Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla hry a pravidla klanu pro hru World of Warships
 • Pravidla hry a pravidla klanu pro hru World of Warships

  1. Obecná ustanovení

  1.01. Všichni hráči nesou výhradní odpovědnost za své chování ve hře včetně veřejných chatů a chatů v bitvách. Hráči nesou odpovědnost za ochranu svých účtů před přístupem ostatních osob. Hráčům důrazně doporučujeme zvolit těžko odhadnutelné heslo, které by neměli používat na dalších stránkách, na kterých by ho mohli zjistit vlastníci nebo správci daných stránek. Hráčům důrazně doporučujeme nesdílet své účty s dalšími osobami. Sdílení/prodej účtu představuje závažné porušení těchto pravidel a licenční smlouvy konečného uživatele („LSKU“). Wargaming neponese odpovědnost za ztráty nebo škody zapříčiněné prodejem nebo sdílením účtu. V případě krádeže nebo napadení účtu okamžitě informujte podporu Wargaming prostřednictvím webových stránek:

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  1.02. Wargaming rozhoduje o tom, zda došlo k prohřešku, na základě svého vlastního úsudku a vyhrazuje si právo vyhodnocovat každý incident případ od případu. Případně podniknuté kroky mohou být shovívavější nebo přísnější v závislosti na podstatě a okolnostech prohřešku.

  2. Zakázané způsoby používání, omezení a podmínky používání

  Souhlasíte, že při používání hry, herních chatů a dalších komunikačních kanálů poskytovaných ze strany Wargaming nebudete činit následující:

  2.01 přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, hanlivý, který může narušovat právo na soukromí nebo publicitu jiných osob, který je nesnášenlivý, rasově, etnicky nebo jinak závadný, nebo usnadňovat šíření takového obsahu,

  2.02 vydávat se za jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo službu související s Wargaming, včetně, ne však pouze, webové stránky, činitele, zaměstnance, představitele nebo zástupce (nebo webové stránky, činitele, zaměstnance, představitele nebo zástupce poboček, poskytovatelů licence nebo držitelů licence Wargaming), správce, průvodce nebo hostitele fóra, napodobovat tyto fyzické nebo právnické osoby nebo jinak nepravdivě uvádět vaše spojení s těmito fyzickými nebo právnickými osobami,

  2.03 zveřejňovat, přenášet nebo usnadňovat přenos uživatelského obsahu, k jehož přenosu nemáte ze zákona nebo ze smluvních nebo zmocňujících vztahů právo (např. dohody o zachování mlčenlivosti),

  2.04 přenášet nebo usnadňovat přenos uživatelského obsahu, který obsahuje viry, narušená data, trojské koně, boty, kódy zaznamenávající stisky kláves, červy, časové bomby, cancelboty nebo jiné počítačové programovací rutiny vytvořené za účelem poškození, škodlivého narušení, tajného odposlouchávání nebo dolování či odcizení systémů, dat nebo osobních údajů,

  2.05 mazat jakákoli autorská práva, právní oznámení nebo soukromá označení nahraná na komunikační kanály Wargaming nebo jejich prostřednictvím,

  2.06 používat komunikační kanály Wargaming způsobem, který nepříznivě ovlivňuje dostupnost prostředků ostatním uživatelům (např. nepřiměřené používání velkých písmen ve sděleních, tapetování (soustavné zveřejňování opakujícího se textu) nebo příliš velké vložené obrázky),

  2.07 přenášet nebo usnadňovat přenos nevyžádané reklamy, propagačních materiálů, „spamu“, „řetězových dopisů“, „pyramidových schémat“ nebo jiných druhů nevyžádaného obsahu,

  2.08 úmyslně či neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony, pravidla nebo předpisy,

  2.09 zveřejňovat, přenášet nebo usnadňovat přenos uživatelského obsahu, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiná vlastnická práva kterékoli strany,

  2.10 přenášet uživatelský obsah uvádějící vaše osobní údaje nebo osobní údaje jiné osoby na komunikační kanály Wargaming,

  2.11 přenášet nebo usnadňovat přenos jakéhokoli obsahu na e-mailovou adresu, adresu online komunikačního nástroje nebo jinou adresu, která není vaše, nebo k jejímuž používání nejste výslovně oprávněni, bez zajištění předchozího oprávnění od takové fyzické nebo právnické osoby,

  2.12 podvádět a nabourávat. Jakékoli podvádění nebo napadání, které odhalíme na základě posouzení výsledků hráče, nebude tolerováno. Informace o hackerovi včetně aktuální IP adresy budou zaznamenány pro pozdější použití a vyšetřování. Používáním hry a souvisejících webových stránek a služeb souhlasíte s tím, že subjektu Wargaming okamžitě k dalšímu vyšetřování nahlásíte veškeré hackerské nástroje, které mohou poškodit hru, a související webové stránky a služby,

  2.13 přenášet nevyžádanou reklamu, propagační materiály, „spam“, „řetězové dopisy“ nebo jiné druhy nevyžádaného obsahu. Reklama může zahrnovat například opakované zveřejňování odkazů na webové stránky prostřednictvím kteréhokoli způsobu komunikace ve hře. Odkazy na webové stránky, obrázky a/nebo videa mohou být také považovány za reklamu, proto jsou tyto akce považovány za zakázané,

  2.14 pomlouvat a klamat personál Wargaming. Personál Wargaming je maximálně nestranný a nezaujatý. Pokud dojde k problému souvisejícímu s pracovními povinnostmi ze strany personálu Wargaming, mohou hráči zaslat hlášení na podporu World of Warships pomocí výše uvedených odkazů, aby se záležitost mohla vyšetřit. Otevřené urážení personálu Wargaming, neposkytnutí informací nebo otevřené pomlouvání komunitních manažerů nebo odporování jejich slovům, činům a rozhodnutím může v závislosti na situaci vést k vážným sankcím. Přestupky v této kategorie procházejí před udělením trestu důkladnou analýzou.

  2.15 upravovat jakékoli soubory, jejichž úpravy uživateli nebyly ze strany Wargaming povoleny. Používání materiálu, který je předmětem práv fyzické nebo právnické osoby, je bez výslovného svolení držitele těchto práv zakázáno a povede k ukončení účtu a vyvození občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnosti;

  2.16 využívat chyb v návrhu, nezdokumentovaných funkcí a/nebo vad k získání přístupu, který by jinak nebyl poskytnut, nebo k získání konkurenční výhody;

  2.17 provádět zpětné inženýrství, dekompilaci nebo demontáž hry a souvisejících webových stránek nebo služeb či jejich částí.

  2.18 Vytváření nebo používání více účtů za účelem zneužití herní mechaniky a/nebo získání nedovolené výhody, za účelem vyhýbání se postihu nebo za účelem opakovaného nebo nadměrného porušování pravidel.

  2.19 Prodej nebo nákup herních účtů nebo pokus o takový prodej nebo nákup, úpravy produktů nebo souvisejících produktů nebo použití související grafiky bez našeho souhlasu nejsou dovoleny za skutečné peníze, ani v jiné herní měně. Účty hráčů, u nichž se výše uvedené zjistí, budou trvale zablokovány. K hráčům, kteří vyjádří svůj úmysl takto postupovat, bude přistupováno stejně jako k těm, kteří takové jednání dokonali.

  3. Zákazy, omezení a podmínky používání (pro všechny herní chaty a kanály).

  Souhlasíte, že při používání hry nebo kteréhokoli z herních chatů nebo kanálů Wargaming nebudete činit následující.

  3.01. Hrubé a neslušné vyjadřování není vítáno. Doporučujeme zapnout cenzorský filtr. Cenzorský filtr není omluvou pro porušování stávajících pravidel hry a chatování. Sprosté vyjadřování bude potrestáno.

  3.02. Psaní způsobem obcházejícím cenzorský filtr je zakázáno.

  3.03. Nadávky, osobní útoky, urážky nebo obtěžování nejsou tolerovány.

  3.04. Hanlivé poznámky týkající se rasy, národnosti, náboženského vyznání, kultury, pohlaví nebo sexuálních preferencí jsou zakázány.

  3.05. Narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a propaganda diskriminace na jakémkoli základě jsou zakázány.

  3.06. Spamování nebo zveřejňování nesmyslných zpráv je ve hře a v bitevních chatech zakázáno. To se týká také nadměrného používání sdělení psaných velkými písmeny a nadměrného zveřejňování výsledků bitev.

  3.07. Žádosti o poskytnutí finančních či jiných prostředků v jakékoli formě jsou ve všech herních chatech a kanálech zakázány. Mezi tyto žádosti patří například, ne však pouze, žádosti uživatelů o převod skutečných peněz do virtuální peněženky a žádosti o převod kreditů nebo herní měny.

  3.08. Všechny typy reklam týkajících se prodeje, výměny nebo jiných forem převodu účtů z jednoho uživatele na druhého představují porušení smlouvy LSKU a ve všech herních chatech a kanálech jsou zakázány.

  3.09. Šíření osobních údajů uživatele bez jeho souhlasu je zakázáno.

  3.10. Hanobení uživatelů nebo zveřejňování nepravdivých informací o uživatelích je ve všech herních chatech a kanálech zakázáno.

  3.11. Pokusy o vylákání informací od uživatelů včetně informací nezbytných pro používání jejich účtu jsou zakázány.

  3.12. Diskutování o nezákonných činnostech nebo odkazování na tyto činnosti, jako jsou například drogy, je zakázáno. Patří sem například, ne však pouze, odkazování na webové stránky věnující se vulgárnímu, rasistickému, urážlivému, nezákonnému nebo jinému obsahu zakázaného smlouvou LSKU, nebo odkazování na zdroje obsahující takové reklamy nebo takový obsah.

  3.13. Diskutování o nezveřejněném obsahu, cheatech, napadeních, trojských koních nebo škodlivých programech a odkazování na takový obsah je zakázáno. Pokud máte podezření, že ve hře došlo k podvodu nebo napadení, nebo pokud máte jiné problémy či obavy týkající se těchto témat, poskytněte podpoře Wargaming nezbytné informace prostřednictvím výše uvedených odkazů.

  3.14. Diskutování, inzerování nebo odkazování na webové stránky týkající se prodeje dublonů, kreditů, propagačních kódů, úrovňových služeb nebo herních účtů je zakázáno.

  3.15. Výhrůžky zničením spojeneckých lodí a výhrůžky odhalením pozic spojenců nepřátelům jsou zakázány bez ohledu na to, zda byla výhrůžka uskutečněna či nikoliv.

  3.16. Výhrůžky smrtí a další výhrůžky násilím ve skutečném životě namířené proti jednotlivým uživatelům nebo správcům hry jsou zakázány.

  3.17. Všechny typy reklamních zpráv jsou v hlavním chatu a v bitevních chatech zakázány. Výjimku tvoří reklamy související se hrou World of Warships, například inzerce týkající se formování divize, přijímání hráčů do týmu nebo verbování hráčů do klanu. Taková inzerce je dovolena, nicméně platí následující omezení: inzerát nesmí být delší než tři (3) řádky ve standardním okně chatu a nesmí být zveřejňován častěji než jednou každých 15 minut v hlavním chatu nebo jednou v jedné bitvě.

  3.18. Zmiňování a diskutování dalších her je dovoleno, pokud se však diskuze stočí k přímé propagaci jiné hry, měla by být ukončena.

  3.19. Diskuze o sociálních, náboženských, politických, nelegálních nebo dalších kontroverzních tématech může někoho urazit a je zakázána. To mimo jiné zahrnuje témata náchylná k obrovským hádkám nebo negativní vyobrazování náboženských a politických postav.

  3.20. Diskutování o rozhodnutích nebo sankcích udělených správci hry je ve všech herních chatech a kanálech zakázáno.

  3.21. Nabádání ostatních hráčů k porušení těchto pravidel, smlouvy LSKU a dalších zásad Wargaming je přísně zakázáno.

  3.22. Prohlášení porušující platné zákony nebo právní předpisy jsou přísně zakázána a budou odstraněna.

  3.23. Pokusy o vytváření přezdívek, skupin nebo organizovaných komunit hráčů jakýmkoli způsobem souvisejících s organizacemi, které porušují platné zákony nebo právní předpisy, jsou zakázány. Patří sem například, ne však pouze, přímé či nepřímé odkazy na nacistické symboly, zkratky a dobře známé vůdčí postavy.

  3.24. Použití tajných či důvěrných materiálů či informací a materiálů či informací chráněných patenty, ochrannými známkami či autorskými právy a porušení jakýchkoli práv dalších osob včetně práv týkajících se soukromí a publicity je zakázáno.

  4. Jména a názvy (hráčů a klanů), avatary, obrázky/videa, podpisy a loga klanů

  Určitý obsah pro jména/názvy, avatary, obrázky/videa, podpisy a loga klanů nemá v důsledku své extrémně urážlivé, obtěžující nebo nevhodné povahy ve fórech World of Warships nebo ve hře World of Warships samotné své místo. Následující seznam je pouze souhrnem příkladů, poskytuje však přehled o tom, jaké názvy/jména, obrázky, podpisy, avatary a loga klanů nejsou v prostředí hry World of Warships přijatelné.

  Názvy, avatary, obrázky/videa, podpisy a loga

  4.01 obsahující nadávky, včetně jejich zkratek;

  4.02 obsahující nadávky, osobní útoky, urážky nebo obtěžování;

  4.03 obsahující nevytisknutelná slova nebo zkratky nebo slova či zkratky, které jsou neatraktivní a/nebo nečitelné;

  4.04 obsahující zcela či částečně prvky chráněné ochrannými známkami nebo autorskými právy;

  4.05 mající jakýkoli rasistický nebo nacionalistický podtext, který může urazit určitou národnostní, etnickou, náboženskou nebo rasovou skupinu;

  4.06 obsahující narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a propagandu diskriminace na jakémkoli základě;

  4.07 obsahující urážky nebo hanlivé poznámky týkající se rasy, národnosti, náboženského vyznání, kultury, duševní vyspělosti, pohlaví nebo sexuálních preferencí;

  4.08 související se sexualitou, pedofilií, sexuálním zneužíváním nebo mající urážlivou souvislost s lidským tělem nebo tělesnými funkcemi;

  4.09 obsahující nahotu, sexuálně explicitní materiály nebo obsah, který je jinak považován za nepatřičný;

  4.10 obsahující přemíru krve nebo násilí nebo jsoucí obscénní/vulgární;

  4.11 odkazující na návykové nebo nelegální látky nebo jejich užívání nebo na jiné nezákonné činnosti;

  4.12 jež obsahují logotypy, symboly, emblémy postav spojených nějakým způsobem se společnostmi, které porušují nebo porušovaly platné zákony a předpisy (například používání různých variací nacistických symbolů, zkratek a značek [88, 14, 420, SS] nebo podobně stylizovaných [například 55] a také údajů, jmen a příjmení nacistických vůdců);

  4.13 obsahující odkazy na hlavní současná náboženství, které mohou některé lidi urazit, tj. jména jako Bůh, Ježíš, Alláh atd.;

  4.14 související s negativními historickými nebo politickými postavami, zejména pak s těmi, které byly mezinárodními soudy odsouzeny za zločiny proti lidskosti, s těmi, které ve většině lidí vzbuzují pocity utrpení nebo znechucení, nebo se členy současných teroristických organizací;

  4.15 jež se týkají sociálních, náboženských, politických, nelegálních nebo dalších kontroverzních témat, které mohou někoho urazit, včetně témat náchylných k obrovským hádkám a témat, které mohou vyprovokovat silnou negativní reakci či asociaci nebo podporovat národní, etnickou či náboženskou nenávist;

  4.16 negativně vykreslující personál projektu nebo správce hry;

  4.17 odkazující na zvyšování úrovně herního účtu a prodej nebo jakoukoli jinou komerční aktivitu související s účtem;

  4.18 jiným způsobem porušující smlouvu LSKU nebo místní právní předpisy,

  ať už přímo, nebo nepřímo, jsou zakázány (včetně odkazů na webové stránky obsahující výše uvedené). Pokud názvy nebo jména (hráče nebo klanu), avatary, podpisy, obrázky/videa, loga klanu ve fórech nebo ve hře porušují tato pravidla, může být účet změněn, sankcionován nebo pozastaven. Správci hry si dále vyhrazují právo nevhodná jména nebo názvy (hráčů nebo klanů), avatary, obrázky nebo loga klanů na fórech ne ve hře smazat, aktualizovat nebo upravit.

  5. Nevhodné chování ve hře / Zásady fair play

  Následující chování (a chování jemu podobné) je ve hře zakázáno:

  5.01. Úmyslné poškozování lodí patřících hráči ve stejném týmu (týmové poškození).

  5.02. Úmyslné ničení lodí patřících hráči ve stejném týmu (týmové zabití).

  5.03. Úmyslné blokování (blokování zepředu a zezadu) lodí patřících hráči ve stejném týmu.

  5.04. Úmyslné opírání (blokování na jedné straně, kdy se druhá strana lodi uživatele dotýká pevné nezničitelné překážky, bránící volnému pohybu) lodí patřících hráči ve stejném týmu.

  5.05. Úmyslné informování členů druhého týmu skrze bitevní nebo hlasový chat nebo skrze jakýkoli jiný komunikační nástroj o poloze lodí patřících hráčům ve stejném týmu.

  5.06. Úmyslné využívání fyzikálních zákonů k poškození spojenecké lodi. Patří sem například, ne však pouze, vytlačení spojenecké lodi do palby, vytlačení spojeneckých lodí na ostrov atd.

  5.07. Používání botů, clickerů, maker, funkcí pro záznam stisků kláves a tlačítek myši nebo jiných podobných způsobů umožňujících hru bez přímé účasti nebo jen s pasivní účastí hráče v bitvě.

  5.08. Opakovaná a nadměrně pasivní hra

  6. Vymáhání pravidel

  „Systém bránící zneužívání“ je systém, který sleduje uživatele, jejichž chování není v souladu s platnými pravidly a které nepříznivě ovlivňuje hru celého týmu.

  6.01 Pokud hráč poruší pravidla, vzdálí se v bitvě od počítače („AFK“) nebo zaútočí na spojence, systém nejprve uživatele vyzve, aby se zamyslel nad svým chováním a začal hrát férově, přičemž přezdívka uživatele zrůžoví. Varování obsahuje informaci o tom, za co byl uživatel potrestán.

  6.02. Pokud uživatel po prvním varování pokračuje v porušování pravidel fair play, systém v dalším kroku zakáže přístup ke všem typům bitev kromě kooperativních bitev, klanových bitev a výcvikové místnosti, přičemž přezdívka uživatele zoranžoví – ale pouze v přístavu. Aby uživatel získal opětovný přístup k bitvám proti ostatním hráčům a dalším typům bitev, musí se zúčastnit několika kooperativních bitev proti botům. Hráč v nich musí dodržovat pravidla hry a přispět ke zdárnému průběhu bitvy.

  6.03 Přístup ke klanovým bitvám není omezen ani se statusem provinilce z porušování pravidel. Trest za nesprávné chování v tomto herním režimu uděluje velitel klanu. Velitel může například zablokovat účast uživatele v klanových bitvách, ale nemůže přímo ovlivnit status uživatele v systému. Pokud se uživatel v klanových bitvách chová nesportovně, status provinilce z porušování pravidel mu bude odebrán pouze v kooperativních bitvách.

  6.04 Způsoby nesportovního chování (podmínky určení nesportovního chování se nemění, připomínáme hlavní kritéria každého z porušení):

  6.04.1 Neaktivita v bitvě: v případě křižníků, torpédoborců a bitevních lodí systém bere v potaz „ukazatele aktivity“ jako minimální uražená vzdálenost, účast na obsazení nebo obraně klíčových oblastí a poškození způsobené nepřátelským lodím pomocí děl, torpéd nebo taranů. V tomto případě je minimální uražená vzdálenost vypočtena způsobem, že pokud je stojící loď „tlačena“, není považována za aktivní. Pokud nechcete, aby vás systém považoval za uživatele porušujícího pravidla, musíte splnit aspoň jednu z podmínek. Letadlové lodě jsou považovány za neaktivní, pokud není splněna žádná z následujících podmínek: zničení nepřátelského letadla, poškození nepřátelských lodí a letectva jakýmkoliv způsobem (protiletadlová děla, sekundární děla, tarany) a ztráta vlastního letadla.

  6.04.2 Poškození způsobené spojencům / Zničení spojenecké lodě: Poškození se měří jako procento celkového počtu bodů výdrže spojenecké lodi. Pokud je poškození způsobeno více spojeneckým lodí, procentuální hodnoty se sčítají. Zásahy spojenců torpédy se počítají za všech okolností. Tak jako v případě zničení spojenecké lodi může poškození způsobené spoluhráčům v týmu vést k omezení přístupu k některým typům bitev. Rovněž nezapomínejte na zrcadlové poškození lodí uživatele porušujícího pravidla poté, co jeho přezdívka zrůžoví, a na snížení počtu kreditů a zkušeností v závislosti na výsledcích bitvy. Připomínáme, že „zrcadlové poškození“ je poškození vaší lodi v reakci na vámi způsobené poškození spojeneckých lodí.

  6.04.3 Opuštění bojiště

  Opuštění bojiště je definováno jako aktivita po méně než 75 % doby trvání bitvy (ať už na základě vlastního rozhodnutí hráče nebo technických potíží). Příklad: hráč se účastní bitvy po dobu 7,5 minuty, zachrání loď a opustí bitvu před jejím skončením. Pokud doba trvání bitvy přesáhne 10 minut, hráč dostane odpovídající varování nebo dokonce trest, pokud jsou s jeho účtem spojena další porušení.

  6.05 V souvislosti se zavedením automatizovaného systému proti zneužívání uvádíme přehled opatření, která mohou být proti uživateli porušujícímu pravidla podniknuta: zákaz hraní na 5–14 dnů.

  6.06 Automatizovaný systém proti zneužívání neslouží jako náhrada práce týmu podpory. Cílem systému je zjednodušení jeho práce. Nejobtížnější případy proto budou řešeny individuálně prostřednictvím týmu podpory.

  7. Správa klanu

  7.01. Správci hry nenesou odpovědnost za žádné správní kroky uvnitř klanu.
  Velitelům klanů doporučujeme, aby výběru členů klanu věnovali náležitou péči (zejména při přidělování klíčových rolí jako je např. zástupce velitele nebo pokladníci). Wargaming nezasahuje a nebude zasahovat do vnitřní politiky klanu. Pokud uživatel, kterému byl poskytnut přístup k dublonům, tyto dublony z klanu vyvede, nebo pokud hráč, kterému byla udělena pravomoc odebírat hráče, odebere všechny hráče z klanu, jedná se o normální klanové operace, které Wargaming nebude nijak vyšetřovat.

  8. Modifikace herního klienta („módy“)

  Použití módů ve hře World of Warships se řídí zásadami používání módů zveřejněných pod následujícími odkazy:

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  9. Oficiální jazyk

  9.01 Obecný chat. Upřednostňovaný jazyk pro herní chat v přístavu a lobby je kterýkoli z námi podporovaných jazyků (angličtina, španělština a portugalština). Hráči, kteří chtějí komunikovat ve svém rodném jazyce, tak mohou činit na kanálech vytvořených konkrétně pro jejich jazyk.

  9.02. Bitvy ve hře. Upřednostňovaným jazykem je angličtina, další jazyky jsou ale přijatelné. Buďte tolerantní k hráčům, kteří mají s angličtinou potíže.

  10. Důležité/Různé

  10.01. Opakovaná porušení kterékoli části těchto pravidel nebo smlouvy LSKU včetně výše uvedených oblastí budou mít za následek trvalé pozastavení účtu ve hře a/nebo na fórech.

  10.02. Tyto zásady nemají jazykové omezení. Vyjadřování, které spadá do působnosti těchto zásad, bude vždy předmětem výše uvedených postihů, ať už je vyjadřování nevhodné v angličtině nebo v kterémkoli jiném jazyce.

  10.03. Zpětnou vazbu nebo jakékoli obavy mohou hráči směrovat na podporu Wargaming (včetně odvolání proti pozastavení účtu na fóru nebo ve hře) prostřednictvím výše uvedených odkazů.

  PRAVIDLA KLANŮ

  Založením/připojením se a/nebo správou klanu hráči World of Warships rozumí, přijímají a souhlasí, že všechna pravidla, smlouvy, zásady a další dokumenty přijaté hráči při registraci (zakládání účtů) ve World of Warships (dále jen „Uživatelská smlouva“) se vztahují na založení, vstup, správu a další využití klanů ve výše uvedených hrách.

  VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE PRAVIDLA A OMEZENÍ NEJSOU PODROBNÁ A NEPOKRÝVAJÍ VŠECHNO MOŽNÉ URÁŽLIVÉ NEBO HANLIVÉ CHOVÁNÍ.

  1. Registrace klanu je nabízena na základě poplatku. Registrační poplatek bude z účtu hráče, zakládajícího klan, automaticky stržen v okamžiku registrace.

  2. Maximální počet členů nově založeného klanu je 30. Tento počet lze následně zvýšit s využitím způsobů dostupných ve hře.

  3. Název klanu sestává z celého názvu a značky (zkratky).

  4. Celý název klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_).

  5. Celý název klanu nesmí přesahovat 70 znaků.

  6. Značka klanu může obsahovat pouze velká písmena latinky, pomlčku, podtržítko a číslice.

  7. Značka musí být 2 až 5 znaků dlouhá.

  8. Jak celý název, tak i značka jsou v rámci World of Warships jedinečné a nerozlišuje se u nich velikost písma. V průběhu ověření názvu se nebere ohled na rozdíl mezi velkými a malými písmeny.

  9. Zakladatel klanu může do příslušného pole zadat popis klanu. Popis klanu může obsahovat malá a velká písmena latinky, azbuky a dalších národních abeced, mezery, číslice, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka popisu klanu je 500 znaků.

  10. Celé ani zkrácené názvy klanů, jejich značky a popisy nesmí:

  10.1. Být přímo či nepřímo spojovány s jakýmikoliv organizacemi, historickými či politickými představiteli, včetně těch, kteří byli odsouzeni za zločiny proti lidskosti, a kteří tím pádem vyvolávají negativní reakce značného počtu lidí, nebo s jakýmikoliv představiteli či názvy teroristických organizací, včetně těch, které fungují v současné době. Příklad porušení: nacistické atributy, zkratky nebo symboly jakéhokoliv druhu, např. „SS“, a také jména, příjmení a iniciály nacistických představitelů.

  10.2. Obsahovat odkazy na rasovou nebo nacionální nadřazenost, stejně jako podporovat diskriminaci v jakékoliv podobě.

  10.3. Naznačovat jakoukoliv urážku či oplzlost v jakémkoliv jazyce.

  10.4. Být spojené s pedofilií, nezpůsobilostí/postižením či důsledky obtěžování.

  10.5. Žádným způsobem napadat jakoukoliv etnickou či rasovou skupinu.

  10.6. Být přímo či nepřímo spojovány s pohlavním stykem či sexuálním násilím.

  10.7. Popisovat nižší biologické funkce a reflexy lidí či zvířat.

  10.8. Přímo či nepřímo propagovat nebo odkazovat na užívání alkoholu nebo drog.

  10.9. Zcela nebo částečně obsahovat prvky chráněné autorskými právy nebo registrované ochranné známky.

  10.10. Obsahovat informace, které mohou vést k chybnému vnímání klanu jakožto klanu společnosti Wargaming.

  10.11. Obsahovat vulgární zkratky, výrazy či fráze.

  10.12. Žádným způsobem porušovat podmínky Uživatelské smlouvy mezi hráči a společností Wargaming, a to včetně právních předpisů.

  10.13. Obsahovat odkazy na jiné internetové zdroje, vyjma odkazů na zdroje World of Warships.

  10.14. Obsahovat či naznačovat požadavek členských poplatků za vstup či členství v klanu.

  Jak celé názvy klanů a jejich značky, tak ani jejich motta a popisy nesmí porušovat výše uvedené body.

  Jakékoliv celé a zkrácené názvy klanů, a také značky a popisy klanů, které výše uvedená pravidla porušují, se musí změnit a musí být uvedeny do souladu s pravidly. V závislosti na závažnosti přestupku s pojmenováním může být klanu nabídnuto varování a může být požádán o změnu položky, která pravidla porušuje, nebo bude tato položka automaticky přejmenována společností Wargaming. V mimořádně zjevných a závažných situacích může mezi přijatá opatření patřit rozpuštění klanu a trvalé zablokování přístupu do hry pro účty jeho členů, a to zejména v případech stížností dotčených stran či držitelů práv. V takových případech se poplatek za vytvoření celých a zkrácených názvů (značek) a popisů klanů, jež pravidla porušují, nevrací.

  Společnost Wargaming není odpovědná za to, když si více klanů vytvoří podobné názvy či značky klanu. Proti takovým klanům nebudou podniknuta žádná administrativní opatření.

  Klan, jehož celý či zkrácený název bude považován za porušení pravidel, může být rozpuštěn bez náhrady registračního poplatku. Společnost Wargaming má právo, ale není povinna, dát klanu, který porušuje pravidla, až 24 hodin na nápravu prohřešku.

  11. Jakékoliv porušení těchto pravidel má automaticky za následek porušení Uživatelské smlouvy, či jiného podobného dokumentu, který upravuje používání příslušné hry a může být důvodem k sankcím vůči zakladateli klanu, nebo jiné osobě, která má oprávnění ke správě klanu.

  12. Náležitosti speciálních prohřešků specifických pro klany:

  12.1. Přímý prodej míst/slotů v klanech za účelem získání herních předmětů, úspěchů či jakéhokoliv jiného typu zisku je zakázáno. To se vztahuje na jakýkoliv typ vstupních či členských poplatků, které nejsou zřízeny v rámci mechaniky hry.

  12.2. Jakékoliv typy domluvených bitev, tj. zmanipulování zápasů, včetně záměrných proher (zahazování her) či nadměrně pasivní chování obou týmů najednou (vynucené remízy) je zakázáno.

  13. V případě, kdy několik hráčů z klanu opakovaně porušuje Pravidla klanů nebo Uživatelskou smlouvu, má společnost Wargaming právo k vynulování postupu klanu v žebříčku, k odstranění jakýchkoliv budov na klanové základně, k odstranění zdrojů klanu a k rozpuštění takového klanu bez jakékoliv náhrady pro klan či jednotlivé hráče. Členové klanu, který se dopustil porušení článku 12, mohou být zbaveni herních předmětů či úspěchů, kvůli nimž byla pravidla porušena, nebo jim může být omezen přístup k herním účtům a to i včetně trvalé blokace.

  14. Každý případ porušení těchto Pravidel klanů se posuzuje samostatně. Závažnost přestupku určuje společnost Wargaming.

  15. Stížnosti související s konflikty uvnitř klanu společnost Wargaming neřeší. Odpovědnost za řešení konfliktních situací spočívá na velitelích klanu, jejich zástupcích a oprávněných osobách, které jmenují. Přiřazením členů klanu na pozici důstojníka a další klanové pozice velitel klanu potvrzuje pravomoci příslušných osob. Na druhou stranu řadoví členové přijímají Pravidla klanů tím, že do něj vstoupí.