Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Blitz
 • Pravidla Klanu pro World of Tanks Blitz

  Datum platnosti: 1. června 2019.

  Vytvořením či správou klanu nebo vstupem do něj vyjadřují uživatelé World of Tanks Blitz souhlas s použitím těchto Pravidel pro klany, Licenční smlouvy, Pravidel hry a dalších pravidel společnosti Wargaming.

  Berte, prosím, na vědomí, že seznam porušení není v těchto Pravidlech pro klany vyčerpávající. Wargaming si vyhrazuje právo uvalit omezení na porušení, která nejsou výslovně v těchto Pravidlech pro klany stanovena, pokud je to zapotřebí kvůli změnám v mechanice hry nebo legislativy a pokud uživatelé vymyslí nové způsoby získávání nespravedlivých výhod nebo prospěchů ve Hře.

  1. Registraci do klanu nabízíme za poplatek. Registrační poplatek bude po registraci automaticky odečten z účtu hráče, který klan vytvořil.

  2. Počet členů klanu nesmí překročit 50 lidí.

  3. Název klanu sestává z jeho úplného názvu a tagu (zkráceného názvu) klanu.

  4. Úplný název může obsahovat malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných národních abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).

  5. Úplný název klanu může obsahovat 2-25 znaků.

  6. Tag může obsahovat jen velká písmena z latinky, spojovníky (-), podtržítka (_) a číslice.

  7. Tag může obsahovat 2 až 5 znaků.

  8. Úplný název a tag jsou jedinečné a malá/velká písmena nehrají roli.

  9. Při vytvoření klanu lze do příslušného pole přidat i jeho moto. Lze použít malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Moto klanu může mít maximálně 100 znaků. Pole moto se musí vyplnit, aby bylo možné pokračovat.

  10. Při vytvoření klanu lze do příslušného pole přidat i jeho popis. Lze použít malá a velká písmena z latinky, azbuky či jiných abeced, dále mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Popis klanu může mít maximálně 1000 znaků.

  11. Úplné a zkrácené názvy klanů a jejich mota a popisy nesmějí:

  11.1. být výslovně či nepřímo spojeny s žádnou organizací, historickou postavou či politikem, zejména s osobami, které mezinárodní tribunál usvědčil ze zločinů proti lidskosti a které tedy u velkého počtu lidí vyvolávají negativní reakce, či s názvy teroristických organizací (včetně těch, které dosud působí) nebo osob do nich zapojených. Příkladem porušení tohoto pravidla je použití libovolných nacistických atributů, zkratek či symbolů, např. SS či iniciál, jmen a příjmení představitelů nacismu,

  11.2. odkazovat na nadřazenost jistého národa či rasy či podporovat jakýkoli druh diskriminace,

  11.3. vyvolávat jakoukoliv urážku nebo obscénnost;

  11.4. být spojeny s pedofilií, invaliditou či důsledky násilí.

  11.5. obsahovat obscénní, hrubé, nepatřičné, urážlivé akronymy či výrazy;

  11.6. jakkoli urážet konkrétní etnickou či rasovou skupinu;

  11.7. být výslovně či nepřímo spojeny s pohlavním stykem či sexuálním násilím;

  11.8. popisovat nejzákladnější biologické funkce a reflexy lidí či zvířat;

  11.9. výslovně či nepřímo propagovat konzumaci alkoholu nebo drog nebo na ni odkazovat;

  11.10. obsahovat duševní vlastnictví třetích stran bez souhlasu vlastníků autorských práv;

  11.11. obsahovat informace, které by mohly vést k mylnému vnímání klanu jako Správy;

  11.12. obsahovat odkazy na internetové zdroje kromě odkazů na zdroje Wargaming nebo zábavné zdroje, které Wargaming definuje jako přátelské;

  11.13. jakkoli porušovat pravidla pro klany, licenční smlouvu, pravidla hry, jiná pravidla Wargaming či zákony.

  Celá jména a tagy klanů stejně jako mota a popisy klanů nepřímo spojená s těmi zakázanými se také nedovolují.

  Veškeré úplné názvy, tagy či popisy klanů, které jsou v rozporu s těmito pravidly, musejí být změněny tak, aby odpovídaly pravidlům. V opačném případě může být klan rozpuštěn, a to zejména v případě, že dotčené osoby či vlastníci autorských práv vznesli stížnost. V obzvlášť zjevných a závažných situacích může být klan rozpuštěn a přístup příslušných členských účtů do hry může být jako omezující opatření trvale zablokován. Závažnost porušení posoudí společnost Wargaming. V takových případech nebudou vráceny prostředky vynaložené na vytvoření úplných či zkrácených názvů klanů (tagů), mot či popisů, které porušují pravidla.

  Společnost Wargaming nenese odpovědnost za vytvoření obdobných názvů a tagů klanů. Vůči takovým klanům nebudou podniknuty administrativní kroky.

  12. Společnost Wargaming nese plnou odpovědnost za rozhodnutí o tom, zda byla porušena pravidla pro klany, a za posouzení závažnosti každého jednotlivého porušení. Společnost Wargaming má právo, nikoli však povinnost, poskytnout klanu, který porušuje pravidla, 24 hodin na nápravu.

  13. Společnost Wargaming se nebude zabývat stížnostmi souvisejícími s konflikty mezi klany. Za řešení konfliktů odpovídají velitelé klanů, jejich zástupci a zplnomocněnci. To, že příslušníci klanu mají relevantní pravomoci, velitel klanu potvrzuje jejich jmenováním do pozice důstojníka klanu či do jiné pozice. Vstupem do klanu přijímají řadoví členové jeho interní pravidla.

  14. Jakékoli porušení pravidel pro klany automaticky představuje porušení licenční smlouvy a jiných pravidel Wargaming a je důvodem pro sankce vůči tvůrci klanu, jeho veliteli či jiné osobě, která má pravomoc klan spravovat.

  15. Pakliže se několik členů klanu opakovaně dopustí porušení pravidel pro klany, pravidel hry či licenční smlouvy, má společnost Wargaming právo zneplatnit jejich postup na žebříčku, zničit všechny budovy na základně klanu, zabavit jeho zdroje a rozpustit jej bez odškodnění klanu či jednotlivých hráčů.