Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Polityka dotycząca treści gracza
 • Polityka dotycząca treści gracza

  Termin wejścia w życie: 19 września 2022 r. Termin wygaśnięcia: 30 listopada 2023 r. Przewiń stronę w dół, aby zobaczyć nową wersję.

  Wargaming greatly values and appreciates the creativity and passion our players invest in our games, and we are excited to see what you create. While we strongly welcome player creativity, we must also ensure that our games and intellectual property are sufficiently protected.

  The Player Content Policy (the “Policy”) aims to provide you (the “Player” or “you”) with straightforward and easy-to-understand rules when creating content based on our games, logos, assets, artworks, music, and any other intellectual property that belongs to us (“Wargaming IP”).

  Player content includes artworks, screenshots, music, sounds, recordings, fan art, let’s play and gameplay videos, modifications, fan webpages and any other type of works you create based on Wargaming IP (“Player Content”).

  We reserve the right to modify and update this Policy at any time. If we update this Policy, we will post the revised version on our legal pages.

  Before you create and share any Player Content, we highly recommend that you carefully read this Policy, as any Player Content that fails to follow these rules is prohibited and constitutes a material breach of the End User Licence Agreement (“EULA”).

  1. Permitted Use of Wargaming IP

  Players accessing our games under the terms of the EULA are permitted to use Wargaming IP to create and share Player Content, provided that they do not violate any terms of the EULA and this Policy. Such Players are permitted to:

  1.1. Upload or livestream video guides, essays, reviews, walkthroughs, let’s play and gameplay videos on platforms such as YouTube and Twitch.

  1.2. Create, upload, and share fan art online.

  1.3. Capture screenshots for personal use and/or upload and share screenshots online.

  1.4. Create fan websites or fan pages for our games.

  1.5. Create and make available modifications for our games, subject to the Terms of Use.

  1.6. Use music that belongs to us to create Player Content relevant to Wargaming IP.

  2. Limitations and Restrictions

  2.1. Neither Wargaming IP nor Player Content may be used for commercial purposes, unless explicitly permitted below.

  2.2. Provided that the Player Content complies with the terms of the EULA and this Policy, you are allowed to monetise your Player Content via platform monetisation and accept donations (e.g., via YouTube and/or Twitch). However, you are not allowed to restrict Player Content behind any paywall, meaning that Player Content should always be made available to both paid and unpaid subscribers.

  2.3. You are not allowed to remix or use any music that belongs to us in a manner that is unrelated to Wargaming IP.

  2.4. The Player Content must be suitable for our audience and maintain the “7” rating given to our games by the Pan European Game Information board.

  2.5. Unless otherwise explicitly agreed by us, you may not create fan websites or fan pages that are identical to our official websites.

  2.6. Unless otherwise explicitly agreed by us, you must clearly state that we are not affiliated with you, and we do not endorse or support your Player Content in any way. Where reasonable, you should include and display the following notice alongside your Player Content:

  This work includes trademarks and/or copyrighted works that are the exclusive property of Wargaming. All rights reserved by Wargaming. This work is unofficial and is not endorsed by Wargaming.

  2.7. The Player Content or any other Wargaming IP should not be used or integrated within third-party games, products, or merchandise.

  2.8. The Player Content must not contain any material that may be considered offensive, defamatory, illegal, intolerant, xenophobic, dangerous, graphic, violent, sexual, misinformative or any material that could infringe the right to privacy.

  2.9. Do not use Wargaming IP to create anything which may infringe any intellectual property rights of third parties.

  2.10. If you make use of our trademarks as part of the Player Content, you must:

  a) Use such marks only in connection with Wargaming and Wargaming IP;

  b) Not cause any damage to the reputation and goodwill associated with Wargaming’s trademarks;

  c) Not register any domain that is identical or similar to our trademarks, company names and/or game names unless otherwise explicitly agreed to by us; and

  d) Not modify any of our trademarks.

  2.11. We reserve all other rights unrelated to Player Content and not expressly referred to in this Policy.

  2.12. We reserve the right to take legal action against players that misuse our games or other Wargaming IP.

  2.13. We can revoke, at any time, at our sole discretion, and for any reason, a player’s right to create and share Player Content.

  3. Ownership and License

  3.1. You own any original content you create, save for any part of the Player Content that is comprised by or incorporates any of our games or any other Wargaming IP.

  3.2. In case we wish to showcase, promote, and support your work, you grant us, from the moment of creation, a royalty-free, worldwide, non-exclusive, permanent, irrevocable, and freely sub-licensable licence to use, reproduce, modify, create and use derivative works from, exploit, distribute, transmit, perform, translate, host, make available, and communicate your Player Content on any platform, including third party platforms, relevant to and in connection with Wargaming IP.

  =============================

  =============================

  POLITYKA DOTYCZĄCA TREŚCI GRACZA

  Termin wejścia w życie: 30 listopada 2023 r.

  Wargaming bardzo ceni kreatywność i pasję, jaką nasi gracze wnoszą do naszych gier, i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co stworzycie. Chociaż z entuzjazmem przyjmujemy kreatywność graczy, musimy również dopilnować, aby nasze gry i własność intelektualna były odpowiednio chronione.

  Polityka dotycząca Treści gracza („Polityka”) ma na celu zapewnienie użytkownikowi („Gracz” lub „Użytkownik”) prostych i łatwych do zrozumienia zasad podczas tworzenia treści na podstawie naszych gier, logo, zasobów, prac artystycznych, muzyki i wszelkiej innej własności intelektualnej, która należy do nas („Własność intelektualna spółki Wargaming”).

  Treści gracza obejmują oprawę artystyczną, zrzuty ekranu, muzykę, dźwięki, nagrania, prace fanowskie, filmy prezentujące rozgrywkę, modyfikacje, fanowskie strony internetowe i wszelkie inne rodzaje prac stworzonych przez Użytkownika w oparciu o własność intelektualną spółki Wargaming („Treści gracza”).

  Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszej Polityki w dowolnym momencie zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) i obowiązującym prawem. Jeśli zaktualizujemy niniejszą Politykę, opublikujemy jej zmienioną wersję w tej witrynie internetowej.

  Przed utworzeniem i udostępnieniem jakichkolwiek Treści gracza zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie niniejszej Polityki, ponieważ wszelkie Treści gracza, które nie są zgodne z tymi zasadami, są zabronione i stanowią istotne naruszenie Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Wszystkie postanowienia sekcji „Treści generowane przez Użytkownika” w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego mają zastosowanie do Treści gracza, które dodatkowo podlegają niniejszej Polityce.

  1. Dozwolone wykorzystanie własności intelektualnej spółki Wargaming

  Gracze uzyskujący dostęp do naszych gier zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego mogą korzystać z Własności intelektualnej spółki Wargaming w celu tworzenia i udostępniania Treści gracza, o ile nie naruszają żadnych warunków Umowy licencyjnej użytkownika końcowego ani niniejszej Polityki. Gracze ci mogą:

  1.1. Przesyłać lub transmitować na żywo Treści gracza, na przykład przewodniki wideo, eseje, recenzje, instrukcje i filmy z rozgrywki na platformach, takich jak Tik Tok, YouTube i Twitch.

  1.2. Tworzyć, przesyłać i udostępniać w Internecie prace fanów.

  1.3. Tworzyć fanowskie witryny lub strony internetowe poświęcone naszym grom.

  1.4. Tworzyć i udostępniać modyfikacje naszych gier, z zastrzeżeniem wytycznych dotyczących modyfikacji, które można znaleźć w odpowiedniej Polityce dotyczącej modyfikacji klienta gry:

  1.5. Wykorzystywać należącą do nas muzykę w celu tworzenia Treści gracza powiązanych z Własnością intelektualną spółki Wargaming.

  2. Ograniczenia

  2.1. Ani własność intelektualna spółki Wargaming, ani Treści gracza nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone poniżej.

  2.2. Jeżeli Treści gracza są zgodne z warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i niniejszą Polityką, można zarabiać na swoich Treściach gracza poprzez monetyzację na platformie i przyjmować darowizny (np. za pośrednictwem serwisu YouTube lub Twitch). Spółka Wargaming ma prawo zażądać dostępu do Treści gracza dostępnych z opłatą, który Użytkownik zgadza się zapewnić niezwłocznie i bezpłatnie.

  2.3. Zabrania się remiksowania lub wykorzystywania muzyki należącej do spółki Wargaming w sposób niezwiązany z Własnością intelektualną spółki Wargaming.

  2.4. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zabronione jest tworzenie fanowskich witryn lub stron internetowych, które powielają nasze oficjalne witryny.

  2.5. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jesteśmy powiązani z Użytkownikiem i w żaden sposób nie promujemy ani nie rekomendujemy jego Treści gracza. Tam, gdzie jest to uzasadnione, należy wraz z Treścią gracza zamieścić i wyświetlić następujące oświadczenie:

  Ta treść zawiera znaki towarowe i/lub prace chronione prawem autorskim, które są wyłączną własnością spółki Wargaming. Wargaming. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ta treść jest nieoficjalna i nie posiada rekomendacji spółki Wargaming.

  2.6. Treści gracza ani żadna inna własność intelektualna spółki Wargaming nie powinna być wykorzystywana ani integrowana z grami, produktami lub towarami stron trzecich.

  2.7. Treści gracza nie mogą zawierać żadnych materiałów, które można uznać za obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, nielegalne, korumpujące, poniżające, nietolerancyjne, ksenofobiczne, obsceniczne, niebezpieczne, drastyczne, brutalne, o charakterze seksualnym, dezinformujące lub jakiekolwiek materiały, które mogłyby naruszać prawo do prywatności.

  2.8. Nie wolno używać Własności intelektualnej spółki Wargaming do tworzenia czegokolwiek, co może naruszać prawa własności intelektualnej stron trzecich.

  2.9. W przypadku korzystania z naszych znaków towarowych w Treści gracza Użytkownik ma obowiązek:

  a) używać takich znaków wyłącznie w związku ze spółką Wargaming i jej Własnością intelektualną;

  b) nie powodować żadnych szkód dla reputacji i renomy związanej ze znakami towarowymi spółki Wargaming;

  c) nie rejestrować żadnych domen, które są identyczne lub podobne do naszych znaków towarowych, nazw firm i/lub nazw gier, chyba że wyraźnie wyrazimy na to zgodę;

  d) nie modyfikować żadnego z naszych znaków towarowych.

  2.10. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa niezwiązane z Treściami gracza i niewymienione wyraźnie w niniejszej Polityce.

  2.11. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko graczom, którzy niewłaściwie korzystają z naszych gier lub innych przedmiotów stanowiących Własność intelektualną spółki Wargaming.

  2.12. Możemy w każdym momencie, według własnego uznania i z dowolnego powodu wycofać prawo do korzystania z Własności intelektualnej spółki Wargaming w celu tworzenia i udostępniania Treści gracza.

  2.13. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści gracza, które są niezgodne z niniejszą Polityką.

  2.14. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką lub chęci zgłoszenia Treści gracza można skontaktować się z nami za pośrednictwem Obsługi gracza Wargaming.

  3. Własność i licencja

  3.1. Użytkownik jest właścicielem wszelkich praw, które przysługują mu do jego oryginalnej zawartości, która stanowi część Treści gracza. Prawa Użytkownika do Treści gracza nie obejmują żadnej z gier ani żadnej części Treści gracza, która składa się z jakiejkolwiek Własności intelektualnej spółki Wargaming lub ją zawiera.

  3.2. Jeśli chcemy prezentować, promować i rekomendować twórczość Użytkownika, udziela on nam, od momentu jej utworzenia, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, stałej, nieodwołalnej i podlegającej swobodnemu podlicencjonowaniu licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie i używanie dzieł pochodnych, wykorzystywanie, dystrybucję, przesyłanie, wykonywanie, tłumaczenie, hostowanie, udostępnianie i komunikowanie jego Treści gracza na dowolnej platformie, w tym platformach stron trzecich powiązanych z Własnością intelektualną spółki Wargaming.