Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks Blitz
 • Zasady funkcjonowania Klanu w World of Tanks Blitz

  Termin wejścia w życie: 1 czerwca 2019 r.

  Tworząc klany, przystępując do klanów, lub zarządzając klanami, użytkownicy Gry World of Tanks Blitz wyrażają zgodę na stosowanie niniejszych Zasad klanu oraz Umowy licencyjnej, Zasad Gry i innych zasad spółki Wargaming.

  Lista naruszeń określonych w niniejszych Zasad klanu nie jest wyczerpująca. Spółka Wargaming zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w przypadku naruszeń, które nie zostały wyraźnie określone w ramach niniejszych Zasad klanu, jeżeli wymagają tego zmiany w mechanice gry lub przepisy prawa, a także w przypadku, gdy użytkownik wymyśla nowe, nieuczciwe sposoby uzyskania przewagi lub korzyści w Grze.

  1. Rejestracja klanu jest oferowana za opłatą. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.

  2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 50 osób.

  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).

  4. Pełna nazwa może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, myślniki (-) i podkreślenia (_).

  5. Pełna nazwa klanu może zawierać od 2 do 25 znaków.

  6. Znacznik może zawierać tylko wielkie litery łacińskie, myślniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.

  7. Znacznik może zawierać 2-5 znaków.

  8. Zarówno pełna nazwa, jak i znacznik są unikalne, a wielkość ich liter nie ma znaczenia.

  9. Motto klanu można również dodać we właściwym polu po utworzeniu klanu. Można użyć małych i wielkich liter alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacji, cyfr, myślników (-) i podkreśleń (_). Maksymalna długość motta klanu wynosi 100 znaków. Aby kontynuować, należy wypełnić pole motta.

  10. Opis klanu można również dodać w odpowiednim polu po utworzeniu klanu. Można użyć małych i wielkich liter alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacji, cyfr, myślników (-) i podkreśleń (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 1000 znaków.

  11. Pełne i skrócone nazwy klanów, a także motta i opisy klanów nie mogą:

  11.1. być w sposób dorozumiany lub wyraźny powiązane z jakimikolwiek organizacjami, postaciami historycznymi lub politycznymi, w szczególności skazanymi przez międzynarodowy trybunał za zbrodnie przeciwko ludzkości, powszechnie wywołującymi w związku z tym negatywne reakcje, lub związane z jakimikolwiek postaciami lub nazwami organizacji terrorystycznych, w tym działającymi obecnie. Przykładem naruszenia jest użycie dowolnych nazistowskich atrybutów, skrótów lub symboli, np. „SS”, jak również inicjałów, imion lub nazwisk nazistów;

  11.2. zawierać odniesienia do wyższości rasowej lub narodowej, a także promować dyskryminacji w jakiejkolwiek formie,

  11.3. stanowić zniewagę lub wyrażenie nieprzyzwoite,

  11.4. być związane z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami przemocy,

  11.5. zawierać obscenicznych, niestosownych, wulgarnych, obraźliwych skrótów, wyrażeń lub zwrotów,

  11.6. obrażać określonej grupy etnicznej lub rasowej w jakikolwiek sposób,

  11.7. w sposób dorozumiany lub wyraźny kojarzyć się ze stosunkiem seksualnym lub przemocą,

  11.8. opisywać najbardziej podstawowych funkcji i odruchów biologicznych człowieka lub zwierzęcia,

  11.9. w sposób dorozumiany lub wyraźny promować alkohol lub narkotyki lub doń się odnosić,

  11.10. zawierać własności intelektualnej osób trzecich bez zgody właścicieli praw autorskich,

  11.11. zawierać informacji, które mogą doprowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu Administracji,

  11.12. zawierać łączy do innych zasobów internetowych, z wyjątkiem odniesień do zasobów Wargaming lub zasobów fanów, które zostały uznane przez spółkę Wargaming za przyjazne,

  11.13. w jakikolwiek sposób naruszać Zasad klanu, Umowy licencyjnej, Zasad Gry, bądź innych zasad spółki Wargaming lub przepisów prawa.

  Pełne nazwy klanów i znaczniki, a także motta i opisy klanów pośrednio związane z tymi, które są zakazane, również nie są dozwolone.

  Wszelkie pełne nazwy klanów lub znaczniki, a także motta oraz opisy klanów naruszające te zasady, muszą zostać zmienione i dostosowane do zasad; w przeciwnym razie klan może zostać rozwiązany, szczególnie w przypadku skarg złożonych przez zainteresowane strony lub posiadaczy praw autorskich. W szczególnie oczywistych i poważnych sytuacjach klan może zostać rozwiązany, a dostęp do Gry dla kont jego członków może być trwale zablokowany jako środek ograniczający. Wargaming określi, jak poważne jest naruszenie. W takich przypadkach wewnętrzne środki przeznaczone na nadanie pełnych lub skróconych nazw klanów (znaczników) bądź mott lub opisów naruszających Regulamin nie będą podlegały zwrotowi.

  Spółka Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie podobnych do siebie znaczników klanów i nazw klanów. Nie zostaną podjęte żadne działania administracyjne wobec takich klanów.

  12. Wargaming ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o naruszeniu Zasad Klanu i powadze naruszenia w każdym konkretnym przypadku. Spółka Wargaming ma prawo, jednak nie jest zobowiązana przyznać klanowi naruszającemu Regulamin czas wynoszący maks. 24 godziny na skorygowania naruszenia.

  13. Wargaming nie będzie rozpatrywać skarg związanych z konfliktami między klanami. Dowódcy klanów, ich zastępcy i wyznaczeni przedstawiciele są odpowiedzialni za rozwiązywanie konfliktów. Dowódca klanu potwierdza, że członkowie klanu mają odpowiednie uprawnienia poprzez mianowanie ich na stanowisko oficera bądź na inne stanowiska klanowe. Dołączając do klanu, regularni członkowie akceptują wewnętrzne zasady klanu.

  14. Jakiekolwiek naruszenie Zasad Klanu automatycznie wiąże się z naruszeniem Umowy Licencyjnej i innych zasad Wargaming oraz stanowi podstawę do nałożenia sankcji na twórcę klanu, dowódcę lub inną osobę posiadającą uprawnienia do zarządzania klanem.

  15. W przypadku, gdy kilku graczy klanu wielokrotnie dopuści się naruszenia Zasad Klanu, Zasad Gry lub Umowy licencyjnej, spółka Wargaming będzie mieć prawo do rozwiązania takiego klanu bez jakiegokolwiek odszkodowania dla klanu i poszczególnych graczy.

  =====================================

  Zasady funkcjonowania Klanu

  Termin wygaśnięcia: 31 maja 2019 r

  Poniżej znajdują się zasady tworzenia, dołączania i zarządzania klanem w World of Tanks Blitz. Zasady funkcjonowania klanu są częścią Zasad Gry.

  Zwróć uwagę na to, że zasady i obostrzenia nie są wyczerpujące i nie pokrywają wszystkich możliwych obraźliwych lub znieważających zachowań.

  1. Za rejestrację klanu wymagane jest uiszczenie podstawowej opłaty. Opłata rejestracyjna zostanie automatycznie pobrana z konta gracza tworzącego klan w momencie rejestracji.
  2. Liczba członków klanu nie może przekraczać 50 osób.
  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i tagu (skrót).
  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_).
  5. Pełna nazwa klanu musi zawierać od 2 do 25 znaków.
  6. Tag może zawierać jedynie wielkie litery alfabetu łacińskiego, łączniki (-), podkreślenia (_) i cyfry.
  7. Tag musi mieć od 2 do 5 znaków.
  8. Zarówno pełna nazwa, jak i tag są unikatowe. Podczas weryfikacji nazwy, pomyłka nie jest brana pod uwagę.
  9. Twórca klanu może wpisać motto klanu w odpowiednim polu. Motto klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość klanowego motto to 100 znaków. Sekcja motta musi być wypełniona, by kontynuować.
  10. Twórca klanu może wpisać opis klanu w odpowiednim polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślenia (_). Maksymalna długość opisu klanu to 1000 znaków.
  11. Pełna i skrócona nazwa klanu i motta klanu nie mogą:
   • Być związane jawnie bądź ukrycie z jakąkolwiek organizacją, postacią historyczną czy polityczną, włączając osoby uwikłane w zbrodnie przeciwko ludzkości, powodujące negatywne reakcje znacznej liczby osób lub członków i nazw organizacji terrorystycznych, włączając w to aktualnie istniejące. Przykład naruszenia: nazistowskie atrybuty, skróty lub symbole wszelkiego rodzaju, np. „SS”, tak jak również imiona, nazwiska lub inicjały przedstawicieli nazistów,
   • nawiązywać do wyższości rasowej lub narodowościowej, tak jak i promować dyskryminację w jakikolwiek sposób,
   • zawierać jakichkolwiek obelg lub nieprzyzwoitości,
   • nawiązywać do pedofilii, niepełnosprawności lub konsekwencji nękania,
   • obrażać w jakikolwiek sposób pewną grupę etniczną lub rasową,
   • być powiązane w sposób jawny bądź ukryty ze współżyciem seksualnym lub przemocą,
   • promować w sposób jawny bądź ukryty spożycie alkoholu lub zażywanie narkotyków,
   • zawierać (w całości lub części) elementy znaku towarowego chronionego prawami autorskimi,
   • zawierać informacje, które mogą prowadzić do mylnego postrzegania klanu jako klan Administracji,
   • zawierać nieprzyzwoite akronimy, wyrażenia oraz frazy,
   • w jakikolwiek sposób łamać warunki Umowy Licencyjnej pomiędzy Graczami a Administracją projektu, w tym łamać ustawodawstwo, pod którego jurysdykcją jest Projekt,
   • zawierać odnośniki do innych zasobów Internetu, z wyjątkiem odnoszących się do zasobów Projektu lub innych zasobów, które są uważane za odpowiednie przez Administrację. Zarówno pełna nazwa, tag, tak jak motta i opisy klanu nie mogą łamać powyższych punktów.
    • Administracja Projektu monitoruje stosowanie się graczy do zasad i zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy dyscyplinarnej. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa łamie zasady może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Administracja ma prawo, lecz nie jest zobligowana do dania klanowi łamiącego zasady 24 godzin na wyeliminowanie wykroczenia.
    • Jakiekolwiek złamanie tych Zasad automatycznie pociąga za sobą złamanie zasad Umowy Użytkownika lub innego, podobnego dokumentu zarządzającego funkcjonowaniem odpowiedniej gry i daje podstawy do wyciągania konsekwencji od twórcy klanu lub innej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie klanem.