Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Blitz
 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Blitz

  Datum platnosti: 1. června 2019.

  Vytvořením či správou klanu nebo vstupem do něj vyjadřují uživatelé World of Tanks Blitz souhlas s použitím těchto Pravidel pro klany, Licenční smlouvy, Pravidel hry a dalších pravidel společnosti Wargaming.

  Berte, prosím, na vědomí, že seznam porušení není v těchto Pravidlech pro klany vyčerpávající. Wargaming si vyhrazuje právo uvalit omezení na porušení, která nejsou výslovně v těchto Pravidlech pro klany stanovena, pokud je to zapotřebí kvůli změnám v mechanice hry nebo legislativy a pokud uživatelé vymyslí nové způsoby získávání nespravedlivých výhod nebo prospěchů ve Hře.

  1. Registraci do klanu nabízíme za poplatek. Registrační poplatek bude po registraci automaticky odečten z účtu hráče, který klan vytvořil.

  2. Počet členů klanu nesmí překročit 50 lidí.

  3. Název klanu sestává z jeho úplného názvu a tagu (zkráceného názvu) klanu.

  4. Úplný název může obsahovat malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných národních abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).

  5. Úplný název klanu může obsahovat 2-25 znaků.

  6. Tag může obsahovat jen velká písmena z latinky, spojovníky (-), podtržítka (_) a číslice.

  7. Tag může obsahovat 2 až 5 znaků.

  8. Úplný název a tag jsou jedinečné a malá/velká písmena nehrají roli.

  9. Při vytvoření klanu lze do příslušného pole přidat i jeho moto. Lze použít malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Moto klanu může mít maximálně 100 znaků. Pole moto se musí vyplnit, aby bylo možné pokračovat.

  10. Při vytvoření klanu lze do příslušného pole přidat i jeho popis. Lze použít malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Popis klanu může mít maximálně 1000 znaků.

  11. Úplné a zkrácené názvy klanů a jejich mota a popisy nesmějí:

  11.1. být výslovně či nepřímo spojeny s žádnou organizací, historickou postavou či politikem, zejména s osobami, které mezinárodní tribunál usvědčil ze zločinů proti lidskosti a které tedy u velkého počtu lidí vyvolávají negativní reakce, či s názvy teroristických organizací (včetně těch, které dosud působí) nebo osob do nich zapojených. Příkladem porušení tohoto pravidla je použití libovolných nacistických atributů, zkratek či symbolů, např. SS či iniciál, jmen a příjmení představitelů nacismu,

  11.2. odkazovat na nadřazenost jistého národa či rasy či podporovat jakýkoli druh diskriminace,

  11.3. vyvolávat jakoukoliv urážku nebo obscénnost;

  11.4. být spojeny s pedofilií, invaliditou či důsledky násilí.

  11.5. obsahovat obscénní, hrubé, nepatřičné, urážlivé akronymy či výrazy;

  11.6. jakkoli urážet konkrétní etnickou či rasovou skupinu;

  11.7. být výslovně či nepřímo spojeny s pohlavním stykem či sexuálním násilím;

  11.8. popisovat nejzákladnější biologické funkce a reflexy lidí či zvířat;

  11.9. výslovně či nepřímo propagovat konzumaci alkoholu nebo drog nebo na ni odkazovat;

  11.10. obsahovat duševní vlastnictví třetích stran bez souhlasu vlastníků autorských práv;

  11.11. obsahovat informace, které by mohly vést k mylnému vnímání klanu jako Správy;

  11.12. obsahovat odkazy na internetové zdroje kromě odkazů na zdroje Wargaming nebo zábavné zdroje, které Wargaming definuje jako přátelské;

  11.13. jakkoli porušovat pravidla pro klany, licenční smlouvu, pravidla hry, jiná pravidla Wargaming či zákony.

  Celá jména a tagy klanů stejně jako mota a popisy klanů nepřímo spojená s těmi zakázanými se také nedovolují.

  Veškeré úplné názvy, tagy či popisy klanů, které jsou v rozporu s těmito pravidly, musejí být změněny tak, aby odpovídaly pravidlům. V opačném případě může být klan rozpuštěn, a to zejména v případě, že dotčené osoby či vlastníci autorských práv vznesli stížnost. V obzvlášť zjevných a závažných situacích může být klan rozpuštěn a přístup příslušných členských účtů do hry může být jako omezující opatření trvale zablokován. Závažnost porušení posoudí společnost Wargaming. V takových případech nebudou vráceny prostředky vynaložené na vytvoření úplných či zkrácených názvů klanů (tagů), mot či popisů, které porušují pravidla.

  Společnost Wargaming nenese odpovědnost za vytvoření obdobných názvů a tagů klanů. Vůči takovým klanům nebudou podniknuty administrativní kroky.

  12. Společnost Wargaming nese plnou odpovědnost za rozhodnutí o tom, zda byla porušena pravidla pro klany, a za posouzení závažnosti každého jednotlivého porušení. Společnost Wargaming má právo, nikoli však povinnost, poskytnout klanu, který porušuje pravidla, 24 hodin na nápravu.

  13. Společnost Wargaming se nebude zabývat stížnostmi souvisejícími s konflikty mezi klany. Za řešení konfliktů odpovídají velitelé klanů, jejich zástupci a zplnomocněnci. To, že příslušníci klanu mají relevantní pravomoci, velitel klanu potvrzuje jejich jmenováním do pozice důstojníka klanu či do jiné pozice. Vstupem do klanu přijímají řadoví členové jeho interní pravidla.

  14. Jakékoli porušení pravidel pro klany automaticky představuje porušení licenční smlouvy a jiných pravidel Wargaming a je důvodem pro sankce vůči tvůrci klanu, jeho veliteli či jiné osobě, která má pravomoc klan spravovat.

  15. Pakliže se několik členů klanu opakovaně dopustí porušení pravidel pro klany, pravidel hry či licenční smlouvy, má společnost Wargaming právo zneplatnit jejich postup na žebříčku, zničit všechny budovy na základně klanu, zabavit jeho zdroje a rozpustit jej bez odškodnění klanu či jednotlivých hráčů.

  =====================================

  Pravidla Klanu

  Vyprší dne: 31. května 2019.

  Níže najdete pravidla pro zakládání, přidávání se a spravování klanu ve hře World of Tanks Blitz. Pravidla klanu jsou součástí pravidel hry.

  Vezměte prosím na vědomí, že pravidla a omezení nejsou zcela vyčerpávající a nezahrnují všechny možnosti nevhodného či vulgárního chování.

  1. Registrace klanu se nabízí za poplatek. V okamžiku registrace se registrační poplatek automaticky strhne z účtu hráče, který klan zakládá.
  2. Počet členů klanu nesmí přesáhnout 50 lidí.
  3. Název klanu se skládá z celého názvu a značky (zkratky).
  4. Celý název klanu může obsahovat malé a velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_).
  5. Celý název klanu musí mít 2 – 25 znaků.
  6. Značka může obsahovat pouze velké znaky latinky, pomlčky (-), podtržítka (_) a číslice.
  7. Značka musí mít délku 2 až 5 znaků.
  8. Jak celý název klanu, tak jeho značka jsou v rámci projektu jedinečné. Během ověřování se neberou v potaz velké či malé znaky.
  9. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat motto klanu. Motto klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a ostatních národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka klanového motta je 100 znaků. Pro pokračování musí být sekce motta vyplněna.
  10. Zakladatel klanu může do odpovídajícího pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malé i velké znaky latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, pomlčky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popis klanu je 1 000 znaků.
  11. Celé názvy a zkratky názvů klanů, klanové motta a popisy klanů nesmí:
   • Být přímo či nepřímo spojený s žádnými organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, takže by mohli vyvolat negativní reakce značného množství lidí, nebo s jakýmikoliv názvy či představiteli teroristických organizací, včetně těch, které působí v současnosti. Příklad porušení: Nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např.: „SS“, stejně jako jména, příjemní nebo iniciály nacistických představitelů.
   • Obsahovat odkaz na rasovou nebo národnostní nadřazenost, stejně jako propagovat diskriminaci v jakékoliv formě.
   • Naznačovat jakoukoliv urážku nebo oplzlost.
   • Být spojován s pedofilií, nezpůsobilostí nebo následky obtěžování.
   • Jakkoliv urážet konkrétní etickou nebo rasovou skupinu.
   • Být přímo či nepřímo spojován se sexuálním stykem nebo násilím.
   • Přímo či nepřímo propagovat či odkazovat se na užívání alkoholu nebo drog.
   • Obsahovat zcela nebo částečně prvky chráněné autorskými právy či registrované ochranné známy.
   • Obsahovat informace, které by mohly vést k chybnému vnímání klanu jako správců projektu.
   • Obsahovat vulgární výrazy, zkratky nebo fráze.
   • Jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla podmínek licenční smlouvy mezi hráči a správci projektu, včetně pravomocných právních předpisů země projektu.
   • Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, s výjimkou odkazů na zdroje z projektu, nebo jiné zdroje, které jsou správci projektu definovány jako vhodné. Název i značka klanu, a stejně tak i motta a popisy klanů nesmí porušovat výše uvedené body.
  12. Správci projektu sledují, zda hráči pravidla dodržují, a v případě, že pravidla poruší, vydávají disciplinární opatření na základě svého uvážení každého konkrétního případu. Klan, jehož plný či zkrácený název je považován za porušení pravidel, může být bez navrácení registračního poplatku rozpuštěn. Správci mají právo, ale nejsou povinní, dát klanu, který pravidla porušuje, až 24 hodin k odstranění tohoto porušení.
  13. Jakékoliv porušení těchto pravidel má za následek porušení licenční smlouvy koncového uživatele nebo podobných dokumentů, které upravují používání příslušné hry a zadává důvod k sankcím proti zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má ke správě klanu pravomoci.