Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zasady Konkursu "Tank Festival 2019"
 • Zasady Konkursu "Tank Festival 2019"

  PREAMBUŁA

  A. NINIEJSZE ZASADY KONKURSU („ZASADY KONKURSU”) OKREŚLAJĄ OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KONKURSU TANK FESTIVAL 2019 („KONKURSU”) DLA GRACZY WIELOOSOBOWEJ GRY ONLINE „WORLD OF TANKS”, GRAJĄCYCH W KLASTRZE EUROPEJSKIM (EUROPA), KLASTRZE AMERYKAŃSKIM (OBIE AMERYKI) LUB KLASTRZE AZJATYCKIM (AZJA-PACYFIK). ZASADY KONKURSU OBEJMUJĄ ZASADY OGÓLNE (CZĘŚĆ A) ORAZ ZASADY SZCZEGÓŁOWE (CZĘŚĆ B).

  B. DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB WYGRANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO DODATKOWEGO ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ.

  C. PRAWO UDZIAŁU W TYM KONKURSIE PRZYSŁUGUJE OSOBOM PEŁNOLETNIM W ŚWIETLE PRAWA KRAJU ICH ZAMIESZKANIA. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE WYRAŻĄ ZGODĘ NA ICH UDZIAŁ W KONKURSIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH.

  ZASADY OGÓLNE KONKURSU

  Część A

  1. Organizator

  Niniejszy Konkurs – „Tank Festival 2019” jest organizowany przez Wargaming Group Limited, („Organizatora”), z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr.

  2. Kwalifikowalność

  (a) Prawo udziału w tym Konkursie przysługuje tylko osobom, które przystąpią do niego zgodnie z niniejszymi Zasadami Konkursu.

  (b) Niezależnie od powyższych postanowień, następujące osoby NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ do udziału w tej Kampanii: (i) pracownicy, członkowie kierownictwa oraz przedstawiciele Organizatora (łącznie – „Osoby powiązane z Organizatorem”); (ii) rodzice, małżonkowie, dzieci, rodzeństwo Osób powiązanych z Organizatorem; oraz (iii) osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym z Osobami powiązanymi z Organizatorem.

  (c) Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podania na żądanie poprawnych informacji dotyczących swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu e-mail lub fizycznego adresu zamieszkania. Osoby, które przekażą dane niepełne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd, nie będą mogły uczestniczyć lub (jeśli wzięły już udział) nie będą uprawnione do wygrania Konkursu.

  (d) Jeśli dana osoba jest niepełnoletnia, może wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem, że jej rodzice lub opiekunowie wyrażą zgodę na jej udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszych Zasadach. Organizator może w każdej chwili zażądać pisemnego potwierdzenia takiej zgody. Jeżeli takie potwierdzenie nie zostanie przedstawione na wniosek Organizatora przez osobę uczestniczącą/pragnącą wziąć udział w Konkursie, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji tej osoby.

  3. Wykluczenie z udziału w Konkursie

  Zgłoszenia do udziału lub jakiekolwiek inne treści dostarczone przez Uczestnika w ramach Konkursu lub w jego trakcie, które mają charakter obraźliwy, oszczerczy lub naruszają prawo do prywatności bądź inne dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, nie są mile widziane. Zgłoszenia lub treści dostarczone przez Uczestnika nie mogą zawierać: (a) wulgaryzmów lub nagości; (b) nieprawdziwych lub oszczerczych stwierdzeń dotyczących jakiejkolwiek osoby lub osoby trzeciej; (c) znaków towarowych osób trzecich, które sugerują powiązanie z właścicielem znaku towarowego bez zgody tego właściciela lub które osłabiają wartość jakiegokolwiek znaku towarowego;

  (d) opisów lub treści o charakterze obscenicznym, nieprzyzwoitym, agresywnym, wyraźnie seksualnym, obraźliwym, dyskryminującym, rasistowskim lub w inny sposób niestosownym pod względem moralnym lub prawnym. Jeżeli zgłoszenie lub treści dostarczone przez Uczestnika będą zawierały którykolwiek z powyższych niedozwolonych elementów, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

  4. Wystąpienie o Nagrodę

  Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni za pośrednictwem mediów społecznościowych, witryn internetowych, forów i/lub wiadomości e-mail. Zasady przyznawania nagród są podane w części szczegółowej niniejszych Zasad Konkursu, Część B.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody lub jakiejkolwiek jej części nagrodą lub elementem o takiej samej lub wyższej wartości, według swojego wyłącznego uznania. Zdobywca Nagrody, który nie stosuje się do niniejszych Zasad Konkursu, może zostać zdyskwalifikowany.

  5. Licencja

  Decydując się na udział w Konkursie, każdy Uczestnik przyznaje Organizatorowi oraz jego partnerom i licencjobiorcom (jeśli takowi istnieją) nieodwołalne, wieczyste, nieodpłatne, niewyłączne, podlegające przeniesieniu i możliwości udzielania podlicencji prawo i licencję na użytkowanie, prezentowanie, kopiowanie, edytowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, dystrybucję oraz wykorzystywanie w inny sposób treści oraz elementów zawartych w zgłoszeniach lub wpisach udostępnionych przez Uczestnika Organizatorowi i/lub jego partnerom w trakcie Konkursu we wszelkich mediach, w tym m.in. mediach cyfrowych i elektronicznych, audio oraz audiowizualnych (istniejących obecnie lub wynalezionych w terminie późniejszym), w dowolnym języku, na całym świecie, w jakichkolwiek środkach transmisji oraz w jakiejkolwiek formie, do celów handlowych, reklamowych, promocyjnych, komercyjnych oraz wszelkich innych celów, bez potrzeby uzyskiwania dalszych zezwoleń.

  6. Przyznanie praw w odniesieniu do Uczestników

  Akceptując niniejsze Zasady Konkursu, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi i jego licencjobiorcom prawa do używania swojego imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny, fotografii i/lub informacji o Nagrodzie i/lub dowolnej części powyższych informacji, w celach promocyjnych, reklamowych i/lub informacyjnych dotyczących Treści we wszelkich mediach na całym świecie, w sposób bezterminowy, bez wynagrodzenia ani uprzedniego zawiadomienia ani dalszej zgody Uczestnika.

  7. Rezygnacja z uprawnień i zwolnienie z odpowiedzialności przez Uczestnika

  (a) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z braku gwarantowanej cechy lub w przypadku zamiaru oszustwa.

  (b) Odpowiedzialność Organizatora i/lub Osób powiązanych z Organizatorem jest nieograniczona w zakresie szkód spowodowanych przez Organizatora lub Osoby powiązane z Organizatorem w sposób umyślny lub w wyniku rażącego zaniedbania.

  (c) W przypadku pomniejszego naruszenia podstawowych obowiązków umownych na skutek zaniedbania, Organizator i/lub Osoby powiązane z Organizatorem będą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 7 (a) i 7 (d), ponosić odpowiedzialność jedynie do kwoty zwykłych możliwych do przewidzenia szkód. Do podstawowych obowiązków umownych należą obowiązki, których wykonanie umożliwia realizację umowy i na których wykonanie strona umowy może liczyć.

  (d) Nie wpływają one na odpowiedzialność określoną przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

  (e) Okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie wynosi jeden (1) rok, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7 (a), 7 (b) i 7 (d), w których stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu.

  8. Ingerencja

  (a) Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i wydania zakazu uczestnictwa w stosownych przypadkach każdej osobie, która dopuszcza się lub podejmuje próbę: (i) ingerencji w witrynę internetową Organizatora i/lub dowolną część Konkursu; (ii) podważenia zgodnego z prawem funkcjonowania Konkursu w drodze oszustwa, wprowadzenia w błąd lub innych nieuczciwych praktyk gry, (iii) szkodzenia, nadużywania, grożenia lub nękania innych Uczestników lub Osób powiązanych z Organizatorem; i/lub (iv) naruszenia w inny sposób niniejszych Zasad Konkursu lub Umowy Licencyjnej World of Tanks Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) KAŻDA PRÓBA CELOWEGO WYRZĄDZENIA SZKODY NA WITRYNIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA LUB W JAKICHKOLWIEK GRACH ORGANIZATORA (LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI) BĄDŹ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEGO KONKURSU MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W RAZIE ZAISTNIENIA KAŻDEJ TAKIEJ PRÓBY ORGANIZATOR I JEGO LICENCJOBIORCY (JEŚLI TAKOWI ISTNIEJĄ) ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ORAZ PODJĘCIA WSZELKICH INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH, JAKIE MOGĄ IM PRZYSŁUGIWAĆ, W STOSUNKU DO OSOBY (OSÓB) ODPOWIEDZIALNEJ (ODPOWIEDZIALNYCH) ZA TAKĄ PRÓBĘ, W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. KAŻDY UCZESTNIK (LUB, JEŚLI UCZESTNIK JEST NIELETNI W KRAJU SWOJEGO ZAMIESZKANIA, JEGO OPIEKUNOWIE PRAWNI) WYRAŻA ZGODĘ NA ZABEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE ORGANIZATORA, STRON POWIĄZANYCH Z ORGANIZATOREM ORAZ ICH JEDNOSTEK POWIĄZANYCH, Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY I/LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM ZASADNE OPŁATY I KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ), JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PODNIESIONE PRZECIWKO LUB PONIESIONE PRZEZ KTÓRYCHKOLWIEK Z POWYŻSZYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, W ZWIĄZKU Z MATERIAŁAMI ZGŁOSZENIOWYMI UCZESTNIKA LUB ICH WYKORZYSTANIEM I/LUB W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA PRZEZ UCZESTNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM KONKURSEM.

  9. Prawo Organizatora do unieważnienia zgłoszenia konkursowego oraz do zakończenia tego Konkursu

  W razie zaistnienia faktycznego dowodu na oszustwo, elektroniczną bądź inną ingerencję bądź nieupoważnioną interwencję w jakąkolwiek część tego Konkursu bądź w przypadku, gdy oszustwo lub trudności techniczne dowolnego rodzaju (np. wirusy komputerowe, robaki, awarie serwera) zakłócą należyte funkcjonowanie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia uczestnictwa lub treści podejrzanego Uczestnika i/lub zakończenia Konkursu wedle swojego wyłącznego uznania. Korzystanie z oprogramowania umożliwiającego automatyczne uruchamianie lub wzięcie udziału, lub wszelkich innych metod mechanicznych bądź elektronicznych, które pozwalają Uczestnikowi na automatyczne wzięcie udziału lub wielokrotne ocenianie wyników, jest zabronione. W przypadku sporu co do tożsamości Uczestnika w oparciu o adres e-mail, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

  10. Postanowienia ogólne

  (a) Konkurs podlega postanowieniom zawartym w Zasadach Konkursu i przepisom prawa cypryjskiego. W zakresie, w jakim lokalne prawo pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze derogacji na podstawie prawa kraju, w którym Uczestnik ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania, zastosowanie ma prawo takiego kraju. Postanowienia niniejszych Zasad Konkursu nie wykluczają, nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na prawa przysługujące konsumentom na mocy właściwych przepisów obowiązującego prawa, ani nie będą przez nikogo w ten sposób interpretowane. Dokonując rejestracji, każdy Uczestnik (lub, jeśli Uczestnik jest nieletni w kraju swojego zamieszkania – jego rodzic i/lub opiekun prawny) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad Konkursu oraz Umowy Licencyjnej World of Tanks Użytkownika Końcowego (EULA) Organizatora.

  (b) Aby móc zgodnie z prawem wziąć udział i wystąpić o Nagrodę, Organizator może zażądać od Uczestnika przekazania pewnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub inne dane kontaktowe i/lub informacje podatkowe. Informacje takie mogą zostać wykorzystane do celów określonych w niniejszych Zasadach Konkursu.

  (c) Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad Konkursu nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakichkolwiek innych postanowień. W razie uznania dowolnego postanowienia za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, treść niniejszych Zasad Konkursu pozostanie nadal w mocy i będzie podlegać interpretacji zgodnie z jego postanowieniami tak, jak gdyby treści uznane za nieważne lub nielegalne nie były w nim zawarte.

  (d) Zdobywca Nagrody ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich podatków, opłat i dopłat związanych z Nagrodą. Jeżeli wyłoniony zdobywca Nagrody nie będzie się kwalifikować do udziału w Konkursie lub odmówi odbioru nagrody, nastąpi przepadek Nagrody i Organizator może według własnego uznania zdecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

  ZASADY OGÓLNE KONKURSU

  Część B

  1. Treść Konkursu

  Uczestnicy Konkursu mogą wygrać nagrody poprzez nagranie i przesłanie swoich nagrań z gry World of Tanks za pośrednictwem wotreplays.eu lub wotreplays.com w sposób opisany w niniejszych Zasadach.

  Konkurs jest organizowany dla graczy indywidualnych grających w klastrze europejskim (Europa), klastrze amerykańskim (obie Ameryki) lub klastrze azjatyckim (Azja-Pacyfik), którzy wskażą także swój serwer w zgłoszeniu z nagraniem. Uczestnicy grający na tym samym serwerze zostaną uznani za należących do tego samego klastra gry („Klastra”) i będą współzawodniczyć tylko z Uczestnikami z tego samego Klastra.

  2. Nagrody

  W każdym Klastrze Uczestnikom zostaną przyznane następujące Nagrody (łącznie 3 zestawy Nagród):

  (1) 1 laptop do gier dla zwycięzcy Konkursu.

  (2) 9 nagród w grze (Škoda T 27 w specjalnym stylu Jana Žižki) – po jednej dla każdego z finalistów, którzy nie zostali zwycięzcą.

  (3) 10 nagród w grze (Škoda T 27 w specjalnym stylu Jana Žižki) przyznanych losowo Uczestnikom, którzy nie zostali finalistami.

  (4) Nagroda w grze (emblemat) dla każdego z Uczestników, którzy przesłali kwalifikujące się nagranie.

  Nagrody nie mogą być wypłacane w gotówce.

  3. Terminy Konkursu

  Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od godziny 06:30 UTC 7 sierpnia 2019 r. do godziny 22:59 UTC 1 września 2019 r. („Okres przyjmowania zgłoszeń”). Ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej 9 września 2019 r..

  4. Zasady uczestnictwa

  Aby wziąć udział w Konkursie, kwalifikująca się osoba musi:

  (1) Nagrać własną grę World of Tanks w jednym z następujących trybów gry: bitwa losowa, linia frontu. W tym celu, w kliencie gry przed rozpoczęciem bitwy należy przejść do Ustawień. Kliknąć kartę „Ogólne”, przewinąć na dół ekranu, gdzie znajduje się menu rozwijane „Włącz nagrywanie bitwy”, i wybrać „Ostatnia”;

  (2) Znaleźć plik nagrania. Po wygraniu bitwy otworzyć folder klienta gry (domyślna lokalizacja: C:\Gry\World_of_Tanks) i przejść do podfolderu „Replays” (Nagrania). Znajduje się tam nagranie ostatniej bitwy z rozszerzeniem „.WOTREPLAY”. W razie potrzeby można zmienić nazwę nagrania.

  (3) Przesłać nagranie. Wejść na stronę wotreplays.eu (dla graczy z Klastra europejskiego) lub jej odpowiednik, stronę wotreplays.com (dla graczy z Klastra amerykańskiego i azjatyckiego) i zalogować się przy użyciu danych swojego konta Wargaming. Na stronie głównej kliknąć przycisk „Upload Replay” (Prześlij nagranie) po lewej stronie. Wpisać tytuł i opis przesyłanego nagrania. Tytuł musi zawierać słowa „Tank Festival”. Należy również określić Klaster gracza (europejski – UE, amerykański – NA lub azjatycki – ASIA) w polu opisu. Prosimy o uważne przeczytanie zasad dotyczących każdego pola. Akceptowane są tytuły i opisy w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, czeskim, włoskim, hiszpańskim i tureckim, japońskim, tradycyjnym chińskim lub koreańskim. Po dodaniu wszystkich informacji nacisnąć przycisk „Upload Replay” (Prześlij nagranie). Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę nagrań do udziału w Konkursie.

  Uwaga: do udziału w Konkursie kwalifikują się tylko nagrania wykonane w Okresie przyjmowania zgłoszeń.

  5. Sposób wyłonienia zwycięzców

  Organizator wraz z wybranymi przez siebie niezależnymi streamerami oraz influencerami wyłoni spośród Uczestników 10 finalistów z każdego Klastra na podstawie ogólnego prowadzenia i jakości gry w przesłanych nagraniach. Finaliści zostaną ogłoszeni przez Organizatora podczas zorganizowanej przez Organizatora i poświęconej Konkursowi transmisji strumieniowej w serwisie Twitch, w której mogą brać udział wybrani przez Organizatora niezależni streamerzy i/lub influencerzy, i która odbędzie się nie wcześniej niż 7 września 2019 r. oraz nie później niż 9 września 2019 r. Odbędą się trzy takie transmisje strumieniowe – po jednej dla Uczestników każdego z trzech Klastrów. Dokładny termin transmisji strumieniowych zostanie ogłoszony 1 września 2019 r. na oficjalnej stronie internetowej World of Tanks dla każdego klastra (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/) oraz w oficjalnych grupach World of Tanks w mediach społecznościowych. Ogłoszenie może zawierać zmianę daty transmisji strumieniowej.

  Podczas każdej z transmisji strumieniowych zostaną zaprezentowane nagrania finalistów z danego Klastra. Podczas tej transmisji strumieniowej wszyscy widzowie oglądający ją w serwisie Twitch będą mogli ocenić każde nagranie w skali od 1 do 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego nagranie otrzyma najwyższy średni wynik na koniec transmisji strumieniowej. Wszyscy zdobywcy Nagród zostaną ogłoszeni na końcu transmisji strumieniowej, a następnie dodatkowo podani na oficjalnej stronie internetowej World of Tanks dla danego klastra (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/) oraz w oficjalnych grupach World of Tanks w mediach społecznościowych najpóźniej 13 września 2019 r.

  6. Jak otrzymać Nagrody

  Najpóźniej 16 września 2019 r. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami Nagrody fizycznej e-mailem na adres powiązany z przesłanymi nagraniami, z prośbą o dane wymagane do dostarczenia Nagrody do zwycięzcy za pośrednictwem usługi dostawy realizowanej przez stronę trzecią. Zwycięzca musi podać adres i inne wymagane dane na piśmie najpóźniej do 30 września 2019 r. Jeśli zwycięzca nie poda wymaganych danych w tym terminie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nieprzekazanie Nagrody.

  Nagrody fizyczne zostaną dostarczone zwycięzcom najpóźniej do 8 grudnia 2019 r.

  Wszystkie nagrody w grze zostaną zapisane na kontach graczy World of Tanks najpóźniej do 24 września 2019 r.