Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • 2019 Tank Festivali Yarişma Kurallari
 • 2019 Tank Festivali Yarişma Kurallari

  GİRİŞ

  A. Bu Yarışma Kuralları (“YARIŞMA KURALLARI”); AB OYUN kümesi (AVRUPA), KUZEY AMERİKA OYUN KÜMESİ (Amerika Kıtası) veya ASYA OYUN kümesi (Asya-Pasifik) üzerinde oynayan devasa çok oyunculu çevrimiçi “World of Tanks” oyununun OYUNCULARI İÇİN bu 2019 Tank Festivali yarışmasının (“YARIŞMA”) genel hüküm ve koşullarını belirlemektedir. YARIŞMA KURALLARI, genel yarışma kuralları (Bölüm A) ve özel yarışma kurallarından (Bölüm B) oluşmaktadır.

  B. BU YARIŞMAYA KATILMAK VEYA BU YARIŞMAYI KAZANMAK İÇİN AYRICA HERHANGİ BİR SATIN ALMA VEYA ÖDEME İŞLEMİNE GEREK YOKTUR. SATIN ALMA İŞLEMİ, KAZANMA ŞANSINIZI ARTIRMAZ.

  C. BU YARIŞMA, İKAMET ETTİKLERİ ÜLKE KANUNLARINA GÖRE REŞİT OLAN BİREYLERE AÇIKTIR. REŞİT OLMAYAN BİREYLER, İŞBU KURALLARCA BELİRLENEN KOŞULLAR DOĞRULTUSUNDA EBEVEYNLERİ VEYA VASİLERİ TARAFINDAN YARIŞMAYA KATILMALARINA RIZA GÖSTERİLMESİ HALİNDE YARIŞMAYA KATILABİLİR.

  GENEL YARIŞMA KURALLARI

  Bölüm A

  1. Sponsor

  Bu Yarışma – “2019 Tank Festivali” – 105 Agion Omologiton Avenue, Lefkoşa, 1080, Kıbrıs adresinde mukim Wargaming Group Limited şirketi (“Sponsor”) tarafından düzenlenmektedir.

  2. Katılım için uygunluk

  (a) Bu Yarışmaya katılım, sadece işbu Yarışma Kurallarına göre katılan bireylere açıktır.

  (b) Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, şu bireyler Kampanyaya KATILAMAZ: (i) Yarışmayı Düzenleyen Kurum çalışanları, yöneticileri ve temsilcileri (hep birlikte – “Sponsor Tarafları” şeklinde anılacaktır); (ii) Sponsor Taraflarının ebeveynleri, eşleri, çocukları, kardeşleri ve (iii) Sponsor Taraflarıyla aynı hanede yaşayan bireyler.

  (c) Her Katılımcı, adı soyadı, yaşı ve e-posta adresi veya posta adresine ilişkin doğru bilgileri temin etmekten sorumludur. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi temin eden bireyler, Yarışmaya katılamaz veya (katılmışlarsa bile) Yarışmayı kazanamaz.

  (d) Birey reşit değilse ancak ve ancak işbu Kurallarca belirlenen koşullar doğrultusunda Yarışmaya katılmasına ebeveyni ya da vasisi tarafından rıza gösterilmesi halinde Yarışmaya katılabilir. Sponsor, bahse konu rızayla ilgili olarak dilediği zaman yazılı onay talep edebilir. Bahse konu onayın, Sponsorun talebi üzerine Yarışmaya katılan/katılmak isteyen birey tarafından ibraz edilmemesi halinde, Sponsorun bu bireyi diskalifiye etme hakkı vardır.

  3. Yarışmadan İhraç

  Katılım için sunulan kayıtların/belgelerin ya da bir Yarışma içinde ya da esnasında Katılımcı tarafından temin edilen başka her türlü içeriğin hakaret, iftira veya onur kırıcı ifadeler içerdiğine ya da herhangi bir kişinin gizlilik hakkını ya da başka herhangi bir kişilik hakkını ihlal ettiğine kanaat getirilmesi halinde, böylesi kayıtlar/belgeler veya içerikler hoş karşılanmaz. Katılımcının temin ettiği kayıtlar/belgeler veya içerikler şunları içeremez: (a) küfür, çıplaklık veya materyal; (b) herhangi bir kişi veya bir üçüncü taraf hakkında yanlış veya küçük düşürücü ifadeler; (c) ilgili sahibinin izni olmadan herhangi bir ticari marka sahibiyle bağlantı kurmayı öneren veya herhangi bir ticari markanın değerini azaltan üçüncü tarafa ait ticari markalar; (d) müstehcen, edepsiz, şiddet içeren, cinsel içerikli, küfürlü, ayrımcı, ırkçı veya diğer ahlaki veya yasal açıdan sakıncalı tanımlamalar. Katılımcının temin ettiği bir kayıt/belge veya içerik, yukarıda listelenen yasaklı unsurlardan herhangi birini içeriyorsa, Katılımcı Yarışmaya kabul edilmeyecektir.

  4. Ödüllerin Talep Edilmesi

  Ödül kazananlara sosyal medya, web siteleri, forumlar üzerinden ve/veya e-postayla bildirimde bulunulacaktır. Ödüllerin verilmesiyle ilgili hükümler, bu Yarışma Kurallarının Bölüm B başlıklı özel kısmında açıklanmaktadır.

  Tamamen kendi takdirinde olmak kaydıyla, Sponsorun bir ödülü veya herhangi bir parçasını, eşdeğer veya daha yüksek değere sahip bir ödülle veya unsurla değiştirme hakkı saklıdır. Bir Ödül kazananın işbu Yarışma Kurallarını ihlâl etmesi halinde, söz konusu Ödül kazanan diskalifiye edilecektir.

  5. Lisanslar

  Her Katılımcı; bu Yarışmaya katılmak suretiyle, bu yarışma sırasında Sponsora ve/veya ortaklarına, dijital ve elektronik medya, işitsel, görsel-işitsel medya dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir ortamda (şu an itibariyle mevcut veya daha sonra geliştirilmiş olsun) temin ettiği kayıtlar veya gönderilerindeki içerikleri ve bileşenleri, herhangi bir dilde, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yayın organında ve herhangi bir şekilde, ticari, reklam, tanıtım veya başka bir amaç doğrultusunda, başka bir onaya veya değerlendirmeye gerek kalmaksızın, Sponsora ve ortaklarına ve lisans sahiplerine (eğer varsa), geri alınamaz, sürekli, telifsiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisans olarak verilebilir kullanma, görüntüleme, kopyalama, düzenleme, değiştirme, bunlardan yaratıcı çalışma türetme, yayınlama, dağıtma ve başka şekillerde yararlanma hakkı ve lisansı verir.

  6. Katılımcıların Düzenleyen Kuruma Tanıdığı Haklar

  Her Katılımcı, bu Yarışma Kurallarını kabul etmek suretiyle, Sponsora ve onun lisans verdiklerine, Katılımcının adını, resmini, portresini, fotoğrafını ve/veya Ödül bilgilerini ve/veya bunların herhangi bir kısmını Yarışmayla ilgili tanıtım, reklam ve/veya duyuru amaçları çerçevesinde herhangi bir mecrada, tüm dünyada ve daimi olarak, Katılımcıya herhangi bir ücret ödemeden veya bildirimde bulunmadan veya Katılımcının ayrıca rızasını almadan kullanma hakkı tanır.

  7. Katılımcıların Sorumluluktan Feragati ve Beraatı

  (a) Sponsor ve/veya Sponsor Taraflarının ölüm, vücut yaralanması veya sağlık gibi şeyler yanında garanti edilen karakteristiklerin eksikliği veya hileli maksat sebebiyle meydana gelen zararlardaki sorumluluğu sınırsızdır.

  (b) Sponsorun veya Sponsor Taraflarının kasıtlı eylemlerinden, ağır ihmal veya kusurundan doğan zararlarla ilgili olarak Sponsorun ve/veya Sponsor Taraflarının sorumluluğu sınırsızdır.

  (c) Madde 7 (a) ve 7 (d) kapsamındaki durumlar hariç olmak kaydıyla, sözleşmeden doğan bir asli yükümlülüğün hafif ihmalden dolayı ihlal edilmesi durumunda, Sponsor ve/veya Sponsor Tarafları yalnızca genel olarak öngörülebilen zarar miktarıyla sorumlu olacaktır. Sözleşmeden doğan asli yükümlülükler genel anlamda her şeyden önce sözleşmenin layıkıyla ifası için yerine getirilmesi gereken ve bir sözleşme tarafının ifa edilmesine sürekli bel bağlayabileceği yükümlülüklerdir.

  (d) Yürürlükteki yasaların belirlediği yükümlülükler, bu hükümlerden etkilenmez.

  (e) Tazminat taleplerindeki zaman aşımı bir (1) yıldır ancak 7 (a), 7 (b) ve 7 (d) maddeleri bu kapsamın dışındadır ve bu maddeler için yasal zaman aşımı geçerlidir.

  8. Onaysız Değişiklik Yapma

  (a) Sponsorun; (i) Sponsorun web sitelerini ve/veya Yarışmanın herhangi bir kısmını kurcalamaya veya bozmaya kalkışan; (ii) hile, yanıltma veya adil ve dürüst oyun ilkelerine aykırı başka eylemlere başvurmak suretiyle Yarışmanın meşru işleyişini bozmaya kalkışan, (iii) başka herhangi bir Katılımcıyı veya Sponsor Tarafını huzursuz etme, taciz etme, tehdit etme veya rahatsız etme girişimlerinde bulunan ve/veya (iv) geçerli durumlarda işbu Yarışma Kurallarını veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni (SKLS) başka herhangi bir şekilde ihlâl eden kişileri yarışmadan diskalifiye etme ve katılımdan men etme hakkı saklıdır.

  (b) SPONSORUN WEB SİTESİNE VEYA SPONSORUN HERHANGİ BİR OYUNUNA (VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR PARÇASINA) KASTEN ZARAR VERMEYE VEYA BU YARIŞMANIN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM, CEZA HUKUKU VE MEDENİ HUKUK KAPSAMINDAKİ YASALARI İHLÂL EDEBİLİR. BU TÜR GİRİŞİMLERDE BULUNULMASI DURUMUNDA, SPONSOR VE (VARSA) ONUN LİSANS VERDİĞİ İŞLETMELER BU TÜR GİRİŞİMLERDEN SORUMLU KİŞİLERDEN ZARARIN TAZMİNİ VE BAŞKA HER TÜRLÜ ÇARE KONUSUNDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN KAPSAMLI ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. HER KATILIMCI (YA DA KATILIMCI İKAMET ETTİĞİ YERDE REŞİT KABUL EDİLMİYORSA KANUNİ VASİLERİ); KATILIMCININ GİRİŞ MATERYALLERİ VEYA BU MATERYALLERİN KULLANILMASI VE/VEYA KATILIMCININ BU YARIŞMAYLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR BEYANI, TAAHHÜDÜ VEYA ŞARTI İHLAL ETMESİNDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ANDA SPONSORA, SPONSOR TARAFLARINA VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNE YÖNELTİLEBİLECEK VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ HER TÜRLÜ HAK, ZARAR, ZİYAN VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜK (MAKUL AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DA BUNA DAHİLDİR) İDDİASI KARŞISINDA SPONSORU, SPONSOR TARAFLARI VE BUNLARIN İŞTİRAKLERİNİ TAZMİN ETMEYİ VE ZARAR, ZİYAN VE/VEYA YÜKÜMLÜLÜKTEN BERİ KILMAYI KABUL EDER.

  9. Sponsorun Katılım Başvurusunu Geçersiz Kılma ve bu Yarışmayı Sonlandırma Hakkı

  Bu Yarışmanın herhangi bir bölümünde sahtecilik, elektronik veya elektronik olmayan kurcalama veya izinsiz müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir fiili kanıt bulunması veya sahtecilik veya her türlü teknik problemin (örn. bilgisayar virüsleri, yazılım hataları, sunucu hataları) Yarışmanın bütünlüğünü riske atması durumunda, Sponsor, Katılımcıların şüpheli başvurularını veya içeriğini geçersiz kılma ve/veya tamamen kendi takdiri doğrultusunda Yarışmayı sonlandırma ve Ödülü verme hakkını saklı tutar. Katılımcının oyuna otomatik girmesine, katılmasına veya oyunu tekrar tekrar değerlendirmesine olanak tanıyan, otomatik başlatma veya giriş yazılımı veya başka her türlü mekanik veya elektronik araçların kullanılması yasaktır. Bir Katılımcının kimliği konusunda, bir e-posta adresi nedeniyle ihtilaf yaşanması durumunda, Katılımcı diskalifiye edilebilir.

  10. Genel Hükümler

  (a) Bu Yarışma; işbu Yarışma Kurallarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Yerel yasaların, Katılımcının ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca ihlal edilemeyen veya kısıtlanamayan hükümlerin Katılımcıya sağladığı korumadan Katılımcıyı mahrum bırakması halinde, Katılımcının ikamet ettiği ülkenin yasaları uygulanır. Bu Yarışma Kurallarının hükümleri, yürürlükteki yasaların ilgili hükümlerinin tüketicilere tanıdığı hakları hariç tutmaz, sınırlamaz, kısıtlamaz ve kimse tarafından bu şekilde yorumlanamaz. Her Katılımcı (veya ikamet edilen ülke yasalarına göre reşit değilse, ebeveyni ve/veya kanuni vasisi), yarışmaya katılmak suretiyle bu Yarışma Kurallarına ve geçerli durumlarda Sponsorun World of Tanks Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (SKLS) uymayı kabul eder.

  (b) Yarışmaya geçerli yollardan katılmak ve Ödül talebinde bulunmak için, Katılımcıların adı soyadı, ikamet adresi, e-posta adresi ve/veya başka irtibat bilgisi ve/veya vergiyle ilgili bilgi gibi kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek belirli bilgileri Sponsora temin etmesi şart koşulabilir. Bu bilgiler, bu Yarışma Kurallarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

  (c) Bu Yarışma Kurallarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer herhangi bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz, uygulanamaz veya yasalara aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda bu Yarışma Kuralları geçerliliğini koruyacak, geçersiz veya yasalara aykırı hükme Yarışma Kurallarında yer verilmemiş gibi, içerdiği diğer hükümler doğrultusunda yorumlanacaktır.

  (d) Ödüle ilişkin tüm vergiler, ücretler ve ilave bedeller, yalnızca Ödülü kazananın sorumluluğundadır. Seçilen kazananının Ödülü almaya uygun olmaması veya Ödülü reddetmesi durumunda Ödül kaybedilir ve takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak kaydıyla Sponsor, Ödülü Yarışmadaki başka bir Katılımcıya verip vermeyeceğine karar verebilir.

  GENEL YARIŞMA KURALLARI

  Bölüm B

  1. Yarışmanın Konusu

  Yarışmaya katılanlar, bu Yarışma Kurallarında açıklanan şekilde oynadıkları World of Tanks oyununun tekrar videolarını kaydederek ve bunları wotreplays.eu veya wotreplays.com üzerinden göndererek ödüller kazanabilirler.

  Bu yarışma, AB kümesinde (Avrupa), Kuzey Amerika kümesinde (Amerika Kıtası) veya ASYA kümesinde (Asya-Pasifik) oyun oynayan ve oyun tekrarı videolarını gönderirken sunucularını da belirten bireyler için düzenlenmektedir. Aynı sunucu üzerinde oyun oynayan Katılımcıların bir oyun kümesine (“Küme”) ait olduğu kabul edilir ve yalnızca aynı Kümeden Katılımcılarla yarışabilirler.

  2. Ödüller

  Her Kümede, Katılımcılara aşağıdaki Ödüller (toplamda 3 set Ödül) verilecektir:

  (1) Yarışmayı kazanan kişiye 1 oyun laptopu.

  (2) 9 oyun içi ödül (Škoda T 27 + Jan Žižka özel stil) – yarışmayı kazanamayan finalistlerin her birine bir adet.

  (3) 10 oyun içi ödül (Škoda T 27 + Jan Žižka özel stil) – finalist olmayan Katılımcılar arasında rastgele dağıtılacaktır.

  (4) Yarışmaya uygun bir oyun tekrarı videosu gönderen her Katılımcıya bir oyun içi ödül (bir amblem).

  Ödüller nakit olarak ödenemez.

  3. Yarışma Tarihleri

  Katılımcıların başvuruları, 7 Ağustos 2019 günü saat 06.30 (UTC) ile 1 Eylül 2019 günü saat 22.59 (UTC) arasında (“Katılım Dönemi”) kabul edilecektir. Kazananlar, en geç 9 Eylül 2019 tarihinde ilan edilecektir.

  4. Katılma yöntemi

  Koşulları karşılayan bir birey katılmak için aşağıdakileri yapmalıdır:

  (1) Kendi oynadığı World of Tanks oyununu aşağıdaki oyun modlarından birinde videoya kaydetmelidir: Random Battle (Rastgele Muharebe), Frontline (Cephe Hattı). Bunun için, bir muharebeye başlamadan önce Oyun istemcisinde Settings (Ayarlar) bölümüne gidin. General (Genel) sekmesine tıklayın, ekranı en alta kadar kaydırın ve “Enable Battle Recording” (Muharebe Kaydını Etkinleştir) açılır menüsünü bulun ve “Last” (Sonuncu) seçeneğini;

  (2) Oyun tekrarı dosyasını bulun. Muharebede başarılı olduktan sonra, oyun istemcisi klasörünü açın (varsayılan konum: C:\Games\World_of_Tanks) ve “Replays” (Oyun Tekrarı Videoları) alt klasörüne gidin. Bu klasörde en son muharebenizin video kaydını bulacaksınız ve dosya uzantısı “.WOTREPLAY” olacaktır. Dosyayı gereken şekilde yeniden adlandırmak mümkündür.

  (3) Oyun tekrar videosunu gönderin. wotreplays.eu (AB kümesi oyuncuları için) veya ikiz sitesi olan wotreplays.com (Kuzey Amerika kümesi ve ASYA Kümesi oyuncuları için) adresine gidin ve oturum açmak için Wargaming hesabınızı kullanın. Ana sayfada, soldaki ‘Upload Replay’ (Oyun Tekrarı Videosu Yükle) butonuna tıklayın. Yüklemek istediğiniz oyun tekrarı videosunun başlığını ve açıklamasını girin. Başlık, “Tank Festivali” kelimelerini içermelidir. Bunun yanında açıklama alanına oynadığınız kümeyi [AB, Kuzey Amerika veya ASYA) yazın. Her alanla ilgili kuralları dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Başlık ve açıklama, İngilizce, Lehçe, Almanca, Fransızca, Çekçe, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe, Japonca, Geleneksel Çince veya Korece dillerinde kabul edilir. Tüm bilgiler eklendiğinde, “Upload Replay” (Oyun Tekrarı Videosunu Yükle) butonuna tıklayın. Her Katılımcı, Yarışmaya katılmak için dilediği sayıda oyun tekrarı videosu gönderebilir.

  Lütfen yalnızca Katılım Döneminde kaydedilen oyun tekrarı videolarının Yarışmaya gönderilebileceğini dikkate alın.

  5. Kazananları seçme yöntemi

  Sponsor; genel performanslarına ve yükledikleri oyun tekrarı videolarındaki oyunlarının kalitesine dayanarak, Sponsor tarafından seçilecek, bağımsız ‘Streamer’lar (yayıncılar) ve ‘Influencer’larla (başkalarını etkileyen kişiler) birlikte Katılımcılar arasından her Küme için 10 finalist seçecektir. Finalistler Sponsor tarafından düzenlenecek ve Yarışmaya özel bir Twitch yayını sırasında açıklanacaktır, bu yayında Sponsor tarafından seçilen bağımsız ‘Streamer’lar ve/veya ‘Influencer’lar olabilecektir ve bu yayın en erken 7 Eylül 2019’da, en geç 9 Eylül 2019’da yapılacaktır. Bu türden üç yayın yapılacaktır – üç Kümenin her birinin katılımcıları için bir yayın. Yayınların kesin saati, 1 Eylül 2019 tarihinde ilgili Kümenin World of Tanks resmi web sitesinde (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/)) ve World of Tanks resmi sosyal ağ gruplarında duyurulacaktır. Bu duyuruda, yayın tarihi değişikliğine yer verilebilir.

  Her Kümenin finalistlerinin oyun tekrarı videoları, ilgili yayın esnasında gösterilecektir. Bu yayın esnasında Twitch üzerinden izleyen herkes, her oyun tekrarı videosunu 1 ila 5 arasında puan vererek değerlendirebilecektir. Yayın sonunda yüklediği oyun tekrarı videosu en yüksek ortalama puanı alan Katılımcı, Yarışmanın galibi sayılacaktır. Yayın sonunda Ödül kazanan herkes ilan edilecek ve bunun yanında en geç 13 Eylül 2019 tarihinde ilgili Kümenin World of Tanks resmi web sitesinde (https://worldoftanks.eu/; https://worldoftanks.com/; https://worldoftanks.asia/) ve World of Tanks resmi sosyal ağ gruplarında listelenecektir.

  6. Ödüllerin gönderilmesi

  Sponsor; en geç 16 Eylül 2019 tarihinde, Ödülü bir üçüncü taraf teslimat hizmetinden faydalanarak kazanan kişiye teslim etmek için gereken bilgileri istemek amacıyla yüklenen oyun tekrarı videolarıyla ilişkili e-posta adresini kullanarak fiziksel Ödülü kazanan kişilerle irtibata geçecektir. Kazanan kişi, adresini ve talep edilen diğer gerekli bilgileri en geç 30 Eylül 2019 tarihinde yazılı olarak temin etmelidir. Kazanan kişi bu süre içinde gerekli bilgileri temin etmezse Yarışmayı Düzenleyen Kurum Ödülün verilmesinde herhangi bir gecikmeden veya aksaklıktan sorumlu tutulamaz.

  Fiziksel Ödüller, kazanan kişilere en geç 8 Aralık 2019 tarihinde teslim edilecektir.

  Tüm oyun içi Ödüller, en geç 24 Eylül 2019 tarihinde kazanan kişilerin World of Tanks oyuncu hesaplarına yansıtılacaktır.