Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Polityka prywatności spółki Wargaming
 • Polityka prywatności spółki Wargaming

  Obowiązująca od 17 lipca 2020 r

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić i szanować prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika podczas pobierania przez niego naszych gier i grania w nasze gry oraz korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji i innych produktów.

  Przez „Dane osobowe” użytkownika rozumiemy informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub możliwa do ustalenia. Termin „Dane osobowe” obejmuje, między innymi, imię i nazwisko użytkownika, jego adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek, płeć oraz preferencje dotyczące gier. Informacje anonimowe lub niezawierające elementów pozwalających na identyfikację użytkownika, których nie jesteśmy w stanie powiązać z użytkownikiem, nie są uznawane za „Dane osobowe”.

  1. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DANE KONTAKTOWE KONTROLERA

  Administratorem danych osobowych w odniesieniu do naszych Produktów (zgodnie z poniższą definicją) jest:

  Wargaming Group Limited
  Numer firmy: HE290868
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080
  Cypr
  E-mail: privacy@wargaming.net

  W niniejszym dokumencie „Spółka Wargaming”, „my”, „nas” lub „nasz” oznacza Wargaming Group Limited. Termin „Produkty” oznaczają:

  (i) nasze gry komputerowe i mobilne, które zamieszczają link do niniejszej Polityki i są udostępniane za pośrednictwem Stron internetowych, Wargaming Game Center i platform gier, takich jak iOS i Android („Gry”).

  (ii) Nasze strony internetowe, które zamieszczają link do niniejszej Polityki, w tym między innymi:

  http://worldoftanks.eu
  http://worldofwarplanes.eu
  http://worldofwarships.eu
  https://wotblitz.com
  https://wowsblitz.com
  http://wargaming.net
  https://godsandglory.com
  https://playcaliber.eu

  („Strony internetowe”)

  (iii) Nasze gry na konsolę Xbox One, centrum domowej rozrywki PlayStation®5 i inne konsole do gier oraz powiązane z nimi strony internetowe dotyczące gier na konsole, w tym https://console.worldoftanks.com i https://wowslegends.com („Gry konsolowe”);

  (iv) Nasze produkty i aplikacje (w tym aplikacje wspierające i fora) związane z Grami, w tym „World of Tanks Assistant”, „Wargaming Check” i „Wargaming Game Center”;

  (v) Konto Wargaming („Konto”) oraz wszelkie inne gry online, strony internetowe, aplikacje i produkty obsługiwane przez nas, które zawierają link do niniejszej Polityki.

  Niniejsza Polityka ma również zastosowanie do wszelkich naszych działań offline, które udostępniają niniejszą Politykę.

  2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DPO)

  W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki, naszych praktyk dotyczących postępowania z danymi lub zgodności z obowiązującymi przepisami, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

  Inspektor ochrony danych spółki Wargaming
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080
  Cypr
  E-mail: dpo@wargaming.net

  3. MIESZKAŃCY KALIFORNII I NEVADY

  Dla mieszkańców Kalifornii i Nevady przygotowaliśmy również dodatkową politykę prywatności zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) oraz przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Nevady (NRS 603A.340). Proszę zapoznać się z naszą dodatkową polityką prywatności przedstawioną poniżej, która zawiera więcej informacji.

  4. PODSUMOWANIE OGÓLNYCH INFORMACJI

  Przetwarzamy Dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem, w celu spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego, lub gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których pierwszeństwo mają interesy użytkownika lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Danych osobowych użytkownika.

  Naszym uzasadnionym interesem jest świadczenie i usprawnianie naszych Produktów w sposób wydajny, bezpieczny i nieszkodliwy. Dążymy do zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości korzystania z naszych Produktów w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

  4.1. PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

  Korzystając z narzędzia do zarządzania kontem, użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykorzystania jego Danych osobowych. Jesteśmy w stanie zrealizować polecenia użytkownika dotyczące sposobu przetwarzania jego Danych osobowych dopiero po zweryfikowaniu jego tożsamości, zatem użytkownik będzie mógł skorzystać z funkcji zarządzania kontem dopiero po zarejestrowaniu Konta. Oznacza to, że użytkownik, który posiada Konto demonstracyjne, może w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta.

  Narzędzie do zarządzania kontem pozwala użytkownikowi:

  • zrezygnować z otrzymywania wiadomości związanych z marketingiem bezpośrednim, które przesyłane są drogą e-mailową w ramach Gier lub online. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 8.1 „Prawo do rezygnacji z marketingu bezpośredniego oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu”;
  • uzyskać dostęp do własnych Danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy. Więcej informacji można znaleźć w ust. 8.2 „Prawo dostępu do danych”;
  • usunąć Konto oraz powiązane z nim Dane osobowe. Więcej informacji można znaleźć poniżej, w ust. 8.4 „Prawo do usunięcia danych”.

  4.2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

  Realizujemy zasadne, należyte procedury w celu ochrony informacji użytkownika przed ich utratą, kradzieżą, wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, dostępem bez autoryzacji, ujawnieniem, zmianami oraz zniszczeniem, uwzględniając ryzyko, z jakim wiąże się przetwarzanie Danych osobowych, oraz ich naturę.

  4.3. PRZETWARZANIE INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE

  Spółka Wargaming ma prawo udostępniać Dane osobowe jednostkom stowarzyszonym, jednostkom zależnym, dostawcom oraz przedstawicielom działającym w naszym imieniu do celów opisanych w niniejszej Polityce. Dla przykładu, mamy prawo skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i Produktów. Każdy dostawca oraz przedstawiciel, z którym współpracujemy, ma obowiązek spełniać nasze wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, jednak nie ma prawa wykorzystywać otrzymanych danych do żadnych innych celów, o ile nie ustalimy inaczej. Siedziba tych podmiotów może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ust. 7: „Sposoby udostępniania informacji użytkownika przez Spółkę Wargaming”.

  4.4. DZIECI

  Zdajemy sobie sprawę z posiadania szczególnego obowiązku chronienia informacji osobowych uzyskanych od dzieci. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy świadomie bez zgody rodziców Danych osobowych pochodzących od dzieci. Na potrzeby niniejszej Polityki uznaje się, że dzieckiem jest każda osoba w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku krajów, w których wiek ten jest inny w świetle obowiązujących przepisów prawnych, poniżej minimalnego wieku uprawniającego osobę fizyczną do wyrażania zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych). Rodziców lub opiekunów, którzy uważają, że zgromadziliśmy dane osobowe ich dziecka z naruszeniem obowiązującego prawa, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@wargaming.net. Usuniemy takie dane zgodnie z obowiązującym prawem.

  4.5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Większość Danych osobowych jest zbierana i przetwarzana do celów określonych w niniejszej Polityce wyłącznie w okresie, w którym użytkownik korzysta z naszych Produktów, np. posiada aktywne Konto związane z jedną z naszych Gier. Zobowiązujemy się usunąć Dane osobowe użytkownika po otrzymaniu żądania usunięcia Konta użytkownika przez funkcję zarządzania kontem oraz po upływie okresu karencji tj. 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych, w trakcie którego możliwe jest przywrócenie Konta. Proces usunięcia Danych osobowych może zająć maksymalnie miesiąc od momentu wygaśnięcia wyżej określonego terminu oraz, w zależności od stopnia złożoności i liczby żądań, może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Więcej informacji można znaleźć w ust. 8.4 „Prawo do usunięcia danych”.

  4.6. GRY NIEKORZYSTAJĄCE Z KONTA
  Niektóre z Gier nie korzystają z Konta. Użytkownik nie będzie mógł realizować swoich uprawnień do tych Gier za pośrednictwem narzędzia do zarządzania kontem. Z tego względu udostępniamy użytkownikowi inne narzędzia umożliwiające eksportowanie i usuwanie jego Danych osobowych oraz wyrażanie sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas jego Danych osobowych, zgodnie z ust. 8 „Prawa użytkownika”, a także zarządzanie subskrypcjami.
  Występują ponadto pewne różnice w Danych osobowych gromadzonych przez nas o użytkownikach Gier, dla których tworzone są Konta, oraz o użytkownikach innych Gier.
  W odniesieniu do Gier, które nie wykorzystują Konta, użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez bezpośredni kontakt z naszym działem ds. Wsparcia Graczy lub w inny sposób wskazany w ramach danej Gry.
  Pod warunkiem dostępności takiej funkcji, użytkownik może także powiązać z Kontem wpisy do rejestru dotyczące niektórych Gier niewykorzystujących Konta. Uwaga: kontrola nad Danymi osobowymi użytkownika w ramach takich Gier jest odrębna od kontroli nad Danymi osobowymi użytkownika powiązanymi z Kontem. Na przykład w celu usunięcia swoich Danych osobowych w ramach „World of Warships Blitz” użytkownik musi skontaktować się z działem ds. Wsparcia Graczy, zgodnie z sugestią zawartą w tej Grze, zaś usunięcie Danych osobowych powiązanych z Kontem odbędzie się za pośrednictwem narzędzia do zarządzania Kontem.

  5. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

  Gromadzimy dane użytkowników korzystających z naszych Produktów w sposób bezpośredni (w przypadku, gdy użytkownik sam przekazuje nam informacje) oraz pośredni (np. za pomocą rozwiązań technologicznych naszych Produktów).

  5.1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY BEZPOŚREDNIO

  Gromadzimy Dane osobowe oraz inne informacje przekazywane przez użytkownika.

  Dane Konta

  Podczas zakładania Konta, użytkownik może zostać poproszony o podanie Danych osobowych, m.in. nazwy gracza oraz hasła używanych w ramach gry oraz adresu e-mail. Po założeniu Konta użytkownik może podać swoją datę urodzenia w ustawieniach zarządzania kontem, aby otrzymywać prezenty w dniu urodzin, a także powiązać Konto z numerem telefonu do dwuskładnikowego uwierzytelniania lub otrzymywania materiałów marketingowych w wiadomościach SMS. Dane uwierzytelniające z innych usług, takich jak Google, Facebook lub Twitch, można również wykorzystać do szybszego utworzenia Konta. W takim przypadku możemy zebrać dodatkowe informacje zgodnie z poniższym ust. 5.3. Generujemy również unikalny numer / identyfikator, określany jako Wargaming ID i powiązany z Kontem użytkownika. Ponadto korzystanie z naszych Produktów przez użytkownika można zidentyfikować za pomocą Wargaming ID.

  Dane gromadzone na podstawie treści

  Dane osobowe możemy również gromadzić w momencie, gdy użytkownik dokonuje rejestracji, aby korzystać z naszych innych Produktów oraz podczas korzystania z tych Produktów, np. forów gamingowych, chatów lub w momencie udzielenia przez użytkownika informacji zwrotnych na temat naszych Produktów. Dane te obejmują:

  • Informacje, które użytkownik zamieszcza w postach, komentarzach, lajkuje lub udostępnia na wszelkich forach gamingowych należących do firmy Wargaming lub przez nią obsługiwanych („Fora”), na stronach grup w mediach społecznościowych obsługiwanych przez spółkę Wargaming oraz Stronach internetowych;
  • Informacje przesyłane za pośrednictwem funkcji „game-chat” naszych Gier, w tym za pośrednictwem czatu głosowego wewnątrz Gier;
  • Informacje podane przez użytkownika w momencie żądania informacji lub pomocy bądź zakupu produktu lub usługi, w tym informacje niezbędne do obsługi zamówień użytkownika przez danego akceptanta płatności, które mogą obejmować kwotę transakcji, ale nie obejmują informacji finansowych użytkownika, które zostaną przekazane wyłącznie akceptantowi płatności w ramach zabezpieczonego protokołu.
  • Informacje inne niż Dane Konta, przekazane nam przez użytkownika przy okazji udziału w konkursach, turniejach, rozgrywkach, programach lojalnościowych, wydarzeniach offline oraz ankietach, np. dane kontaktowe użytkownika;
  • Informacje, które użytkownik nam podaje, aby stać się uczestnikiem lub jako uczestnik alfa-testów, supertestów i testów UX.

  Dane o kontaktach osobistych

  Za zgodą użytkownika gromadzimy dane dotyczące jego kontaktów, między innymi ich imiona i nazwiska, nicki, adresy e-mail i numery telefonu, aby spełniać jego prośby, takie jak wyszukiwanie kontaktów w naszych Produktach lub zapraszanie kontaktów do dołączenia do naszych Produktów za pośrednictwem naszych programów polecających itp. Korzystając z takich funkcjonalności, użytkownik potwierdza i akceptuje, że ma zgodę swojego kontaktu na wykorzystanie przez nas jego danych kontaktowych do realizacji prośby użytkownika.

  Inne dane dobrowolnie podawane przez użytkownika

  Użytkownik może dobrowolnie przekazać nam inne informacje, o które nie prosimy, i w takich przypadkach to użytkownik ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność.

  5.2. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS POŚREDNIO

  W sposób pośredni gromadzimy różnorodne informacje w czasie komunikacji użytkownika odbywającej się za pośrednictwem naszych Gier, Stron internetowych oraz innych Produktów, a także podczas korzystania z nich.
  Informacje te obejmują, między innymi, zanonimizowane informacje o przeglądarce internetowej oraz urządzeniu użytkownika (zarówno dotyczące sprzętu, jak i oprogramowania), dane gromadzone dzięki zautomatyzowanej komunikacji elektronicznej, dane o wykorzystaniu aplikacji, informacje demograficzne, geograficzne, informacje geolokalizacyjne, informacje statystyczne i informacje zagregowane („Inne informacje“). Informacje statystyczne oraz informacje zagregowane nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację danej osoby, choć informacje te można określić na podstawie Danych osobowych. Dla przykładu, możemy zagregować Dane osobowe, aby określić odsetek użytkowników w danym kraju. Po ewentualnym powiązaniu Innych informacji z Danymi osobowymi, powiązane ze sobą informacje będziemy traktować jak Dane osobowe.

  5.2.1. Dane monitorowania strony oraz Ciasteczka

  Spółka Wargaming oraz podmioty z nią współpracujące, np. firmy marketingowe oraz analityczne, korzystają z ciasteczek – plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika do analizy wykorzystania naszych Produktów, oraz podobnych technologii (np. beaconów internetowych, pikseli, tagów reklamowych oraz identyfikatorów urządzeń) w celu rozpoznania użytkownika bez względu na Produkt i urządzenie, z którego korzysta, rozpoznania jego urządzenia, a także poprawy jakości naszych Produktów, działań marketingowych, analiz oraz funkcjonalności strony internetowej. Wykorzystanie ciasteczek jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w sieci. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować ciasteczka bądź otrzymywać powiadomienia w momencie wysłania ciasteczek do użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji stosowania ciasteczek, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak zauważyć, iż wybranie takich ustawień może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności naszych Stron internetowych.

  Natężenie ruchu na stronie oraz wzorce zachowań użytkowników, jak również liczba użytkowników codziennie odwiedzających daną stronę internetową to dane określane jako „Dane monitorowania”. Tego rodzaju pośrednio gromadzone informacje pozyskujemy za pomocą różnych rozwiązań, np. adresu IP, który jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera w czasie korzystania z sieci. Serwery internetowe, czyli komputery obsługujące strony internetowe, automatycznie identyfikują komputer użytkownika na podstawie adresu IP. W momencie odwiedzenia przez użytkownika naszej dowolnej Strony internetowej, nasze serwery rejestrują numer IP komputera użytkownika.

  Szersze informacje na temat nazw ciasteczek wykorzystywanych na naszych Stronach internetowych, dostawcy ciasteczek (Wargaming, zewnętrznego partnera realizującego usługi analityczne bądź zewnętrznego partnera reklamowego), celu stosowania danego ciasteczka (umożliwienie działania strony internetowej, gromadzenie informacji na temat wykorzystania strony bądź cele marketingowe), a także cyklu życia danego ciasteczka użytkownik może uzyskać, klikając link Ustawienia ciasteczek dostępny w stopce każdej Strony internetowej. Pozwala on ustawić preferencje ciasteczek i w dowolnej chwili zarządzać ich ustawieniami.

  5.2.1.1. Jak usunąć ciasteczka oraz zrezygnować z ukierunkowanej reklamy i analityki

  Podobnie jak większość serwisów internetowych, wraz z naszymi partnerami korzystamy z ciasteczek oraz innych, podobnych technologii w celu realizacji oraz personalizacji naszego Serwisu, analizy jego wykorzystania, realizacji ukierunkowanych reklam oraz zapobiegania oszustwom. Ciasteczka można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki, jednak w takim przypadku niektóre elementy Serwisu mogą nie funkcjonować poprawnie.

  Jeżeli użytkownik chce ograniczyć wyświetlanie reklam behawioralnych, może ograniczyć śledzenie na potrzeby reklam poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia. Należy pamiętać, iż rezygnacja ma charakter zależny od danej przeglądarki i urządzenia, zatem jej wykonanie w niektórych przypadkach może zająć nieco więcej czasu.

  W przypadku reklam wyświetlanych w aplikacjach na urządzeniach mobilnych użytkownik może zresetować identyfikator reklamy oraz, w zależności od urządzenia, zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań (Android) lub włączyć ustawienie Limit Ad Tracking (iOS).

  Jeśli chodzi o reklamy odsłonowe stosowane w Internecie, możliwe jest ograniczenie śledzenia za pomocą ciasteczek poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki (np. w przypadku Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en), oraz na stronach: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu.

  Nie śledź: Ustawienia przeglądarki mogą pozwalać na automatyczne przesyłanie sygnału „Nie śledź” do odwiedzanych serwisów internetowych. Należy jednak zauważyć, że w branży nie ma konsensusu w odniesieniu do tego, co operatorzy witryn i aplikacji powinni zrobić z takimi sygnałami. W związku z tym, o ile prawo nie zacznie od nas tego wymagać lub do chwili, kiedy zacznie od nas tego wymagać, nie monitorujemy ani nie podejmujemy działań w odniesieniu do sygnałów „Nie śledź”. Dodatkowe informacje na temat „Nie śledź” znajdują się na stronie http://www.allaboutdnt.com.

  5.2.2. Informacje dotyczące gier

  W celu wydajnego świadczenia usług gromadzimy, przechowujemy oraz wykorzystujemy rozmaite informacje na temat działań, które użytkownik wykonuje, korzystając z naszych Gier. „Informacje dotyczące Gier” obejmują stosowany w grze identyfikator, określany w większości naszych gier jako Wargaming ID, podany w Danych Konta w ust. 5.1 powyżej, jak również statystyki gry. Przez „statystyki gry” rozumiemy informacje o preferencjach Gry użytkownika, postępach w Grze, członkostwie i funkcjonowaniu w klanach i bitwach, częstości grania itp.

  5.2.3. Informacje o urządzeniu oraz geolokalizacja

  W celu usunięcia awarii i innych problemów technicznych, które mogą pojawić się podczas instalacji Gier i korzystania z naszych Produktów, jak również w celu uczynienia naszych Produktów bardziej odpowiednimi dla użytkownika, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z Produktów, w tym o typie urządzenia, sprzęcie i systemie operacyjnym, z którego korzysta, ustawieniach urządzenia, unikatowych identyfikatorach urządzenia i danych o awariach (jeśli takie istnieją). Zakres gromadzonych przez nas informacji często zależy od rodzaju urządzenia oraz jego ustawień. Użytkownik może również zainstalować aplikacje gromadzące i wykorzystujące dodatkowe dane wymagane do usuwania awarii, błędów i innych problemów technicznych powstałych podczas korzystania z Produktów, np. Wargaming Game Center i Wargaming Check.

  Aby uczynić nasze Produkty bardziej odpowiednimi dla użytkownika i tylko za zgodą użytkownika, możemy również gromadzić dokładną lokalizację GPS użytkownika z urządzeń mobilnych. Możemy jednak określić przybliżoną lokalizację użytkownika na podstawie adresu Wi-Fi oraz numeru IP przekazanych przez przeglądarkę.

  5.2.4. Informacje niezbędne do wykrycia oszustw i naruszeń

  Możemy również gromadzić dane (np. adres IP oraz nazwa użytkownika), które są niezbędne do wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w trakcie Gry i naruszeniom postanowień umowy EULA. Dane te, wykorzystywane wyłącznie w celu wykrywania oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom, są usuwane po upływie sześciu miesięcy od momentu ich uzyskania, o ile nie mogą one posłużyć do udowodnienia oszustwa. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia. Uwaga: ujawnienie użytkownikowi lub stronom trzecim danych, które są przechowywane w wyżej określonym celu, może nie być możliwe, ponieważ ich ujawnienie wpłynie na funkcjonowanie mechanizmu wykrywania naruszeń i oszustw w trakcie Gry, podejmowania czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania takim oszustwom czy innym naruszeniom postanowień umowy EULA.

  5.2.5. Informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł internetowych

  Wykorzystujemy informacje dostępne publicznie, np. na platformach YouTube, Facebook, Instagram oraz Twitter, aby poznać opinię użytkowników na temat naszych Gier i Produktów. Dzięki nim możemy usprawniać nasze Produkty. Takie gromadzenie danych może być prowadzone przez Wargaming samodzielnie lub z pomocą naszych partnerów dokonujących analizy opinii publicznej na różne tematy.

  5.2.6. Informacje pochodzące od naszych partnerów

  W niektórych przypadkach Wargaming otrzymuje dane osobowe użytkownika jako podmiot przetwarzający dane, co oznacza, że dane te są kontrolowane przez naszych partnerów i wykorzystujemy je wyłącznie zgodnie z ich instrukcjami oraz obowiązującym prawem. Wykorzystujemy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy EULA, usprawnienia Produktów oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest wymagane w celu wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlegamy.

  Partnerzy obsługujący płatności. W przypadku zakupu przedmiotów w grze, waluty w grze lub okresowego członkostwa premium przy użyciu karty kredytowej, mamy prawo otrzymać od partnera płatniczego oraz przetwarzać fragment numeru karty kredytowej użytkownika, informacje na temat podmiotu, który wydał jego kartę kredytową, jak również pełne dane adresowe stosowane przez użytkownika do celów rozliczenia płatności;

  Partnerzy współfinansujący promocje. W celu dostarczenia użytkownikowi przedmiotów w grze i/lub waluty w grze do udziału w różnych programach lojalnościowych, możemy również otrzymywać informacje od naszych partnerów, takich jak firmy telekomunikacyjne, banki, partnerzy Cashback, biura podróży i inni;

  Platformy. Identyfikatory użytkownika otrzymujemy i stosujemy również na innych platformach, np. centrum domowej rozrywki PlayStation®5, Xbox One, App Store, Google Play Store, Steam, dzięki czemu użytkownik może grać w daną Grę na różnych platformach;

  Sieci społecznościowe. Zarejestrowaliśmy pewne konta grupowe związane z Grami oraz strony w serwisach Facebook, YouTube, Instagram, Discord, Twitter, Reddit i innych serwisach społecznościowych, aby lepiej komunikować się z naszymi graczami w przypadku, gdy mają oni pytania dotyczące naszych Produktów, jak również wolą dowiadywać się o nowościach dotyczących naszych Produktów za pośrednictwem sieci społecznościowych. Ponadto otrzymujemy informacje dotyczące konta użytkownika na stronach społecznościowych w celu umożliwienia integracji lub połączenia Konta użytkownika lub naszych Produktów z kontem społecznościowym. Przykładowo możemy połączyć Konto użytkownika z danymi jego konta w serwisie YouTube. W takim przypadku uzyskamy z serwisu YouTube identyfikator kanału użytkownika, aby połączyć jego Konto z kontem społecznościowym. Jeśli użytkownik jest twórcą, możemy uzyskać dostęp do subskrybentów/członków jego kanału w celu znalezienia kont graczy i dostarczenia im opcji personalizacji lub przedmiotów w grze. Wszelkie dane osobowe zebrane z takich źródeł będą przechowywane zgodnie z niniejszą polityką.

  Automatycznie zbieramy również informacje za pomocą naszych technologii aplikacyjnych do Gier, które nie są ciasteczkami przeglądarki i nie można ich kontrolować przez jej ustawienia lub za pomocą narzędzia do zarządzania Kontem lub podczas używania naszej gry. Na przykład, nasze aplikacje do gier mogą zawierać pakiety SDK, czyli kod, który wysyła informacje o użyciu użytkownika do serwera, na przykład za pośrednictwem SDK platformy Facebook lub SDK innego partnera. Pakiety SDK pozwalają nam śledzić nasze konwersje, wyświetlać reklamy użytkownikom i udostępniać im dodatkowe funkcje, takie jak możliwość łączenia naszych Produktów z innymi usługami.

  5.3. INFORMACJE POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

  Kategorie źródeł, z których gromadzimy informacje obejmują:

  5.3.1. Platformy gier: gromadzimy dane (takie jak odpowiedni identyfikator użytkownika, e-mail, nick) pochodzące od partnerów, którzy udostępniają nasze Gry na swoich platformach, takich jak Valve (Steam), Apple (iOS) i Google (Android). Nasi partnerzy, a nie my, są odpowiedzialni za konta użytkownika na swoich platformach i zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności. W przypadku gier konsolowych zbieramy dane (np. e-mail) z platform dla graczy, na których użytkownik w nie gra, takich jak Microsoft (Xbox) i Sony (PlayStation™Network). Te platformy dla graczy są odpowiedzialne za Konta na swoich platformach i zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności.

  5.3.2. Programiści korzystający z naszego interfejsu API: Zbieramy dane pochodzące od programistów korzystających z interfejsu API Wargaming. Korzystanie z API podlega naszym Zasadom użytkowania API.

  5.3.3. Partnerzy weryfikacyjni: gromadzimy dane pochodzące z usług weryfikacyjnych, takich jak ID.me, w celu potwierdzenia kwalifikowalności do zniżek (np. związanych ze statusem wojskowym).

  6. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

  Spółka Wargaming przetwarza Dane osobowe użytkownika w celu realizacji zawartej z nim umowy. O ile nie jest to sprzeczne z prawem, Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy:

  • w celu udostępniania Produktów zamawianych przez użytkownika, tj. w celu umożliwienia instalacji Gier, korzystania z Produktów oraz weryfikacji i potwierdzania płatności;
  • w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawie jego Konta oraz transakcji realizowanych ze Spółką Wargaming oraz przesyłania użytkownikowi informacji na temat funkcji naszych Stron internetowych oraz wszelkich zmian w naszych politykach,
  • w celu zapewnienia wsparcia w zakresie, m.in.: aktualizacji produktowych, łatek oraz innych rozwiązań naprawczych, a także przesyłania wiadomości o podobnym charakterze,
  • w celu zaplanowania podróży użytkownika, odbioru prezentów oraz nagród, do których użytkownik będzie uprawniony w przypadku wygrania konkursu offline itp.

  6.1. CELE KOMUNIKACYJNE

  Wykorzystamy Dane osobowe użytkownika dla naszych uzasadnionych interesów w celu reklamowania naszych Produktów zgodnie z niniejszą Polityką. Po utworzeniu przez użytkownika Konta, mamy prawo wykorzystywać jego adres e-mail, pseudonim, adres IP, numer telefonu komórkowego, aby przesyłać użytkownikowi spersonalizowane e-maile marketingowe, wiadomości, opracowane z myślą o danym użytkowniku oferty dotyczące gier, zarówno za pośrednictwem samej Gry, jak i naszej strony internetowej. Ponadto w przypadku zgody użytkownika będziemy przesyłać mu spersonalizowane e-maile marketingowe, wiadomości oraz oferty na temat organizowanych przez Wargaming wydarzeń offline, projektów realizowanych przez Wargaming we współpracy z partnerami, jak również gier Spółki Wargaming, nie stosując identyfikatora Wargaming ID.

  6.2. OFERTY PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM GRY
  Będziemy ponadto wykorzystywać Informacje dotyczące gier w celu przesyłania użytkownikowi interesujących go ofert za pośrednictwem gry. Aby stworzyć ofertę, najpierw gromadzimy Informacje dotyczące gier od różnych graczy, identyfikujemy wzorce ich zachowań i tworzymy algorytmy, które identyfikują pulę graczy postępujących według danego wzorca lub poszczególnych graczy, którzy postępują według danego wzorca. Do tych graczy, którzy faktycznie postępują według wzorca, wysyłamy przesyłane za pośrednictwem gry oferty, które mogą być spersonalizowane (tzn. chcemy, aby oferta w grze docierała do użytkownika lub określonej, stosunkowo małej liczby graczy) lub niespersonalizowane (tzn. chcemy, aby oferta w grze docierała do dużej liczby graczy postępujących według wzorca). Dokładamy wszelkich starań, aby żadna z przesyłanych ofert nie miała znaczącego wpływu na użytkownika lub innych graczy. Przykładowo, jeżeli zauważymy, że dany użytkownik osiąga dobre wyniki w przypadku francuskich pojazdów, a jego konto zostało założone ponad pięć lat temu, możemy mu przesłać ofertę wynajmu francuskiego samochodu, jednak koszt nie będzie wyższy, niż w przypadku innych użytkowników. Użytkownik może zrezygnować z opcji otrzymywania spersonalizowanych ofert w ramach gry, korzystając z narzędzia do zarządzania kontem.

  6.3. CELE ZWIĄZANE Z USPRAWNIENIEM PRODUKTÓW

  Analizujemy informacje użytkownika, aby dowiedzieć się, jak możemy usprawnić nasze Produkty oraz działania i sprawić, aby były one bardziej interesujące i dopasowane do ogółu graczy. Możemy również poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze związane z naszymi Produktami. Użytkownik zawsze ma prawo wyboru, czy na nie odpowiedzieć i jakich informacji udzielić.

  6.4. WYKRYWANIE OSZUSTW ORAZ NARUSZEŃ POSTANOWIEŃ UMOWY EULA

  Informacje niezbędne do wykrywania przez nas oszustw związanych z grą i umową EULA, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom związanym z Grą oraz naruszeniom postanowień umowy EULA wykorzystujemy wyłącznie w celu wykrywania oszustw, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom. Jeżeli dane można wykorzystać do udowodnienia oszustwa lub naruszenia postanowień umowy EULA, będziemy je przechowywać przez dłuższy okres w celu wniesienia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych przez okres przedawnienia.

  6.5. USŁUGI DOPASOWYWANIA ODBIORCÓW

  Dane użytkownika wykorzystujemy również do usług dopasowywania odbiorców, aby dotrzeć do osób (lub osób podobnych do osób), które korzystały z naszych Produktów lub odwiedzały je lub zostały zidentyfikowane w jednej lub kilku naszych bazach danych („Dopasowane reklamy”). W tym celu udostępniamy listę zahaszowanych adresów e-maili. Używamy na przykład narzędzia Facebook Custom Audiences do wyświetlania reklam naszym graczom na Facebooku i narzędzia Facebook Lookalike Audiences do wyświetlania reklam użytkownikom na Facebooku podobnym do naszych graczy.

  Dostawcy i partnerzy reklamowi mogą działać jako podmioty przetwarzające nasze dane lub w pewnych kontekstach, mogą działać jako administratorzy danych i niezależnie decydować o sposobie przetwarzania danych użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się i przeczytania ich polityk prywatności i warunków korzystania z ich usług. Aby zrezygnować z udostępniania zahaszowanego adresu e-mail dla Dopasowanych reklam, należy skontaktować się z nami, przesyłając na nasz adres privacy@wargaming.net informację o rezygnacji z Dopasowanych reklam. Wtedy usuniemy adres e-mail użytkownika z kolejnych list udostępnianych partnerom reklamowym do celów Dopasowania reklam.

  7. SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ SPÓŁKĘ WARGAMING

  Gdy jest to konieczne w celu realizacji umowy z użytkownikiem, spełnienia nałożonego na nas obowiązku prawnego lub gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów, dane osobowe użytkownika możemy udostępnić następującym stronom trzecim:

  1. Partnerzy obsługujący płatności: udostępniamy adres e-mail użytkownika, jego numer IP, informacje dotyczące zakupów związanych z grą i zamówionych poprzez strony internetowe Spółki Wargaming, oraz wszelkie inne informacje, które otrzymamy od użytkownika w celu realizacji zakupów i wypłat;
  2. Partnerzy reklamowi oraz mierzący skuteczność reklam: udostępniamy adres e-mail użytkownika, jego nick, numer IP oraz inne informacje, które otrzymaliśmy od użytkownika w celu umożliwienia określenia grupy docelowej, realizacji reklamy i pomiaru skuteczności reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach oraz umożliwienia przekazywania innych informacji, które mogą być przydatne, istotne bądź interesujące dla użytkownika, np. pozwalających na uzyskiwanie przez użytkownika nagród za oglądanie reklam w ramach Gier. Tacy partnerzy mogą działać jako podmioty przetwarzające nasze dane lub w pewnych kontekstach, mogą działać jako administratorzy danych i niezależnie decydować o sposobie przetwarzania danych użytkownika.
  3. Partnerzy w zakresie przechowywania danych: część informacji o użytkowniku przechowujemy za pomocą usług przechowywania danych zewnętrznych firm, które są własnością lub są obsługiwane przez inne podmioty, a część informacji związanych z grą jest przechowywana za pomocą platformy Google Cloud (BigQuery), jak również usług Amazon Web Services, Inc., G-Core Labs S.A.;
  4. Dostawcy oprogramowania: prawidłowe udostępnianie Produktów wymaga od nas korzystania z rozwiązań programistycznych podmiotów trzecich, np. dla naszych ankiet w Grach, w tym przechowywania odpowiedzi, używamy oprogramowania Widgix, LLC dba Survey Gizmo; aby zapewnić łatwy dostęp do statystyk gry, używamy oprogramowania Mixpanel, Inc.;
  5. Partnerzy ds. badań: do niektórych danych użytkownika, np. statystyk Gry, udzielamy dostępu w celu realizacji badań marketingowych oraz innych badań. Partnerom udostępniamy dane anonimowe, o ile w przypadku zamawianych usług lub badań nie jest konieczne udostępnienie danych osobowych użytkownika.
  6. Partnerzy ds. wsparcia klienta: w przypadku niektórych terytoriów oraz produktów podejmujemy współpracę ze stronami trzecimi, aby zapewnić użytkownikowi odpowiednie wsparcie. Partnerzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, w tym danych osobowych, które użytkownik przekazuje, prosząc o pomoc.
  7. Producenci aplikacji opartych na Grze: pseudonim gracza oraz niektóre statystyki Gry udostępniamy innym graczom oraz naszym partnerom poprzez publiczny API. Dane mogą służyć do opracowania i wspierania aplikacji tworzonych przez społeczność graczy oraz aplikacji mobilnych, np. World of Tanks Assistant, autoryzowane mody do Gier. Publiczny API pozwala nam usprawnić grę, realizować potencjał naszej społeczności oraz kontrolować wykorzystanie danych statystycznych graczy za pomocą naszych reguł i wymogów dotyczących korzystania z tych danych przez innych graczy oraz społeczność. Korzystanie z informacji użytkownika podlega naszym Zasadom użytkowania API.
  8. Informacje dostępne dla innych graczy: udostępnienie nicku użytkownika i statystyk gry innym graczom za pośrednictwem naszych Produktów jest ważnym elementem uprzyjemniającym doświadczenie graczy. Jeśli użytkownikowi zakazano udziału w Grze na podstawie skarg innych graczy, możemy poinformować innych graczy o tym zakazie. Należy pamiętać, że członkowie klanu użytkownika mają dostęp do większej ilości statystyk gry niż inni gracze;
  9. Informacje dostępne publicznie: nasze Produkty mogą również zawierać fora dyskusyjne i/lub chaty umożliwiające użytkownikom wymianę pomysłów oraz wzajemną komunikację. Publikując wiadomość na forum dyskusyjnym lub czacie, użytkownik udostępnia informacje w sieci publicznie na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za upublicznione informacje. Pseudonim użytkownika i statystyki gry mogą również stać się dostępne w ramach powtórek z Gier i innych filmów wideo, które Wargaming lub inni gracze mogą tworzyć i umieszczać online. Prosimy nie umieszczać w swoim pseudonimie żadnych danych, które mogłyby osobiście zidentyfikować użytkownika. Aby zmienić swój pseudonim, należy skontaktować się ze Wsparciem Gracza;
  10. Niezależni moderatorzy i testerzy: niektóre dane użytkownika (takie jak adres IP, nick oraz treść procesu wsparcia klienta) mogą być udostępniane moderatorom oraz testerom, którzy pomagają nam poprawić jakość Produktów, np. w celu szybkiej odpowiedzi na pytania użytkownika dotyczących Gry. Zapewniamy, że wykorzystanie danych użytkownika przez tych moderatorów i testerów w tym kontekście podlega umowie o poufności i ochronie danych.
  11. Jednostki przeciwdziałające oszustwom: niektóre dane niezbędne do wykrywania oszustw w ramach gry, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w grze oraz naruszeniom postanowień umowy EULA mogą zostać przez nas udostępnione w celu wykrycia oszustwa związanego z Grą, podjęcia czynności dochodzeniowych oraz zapobiegania oszustwom w Grze. Partnerami takimi są, m.in., ACI Worldwide (EMEA) Ltd., Wielka Brytania; Oprogramowanie Easy Anti-Cheat firmy Epic Inc., USA.
  12. Partnerzy logistyczni: w celu zorganizowania podróży użytkownika (np. jako gracza e-sportowego) i dostarczenia nagród, do których może on mieć prawo dzięki korzystaniu z Produktów, możemy udostępnić adres pocztowy i inne wymagane dane użytkownika naszym partnerom logistycznym lub poprosić użytkownika o udostępnienie tych danych bezpośrednio naszym partnerom logistycznym;
  13. Zewnętrzne strony internetowe: użytkownik może zalogować się do niektórych stron internetowych za pomocą identyfikatora Wargaming OpenID. W tym przypadku przekazujemy tym stronom internetowym pseudonim i link do profilu użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z artykułami Wsparcia Gracza na temat identyfikatora OpenID, aby uzyskać więcej informacji, a także zwrócenie uwagi na fakt, że Wargaming nie kontroluje dalszego wykorzystania tych danych przez zewnętrzne strony internetowe, tzn. nie możemy zażądać usunięcia danych użytkownika;
  14. Producenci Gier oraz Zmiana Wydawcy: Wargaming jest kontrolerem danych w odniesieniu do pewnych Gier opracowanych przez strony trzecie i publikowanych przez Wargaming. Tacy producenci mogą przetwarzać pewne dane wymagane do dalszego usprawniania Gier oraz innych Produktów, np. Informacji dotyczących gier. W razie przeniesienia przez spółkę Wargaming prawa do publikowania takich lub innych Gier oraz innych powiązanych Produktów na rzecz strony trzeciej, nowy wydawca zachowa prawo do korzystania z danych użytkownika zasadniczo w ten sam sposób, jak określa to niniejsza Polityka Prywatności, o ile użytkownik nie otrzymał innych informacji.
  15. Organy publiczne i audytorzy: niektóre dane osobowe są ujawniane organom publicznym, np. organom podatkowym i celnym, audytorom i innym właściwym stronom, zgodnie z prawem każdej jurysdykcji, w której prowadzimy działalność;
  16. Jednostki zależne oraz stowarzyszone Spółki Wargaming: jako spółka globalna, udostępniamy informacje naszym jednostkom stowarzyszonymi i zależnym, które działają jako podmioty przetwarzające nasze dane. Te informacje mogą być przetwarzane w siedzibach naszej spółki na całym świecie. Informacje użytkownika mogą być przetwarzane poza granicami jurysdykcji, w której je zebrano (np. w USA, Korei, Federacji Rosyjskiej, na Białorusi i we wszelkich innych krajach, w których działa Spółka Wargaming, jej jednostki zależne oraz stowarzyszone).
  17. Zmiany w zakresie kontroli nad spółką: dane użytkownika mogą zostać przez nas udostępnione w ramach, w trakcie negocjacji/przygotowań do sprzedaży spółki, fuzji, przejęcia kontroli nad spółką lub innego rodzaju przejęcia bądź połączenia całości lub części aktywów spółki, a także przeniesienia całości lub części działalności spółki na inną spółkę. W razie przeniesienia przez spółkę Wargaming prawa do publikowania takich lub innych Gier oraz innych powiązanych Produktów na rzecz strony trzeciej, nowy wydawca zachowa prawo do korzystania z danych użytkownika zasadniczo w ten sam sposób, jak określa to niniejsza Polityka Prywatności, o ile użytkownik nie otrzymał innych informacji.
  18. Zewnętrzni producenci gier: Na naszej platformie (Wargaming Game Center) publikujemy również gry opracowane wyłącznie przez producentów zewnętrznych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w tych grach, udostępniamy zewnętrznemu producentowi gry dane użytkownika, takie jak identyfikator Wargaming ID, nick, zakupy w grze, zakazy gry w naszych Grach, preferencje językowe w Wargaming Game Center. W takim przypadku my i zewnętrzny producent gry działamy jako niezależni administratorzy danych. Tacy zewnętrzni producenci są odpowiedzialni za działania użytkownika na swoich platformach i zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności.
  19. Bezpieczeństwo i przymusowe ujawnianie: Udostępniamy informacje w celu zapewnienia zgodności z prawem lub innym procesem prawnym (np. organom podatkowym i celnym, audytorom, a w razie potrzeby, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa). Udostępniamy również informacje w celu ochrony naszych praw, własności, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz naszych Produktów lub kogokolwiek innego;
  20. Konkursy: Nasze konkursy, rozgrywki i turnieje („Konkursy”) mogą być wspólnie sponsorowane lub oferowane przez inne strony. Gdy użytkownik dobrowolnie zgłasza się do Konkursu, udostępniamy jego informacje zgodnie z regulaminem Konkursu, jak również w celach administracyjnych i zgodnie z wymogami prawa (np. na liście zwycięzców). Zgłaszając się do Konkursu, może, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo, zezwolić sponsorowi i/lub innym podmiotom na wykorzystanie imienia i nazwiska, głosu i/lub podobizny użytkownika w materiałach reklamowych lub marketingowych.

  W przypadku udostępnienia przez Spółkę Wargaming danych osobowych użytkownika jej podmiotom zależnym, podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, Spółka Wargaming zagwarantuje należyty poziom ochrony danych osobowych, między innymi uwzględniając w umowach z podmiotami zależnymi oraz stowarzyszonymi, a także osobami trzecimi, standardowe postanowienia o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską. Na żądanie użytkownika zobowiązujemy się przedstawić mu kopię wyżej określonych postanowień o ochronie danych

  Udostępnianie informacji anonimowych. Spółka Wargaming może udostępniać informacje anonimowe, tzn. takie, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni, oraz informacje zagregowane (tzn. informacje o grupach i kategoriach użytkowników, w tym statystyki gry oraz informacje o zachowaniach użytkowników, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika) swoim partnerom reklamowym. Możemy także zezwalać naszym reklamodawcom na gromadzenie w ramach tych Produktów informacji anonimowych oraz zagregowanych, które następnie mogą zostać nam przekazane. Nasi reklamodawcy mogą gromadzić te informacje z wykorzystaniem technologii śledzących, jak pliki cookie oraz internetowe sygnały nawigacyjne. Pozwala to naszym reklamodawcom rozwijać i zapewniać w ramach tych Produktów i na witrynach stron trzecich ukierunkowane reklamy, dzięki czemu mogą oni dostarczać użytkownikowi reklamy produktów i usług, które najprawdopodobniej go zainteresują. Reklamodawcy będą ponadto korzystać z tych informacji do nadzorowania, usprawniania oraz modyfikowania swoich działań.

  8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  W celu zapewnienia użytkownikowi możliwości swobodnego korzystania z jego praw do ochrony danych, wprowadziliśmy usprawnienia narzędzi do zarządzania Kontem dostępnych tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Użytkownik posiadający konto demonstracyjne będzie mógł w pełni kontrolować sposób, w jaki korzystamy z jego danych osobowych dopiero od momentu utworzenia Konta tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Oznacza to, że użytkownik posiadający Konto demonstracyjne będzie mógł w pełnym zakresie kontrolować wykorzystanie przez nas jego danych osobowych dopiero po utworzeniu Konta tutaj. W tym miejscu użytkownik może decydować o zakresie bezpośredniej komunikacji, a także korzystać z prawa do uzyskania dostępu do danych, usunięcia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W niektórych przypadkach gier opracowanych wyłącznie przez strony trzecie i opublikowanych przez Wargaming w Wargaming Game Center (patrz ust. 7(18) powyżej), użytkownik może dochodzić swoich praw bezpośrednio od producenta zewnętrznego. Użytkownik może się z nami skontaktować, aby uzyskać pomoc w zakresie dochodzenia swoich praw w przypadku gier opracowanych wyłącznie przez strony trzecie.

  Jeśli Konto użytkownika zostało powiązane z innymi usługami (np. Google, Microsoft, Facebook, Steam, Twitch itp.), użytkownik może w dowolnym momencie odłączyć swoje Konta za pomocą ustawień zarządzania kontem. Należy pamiętać, że odłączenie kont nie wpłynie na żadne informacje udostępnione wcześniej w ramach łączenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące postępowania z danymi wykorzystywane przez inne strony i zalecamy uważne zapoznanie się z ich politykami prywatności i warunkami użytkowania.

  8.1. PRAWO DO REZYGNACJI Z MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU

  Użytkownik może zarządzać swoimi subskrypcjami ofert marketingu bezpośredniego za pośrednictwem narzędzia do zarządzania Kontem. Uwaga: nawet w przypadku anulowania subskrypcji wszystkich spersonalizowanych e-maili marketingowych, wiadomości, ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, spółka Wargaming w dalszym ciągu będzie przesyłać użytkownikowi powiadomienia („powiadomienia transakcyjne”), np. w celu potwierdzenia zakupu lub zmian dotyczących Konta, udzielenia informacji na temat gwarancji lub bezpieczeństwa, informacji o zmianach w umowie EULA, Regulaminie świadczenia usługi bądź Polityce prywatności, a także pokazywać użytkownikowi niespersonalizowane oferty marketingowe i oferty na stronie internetowej. Komunikację wstrzymamy całkowicie wyłącznie w przypadku usunięcia Konta użytkownika. Ponadto nawet po rezygnacji z subskrypcji naszych ofert przesyłanych za pośrednictwem gier oraz stron internetowych, mogą one w dalszym ciągu wyświetlać się w ramach Gier i na niektórych witrynach. Oznacza to, że oferty te mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom lub szerokiemu gronu użytkowników i nie są skierowane wyłącznie do jednego użytkownika.

  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w ramach aplikacji mobilnych, w tym naszych Gier mobilnych. W tym celu należy zweryfikować ustawienia prywatności na urządzeniu z systemem Android lub iOS oraz wybrać funkcję ograniczenia śledzenia przez reklamodawców („limit ad tracking”) na Apple iOS lub zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do zainteresowań („opt-out of interest-based ads”) na urządzeniach z systemem Android. Użytkownik może dostosować swoje mobilne powiadomienia push w menu ustawień urządzenia z systemem Android lub iOS.

  W przypadkach, gdy Dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów, użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Jeżeli użytkownik zgłosi sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania jego Danych osobowych, o ile nie ma istotnych, zasadnych podstaw ku dalszemu przetwarzaniu danych. Przetwarzania danych nie zaprzestaniemy również w przypadku, gdy są one konieczne do określenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń prawnych.

  8.2. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

  Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas Danych osobowych na swój temat, tj. prawo do żądania bezpłatnego uzyskania (i) informacji o tym, czy Spółka Wargaming przechowuje jego Dane osobowe, (ii) uzyskania dostępu i/lub (iii) zestawienia przechowywanych Danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych za pomocą narzędzia „Data Export” (eksport danych) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj. Zazwyczaj użytkownik otrzyma od nas zestawienie przechowywanych przez nas Danych osobowych w terminie 30 (trzydziestu) dni od terminu żądania. W momencie, gdy archiwum przechowywanych przez nas Danych osobowych będzie gotowe, użytkownik otrzyma możliwość pobrania ich kopii. Jeżeli jego żądanie ma wpływ na prawa oraz swobody innych osób lub jest w sposób oczywisty bezzasadne lub przesadne, zastrzegamy sobie prawo do pobrania należytej opłaty (na podstawie kosztów administracyjnych udostępnienia informacji, komunikacji oraz podjętych działań) lub odmowy podjęcia działań będących przedmiotem żądania. Ponadto Spółka Wargaming nie udostępnia użytkownikom kopii Danych osobowych, które publikują oni lub udostępniają podczas korzystania z naszych Produktów wbrew naszemu żądaniu, aby nie zamieszczać Danych osobowych w danym polu lub na stronie itp.

  8.3. PRAWO DO KOREKTY DANYCH

  Użytkownik może dokonywać zmian dotyczących jego pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, kraju (tylko w wyjątkowych okolicznościach), konta w sieciach społecznościowych, zaufanych stron internetowych oraz metod płatności powiązanych z jego Kontem. Użytkownik może wprowadzić zmiany w danych bezpośrednio za pomocą swojego Konta. Prosimy o informację w przypadku, gdy jakiekolwiek przechowywane przez nas Dane osobowe są nieprawidłowe.

  8.4. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

  Użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia przez nas swoich Danych osobowych poprzez usunięcie swojego Konta za pomocą narzędzia „Account Deletion” (usunięcie konta) dostępnego z poziomu narzędzi do zarządzania Kontem znajdujących się tutaj lub – w przypadku Gier na konsole – tutaj.

  W wyniku usunięcia Konta użytkownik traci dostęp do większości Produktów, w tym Konta oraz przypisanych do Konta Informacji dotyczących gier, subskrypcji forów Spółki Wargaming oraz możliwości uzyskania dostępu do innych usług, do których niezbędne jest posiadanie Konta.

  Okres karencji. W okresie 45 (czterdziestu pięciu) dni od momentu, gdy użytkownik zażądał usunięcia Konta, możliwe jest przywrócenie Konta. Dzięki tej funkcji w przypadku pomyłki użytkownik nie traci różnych Informacji dotyczących gier oraz innych istotnych informacji i opcji. Przez okres zawieszenia Konta będziemy w stanie sfinalizować czynności finansowe oraz inne czynności, które użytkownik zainicjował do momentu zgłoszenia żądania.

  Brak płatności po usunięciu Konta. W wyniku usunięcia Konta użytkownik traci możliwość dokonywania płatności w Sklepie Premium, również w okresie karencji. Jeżeli jakakolwiek płatność zostanie dokonana po usunięciu Konta z powodu błędu technicznego lub z jakiegokolwiek innego powodu, zwrócimy użytkownikowi zapłaconą kwotę i nie przyznamy praw do odpowiednich Dodatkowych funkcji.

  Skomplikowane przypadki usuwania Konta W niektórych przypadkach, usunięcie Konta użytkownika, a zatem jego Danych osobowych, może być bardziej skomplikowane. Dla przykładu, użytkownik pełniący w Grze rolę przywódcy klanu najprawdopodobniej będzie mógł usunąć swoje Konto wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej przekaże klan oraz dowództwo innemu użytkownikowi lub dokona rozwiązania klanu. W niektórych przypadkach, z uwagi na złożoność i liczbę zapytań okres usuwania Danych osobowych może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne dwa miesiące.

  Wcześniejsze usunięcie Danych osobowych. Większość Danych osobowych użytkownika przechowujemy do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia Konta za pomocą narzędzi do zarządzania Kontem. Jednakże niektóre Dane osobowe są usuwane w czasie, gdy użytkownik posiada aktywne Konto. Przykładowo:

  • dane kontaktowe użytkownika, informacje o rozmiarach ubrań i preferencjach dotyczących barwy, które użytkownik przekazał nam, abyśmy mogli przesłać mu nagrodę bądź zaplanować przejazd na jedną z naszych imprez, usuwamy w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty przesłania nagrody na adres użytkownika;
  • dane, które zgromadziliśmy na temat użytkownika w trakcie testów alfa, supertestów, testów UX, ankiet, analizy publicznego nastroju na podstawie informacji publicznie dostępnych w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Instagram, podczas wydarzeń onsite: w ciągu nie później niż 45 (czterdziestu pięciu) dni od ukończenia analiz, zgromadzenia danych oraz wygenerowania raportów na cele usprawniania naszych Produktów;
  • techniczne rejestry, takie jak zapis komunikacji między Produktami, rejestrem dostępu oraz rejestrem błędów, zazwyczaj w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od momentu utworzenia.

  Informacje, które zachowujemy. W momencie wygaśnięcia terminu zawieszenia Konta usuniemy wszelkie Dane osobowe z wyjątkiem danych, które są niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (np. wymogów podatkowo-księgowych) lub do wykrycia oszustwa w Grze, podjęcia czynności dochodzeniowych lub zapobieżenia oszustwu w Grze, naruszenia postanowień umowy EULA bądź do rozstrzygnięcia sporu lub wyegzekwowania umowy. Po usunięciu Konta użytkownika zachowamy również informacje anonimowe lub niezawierające elementów pozwalających na identyfikację użytkownika. Informacje, które użytkownik udostępnił innym użytkownikom (np. na czacie Gry, w wiadomości lub poście grupowym) będą widoczne dla innych użytkowników również po usunięciu Konta lub informacji z profilu lub skrzynki pocztowej. Nie mamy kontroli nad danymi skopiowanymi przez innych użytkowników z naszych Produktów. Źródło treści grupowych powiązanych z usuniętymi kontami będzie określone jako nieznane. Profil użytkownika może być w dalszym ciągu wyświetlany w usługach innych użytkowników (np. w wynikach wyszukiwarki) do momentu odświeżenia pamięci podręcznej.

  SKARGI

  W razie jakichkolwiek uwag w kwestiach dotyczących przestrzegania przez nas przepisów, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych zgodnie z ust. 2 znajdującym się powyżej. Użytkownik ma ponadto prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w jurysdykcji, w której mieszka.

  10. MODYFIKOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI

  Możemy okresowo z różnych przyczyn wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawnych lub praktykach branżowych oraz odzwierciedlenia postępów technologicznych. W przypadku istotnych zmian przekażemy użytkownikowi dodatkowe powiadomienie na jego adres e-mail.

  DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII I NEVADY

  Niniejsze dodatkowe informacje dotyczą wyłącznie mieszkańców Kalifornii i Nevady. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki, naszych praktyk dotyczących postępowania z danymi lub zgodności z obowiązującymi przepisami, prosimy o kontakt w następujący sposób:

  Stany Zjednoczone

  Adres: 500 108th Ave NE, Suite 2350, Bellevue WA 98004-5582
  E-mail: privacy@wargaming.net

  Niniejszą Politykę opracowano w formacie dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Każdą osobę, która doświadcza trudności z dostępem do tych informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@wargaming.net.

  11. MIESZKAŃCY KALIFORNII

  Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) przyznaje dodatkowe prawa do dostępu, usunięcia i rezygnacji oraz nakłada na firmy gromadzące lub ujawniające dane osobowe wymóg dostarczania zawiadomień i środków umożliwiających egzekwowanie praw.

  11.1. OŚWIADCZENIE O CELU GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych wymienionych w CCPA:

  • Identyfikatory, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i identyfikatory online (takie jak adres IP).
  • Dokumentacja klienta, w tym numer telefonu, adres rozliczeniowy oraz informacje o karcie kredytowej lub debetowej (zgodnie z ust. 5.2.6 znajdującym się powyżej).
  • Informacje handlowe lub dotyczące transakcji, w tym rejestry nabywanych, uzyskiwanych lub rozważanych produktów lub usług.
  • Aktywność w Internecie, w tym historia przeglądania oraz interakcje ze stroną internetową, e-mailem, aplikacją lub reklamą.
  • Dane geolokalizacji.
  • Wnioski wyciągnięte z powyższych informacji na temat przewidywanych cech i preferencji użytkownika.

  Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas informacji, w tym źródeł, z których mogliśmy gromadzić dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, można znaleźć w ust. „Gromadzone przez nas informacje”, który znajduje się powyżej. Te kategorie danych osobowych gromadzimy i wykorzystujemy do celów biznesowych opisanych w powyższym ust. „Sposób wykorzystywania danych użytkownika”, w tym do zarządzania naszymi produktami.

  Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy informacji w tradycyjnym znaczeniu pojęcia „sprzedaży”. W zakresie, w jakim „sprzedaż” w ramach CCPA jest interpretowana jako obejmująca działania określone w niniejszej Polityce, takie jak te przedstawione w ust. 5.2.1 powyżej, zobowiązujemy się przestrzegać prawa mającego zastosowanie w odniesieniu do takiej działalności. Ujawniamy następujące kategorie danych osobowych do celów komercyjnych: identyfikatory, dokumentację klientów, informacje handlowe lub dotyczące transakcji, informacje o aktywności internetowej, dane geolokalizacji i wyciągnięte wnioski. Więcej informacji na temat kategorii stron, którym mogliśmy udostępniać dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy, można znaleźć w ust. „Gromadzone przez nas informacje”, który znajduje się powyżej.

  11.2. PRAWO DO DOSTĘPU I USUNIĘCIA DANYCH

  Użytkownik ma prawo do dostępu do niektórych informacji na temat naszych praktyk dotyczących postępowania z danymi, które stosowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W szczególności użytkownik może zażądać od nas udostępnienia następujących informacji:

  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o użytkowniku;
  • Kategorie źródeł, z których pochodzą zebrane dane osobowe;
  • Kategorie danych osobowych o użytkowniku, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy;
  • Kategorie osób trzecich, którym ujawniono w celach biznesowych lub sprzedano dane osobowe;
  • Cel biznesowy lub handlowy gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych;
  • Szczegółowe dane osobowe, które zebraliśmy o użytkowniku.

  Użytkownik ma ponadto prawo do zażądania od nas usunięcia danych osobowych, które o nim zgromadziliśmy.

  Z wymienionych uprawień można skorzystać z poziomu narzędzia do zarządzania kontem. Można również przesłać do nas żądanie za pośrednictwem e-maila na adres privacy@wargaming.net. W żądaniu prosimy podać, z jakiego uprawienia użytkownik chce skorzystać i jaki jest zakres jego żądania. W ciągu 10 dni użytkownik otrzyma potwierdzenie otrzymania przez nas jego żądania. Możemy poprosić użytkownika o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam zweryfikować jego tożsamość i zrealizować jego żądanie. Jeśli nie uda nam się zweryfikować tożsamości użytkownika, możemy odrzucić jego żądanie o dostęp do lub usunięcie danych. Więcej informacji znajduje się w ust. 8 powyżej.

  W przypadku gier opracowanych przez innego dewelopera i opublikowanych przez Wargaming w Wargaming Game Center, użytkownik może dochodzić swoich praw bezpośrednio od tego dewelopera. Jeśli dane osobowe użytkownika zostały przetworzone przez nas jako dostawcę usług w imieniu dewelopera i użytkownik skontaktuje się z nami, aby otrzymać pomoc w skorzystaniu z przysługujących mu uprawień, powinien podać imię i nazwisko dewelopera, w imieniu którego przetwarzaliśmy dane użytkownika. W odpowiedzi na nie przekażemy żądanie użytkownika temu deweloperowi i udzielimy mu wsparcia, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

  11.3. PRAWO DO REZYGNACJI

  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na „sprzedaż” jego danych osobowych stronom trzecim w zakresie, w jakim firma Wargaming sprzedaje jego dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie CCPA. Użytkownik może wycofać zgodę na sprzedaż swoich danych osobowych, klikając na: Do Not Sell My Personal Information (Proszę nie sprzedawać moich danych osobowych).

  11.4. UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

  Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który będzie przesyłał prośby w jego imieniu. Będziemy jednak wymagać pisemnej zgody tego przedstawiciela i będziemy musieli bezpośrednio zweryfikować tożsamość użytkownika.

  11.5. PRAWO DO NIEDYSKRYMINACJI

  Nie wolno nam dyskryminować użytkownika z powodu skorzystania przez niego ze swoich uprawień.

  11.6. ZACHĘTY FINANSOWE

  CCPA pozwala firmom oferować konsumentom zachęty finansowe za udostępnianie danych osobowych. Na przykład firma może zaoferować udział w programie nagród lub udostępnić konsumentom inne korzyści lub oferty w zamian za dane osobowe. Uczestnictwo w programach zachęt jest całkowicie dobrowolne i podlega określonym warunkom.

  11.7. USTAWA O OCHORNIE PRYWATNOŚCI „SHINE THE LIGHT”

  Zgodnie z obowiązującym w Kalifornii prawem „Shine the Light” mieszkańcy tego stanu mogą (i) raz do roku uzyskać od nas informację, jakie dane osobowe udostępniamy osobom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz (ii) jakiej kategorii osobom trzecim ujawniliśmy takie informacje. Aby złożyć odpowiedni wniosek, należy przesłać wiadomość na podany powyżej adres e-mail lub napisać na podany poniżej adres pocztowy. W wiadomość prosimy o wskazanie, że użytkownik składa zapytanie w ramach prawa „Shine the Light”. Możemy poprosić użytkownika o udzielenie dodatkowych informacji, abyśmy mogli zweryfikować jego tożsamość i jesteśmy zobowiązani do odpowiadania na wnioski tylko raz w ciągu każdego roku kalendarzowego.

  11.8. OSOBY NIELETNIE

  Mieszkańcy Kalifornii w wieku poniżej 18 lat zarejestrowani do korzystania z Produktów mogą zażądać od nas usunięcia wszelkich treści lub informacji zamieszczonych na Produktach. Żądanie należy wysłać na adres privacy@wargaming.net z dopiskiem „California Under 18 Content Removal Request” (Wniosek o usunięcie treści w ramach prawa obowiązującego w Kalifornii osoby poniżej 18 roku życia) w temacie wiadomości i informacją, jakie dane mamy usunąć. Podejmiemy uzasadnione wysiłki w dobrej wierze, aby usunąć post z dostępu publicznego, chociaż nie możemy zapewnić całkowitego lub kompleksowego usunięcia jego treści i możemy zachować treść w miarę potrzeb, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy.

  12. MIESZKAŃCY NEVADY

  Prawo

  stanu Nevada (NRS 603A.340) wymaga, aby każda firma ustanowiła adres, pod który konsumenci stanu Nevada mogą kierować żądania nakazujące firmie zaprzestanie sprzedaży pewnych rodzajów danych osobowych, które firma zgromadziła lub zgromadzi na temat konsumenta. Sprzedaż zgodnie z prawem Nevady to wymiana danych osobowych w zamian za wynagrodzenie przez firmę na rzecz osoby trzeciej w celu udzielenia licencji lub sprzedaży danych osobowych innym osobom trzecim. Konsumenci z Nevady mogą przesłać uwagi dotyczące zgodności naszej działalności z prawem Nevady pod adres privacy@wargaming.net.