Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

  • Ustanovení o ochraně spotřebitele
  • Ustanovení o ochraně spotřebitele

    1) Poskytovanou službu v podobě Placeného Obsahu nebo Služby je možné reklamovat v průběhu jejího poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu poskytované služby ve formě Placeného obsahu nebo Služby reklamovat do 24 měsíců od poskytnutí této služby. Odpovídáme Vám, že Placený Obsah nebo Služby při poskytnutí nemá vady. Odpovídáme zejména za to, že Placený Obsah nebo Služby má vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jsme popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Placeného Obsahu nebo Služby, že se Placený Obsah nebo Služby hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Placený Obsah nebo Služby tohoto druhu obvykle používá a že Placený Obsah nebo Služby vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že kupní smlouva či reklama určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

    2) Je-li vada Placeného Obsahu nebo Služby odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Placený Obsah nebo Služby řádně užívat, můžete buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

    3) Předcházející ustanovení ohledně reklamace Placeného Obsahu nebo Služeb se nepoužijí u Placeného Obsahu nebo Služeb, kde tvrzená vada vyplývá z povahy věci (např. uplynutím sjednané doby trvání), kde je vada způsobena Vámi a vznikla nesprávným užíváním Placeného Obsahu nebo Služeb v rozporu s našimi pokyny či jiným Vaším zásahem nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

    4) Máte právo uplatnit reklamaci jak v našem sídle, tak i prostřednictvím pošty či na našich kontaktech uvedených v článku 19 níže. Jste povinen prokázat, že Vám náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým budete informován o jejím vyřízení; později jsme povinni Vám vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.