Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Regulamin gry oraz klanów World of Warships
 • Regulamin gry oraz klanów World of Warships

  1. Postanowienia ogólne

  1.01. Każdy gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie w Grze, w tym postępowanie w ramach czatów publicznych oraz czatów gry. Gracze są odpowiedzialni za ochronę swoich Kont przed dostępem stron trzecich; zdecydowanie zachęca się ich również do wyboru trudnego do odgadnięcia hasła oraz niekorzystania z tego samego hasła w ramach innych stron internetowych, gdyż hasło mogło by zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. Użytkownikom odradza się korzystanie z jednego konta wspólnie z innymi użytkownikami. Udostępnianie konta bądź jego sprzedaż stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz umowy EULA. Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane w związku ze sprzedażą lub udostępnieniem Konta. W przypadku utraty lub zhakowania Konta, należy natychmiast poinformować dział Wsparcia gracza Wargaming za pośrednictwem stron internetowych:

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  1.02. Wargaming według własnego rozsądnego uznania decyduje, czy doszło do naruszenia i zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego incydentu. Surowość zastosowanych środków może się różnić w zależności od natury i okoliczności naruszenia.

  2. Zakazane sposoby eksploatacji oraz ograniczenia i warunki eksploatacji

  Zobowiązujesz się nie podejmować żadnego z następujących działań w czasie korzystania z Gry, czatów Gry oraz wszelkich innych kanałów komunikacji zapewnionych przez Wargaming:

  2.01 Udostępniać, w tym umożliwiać udostępnianie, wszelkich treści, które są nielegalne, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, mają na celu nękanie, stanowią czyn deliktowy, zniesławienie, są wulgarne, sprośne, oszczercze, naruszające prawo do prywatności bądź prawo do wizerunku, treści nienawistne oraz niewłaściwe ze względów rasowych, etnicznych bądź z innych powodów,

  2.02 Podawać się za osoby oraz podmioty związane z Wargaming bądź naśladować usługi związane z Wargaming, w tym między innymi strony internetowe, pracowników, przedstawicieli oraz agentów (bądź strony internetowe, pracowników, przedstawicieli bądź agentów jednostek zależnych, licencjodawców lub licencjobiorców Wargaming), liderów forów, przewodników, gospodarzy bądź niezgodnie z prawdą deklarować lub w inny sposób niezgodnie z prawdą określać swoje powiązanie z daną osobą lub podmiotem,

  2.03 Zamieszczać, udostępniać bądź umożliwiać udostępnianie treści użytkowników, nie mając do tego prawa z uwagi na obowiązujące przepisy bądź stosunek umowny lub powierniczy (np. umowę o zachowaniu poufności),

  2.04 Udostępniać lub umożliwiać udostępnianie jakichkolwiek treści użytkownika zawierających wirusy, uszkodzone dane, konie trojańskie, boty, rejestratory klawiatury, robaki, bomby czasowe, agentów czyszczących bądź inne programy komputerowe, których celem jest uszkodzenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie, wydobycie lub przywłaszczenie systemu, danych bądź informacji osobowych,

  2.05 Usuwać oznaczenie autora, informacje prawne bądź oznaczenia dotyczące własności, bądź etykietę świadczącą o tym, że daną treść wczytano na lub poprzez kanały komunikacyjne Wargaming,

  2.06 Korzystać z kanałów komunikacyjnych Wargaming w sposób mający niekorzystny wpływ na dostępność zasobów Wargaming dla innych użytkowników (np. nadmierny krzyk (korzystanie wyłącznie z wielkich liter), floodowanie (postowanie powtarzającego się tekstu) bądź zamieszczanie postów ze zbyt dużymi obrazami),

  2.07 Udostępniać lub umożliwiać udostępnianie wszelkich niezamawianych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianych wiadomości, spamu, „łańcuszków”, „piramid” oraz wszelkich innych podobnych wiadomości,

  2.08 Umyślnie bądź nieumyślnie naruszać jakiekolwiek obowiązujące miejscowe, stanowe, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa, regulacje lub przepisy,

  2.09 Postować, udostępniać lub umożliwiać udostępnianie jakichkolwiek treści użytkownika, które naruszają patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie bądź jakiekolwiek inne prawa własności dowolnej strony,

  2.10 Udostępniać treści użytkownika w ramach kanałów komunikacyjnych Wargaming, w ramach których ujawniono informacje osobowe Użytkownika bądź innej osoby,

  2.11 Przesyłać lub umożliwiać przesyłanie jakichkolwiek treści na adres e-mail, adres komunikatora bądź jakikolwiek inny adres, który nie należy do Użytkownika bądź adres, jeżeli Użytkownik nie otrzymał wyraźnego prawa do korzystania z tego adresu,

  2.12 Cheatować bądź hackować. Nie akceptujemy jakichkolwiek form cheatowania bądź hackowania wykrytych na podstawie naszej analizy wyników gracza. Informacje dotyczące osoby dopuszczającej się hackowania, w tym jej adres IP, zostaną odnotowane na przyszłość oraz do celów związanych ze zbadaniem danej sprawy. W związku z korzystaniem z Gry oraz powiązanych stron internetowych i usług, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Wargaming o wszelkich znanych mu rozwiązaniach hackerskich, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na Grę oraz powiązane strony internetowe oraz usługi, gdyż mogą zostać wykorzystane do dalszego zbadania sprawy,

  2.13 Udostępniać jakiekolwiek niezamawiane reklamy, materiały promocyjne, niechciane wiadomości, spam, „łańcuszki” oraz jakiekolwiek inne podobne wiadomości. Reklamy obejmują, między innymi, wielokrotne postowanie linków do stron internetowych za pomocą wszelkich metod komunikacji dostępnych w grze. Linki do stron, obrazów i/lub filmów również mogą zostać uznane za reklamę, zatem takie działania są zakazane;

  2.14 Zniesławić bądź wprowadzić w błąd zespół Wargaming. Zespół Wargaming ma obowiązek zachować jak największą obiektywność i bezstronność. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą zespołu Wargaming, gracz powinien zgłosić sprawę Zespołowi wsparcia World of Warships, korzystając z powyższych linków, aby umożliwić zbadanie sprawy. Otwarte znieważanie zespołu Wargaming, zatajanie informacji, wprowadzanie managerów ds. społeczności w błąd, jak również sprzeciwianie się ich wypowiedziom, działaniom oraz decyzjom, może skutkować różnymi karami zależnymi od danej sytuacji. Przed nałożeniem kary, wykroczenia w tej kategorii poddawane są dogłębnej analizie.

  2.15 Wprowadzać zmiany w plikach, jeżeli Wargaming nie udzieliło użytkownikom prawa do ich modyfikacji. Korzystanie z materiałów, które są przedmiotem praw osób bądź podmiotów bez wyraźnego pozwolenia ze strony właścicieli tych praw jest zakazane i będzie wiązać się z rozwiązaniem Konta oraz możliwą odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

  2.16 Wykorzystywać błędy w budowie gry, nieudokumentowane funkcje i/lub bugi w celu uzyskania dostępu, który nie byłby inaczej możliwy bądź w celu uzyskania przewagi nad innymi,

  2.17 Dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować bądź demontować całą Grę lub jej części oraz powiązane strony internetowe bądź usługi.

  2.18 Tworzyć bądź korzystać z kilku kont w celu wykorzystania mechanizmów gry lub zyskania nieuczciwej przewagi, aby uniknąć sankcji lub w celu wielokrotnego bądź nadmiernego naruszania zasad.

  2.19 Realizować lub dążyć do realizacji sprzedaży bądź zakupu Kont Gry lub waluty, modyfikacji produktów bądź powiązanych produktów, a także wykorzystania związanej z Grą grafiki bez uzyskania naszej zgody, jest zabronione bez względu na to, czy środkiem rozliczeniowym są rzeczywiste pieniądze czy też waluta/przedmioty innej gry. W przypadku wykrycia takich działań, konto gracza zostanie na stałe zablokowane. Gracze oświadczający zamiar realizacji takiego czynu będą traktowani w ten sam sposób jak ci, którzy dopuścili się takich działań.

  3. Zakazy, ograniczenia oraz warunki korzystania z wszelkich czatów oraz kanałów komunikacyjnych Gry.

  Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnego z następujących działań w czasie korzystania z czatów oraz kanałów komunikacji Gry oraz wszelkich innych gier Wargaming.

  3.01. Nadmierne przeklinanie oraz niestosowny język nie są mile widziane. Sugeruje się włączenie filtra cenzurującego. Filtr cenzurujący nie powinien stanowić wymówki dla łamania istniejących zasad Gry oraz czatu – nadmierne przeklinanie nadal będzie karane.

  3.02. Zabronione jest wprowadzanie tekstu w sposób mający na celu ominięcie filtra.

  3.03. Zniewagi, osobiste ataki, znęcanie się lub dręczenie nie będą w żadnym stopniu tolerowane.

  3.04. Obraźliwe komentarze dotyczące rasy, narodowości, religii, kultury, płci, orientacji seksualnej są zakazane.

  3.05. Aluzje dotyczące wyższości rasowej bądź narodowej, jak również dyskryminującej propagandy są całkowicie zakazane.

  3.06. Spamowanie bądź zamieszczanie postów nie mających sensu jest zakazane zarówno na czatach Gry, jak i czatach bitew. Powyższe dotyczy również nadmiernego korzystania z samych wielkich liter, a także nadmiernego postowania na temat wyników walk.

  3.07. Wszelkie formy błagania/namawiania na czatach oraz w kanałach gry są zakazane. Błaganie/namawianie obejmuje, między innymi, proszenie użytkowników o przelanie rzeczywistych środków pieniężnych do wirtualnego portfela, proszenie o dodatkowe kredyty oraz proszenie o przelanie waluty gry.

  3.08. Zamieszczanie na czacie oraz w kanałach komunikacyjnych Gry jakichkolwiek ogłoszeń dotyczących sprzedaży, wymiany lub innych możliwości przekazania konta użytkownika innemu użytkownikowi stanowi naruszenie umowy EULA i jest zakazane.

  3.09. Udostępnianie informacji osobowych użytkownika bez jego zgody jest zakazane.

  3.10. Szkalowanie użytkowników oraz zamieszczanie postów zawierających fałszywe informacje na temat użytkowników w ramach czatów i kanałów komunikacji Gry jest zakazane.

  3.11. Usiłowanie wyłudzenia informacji od innych użytkowników, w tym informacji koniecznych do korzystania z ich Kont jest zakazane.

  3.12. Omawianie czynności niezgodnych z prawem bądź zamieszczanie linków dotyczących takich czynności, w tym m.in. związanych z narkotykami, jest zakazane. Powyższe dotyczy, między innymi, zamieszczania linków bądź omawiania stron internetowych poświęconych treściom wulgarnym, rasistowskim, obraźliwym, nielegalnym oraz wszelkim innym treściom zakazanym w umowie EULA, a także zamieszczania linków do zasobów zawierających tego rodzaju ogłoszenia/reklamy bądź treści.

  3.13. Dyskutowanie na temat niewydanych treści, rozwiązań umożliwiających cheatowanie bądź hackowanie, koni trojańskich bądź złośliwego oprogramowania, a także zamieszczanie związanych z nimi linków, jest zakazane. W przypadku podejrzeń o istnienie rozwiązań umożliwiających cheatowanie bądź hackowanie oraz jakichkolwiek innych problemów bądź obaw związanych z tymi kwestiami, prosimy o przekazanie Działowi wsparcia Wargaming stosowanych informacji, korzystając z powyższych linków.

  3.14. Omawianie, ogłaszanie sprzedaży dublonów, kredytów, kodów promocyjnych, usług levelingu oraz kont gry, a także zamieszczanie związanych z tym linków, jest zakazane.

  3.15. Zakazane jest grożenie zniszczeniem sprzymierzonych łodzi oraz wyjawieniem wrogowi pozycji sprzymierzeńców, bez względu na to, czy groźba faktycznie została zrealizowana.

  3.16. Zakazane jest grożenie poszczególnym użytkownikom, mistrzom gry oraz administratorom Gry śmiercią bądź przemocą w realu.

  3.17. Przesyłanie wiadomości reklamowych/ogłoszeń w jakiejkolwiek formie, w ramach czatów ogólnych oraz czatów walk, jest zakazane. Zezwala się jednak na przesyłanie ogłoszeń dotyczących formowania dywizji, rekrutowania do zespołów oraz klanów z uwzględnieniem następujących ograniczeń: ogłoszenie może obejmować nie więcej niż trzy (3) wiersze standardowego okna czatu i może być zamieszczane nie częściej, niż co 15 minut w przypadku czatu ogólnego oraz jednokrotnie w czasie jednej walki.

  3.18. Dozwolone jest wspominanie i omawianie innych gier, jednak powinno się skończyć w momencie, gdy dyskusja zamieni się w bezpośrednią promocję innej gry.

  3.19. Dyskusje na temat kwestii społecznych, religijnych, politycznych, niezgodnych z prawem bądź innych kontrowersyjnych kwestii, które mogą urazić jedną ze stron, są zakazane. Powyższe dotyczy między innymi tematów mogących być powodem olbrzymich sporów lub negatywnego przedstawiania postaci religijnych i politycznych.

  3.20. Omawianie decyzji lub sankcji podjętych przez mistrzów lub administratorów Gry w ramach czatów i kanałów komunikacji Gry jest zakazane.

  3.21. Wszelkie prowokacje wobec innych graczy, mające na celu naruszenie niniejszego Regulaminu, umowy EULA bądź innych polityk Wargaming, są zakazane.

  3.22. Wszelkie stwierdzenia oraz inne działania, które naruszają obowiązujące przepisy i regulacje, są zabronione i będą stanowczo ścigane.

  3.23. Wszelkie próby tworzenia nicków, grup bądź zorganizowanych społeczności graczy w jakikolwiek sposób powiązanych z organizacjami naruszającymi obowiązujące prawo lub przepisy są zakazane. Powyższe obejmuje, między innymi, pośrednie lub bezpośrednie nawiązania do nazistowskich symboli, skrótów oraz znanych liderów.

  3.24. Wykorzystanie materiałów bądź informacji podlegających prawu autorskiemu, zawierających znaki towarowe, podlegających patentom, materiałów bądź informacji poufnych lub zastrzeżonych, a także naruszanie wszelkich praw osób trzecich, w tym prawa do prywatności oraz prawa do wizerunku, jest zakazane.

  4. Nazwy (Gracze oraz Klany), awatary, obrazy/filmy, podpisy, a także logotypy klanów

  Niektóre treści wykorzystane w ramach nazw, awatarów, obrazów/filmów, podpisów, logotypów klanów nie mogą być wykorzystywane na forach World of Warships oraz w grze World of Warships ze względu na ich skrajnie obraźliwy, irytujący oraz niestosowny charakter. Poniżej znajduje się jedynie zwięzłe zestawienie, które pozwala zrozumieć jakie nazwy, obrazy, podpisy, awatary oraz logotypy klanów nie są akceptowane w środowisku World of Warships:

  Nazwy, awatary, obrazy/filmy, podpisy oraz logotypy klanów, które

  4.01 są sprośne, w tym również w skróconej wersji.

  4.02 obejmują treści obraźliwe, stanowiące osobisty atak lub groźbę.

  4.03 zawierają słowa, których nie da się wydrukować bądź skróty, lub słowa, które są nieatrakcyjne i/lub są nieczytelne.

  4.04 zawierają, częściowo lub całościowo, elementy podlegające prawom autorskim bądź elementy znaków towarowych.

  4.05 zawierają (w jakiejkolwiek formie) rasistowskie lub nacjonalistyczne aluzje, które mogą być obraźliwe dla pewnych grup narodowych, etnicznych, religijnych lub rasowych.

  4.06 zawierają jakiekolwiek aluzje dotyczące wyższości rasowej bądź narodowej, jak również dyskryminującej propagandy.

  4.07 zawierają obraźliwe słowa lub komentarze dotyczące rasy, narodowości, religii, kultury, zdrowia psychicznego, płci bądź orientacji seksualnej.

  4.08 kojarzą się z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym bądź w obraźliwy sposób odnoszą się do ludzkiego ciała lub funkcji życiowych.

  4.09 przedstawiają nagość, obejmują materiały o treści seksualnej lub treści, które są niestosowne z innych powodów.

  4.10 epatują okrucieństwem lub przemocą bądź są obsceniczne/wulgarne.

  4.11 nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji, ich stosowania bądź jakichkolwiek innych nielegalnych czynności.

  4.12 zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały prawa lub przepisy(na przykład zakazane są różne wariacje nazistowskich symboli, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub podobne stylizacje [takie jak 55], jak również tożsamość, imiona i nazwiska przywódców nazistowskich).

  4.13 zawierają odniesienia do głównych współczesnych religii, które mogą zostać odebrane w sposób obraźliwy, np. nazwy takie jak Bóg, Jezus, Allah itd.

  4.14 mają związek z negatywnie odbieranymi postaciami historycznymi oraz politycznymi, w tym przede wszystkim postaciami osądzonymi przez międzynarodowe trybunały za zbrodnie przeciwko ludzkości, postaciami, które większości ludziom kojarzą się z cierpieniem i wywołują u nich obrzydzenie, jak również członkami obecnie istniejących organizacji terrorystycznych.

  4.15 odnoszą się do tematów społecznych, religijnych, politycznych, nielegalnych lub w inny sposób kontrowersyjnych mogących wywoływać powodować obrazę, w tym tematów mogących być powodem olbrzymich sporów, które wywołują silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promują nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym.

  4.16 negatywnie przedstawiają zespół projektowy lub administratorów.

  4.17 dotyczą levelowania bądź sprzedaży konta bądź jakichkolwiek innych działań handlowych.

  4.18 w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia umowy EULA lub przepisy miejscowego prawa

  są pośrednio bądź bezpośrednio zakazane (dotyczy to również linków do stron internetowych zawierających powyższe elementy). W przypadku naruszenia przez stosowane na forach lub w Grze nazwy (gracza lub klanu), awatary, podpisy, obrazy/filmy bądź logotypy klanów postanowień niniejszego Regulaminu, Konto może zostać zmodyfikowane, objęte sankcjami lub zawieszone. Ponadto administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia, aktualizacji lub wprowadzania zmian wszelkich niestosownych nazw (graczy lub klanów), awatarów, obrazów, a także logotypów klanów stosowanych w obrębie forów oraz w Grze.

  5. Niewłaściwe zachowania w grze / zasady fair play

  Poniższe działania (oraz wszelkie podobne działania) w obrębie gry są zakazane:

  5.01. Umyślne uszkadzanie okrętów należących do gracza tego samego zespołu (uszkodzenia zespołowe).

  5.02. Umyślne niszczenie okrętów należących do graczy tego samego zespołu (zniszczenie okrętu sprzymierzonego).

  5.03. Umyślne blokowanie (blokowanie od przodu oraz tyłu) okrętów należących do graczy tego samego zespołu.

  5.04. Umyślne przypieranie (blokowanie z jednej strony w taki sposób, by druga strona okrętu użytkownika stykała się z niezniszczalną przeszkodą, co uniemożliwia swobodny ruch okrętu) okrętów należących do graczy tego samego zespołu.

  5.05. Umyślne informowanie uczestników przeciwnego zespołu poprzez czat bitwy bądź funkcję komunikacji głosowej, bądź za pomocą innego narzędzia komunikacyjnego na temat lokalizacji okrętów należących do graczy tego samego zespołu.

  5.06. Umyślne wykorzystanie zasad fizyki w celu zniszczenia sprzymierzonego okrętu. Powyższe obejmuje, między innymi, zepchnięcie sprzymierzonego okrętu w linię ognia, zepchnięcie sprzymierzonego okrętu na wyspę itd.

  5.07. Korzystanie z botów, programów automatyzujących klikanie, makr, rejestratorów klawiatury oraz myszy, a także wszelkich podobnych rozwiązań pozwalających na grę bez faktycznego udziału bądź przy biernym udziale gracza w bitwie.

  5.08. Powtarzająca się bądź nadmierna bierność w bitwie

  6. Egzekwowanie niniejszych zasad

  Stosowany jest specjalny system zapobiegający łamaniu zasad. Śledzi on Użytkowników, których zachowania są niezgodne z obecnie obowiązującymi zasadami i mają niekorzystny wpływ na grę całego zespołu.

  6.01 Gdy Użytkownik narusza zasady, jest z dala od klawiatury podczas bitwy lub atakuje sprzymierzonych użytkowników, system najpierw ostrzega go, zachęcając do przemyślenia swojego zachowania i uczciwej gry, podświetlając jego nazwę na różowo. Ostrzeżenie zawiera informację o przyczynie ukarania danego Użytkownika.

  6.02. Jeżeli po pierwszym ostrzeżeniu, Użytkownik w dalszym ciągu narusza zasady fair play, system zakaże mu uczestnictwa we wszystkich bitwach, za wyjątkiem bitew kooperacyjnych i klanowych, a także dostępu do pokoju treningowego. Nazwa użytkownika będzie podświetlona na pomarańczowo (jedynie w porcie). Aby powrócić do bitew przeciwko innym graczom oraz uzyskać dostęp do innych typów bitew, Użytkownik powinien wziąć udział w kilku bitwach kooperacyjnych przeciwko botom. Użytkownik musi w dalszym ciągu przestrzegać zasad Gry i brać czynny udział w walce.

  6.03 Dostępu do bitew klanowych nie zakazuje się nawet w przypadku przyznania statusu użytkownika naruszającego zasady. Kara za niewłaściwe postępowanie w tym trybie bitwy jest wymierzana przez lidera klanu. Dla przykładu, lider może zakazać Użytkownikowi udziału w bitwach klanowych, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na status Użytkownika w systemie. Jeżeli Użytkownik wykaże się niesportowym podejściem w bitwach klanowych, będzie mógł pozbyć się statusu użytkownika naruszającego zasady jedynie w ramach bitew kooperacyjnych.

  6.04 Przykłady niesportowego podejścia (warunki ustalenia niesportowego podejścia są niezmienne, zatem przypominamy o najważniejszych kryteriach każdego naruszenia):

  6.04.1 Brak aktywności podczas bitwy: w przypadku krążowników, niszczycieli oraz pancerników, system bierze pod uwagę „wskaźniki aktywności” takie jak minimalna przebyta odległość, udział w zdobyciu i obronie kluczowych obszarów, a także uszkodzenia wyrządzone okrętom przeciwnika za pomocą głównych dział, torped bądź za pomocą taranowania. W tym przypadku minimalna przebyta odległość obliczana jest w taki sposób, że stojący statek, który został „pchnięty” nie zostanie uznany za aktywny. Jeżeli nie chcesz, aby system uznał Cię za użytkownika naruszającego zasady, konieczne jest spełnienie co najmniej jednego warunku. Lotniskowce uznaje się za nieaktywne w przypadku niespełnienia żadnego z poniższych warunków: zniszczenie wrogiego samolotu, uszkodzenie wrogiego okrętu oraz samolotu w dowolny sposób (działa przeciwlotnicze, uzbrojenie dodatkowe, taranowanie) oraz utrata własnego samolotu.

  6.04.2 Szkody wyrządzone sprzymierzeńcom/zniszczenie sprzymierzonego okrętu: Szkody mierzy się jako odsetek wszystkich punktów wytrzymałości sprzymierzonego okrętu. W przypadku uszkodzenia kilku sprzymierzonych okrętów, nastąpi podsumowanie wartości procentowych. Trafienie w sprzymierzony okręt torpedą uwzględnia się w sposób bezwzględny. Podobnie jak w przypadku zniszczenia sprzymierzonego statku, szkody wyrządzone członkom własnego zespołu mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do niektórych rodzajów bitew. Ponadto Użytkownik powinien mieć również na względzie szkody odwetowe, jakich doznają użytkownicy łamiący zasady po tym, gdy ich nazwa zostaje podświetlona na różowo, kary dotyczące kredytów oraz doświadczenie, które zależy od ich wyników w bitwach. Przypominamy, iż szkody odwetowe są szkodami, jakich może doznać Twój okręt w reakcji na niszczenie sprzymierzonych okrętów.

  6.04.3 Ucieczka z pola walki

  Ucieczkę z pola walki definiuje się jako aktywność przez mniej, niż 75% czasu trwania bitwy (na skutek Twojej decyzji bądź błędu technicznego). Przykład: gracz bierze udział w bitwie przez 7,5 minuty, ocala swój statek i opuszcza bitwę przed jej zakończeniem. Jeżeli czas trwania bitwy wynosi więcej niż 10 minut, gracz otrzyma odpowiednie ostrzeżenie lub, w przypadku, gdy dopuścił się również innych naruszeń, karę.

  6.05 W związku z wprowadzeniem automatycznego systemu zapobiegającego naruszeniom Regulaminu, przedstawiamy środki, jakie mogą zostać zastosowane przeciwko użytkownikom naruszającym zasady: 5-14-dniowy zakaz gry.

  6.06 Celem automatycznego systemu zapobiegającego naruszeniom Regulaminu nie jest zastąpienie Zespołu wsparcia. System ma na celu ułatwienie pracy tego zespołu. Najtrudniejsze przypadki rozpatrywane będą indywidualnie przez Zespół wsparcia.

  7. Zarządzanie klanem

  7.01. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania realizowane wewnątrz klanów polegające na zarządzaniu klanem.
  Należy uszanować decyzje liderów klanu w zakresie wybierania członków klanu (w szczególności podczas przypisywania członkom klanu istotnych ról, takich jak podkomendant czy skarbnik). Wargaming nie ingeruje w wewnętrzną politykę klanową. Działania takie jak wypłata dublonów z klanu przez Użytkownika, który wcześniej uzyskał prawo ich wypłaty bądź usunięcie członka klanu przez Użytkownika, który uzyskał prawo do usuwania członków postrzegane są jako normalne operacje w ramach klanu i nie będą podlegały dochodzeniom po stronie Wargaming.

  8. Mody klienta gry („Mody”)

  Stosowanie modów w grze World of Warships reguluje Polityka w zakresie modów dostępna pod następującymi linkami:

  EU
  ASIA/APAC
  NA

  9. Język urzędowy

  9.01 Czat ogólny. Preferowanymi językami wewnętrznego czatu gry oraz lobby spółki są wszystkie obsługiwane języki (angielski, hiszpański oraz portugalski). Gracze chcący porozumiewać się w swoich ojczystych językach powinni skorzystać z kanałów stworzonych z myślą o ich językach.

  9.02. Bitwy w grze. Preferowanym językiem jest angielski, jednak języki inne, niż angielski są tolerowane. Prosimy o wyrozumiałość wobec osób mających problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim.

  10. Ważne/inne

  10.01. Wielokrotne naruszanie jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu bądź umowy EULA, w tym wyżej wymienionych zagadnień, często skutkuje stałym zawieszeniem prawa do korzystania z Gry i/lub forów.

  10.02. Niniejsza polityka nie jest ograniczona do wybranego języka. Sposób wypowiedzi bezwzględnie podlega niniejszej polityce oraz określonym w niej konsekwencjom bez względu na to, czy językiem wypowiedzi jest język angielski czy inny język.

  10.03. Każdy gracz może przekazać dowolne informacje oraz zgłosić wszelkie wątpliwości (w tym dotyczące odwołań od zawieszenia prawa do udziału w forum oraz grze), kontaktując się z działem Wsparcia gracza Wargaming za pomocą powyższych linków.

  ZASADY FUNKCJONOWANIA KLANU

  Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Warships rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Warships (odtąd oznaczone jako “Umowa użytkownika”) będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacjach na klanie w powyżej wymienionych grach.

  PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE ZASADY I OGRANICZENIA NIE WYCZERPUJĄ I NIE POKRYWAJĄ WSZYSTKICH MOŻLIWYCH OBRAŹLIWYCH ZACHOWAŃ I NADUŻYĆ.

  1. Rejestracja klanu oferowana jest za opłatą. Opłata rejestracyjna obciąży automatycznie konto gracza tworzącego klan w chwili rejestracji.

  2. Maksymalna liczba członków nowo utworzonego klanu wynosi 30. Liczba ta może zostać zwiększona różnymi sposobami dostępnymi w grze.

  3. Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu).

  4. Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_).

  5. Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków.

  6. Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie, myślnik, podkreślnik i cyfry.

  7. Znacznik powinien mieć długość od 2 do 5 znaków.

  8. Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w World of Warships, wielkość liter nie ma znaczenia. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę.

  9. Twórca klanu może podać opis klanu we właściwym polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabety łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, myślniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 500 znaków.

  10. Pełne i skrócone nazwy klanów, znaczniki i opisy nie mogą:

  10.1. Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu.

  10.2. Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie.

  10.3. Sugerować zniewagę lub obsceniczność w jakimkolwiek języku.

  10.4. Być związane z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania.

  10.5. Obrażać w jakikolwiek sposób grupę etniczną lub rasę..

  10.6. Jawnie bądź niejawnie odnosić się do stosunków seksualnych lub przemocy.

  10.7. Opisywać ludzkie lub zwierzęce funkcje biologiczne lub odruchy.

  10.8. Jawnie bądź niejawnie promować lub odnosić się do użycia alkoholu i narkotyków.

  10.9. Zawierać elementów objętych prawami autorskimi lub będącymi znakami handlowymi, częściowo lub w całości.

  10.10. Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu Wargaming.

  10.11. Zawierać wulgarnych akronimów, wyrażeń, fraz..

  10.12. Naruszać warunki Umowy użytkownika między graczami i Wargaming w jakikolwiek sposób, włączając obowiązujące prawo.

  10.13. Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów World of Warships.

  10.14. Zawierać informację lub sugerować, że dołączenie lub członkostwo w danym klanie wiążą się z opłatami.

  Pełna nazwa, znacznik, motto i opis klanu nie mogą spełniać powyższych punktów.

  Wszystkie pełne i skrócone nazwy, znaczniki oraz opisy klanów, które naruszają powyższe zasady, muszą zostać zmienione w taki sposób, żeby być zgodnymi z tymi zasadami. W zależności od powagi naruszenia zasad, klan może otrzymać ostrzeżenie i nakaz zmiany obraźliwego przedmiotu albo Wargaming może zmienić go automatycznie. W skrajnie oczywistych i poważnych przypadkach podjęte działania mogą obejmować rozwiązanie klanów i stałe zablokowanie dostępu do Gry kontom jego członków, zwłaszcza w przypadkach gdy wpłynie skarga zainteresowanych stron lub właścicieli praw autorskich. W takich przypadkach opłata wydana na tworzenie pełnej i skróconej nazwy klanu (znacznika) oraz opisu klanu naruszających niniejsze Zasady, nie będzie zwracana.

  Wargaming nie odpowiada za sytuacje, w których kilka klanów tworzy podobne znaczniki lub nazwy klanów. Przeciw takim klanom nie będą podejmowane żadne kroki administracyjne.

  Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Wargaming ma prawo, ale nie jest zobligowane do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami.

  11. Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem.

  12. Przypadki będące naruszeniami specyficznymi dla klanów to:

  12.1. Bezpośrednia sprzedaż miejsc/slotów w klanie w zamian za przedmioty w grze, osiągnięcia lub jakiekolwiek inne rodzaje korzyści są niedozwolone. Dotyczy to również opłat za dołączenie do klanu, które nie są częścią mechaniki samej gry.

  12.2. Jakiekolwiek umowne bitwy, tj. ustawianie bitew, w tym celowe porażki lub zbyt pasywne zachowanie graczy obu drużyn (wymuszony remis) są zabronione.

  13. W sytuacji, gdy kilku graczy z danego klanu wielokrotnie narusza Regulamin klanów, Regulamin gry lub Umowę użytkownika, Wargaming ma prawo anulować wszelkie postępy klanu w rankingu, usunąć wszystkie struktury z bazy klanu, zasoby klanu lub rozwiązać taki klan bez żadnej formy rekompensaty dla klanu lub samych graczy. Członkowie klanu, którzy dopuścili się wykroczeń opisanych w punkcie 12 mogą zostać pozbawieni przedmiotów w grze lub osiągnięć, dla których zasady zostały naruszone, lub dostęp do ich kont może zostać ograniczony, włączając w to możliwość stałego zablokowania konta.

  14. Każdy przypadek naruszenia tego regulaminu klanów rozważany jest osobno. Powaga naruszenia oceniana jest przez Wargaming.

  15. Skargi związane z wewnętrznymi konfliktami klanów nie są rozważane przez Wargaming. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu należy do dowódców klanu, jego zastępców i mianowanych przez nich osób autoryzowanych. Mianując członków klanu na stanowiska oficerów oraz inne stanowiska w klanie, dowódca zatwierdza ich autorytet. Pozostali członkowie akceptują wewnętrzne zasady klanu przystępując do niego.