Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Warunki korzystania z Platformy
 • Warunki korzystania z Platformy

  1. Zakres

  1.1. Niniejsze Warunki Korzystania z Platformy („Warunki”), które stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a firmą Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr („Wargaming”, „my”, „nasze” i „nas/nami”) określają warunki korzystania przez Ciebie z Wargaming Game Center i Wargaming Premium Shop (łącznie zwanych „Platformą”) w celu uzyskania dostępu do gier publikowanych przez zewnętrznych producentów (łącznie w niniejszych Warunkach zwanych „Grami”).

  1.2. PUNKTY 6.8-6.9 ORAZ 11 NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZAWIERAJĄ SPECJALNE POSTANOWIENIA, KTÓRE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY Z UNII EUROPEJSKIEJ. PUNKT 12.2 ZAWIERA SPECJALNE POSTANOWIENIA, KTÓRE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY Z AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII. PUNKT 12.3 ZAWIERA SPECJALNE POSTANOWIENIA, KTÓRE DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY Z KALIFORNI (USA).

  1.3. NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ W PUNKCIE 14 WIĄŻĄCĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO. MA TO WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSPOMNIANYM PUNKTEM.

  1.4. MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PLATFORMY W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO GIER WYŁĄCZNIE PO ZAAKCEPTOWANIU NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

  2. Pozostałe dokumenty wymagające Twojej akceptacji

  2.1. Wargaming zapewni Ci dostęp do Gier za pośrednictwem Platformy. Korzystanie przez Ciebie z Gier podlegać będzie odrębnej umowie z producentem zakupionej Gry („UmowaProducenta”). Treść takich Umów Producenta oraz sposób ich akceptacji określa wyłącznie producent. Wargaming nie odpowiada za treści i akceptację Umów Producenta.

  2.2. Podczas pobierania Gier, uzyskiwania dostępu do Gier i/lub grania w Gry za pośrednictwem naszej Platformy wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności producenta Gry. Podczas pobierania Gier, uzyskiwania do nich dostępu i/lub grania w Gry za pośrednictwem naszej Platformy, nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy i traktujemy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z naszej Platformy.

  3. Zmiany niniejszej Umowy

  Możemy okresowo zmieniać, modyfikować lub zastępować niniejsze Warunki, np. w celu uwzględnienia nowych funkcji Platformy lub zmian w przepisach prawnych. Zobowiązujemy się z odpowiednim wyprzedzeniem powiadamiać Cię o wszelkich zmianach niniejszych Warunków, a gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, zostaniesz także poproszony o zgodę na takie zmiany. Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie zawsze dostępna na Platformie lub na stronach internetowych Wargaming. Prosimy regularnie sprawdzać aktualizacje niniejszych Warunków. Jeśli po wejściu w życie nowej wersji niniejszych Warunków nadal korzystasz z Platformy w celu uzyskania dostępu do Gry, uznaje się, że zaakceptowałeś(-aś) najnowszą wersję niniejszych Warunków (z wyjątkiem sytuacji, gdy Twoja zgoda na wprowadzenie tych zmian jest wymagana na mocy prawa).

  4. Dostęp do Gier

  4.1. Wargaming umożliwia dostęp do Gier za pośrednictwem Platformy na zasadach określonych w niniejszym Warunkach. „Dostęp” oznacza możliwość zapoznania się z informacjami o Grach oraz zakupu i pobrania Gier.

  4.2. W zamian za Twoją akceptację niniejszych Warunków udzielimy Ci, na okres obowiązywania niniejszych Warunków, osobistego prawa (zwanego „licencją”) do wykorzystania Platformy w celu uzyskania dostępu do Gier zgodnie z treścią niniejszych Warunków.

  4.3 Niniejsza licencja ma charakter:

  • (a) „niewyłączny” (co oznacza, że tej samej bądź podobnej licencji możemy udzielać również innym osobom),
  • b) „odwołalny” (co oznacza, że możemy ją wypowiedzieć w pewnych okolicznościach określonych poniżej),
  • (c) „osobisty” (co oznacza, że nie możesz używać Platformy do celów komercyjnych),
  • (d) „nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja jest na Twój użytek i że nie możesz przenieść jej na inną osobę ani udzielić sublicencji na jakiekolwiek prawa, które przyznajemy Tobie),
  • (e) „ograniczony” (co oznacza, że możesz wykorzystywać Platformę wyłącznie w celach określonych w niniejszych Warunkach),
  • (f) „wolny od opłat licencyjnych” (co oznacza, że możesz korzystać z Platformy bez uiszczania opłat licencyjnych oraz honorariów za prawa autorskie; natomiast licencje na Gry są pełnopłatne).
  • (g) i jest zależna od przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków.

  5. Informacje dotyczące Gier

  Wargaming zamieszcza na Platformie informacje o Grach, w tym między innymi opisy Gier oraz minimalne wymagania techniczne („Opis Gry”). Przed zakupem każdej Gry zalecamy zapoznanie się z Opisami Gry: Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Gry jeżeli Twój sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań technicznych określonych w Opisie Gry lub z innych powodów, które racjonalnie myśląca osoba powinna uwzględnić po przeczytaniu Opisu Gry.

  6. Kupowanie Gier

  6.1. Jeżeli zdecydujesz się na zakup Gry, musisz:

  • (a) mieć skończone co najmniej 13 lat, a jeśli masz od 13 do 18 lat (lub inny wiek pełnoletności określony przez przepisy prawne w Twoim kraju) musisz poprosić rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i zatwierdzenie ich w Twoim imieniu.
  • (b) być uprawnionym posiadaczem konta Wargaming, z którego dokonujesz zakupu,
  • (c) być uprawniony(-a) do korzystania z określonej karty kredytowej lub innej dopuszczalnej metody płatności,
  • (d) w momencie zakupu podać prawdziwe i dokładne informacje.

  6.2. Zakupione Gry nie podlegają możliwości zwrotu kosztów ani wymiany (niezależnie od tego, czy z nich korzystasz, czy nie), z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  6.3. Możemy okresowo, bez uprzedniego powiadomienia, modyfikować, zmieniać lub uzupełniać uznawane metody płatności. Informacje o tych zmianach opublikujemy we właściwym miejscu Platformy.

  6.4. Ostateczna cena Gry może się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Aby zobaczyć ostateczną cenę, kliknij przycisk wybranej metody płatności. Sprawdź opłaty za wymianę walut w przypadku, gdy waluta płatności różni się od waluty wybranej metody płatności.

  6.5. Ceny Gier publikowane są w odpowiedniej części Platformy. Firma Wargaming zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w dowolnym momencie poprzez opublikowanie odpowiedniej zmiany na Platformie. Dokonując zakupu potwierdzasz swoją zgodę na cenę.

  6.6. Nie gwarantujemy sposobu ani daty możliwości zakupu Gier.
  Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej opisać Gry oraz ich ceny. Niemniej jednak jesteśmy tylko ludźmi i nie możemy zagwarantować, że specyfikacje produktów, ceny lub inne treści są kompletne, dokładne, pewne, aktualne oraz bezbłędne. W przypadku wystąpienia błędów w cenie lub specyfikacji, firma Wargaming zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania dowolnego zakupu według własnego uznania. Jeśli obciążymy Twoją kartę kredytową lub inne konto kwotą zakupu przed anulowaniem zamówienia, zwrócimy Ci ją. Jeśli zdążyłeś(-aś) już skorzystać z Gry, firma Wargaming zastrzega sobie prawo do zablokowania Twojego dostępu do Gry do momentu pokrycia pełnej kwoty zakupu.

  6.7. Jeśli Twój bank posiada w ofercie usługę automatycznej aktualizacji informacji na temat konta (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater itp.), usługa ta może automatycznie zaktualizować informacje o Twojej karcie płatniczej w naszych systemach płatniczych bez potrzeby podejmowania przez Ciebie działań. Jeśli nie chcesz, by informacje o Twojej karcie były automatycznie aktualizowane, skontaktuj się ze swoim bankiem.

  PUNKTY 6.8-6.9 DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY Z UNII EUROPEJSKIEJ.

  6.8. Bezpośrednio po zaakceptowaniu Twojego zamówienia umożliwimy Ci pobranie i zainstalowanie zakupionej Gry i pobierzemy od Ciebie opłatę za pomocą wybranego sposobu płatności. Otrzymasz także potwierdzenie dokonania zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej szczegóły umowy („UmowaZakupu”) oraz niniejsze Warunki. Nie będziemy przechowywać tekstu ani zapisów Umowy Zakupu i nie będzie ona dostępna po zawarciu Umowy Zakupu.

  Umowa Zakupu zostanie zawarta w języku państwa, w którym mieszkasz, lub w języku angielskim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów stanowią inaczej.

  6.9. Informacja dotycząca wykonania prawa do odstąpienia:

  Prawo do odstąpienia

  • Masz prawo do odstąpienia od każdej Umowy Zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres, w którym można wykonać prawo do odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zakupu.

   W celu wykonania prawa do odstąpienia, należy poinformować nas,

   Wargaming Group Limited, z siedzibą pod adresem:
   105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cypr
   E-mail: wf@wargaming.net
   Tel.: +357 22 864444
   Faks: +357 22 864454

   o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, fax lub e-mail). Możesz posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz pod adresem http://content.wargaming.net/Withdrawal%20Form.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.

  • Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na naszej stronie pod tym adresem: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy odbiór takiego oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. poprzez e-mail).
  • Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania przez Ciebie oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

  Skutki odstąpienia

  • W razie odstąpienia od Umowy Zakupu, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie w ramach Umowy Zakupu, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z Twojego wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak pierwotnie użyty przez Ciebie, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony(-a) jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.
  • Jeśli zleciłeś(-aś) rozpoczęcie wykonywania usług w ramach Umowy Zakupu w trakcie okresu, w którym można odstąpić od umowy, musisz zapłacić nam kwotę w wysokości proporcjonalnej do zakresu usług wykonanych do momentu poinformowania nas o Twoim odstąpieniu od Umowy Zakupu.
  • W przypadku Umowy Zakupu, stanowiącej umowę o świadczenie usług, prawo do odstąpienia nie przysługuje Ci jeśli usługa została w pełni wykonana, a realizacja świadczenia rozpoczęła się za Twoją wyraźną zgodą oraz po przyjęciu do wiadomości, że z chwilą pełnego wykonania przez nas usługi utracisz prawo do odstąpienia od umowy.
  • Prawo do odstąpienia nie przysługuje Ci o ile Umowa Zakupu stanowi umowę, której przedmiotem jest dostawa treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą oraz po przyjęciu do wiadomości, że utracisz tym samym prawo do odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z powyższym przyjmujesz do wiadomości, że dokonując zakupu Gry wyrażasz zgodę na udostępnienie Ci tej Gry bezpośrednio po zaakceptowaniu przez nas Twojego zamówienia. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY UTRACISZ Z CHWILĄ, GDY GRA ZOSTANIE CI W PEŁNI UDOSTĘPNIONA.

  Pamiętaj, że z uwagi na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przy użyciu określonych sposobów płatności zostaną Ci zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności:

  Wyrażasz zgodę, aby zwroty takich płatności mogły być przez nas dokonane przy użyciu innych, zwyczajnych środków płatności, np. poprzez przelew środków na Twoje konto bankowe, w przypadku gdy zwroty przy użyciu takich sposobów płatności są technicznie niemożliwe. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony(-a) opłatami w wyniku takiego zwrotu.

  Przepisy obowiązującego prawa ochrony konsumentów, w tym w szczególności dotyczące Twojego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 6.9 punktu 6 „Kupowanie Gier”, nie mogą być w żaden sposób ograniczane przez niniejsze Warunki korzystania z Platformy.

  7. Pobieranie Gier

  Po zakupie Gry możesz ją pobrać na swoje urządzenie. Zgodnie z powyższym przyjmujesz do wiadomości, że dokonując zakupu Gry wyrażasz zgodę na udostępnienie Ci tej Gry bezpośrednio po zaakceptowaniu przez nas Twojego zamówienia, nawet jeśli po zakupie jej nie pobierzesz.

  8. Obsługa Gracza Wargaming

  Ponieważ w ramach danej Gry nawiązujesz relację bezpośrednio z producentem Gry, Obsługa Gracza Wargaming może udzielać Ci porad wyłącznie na temat funkcjonowania Platformy, a nie Gier. Wszelkie pytania dotyczące Gier należy kierować do producenta danej Gry.

  9. Wyłączenia; Brak gwarancji

  9.1. O ILE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE OKREŚLONO INACZEJ, PLATFORMA JEST UDOSTĘPNIANA W AKTUALNYM STANIE POD WARUNKIEM JEJ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW. PODMIOTY WARGAMING W SZCZEGÓLNOŚCI (BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ) WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOWOLNEGO TYPU, BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH BĄDŹ USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO PLATFORMY, OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI (i) DOROZUMIANE GWARANCJE CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA, DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZALNOŚCI; ORAZ (ii) WSZELKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU UŻYTKOWANIA BĄDŹ ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. PODMIOTY WARGAMING NIE GWARANTUJĄ, ŻE DOSTĘP DO PLATFORMY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI POZOSTANIE NIEZAKŁÓCONY, ŻE PLATFORMA BĄDŹ JAKAKOLWIEK JEJ CZĘŚĆ BĘDZIE BEZPIECZNA I WOLNA OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ELEMENTÓW ZOSTANIE NAPRAWIONY.

  9.2. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PLATFORMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY NA SWOIM MIENIU (W TYM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM UŻYWANYM W ZWIĄZKU Z PLATFORMĄ) BĄDŹ UTRATĘ DANYCH SPOWODOWANĄ KORZYSTANIEM Z PLATFORMY.

  9.3. PRAWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM TWOJE PRAWA MOGĄ ZALEŻEĆ OD DANEGO KRAJU. PODMIOTY WARGAMING NIE WYŁĄCZAJĄ ANI NIE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MIEJSCOWYM NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA.

  PUNKT 10 NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY Z UNII EUROPEJSKIEJ. ZAMIAST TEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM 11 PONIŻEJ.

  10. Ograniczenia odpowiedzialności

  10.1. Wargaming nie monitoruje treści Gry i nie ponosi za nią żadnej odpowiedzialności. Relacje w zakresie korzystania z zakupionej Gry nawiązujesz wyłącznie z producentem Gry. Firma Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane z korzystaniem przez Ciebie z Gry.

  10.2. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PODMIOTY WARGAMING W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB KARNE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, KORZYŚCI LUB DANYCH BĄDŹ INNE STRATY NIEMATERIALNE LUB KOSZTY NABYCIA TOWARÓW LUB ZASOBÓW ZASTĘPCZYCH) WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z TWOIM DOSTĘPEM DO PLATFORMY LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UZYSKANIA DO NIEJ DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, NAWET, GDY PODSTAWĄ ROSZCZENIA JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT (W TYM ZANIEDBANIE), USTAWA LUB INNA PRAWNA PODSTAWA ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY PODMIOTY WARGAMING ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY.

  10.3. NINIEJSZYM PRZYJMUJE SIĘ, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW WARGAMING WOBEC CIEBIE ORAZ KAŻDE ROSZCZENIE WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA PLATFORMY LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI JEJ UŻYWANIA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY LUB INNY, JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z KWOT: (I)SUMY KWOT, KTÓRE ZAPŁACIŁEŚ(-AŚ) WARGAMING W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA O DOSTĘP DO PLATFORMY I JEJ UŻYTKOWANIA LUB (ii) 100 USD.

  10.4. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.

  10.5. KAŻDE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEWIDUJĄCE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA MA NA CELU ODPOWIEDNI PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY STRONAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PODZIAŁ RYZYKA JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z TYCH POSTANOWIEŃ JEST ROZDZIELNE I NIEZALEŻNE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE 10 MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNE NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.

  11. Ograniczenia odpowiedzialności: Przepisy szczególne dotyczące użytkowników z Unii Europejskiej

  11.1. Wargaming ponosi odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, a także za celowe szkody spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli, pracowników bądź naszych wykonawców, oraz za inne szkody w przypadku, gdy taką odpowiedzialność przewiduje obowiązujące prawo.

  11.2. Zrzekamy się wszelkich innych form odpowiedzialności, w najszerszym zakresie dozwolonym przez właściwe postanowienia obowiązujących przepisów prawnych.

  12. Brak ograniczeń praw konsumenta

  12.1. Postanowienia niniejszych Warunków nie mają w zamierzeniu wyłączać, ograniczać, zmieniać ani nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zmieniają praw obowiązujących w danym systemie prawnym, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić w drodze porozumienia pomiędzy nami (łącznie zwane „Prawami niepodlegającymi wyłączeniu”).

  12.2. W przypadku użytkowników z Australii i Nowej Zelandii prawa niepodlegające wyłączeniu mogą obejmować prawa do wymiany, zwrotu kosztów, odszkodowania lub innych środków naprawczych, do których konsumenci mogą być uprawnieni i których nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmienić na mocy: a) Części 3-2 Rozdziału 1 australijskiej Ustawy o ochronie konsumenta (załącznik 2 do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2010 r.) (Cth); lub b) nowozelandzkiej Ustawy o gwarancjach dla konsumentów z 1993 r.

  12.3. Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do następujących szczegółowych informacji dotyczących praw konsumentów: użytkownik może skontaktować się z Działem ds. Reklamacji Wydziału Usług Konsumenckich Urzędu Ochrony Konsumenta pocztą elektroniczną pod adresem: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, Kalifornia, 95814, lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254. Strona internetowa tej instytucji znajduje się pod adresem: http://www.dca.ca.gov. Osoby zamieszkałe w Kalifornii mają prawo otrzymać kopię niniejszych Warunków korzystania z Platformy pocztą elektroniczną, wysyłając list na powyższy adres wraz z adresem poczty elektronicznej i prośbą o niniejsze Warunki.

  13. Wypowiedzenie umowy

  13.1. Niniejsze Warunki możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie, zamykając swoje konto Wargaming.

  13.2. Wargaming może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, jeśli przestanie udostępniać zakupioną przez Ciebie Grę (w takim przypadku wyślemy Ci uprzednie pisemne powiadomienie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa) lub jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

  14. Prawo właściwe i Rozstrzyganie sporów

  Prawo właściwe dla niniejszych Warunków oraz proces rozstrzygania sporów określono w umowie licencyjnej, którą zaakceptowałeś(-aś) podczas tworzenia konta Wargaming, w szczególności w:

  15. Kontakt z Wargaming

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszych Warunków skontaktuj się z nami za pośrednictwem Obsługi Gracza Wargaming: