Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Pravidla Předplatného
 • Pravidla Předplatného

  Datum poslední aktualizace: 20. května 2023. Předchozí verze.

  TATO PRAVIDLA PŘEDPLATNÉHO ŘÍDÍ VZTAH MEZI VÁMI („UŽIVATEL“ NEBO „VY“) A SPOLEČNOSTÍ WARGAMING GROUP LIMITED, 105 AGION OMOLOGITON AVENUE, 1080 NIKÓSIE, KYPERSKÁ REPUBLIKA („WARGAMING“ NEBO „MY“) PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO. TATO PRAVIDLA JSOU SOUČÁSTÍ LICENČNÍ SMLOUVY KONCOVÉHO UŽIVATELE („LSKU“).

  V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV OTÁZEK OHLEDNĚ TĚCHTO PRAVIDEL NEBO PŘEDPLATNÉHO PROSÍM KONTAKTUJTE HRÁČSKOU PODPORU WARGAMING JEŠTĚ PŘED PŘIHLÁŠENÍM PŘEDPLATNÉHO.

  1. Definice pojmů

  1.1. „Předplatné“ znamená poskytování Placeného Obsahu a Služeb uživateli společností Wargaming v určitých Produktech společnosti Wargaming podle LSKU s automatickou fakturací prostřednictvím uživatelem zvoleného způsobu platby v předem stanovených časových intervalech.

  1.2. Veškeré pojmy psané s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Pravidlech, mají stejný význam jako v LSKU.

  2. Cena Předplatného a Další podmínky

  Placený Obsah a Služby, které si předplácíte, počáteční období Předplatného, časové intervaly, ve kterých bude účtována Vaše platba, cena Předplatného a další podrobnosti Předplatného musí být jasně specifikovány během procesu Předplatného a v rozhraní Prémiového obchodu nebo na jiné platformě, kde je Předplatné nabízeno.

  3. Proces objednávání a Uzavření smlouvy

  3.1. Předplatné si můžete objednat tak, že se přihlásíte ke svému Účtu a budete postupovat podle pokynů v Prémiovém obchodě nebo na jiných platformách, kde je Předplatné nabízeno. Když kliknete na tlačítko „ZAPLATIT NYNÍ“ (nebo podobně zřetelně označené tlačítko), učiníte společnosti Wargaming závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování Placeného Obsahu nebo Služeb. Až do okamžiku, kdy na takové tlačítko kliknete, můžete zadané údaje opravit. Naše potvrzení Smlouvy e-mailem představuje naše přijetí Vaší nabídky (okamžik uzavření Smlouvy). Smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které žijete, pokud to vyžadují platné zákony, nebo v anglickém jazyce. Smlouva je uložena ve společnosti Wargaming a informace o smlouvě jsou Vám kdykoli k dispozici prostřednictvím e-mailu, který Vám společnost Wargaming zašle po uzavření Smlouvy.

  3.2. Předplatné začíná uzavřením Smlouvy a platí po počáteční dobu uvedenou v Prémiovém obchodě nebo na jiných platformách, kde jsou Předplatné nabízena. Počáteční období se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou, pokud Předplatné není ukončeno v souladu s těmito Pravidly uživatelem nebo společností Wargaming před prodloužením. Po prodloužení bude Předplatné účtováno opakovaně předem po předem stanovenou dobu („Zúčtovací období“). Cena za Zúčtovací období („Cena Předplatného “) je splatná na začátku tohoto Zúčtovacího období. Opravňujete společnost Wargaming, aby Vám zaúčtovala Cenu Předplatného prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby přidruženého k vašemu Účtu Wargaming.

  3.3. POKUD UŽÍVÁTE NAŠE PRODUKTY NA EXTERNÍCH PLATFORMÁCH, MUSÍTE TAKÉ DODRŽOVAT VŠECHNY PODMÍNKY STANOVENÉ TĚMITO PLATFORMAMI TŘETÍCH STRAN. PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ V TĚCHTO PRODUKTECH PODLÉHAJÍ PRAVIDLŮM TĚCHTO PLATFOREM. SPOLEČNOST WARGAMING SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLIV POVAHY ZA KROKY TĚCHTO PLATFOREM.

  4. Změny cen

  4.1. Společnost Wargaming si vyhrazuje právo upravit Cenu Předplatného tak, aby odrážela faktory ovlivňující náklady Předplatného („Změna Ceny Předplatného“). Příkladem takových faktorů jsou výrobní a licenční náklady, náklady na technické zajištění a distribuci, podpůrné služby a další doplňkové služby, k nimž lze přistupovat a které lze využívat prostřednictvím nezávislých platforem, webových aplikací a sociálních sítí, jakož i náklady na prodej (např. fakturace a platby, marketing, vztahy s veřejností), obecné administrativní a jiné režijní náklady (např. nájemné, úroky a jiné finanční náklady, náklady na zaměstnance, poskytovatele služeb a služby, IT systémy, energii), jakož i vládou uložené poplatky, příspěvky, daně a cla.

  4.2. Společnost Wargaming Vás bude o změně Ceny Předplatného informovat alespoň 30 (třicet) kalendářních dnů předem. Takové oznámení bude zasláno na Vaši e-mailovou adresu propojenou s Vaším Účtem Wargaming nebo, pokud Vaše e-mailová adresa není k dispozici, prostřednictvím jiného dostupného a právně přijatelného komunikačního prostředku běžně používaného v podobných situacích (například pokud platforma třetí strany, na které je hra distribuována, neumožňuje shromažďování e-mailových adres uživatelů nebo umožňuje uživatelům nesdílet svou e-mailovou adresu se společností Wargaming). Oznámení musí obsahovat novou Cenu Předplatného a vysvětlení hlavních faktorů, které ke změně ceny přispívají, jakož i pokyny a možnosti ke snadnému ukončení Předplatného (např. odkaz na odhlášení).

  5. Právo na Ukončení Předplatného

  5.1. Předplatné můžete kdykoli ukončit s účinností od následujícího Zúčtovacího období. Vaše zákonné právo na mimořádné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.

  5.2. Své Předplatné můžete ukončit tak, že se přihlásíte ke svému Účtu a stisknete tlačítko „Odhlásit se“ (nebo podobné nápadně pojmenované tlačítko) na stejné webové stránce, kde jste si Předplatné zakoupili, nebo použijete jiný postup určený pro konkrétní Předplatné. Pokud to vyžadují platné zákony, společnost Wargaming poskytuje mechanismus pro ukončení Předplatného bez přihlášení k Účtu Wargaming.

  5.3. Společnost Wargaming může ukončit Předplatné uživatele kdykoli do 2 (dvou) kalendářních dnů před koncem počátečního období nebo aktuálního Zúčtovacího období s účinností od příštího Zúčtovacího období. Společnost Wargaming může ukončit Předplatné také z dobrého důvodu, zejména pokud uživatel nezaplatí Cenu Předplatného nebo pokud je mimořádné ukončení odůvodněné s přihlédnutím ke společnému zájmu (například pokud společnost Wargaming pozastaví Účet uživatele nebo ukončí přístup uživatele ke hře nebo hrám, ve kterých je Předplatné aktivní, v souladu s články 16.5.–16.9. LSKU).

  6. Neuhrazení platby

  Pokud Cena Předplatného není zaplacena vinou uživatele, může společnost Wargaming dočasně pozastavit Předplatné, dokud nebude platba provedena. Předplatné nevyprší, ale bude pozastaveno, s výjimkou případů, kdy společnost Wargaming ukončí Předplatné v souladu s částí 5.3 těchto Pravidel. Jakékoli další právní nároky a/nebo nároky společnosti Wargaming vyplývající z LSKU zůstávají nedotčeny.

  7. Pravidla v případě Pozastavení a Uzavření přístupu

  7.1. Pokud porušíte LSKU a společnost Wargaming pozastaví Váš přístup ke hře (hrám) nebo Váš Účet v souladu s oddílem 16.5 LSKU, běh Předplatného bude pokračovat a čas Předplatného, který vyprší během pozastavení, nebude vrácen.

  7.2. Pokud porušíte LSKU a společnost Wargaming trvale ukončí Váš přístup ke hře (hrám) nebo Účtu v souladu s částí 16.5 LSKU, společnost Wargaming ukončí Vaše Předplatné v dané hře (hrách) a nevyužitý čas Předplatného nebude vrácen.

  8. Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení

  Právo na odstoupení od Smlouvy

  Máte právo odstoupit od jakékoliv Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne uzavření Smlouvy. Abyste uplatnili právo na odstoupení, musíte nás informovat na

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikósie
  Kyperská republika
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/

  o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaný poštou nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář pro odstoupení nebo jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách https://eu.wargaming.net/support/cs/products/wot/article/10541/. Pokud tuto možnost využijete, zašleme Vám neprodleně potvrzení o přijetí takového odstoupení (např. e-mailem).

  Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení, je dostačující, když odešlete Vaše oznámení týkající se uplatnění práva na odstoupení před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení.

  Důsledky odstoupení

  Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás podle této Smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si jako způsob doručení nevybrali námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy. Úhradu provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  Jestliže jste zažádali, aby bylo započato s výkonem služeb podle Smlouvy již v průběhu lhůty pro odstoupení, musíte nám uhradit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, ve srovnání s plným pokrytím těchto služeb podle Smlouvy.

  Prosím vezměte na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, že platby uskutečněné Vámi prostřednictvím určitých způsobů platby budou vráceny prostřednictvím stejného způsobu platby. Souhlasíte, že vrácení těchto peněžních prostředků za takovéto platby může být pro usnadnění provedeno prostřednictvím jiných, běžných způsobů platby, např. převodem na Váš bankovní účet, pokud je vrácení peněžních prostředků těmito způsoby platby technicky nemožné. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

  9.1. Použije se právo Kyperské republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních norem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, požíváte rovněž ochrany podle kogentních ustanovení právních předpisů země Vašeho bydliště. Sjednává se nevýlučná příslušnost kyperských soudů. To znamená, že můžete podat žalobu na vymáhání svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito pravidly buď na Kypru, nebo v zemi svého bydliště, s následujícími výjimkami:

  a) Pokud máte bydliště v Německu, použije se německé právo. Je dohodnuta jurisdikce německých soudů. To znamená, že můžete podat žalobu k prosazení svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito pravidly v Německu.

  b) Pokud máte bydliště v Turecku, je dohodnuta jurisdikce soudů nebo tureckého spotřebitelského arbitrážního výboru.

  c) Pokud máte bydliště v Itálii, je dohodnuta jurisdikce italských soudů.

  9.2. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se vašeho předplatného, můžete se obrátit na naši Podporu hráčů a požádat o pomoc (bez ohledu na to máte právo vznést vůči společnosti Wargaming právní nároky za vady).V případě jakýchkoliv sporů týkajících se výkladu, plnění nebo platnosti těchto pravidel bude před jakýmikoliv právními kroky hledáno smírné řešení, pokud právní předpisy země Vašeho bydliště nevyžadují jinak.

  9.3. Pokud máte bydliště v EU, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, informujeme Vás tímto o možnosti obrátit se na Evropskou komisi prostřednictvím její platformy pro řešení sporů online (ODR) pro spotřebitele v EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Této platformy se však neúčastníme. Dále máte právo obrátit se v případě sporu s námi na základě právních předpisů o ochraně spotřebitele na orgány mimosoudního řešení sporů v zemi vašeho bydliště, např.: