Nepřijímejte dary od neznámých dárců.

  8.8 Poskytovanou službu v podobě Virtuálního zboží je možné reklamovat v průběhu jejího poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu poskytované služby ve formě Virtuálního zboží reklamovat do 6 měsíců od poskytnutí této služby. Odpovídáme Vám, že Virtuální zboží při poskytnutí nemá vady. Odpovídáme zejména za to, že Virtuální zboží má vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jsme popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Virtuálního zboží, že se Virtuální zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Virtuální zboží tohoto druhu obvykle používá a že Virtuální zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že Kupní smlouva či reklama určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

  8.9 Je-li vada Virtuálního zboží odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Virtuální zboží řádně užívat, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  8.10 Ustanovení uvedená v článcích 8.8 až 8.9 se nepoužijí u Virtuálního zboží, kde vada vyplývá-li z povahy věci (např. uplynutím životnosti), kde je vada způsobena Vámi a vznikla nesprávným užíváním Virtuálního zboží v rozporu s našimi pokyny či jiným Vaším zásahem nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

  8.11 Máte právo uplatnit reklamaci jak v našem sídle, tak i prostřednictvím pošty či na našich kontaktech uvedených v článku 24 níže. Jste povinen prokázat, že Vám náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým budete informován o jejím vyřízení; později jsme povinni Vám vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

  9. FANOUŠKOVSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  9.1 Tento článek se vztahuje na všechny fanouškovské webové stránky, které vytvoříte ohledně jedné z našich Her ​​(dále jen „Fanouškovské stránky“ a jednotlivě „Fanouškovská stránka“).

  9.2 Na některých našich Stránkách výslovně označujeme určitý Obsah, jako jsou obrázky, grafika nebo umělecká díla a ochranné známky související s hrami Wargaming, jako „for fansite use“ neboli „pro použití na fanouškovské stránce“ (viz například: https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/world-tanks-fankit/). V těchto Smluvních podmínkách je tento specificky určený Obsah označen jako „Obsah Fanouškovské stránky“.

  9.3 Poskytneme Vám nevýhradní, odvolatelnou, osobní, nepřenosnou a omezenou licenci (jak jsou tyto pojmy definovány výše v bodu 2 článku 7 „OBSAH“) umožňující šířit a umisťovat Obsah Fanouškovské stránky na Fanouškovské stránky. Tato licence je podmíněna tím, že budete jednat v souladu s následujícími ustanoveními:

  • berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si ponecháváme vlastnictví Obsahu Fanouškovské stránky a máme právo cokoli z něj kdykoli měnit, mazat, přidávat nebo jinak upravovat;
  • souhlasíte s tím, že při zobrazování Obsahu Fanouškovské stránky použijete doložky týkající se ochranných známek, autorských práv či obdobných práv společnosti Wargaming, pokud Vás o to požádáme, a to způsobem, o jaký Vás požádáme;
  • souhlasíte s tím, že budete jednat v souladu s veškerými pokyny pro užívání, které Vám čas od času můžeme dodat;
  • nebudete odstraňovat nebo měnit jakékoliv identifikační údaje nebo informace o správě práv k dílu sdělované v souvislosti s kopiemi Obsahu Fanouškovské stránky, včetně digitální podoby, ani zpochybňovat vlastnictví společnosti Wargaming (nebo vlastnictví jakékoli třetí osoby) k Obsahu Fanouškovské stránky;
  • nebudete používat nebo zavádět žádné ochranné známky, které by mohly být zaměnitelné s jakýmkoli Obsahem Fanouškovské stránky;
  • Fanouškovská stránka nebude zveřejňovat materiály, které jsou pohrdavé, nezákonné nebo porušují práva jakékoli třetí osoby nebo poškozují (nebo které by mohly poškodit) pověst společnosti Wargaming nebo některé z Her;
  • s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Smluvních podmínkách, nesmíte najímat, pronajímat, reprodukovat, upravovat, překládat Obsah Fanouškovské stránky nebo provádět úpravy (včetně mimo jiné fikce nebo vizuálního umění) nebo jakýmkoliv způsobem zneužívat cokoli z Obsahu bez našeho výslovného písemného souhlasu, a
  • nesmíte nijak komerčně využívat nebo se snažit využívat či profitovat z Obsahu Fanouškovské stránky (například prodávat předplatné na Vaše Fanouškovské stránky) bez našeho předchozího písemného souhlasu.

  9.4 Pokud nedodržíte některou z podmínek stanovených v tomto článku, vyhrazujeme si právo ukončit Vaši licenci na Obsah Fanouškovských stránek a také zrušit Váš účet v souladu s článkem 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU“.

  10. OBSAH VYTVÁŘENÝ UŽIVATELEM

  10.1 Některé Služby Vám povolují vytvořit nebo nahrávat obsah, který jste vytvořili (který v těchto Smluvních podmínkách označujeme jako „Obsah vytvářený uživatelem“ nebo „OVU“). OVU zahrnuje např. Účet přezdívek, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, hlasový chat, funkce typu messenger, obsah profilu a jakýkoli jiný Obsah, jakým přispěli uživatelé ke Službám.

  10.2 Uživatelé Služeb vytvářejí, stahují a používají Obsah vytvářený uživatelem na vlastní nebezpečí. Pokud nahrajete nebo zpřístupníte ostatním uživatelům Váš OVU prostřednictvím našich Služeb, nekontrolujeme, nemonitorujeme, nepodporujeme ani nevlastníme Váš OVU, a Vy nás pověřujete hostováním a zpřístupňováním tohoto OVU prostřednictvím našich Služeb a poskytujete nám příslušnou omezenou, nevýhradní a odvolatelnou licenci.

  10.3 Ve vztahu k jakémukoli Obsahu vytvářeném uživatelem, který vytvoříte nebo chcete dát k dispozici ostatním uživatelům, souhlasíte a budete jednat v souladu s následujícími podmínkami:

  • jakákoli část OVU, která se skládá nebo obsahuje některé z našich práv duševního vlastnictví, zůstává naším majetkem,
  • nesmíte nahrávat žádný OVU, který patří někomu jinému, pokud k tomu nemáte příslušné oprávnění od vlastníka,
  • nesmíte nahrávat žádný OVU, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí nebo jakákoliv jiná práva někoho jiného nebo který je nezákonný nebo porušuje tyto Smluvní podmínky;
  • souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat žádná osobnostní práva nebo podobná práva, která můžete mít k OVU a těchto práv se vzdáváte;
  • jen Vy jste zodpovědní za Váš OVU; neprověřujeme žádný OVU před jeho zveřejněním, nepodporujeme, neschvalujeme ani neprověřujeme předem jakýkoliv OVU, kterým Vy a ostatní uživatelé můžete přispívat do Služeb;
  • nesmíte v žádném případě prohlašovat nebo naznačovat, že jakýkoli OVU je námi schválen, podporován nebo jinak s námi spjat;
  • OVU musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nesmí obsahovat nic, co by bylo možné považovat za urážlivé, hanlivé, nezákonné nebo co by nám mohlo způsobit jakoukoli újmu na dobré pověsti nebo přivodit ostudu;
  • pokud vytvoříte jakýkoliv OVU, jste za něj zodpovědní a ručíte za něj, my, dle okolností, neneseme za OVU žádnou odpovědnost a ani neposkytujeme OVU žádnou podporu;
  • pokud dojdeme k názoru, že Vaše užívání nebo nahrávání OVU porušuje některou z těchto podmínek, pak společnost Wargaming může takový OVU odstranit, zablokovat, upravit, přesunout nebo zakázat;
  • a pokud budete jednat v rozporu s některou z těchto podmínek, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo trvale znepřístupnit Váš OVU či podniknout jakékoliv jiné kroky, které budeme považovat za vhodné.

  11. ZPĚTNÁ VAZBA A UŽIVATELSKÉ PŘÍSPĚVKY

  11.1 Jsme vždy potěšeni, když nám naši uživatelé sdělí postřehy a vítáme konkrétní připomínky k našim Službám. Bohužel, naše dlouholetá firemní politika nám neumožňuje přijmout nebo vzít v úvahu jiné kreativní nápady, návrhy nebo jiné podklady než ty, které jsme si výslovně vyžádali. Cílem této politiky je, aby se zabránilo možným budoucím nedorozuměním, kdy projekty, které vyvíjíme, by se jiným mohly zdát podobné jejich vlastní tvůrčí práci. Proto Vás musíme, bohužel, požádat, abyste nám neposílali žádné své originální kreativní návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty nebo jiné informace, jako jsou herní nápady a originální umělecká díla (dále jen „Příspěvky“).

  11.2 Veškeré Příspěvky, které jste nám zaslali, ať už na naší zvláštní žádost nebo nehledě na naši žádost, abyste tak nečinili, budou považovány za náš majetek a zůstanou jím a to od okamžiku nahrání nebo přenosu.

  12. PRAVIDLA FÓRA

  12.1 Pravidla fóra stanovují, jak očekáváme, že se budete chovat při používání jakéhokoli Herního fóra. Prostudujte si prosím pečlivě Pravidla fóra před užitím jakéhokoli Herního fóra.

  12.2 Pokud budete jednat v rozporu s některými výše zmíněnými Pravidly fóra, pak můžeme jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby (podle závažnosti takového porušení), a to bez jakéhokoli předchozího upozornění:

  • můžeme na krátkou dobu omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení;
  • můžeme omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení na delší dobu;
  • můžeme trvale omezit Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení; a
  • můžeme pozastavit nebo zrušit Váš Účet a vypovědět tyto Smluvní podmínky, tak jak je stanoveno v článku 13 „POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK“.

  12.3 Pokud omezíme Váš přístup k Herním fórům pouze na možnost čtení, pak po dobu tohoto omezení si budete moci prohlížet Herní fóra, ale nebudete moci na Herních fórech zveřejňovat komentáře.

  12.4 Pokud narazíte na jiného uživatele, který jedná v rozporu s některým z Pravidel fóra, nahlaste prosím tuto činnost společnosti Wargaming pomocí funkcí „Help“ („Pomoc“) nebo „Report Abuse“ („Nahlásit porušení“) v příslušném Herním fóru, pokud jsou k dispozici, nebo jinak kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/.

  13. POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU / UKONČENÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK

  Důvodné ukončení

  13.1 Naše a Vaše zákonem založená práva zrušit Váš Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky zůstávají těmito Smluvními podmínkami nedotčená.

  13.2 Jestliže dojde k ukončení odůvodněnému porušením těchto Smluvních podmínek z naší strany, jste oprávněni (i) k náhradě za všechny platby uskutečněné Vámi za Zlato, které jste do okamžiku ukončení nepoužili jako výměnu za Virtuální zboží; a (ii) k poměrné náhradě za platby za jakékoli prémiové členství aktivní na Vašem účtu v okamžiku ukončení. Kromě těchto případů nejste k žádné další náhradě či kompenzaci oprávněni.

  Pozastavení a ukončení společností Wargaming

  13.3 V případě závěžného porušení těchto Smluvních podmínek můžeme, na základě našeho uvážení v závislosti na závažnosti takového porušení, jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby:

  • na krátkou dobu pozastavit Váš Účet;
  • na delší dobu pozastavit Váš Účet; a
  • zrušit Váš Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky.

  Je-li toto porušení Vaším prvním porušením, které nezpůsobí veřejné pohoršení, je-li zhojitelné a okolnosti nám dovolují tak učinit, zašleme Vám oznámení v textové podobě o hrozícím zrušení Vašeho Účtu a poskytneme Vám 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, abyste mohli Vaše porušení během této doby napravit.

  Pokud pozastavíme Váš účet, pak se po dobu takového pozastavení nebudete moci prostřednictvím Vašeho Účtu přihlásit ani užívat žádnou ze Služeb. Když Váš Účet zrušíme, pak již nikdy nebudete mít přístup k Vašemu Účtu nebo používání Služeb v budoucnu.

  13.4 Můžeme také pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“ a pokud tak učiníme, budete moci během této doby pozastavení hrát Hru a sledovat „herní chat“ ostatních hráčů, ale nebudete se ho moci zúčastnit.

  13.5 Váš účet a tyto Smluvní podmínky ukončíme jen ve velmi závažných případech, kdy se budeme domnívat, že pozastavení není dostačující. Například by se mohlo jednat o velmi vážné porušení těchto Smluvních podmínek, Pravidel fóra nebo Zásad ochrany osobních údajů a používání souboru cookies či pokud porušíte tyto Smluvní podmínky, Pravidla fóra nebo Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies opakovaně. To samé může platit i v případě velmi vážného porušení nebo opakovaného porušování (i) LSKU nebo (ii) konkrétních Pravidel hry, která jste přijali při instalaci Hry.

  13.6 Pokud si myslíte, že jsme pozastavili nebo zrušili Váš účet omylem, obraťte se na zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  14. VAŠE PRÁVO ZRUŠIT VÁŠ ÚČET A UKONČIT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

  14.1 Svůj Účet můžete kdykoli bez důvodu zrušit a tyto Smluvní podmínky ukončit na https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ nebo, pro konzolové hry, https://console.worldoftanks.com/accounts/management/.

  14.2 Důležitá poznámka: Jakékoli Virtuální zboží, které od nás kupujete, přímo závisí na existencí Vašeho Účtu. Jestliže se bez důvodu rozhodnete uzavřít svůj Účet a ukončit tyto Smluvní podmínky, ztratíte veškeré Virtuální zboží přístupné z tohoto Účtu v okamžiku ukončení. Poté budete oprávněni pouze k poměrné náhradě peněžních prostředků za prémiové členství aktivní na Vašem Účtu v okamžiku ukončení. Kromě těchto případů nebudete k žádné další náhradě či kompenzaci oprávněni.

  14.3 Zákonná práva na odstoupení podle bodu 4 článku 8 „VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ A VIRTUÁLNÍ MĚNA“ zůstávají ustanovením článku 14 „VAŠE PRÁVO ZRUŠIT VÁŠ ÚČET A UKONČIT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY BEZ UDÁNÍ DŮVODU“ nedotčena.

  15. PODSTATA SLUŽEB

  Tímto potvrzujete, uznáváte a jste srozuměni s tím, že soustavně pracujeme na rozvoji Hry a Služeb, zlepšujeme a updatujeme grafiku, charakter, průběh Hry a další Obsah Hry tak, aby pro Vás hraní bylo zábavné.

  16. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

  Služby mohou zahrnovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, včetně inzerentů a jiných poskytovatelů obsahu. Tyto stránky mohou shromažďovat data nebo od Vás vyžadovat osobní informace. Nekontrolujeme takové webové stránky a nejsme zodpovědní za jejich obsah, zásady ochrany osobních údajů, nebo za shromažďování, užití nebo zveřejnění jakýchkoliv informací, jež tyto stránky mohou shromažďovat.

  17. BETATESTOVÁNÍ

  17.1 Můžeme Vám dát příležitost k betatestování nových her ​​a funkcí Stránek. Vaše účast jako betatestera je podmíněna následujícími podmínkami.

  17.2 Uzavřené betatesty jsou důvěrné. Betaverze hry, včetně informací o vlastnostech a fungování, které mají být nabízeny jako součást her, jsou důvěrné. Pokud se zúčastníte uzavřeného betatestu, musíte předcházet a zabránit neoprávněnému přístupu ke kopírování, zveřejňování a neoprávněného použití betaverzí her. Budete provádět testování osobně a nebudete poskytovat přístup k betaverzím her jiným osobám. Vaše povinnost udržovat betaverze hry důvěrné bude platit, dokud každou z her a obsah, který testujete, nebudeme veřejně distribuovat nebo je jinak nezveřejníme bez Vašeho zavinění.

  17.3 Jako betatester jste zváni hrát betaverze hry výhradně pro účely hodnocení her a identifikace chyb. Nic v těchto Smluvních podmínkách nebo na Stránkách nesmí být vykládáno jako udělení práva nebo privilegia jakéhokoli druhu v souvislosti s betaverzemi her. Betaverze her jsou k dispozici pro testování na principu “tak jak jsou” a neposkytujeme Vám žádnou záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani implicitní.

  17.4 Při hraní některých betaverzí her můžete získat poklady, zkušenostní body, vybavení, nebo jiné hodnoty nebo indikátory stavu. Tyto údaje můžeme anulovat, když hra ukončí příslušnou testovací fázi nebo kdykoli během procesu testování. V tomto případě bude celá historie hráče a všechny údaje smazány a každý hráč se vrátí do stavu začátečníka.

  17.5 Při spuštění betaverze hry souhlasíte s tím, že:

  • hraní beta verzí her je na Vaším vlastním riziko, beta verze hry mohou obsahovat známé i neznámé chyby;
  • jakákoli hodnota nebo stavové indikátory, kterých dosáhnete prostřednictvím hraní hry, mohou být kdykoli vymazány;
  • nemáme povinnost učinit tyto beta verze her dostupné jako bezplatné na jakoukoli dobu, či vůbec tyto hry dát k dispozici;
  • tyto beta verze her mohou být k dispozici pouze na základě předplatného, a to jakmile je proces testování kompletní nebo kdykoliv v budoucnu;
  • tyto Smluvní podmínky se vztahují na Vaše užívání beta verzí her během testovací fáze; a
  • v případě, že beta test je ukončen, budete uchovávat veškeré informace o beta verzích her jako důvěrné tak, jak je uvedeno výše, a nebudete tyto informace předávat dalším osobám.

  18. UPOZORNĚNÍ NA EPILEPSII

  Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí, pokud jsou vystaveni v běžném životě blikajícím světlům nebo světelným obrazcům. Tito lidé mohou dostat záchvat při sledování určitých obrázků na monitoru nebo hraní některých videoher. To se může stát, i když daná osoba nikdy epilepsií netrpěla nebo nikdy epileptický záchvat neměla. Pokud jste Vy nebo kdokoli ve Vaší rodině někdy měli příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) a jste vystaveni blikajícím světlům, poraďte se s Vaším lékařem předtím, než začnete hrát. Doporučujeme rodičům, aby sledovali užívání videoher svými dětmi. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, rozostřené vidění, oční či svalové tiky, ztráta vědomí, dezorientace, nevědomé pohyby nebo křeče při hraní videohry, OKAMŽITĚ přerušte užívání videohry a poraďte se s lékařem. Vezměte také prosím na vědomí, že byste při hraní videohry měli dodržovat určitá opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně vyhnutí se hraní hry, když jste unavení a nevyspalí, dávat si 10-15 minutové přestávky každou hodinu, dodržovat přiměřenou vzdálenost od obrazovky a hrát hru v dobře osvětleném prostředí.

  19. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

  Naše záruky

  19.1 Zaručujeme, že máme právo uzavřít tyto Smluvní podmínky a udělit Vám licenci k užívání Služeb, tak jak je stanoveno v článku 7 „OBSAH“.

  Naše odpovědnost

  19.2 Odpovídáme ze škody jen tehdy, pokud jde o ublížení na zdraví, těle nebo životě nebo za úmyslné škody způsobené námi, našimi zástupci, zaměstnanci nebo našimi pomocníky nebo v dalších případech vymezených příslušnými kogentními právními předpisy.

  19.3 Jestliže není jinak stanoveno příslušnými kogentnímu právními předpisy, vedle bodu 2 tohoto článku 19 „ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST“ jsme ve vztahu k Virtuálnímu zboží odpovědni za škodu, která vznikla z nedostatku zaručených vlastností nebo hrubé nedbalosti naší, našich zástupců nebo pomocníků.

  19.4 Jakákoli naše další odpovědnost za škodu se vylučuje v rozsahu připuštěném příslušnými kogentními právními předpisy.

  20. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

  20.1 Tyto Smluvní podmínky a jakýkoli spor, nárok nebo povinnost (ať smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé z nich nebo ve spojitosti s nimi nebo jejich předmětem či jejich uzavíráním se řídí právem České republiky. Jestliže by však byl uživatel v důsledku použití práva České republiky připraven o ochranu, kterou mu poskytují kogentní ustanovení předpisů na ochranu spotřebitele právního řádu země, ve které má uživatel obvyklé bydliště, použije se právo této země.

  20.2 Všechny výše zmíněné spory spadají do příslušnosti soudů země, jejíž právo je rozhodné dle článku 20.1.

  21. OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

  “World of Tanks” (“Svět tanků”), “World of Warplanes” (“Svět vojenských letadel”), “World of Warships” („Svět válečných lodí“), “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” a “Wargaming” a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Nesmíte tyto ochranné známky žádným způsobem používat nebo zobrazovat, s výjimkou způsobu výslovně dovoleného v těchto Smluvních podmínkách. Všechny ochranné známky či chráněná označení služeb („service marks“) třetích stran, které se objeví ve Hrách, jsou vlastnictvím příslušných majitelů a všechna práva k nim jsou vyhrazena.

  22. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  Na základě zákona o ochraně spotřebitele máte právo se v případě sporu s námi obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, a to na Českou obchodní inspekci. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/.

  23. ŽÁDNÁ OMEZENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH

  Ustanovení těchto Smluvních podmínek nevylučují, neomezují ani jinak nezkracují práva spotřebitelů zaručená jim podle příslušných ustanovení platných právních předpisů a ani nesmí být nikým takto vykládána.

  24. KONTAKTUJTE NÁS

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se těchto Smluvních podmínek, kontaktujte nás na https://eu.wargaming.net/support/.