Yasal belgeler

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • World of Tanks Blitz İçin Klan Kurallari
 • World of Tanks Blitz İçin Klan Kurallari

  Yürürlük Tarihi: 1 Haziran 2019.

  Klanları oluşturmak, klanlara katılmak ya da klanları yönetmek suretiyle, World of Tanks Blitz kullanıcıları bu Klan Kurallarının, Lisans Sözleşmesinin, Oyun Kurallarının ve diğer Wargaming kurallarının uygulanmasına rıza gösterdiğini kabul etmiş sayılır.

  Lütfen bu Klan Kurallarındaki ihlal listesinin her durumu kapsamadığına dikkat ediniz. Wargaming, oyun mekaniklerindeki ya da mevzuattaki değişiklikler nedeniyle gerekmesi halinde ve kullanıcıların Oyun’da haksız avantaj veya menfaat edinmenin yeni yollarını bulması halinde, bu Klan Kurallarında açıkça ifade edilmeyen ihlaller için kısıtlama getirme hakkını saklı tutar.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti, klan oluşturan oyuncunun hesabından kayıt esnasında otomatik olarak düşülecektir.

  2. Klan üyelerinin sayısı 50 kişiyi aşmamalıdır.

  3. Klan adı, tam klan adı ve klan künyesinden (kısaltma) oluşur.

  4. Tam klan adı, Latin, Kiril ve başka ulusal alfabelerin küçük ve büyük harflerini, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt tireler (_) içerebilir.

  5. Tam klan adı en az 2, en çok 25 karakter içerebilir.

  6. Künye yalnızca büyük Latin harfleri, tireler (-), alt tireler (_) ve rakamlar içerebilir.

  7. Künye en az 2, en çok 5 karakter içerebilir.

  8. Hem tam klan adı hem de klan künyesi özgündür ve büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur.

  9. Klan kurulurken, ilgili alana klan sloganı da eklenebilir. Latin, Kiril ve başka ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt tireler (_) kullanılabilir. Klan sloganı en fazla 100 karakter olabilir. Devam edebilmek için slogan alanı doldurulmalıdır.

  10. Klan kurulurken, ilgili alana klan tanımı da eklenebilir. Latin, Kiril ve başka ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt tireler (_) kullanılabilir. Klan tanımı en fazla 1000 karakter uzunluğunda olabilir.

  11. Tam klan adları, kısaltılmış klan adları, klan sloganları ve tanımları şu özellikleri taşımalıdır:

  11.1. Özellikle insanlığa karşı işlenen suçlara bakan uluslararası ceza mahkemelerinde hüküm giyen, dolayısıyla da geniş bir kesimde olumsuz tepkilere yol açan her türlü örgüt, tarihi veya siyasi şahısla, halen faal örgütler dahil olmak üzere terör örgütleriyle bağlantılı herhangi bir şahıs veya isimle üstü kapalı veya açık bir şekilde ilişkili veya bağlantılı olmamalıdır. İhlal örneği: Herhangi bir Nazi işaretinin, kısaltmasının ya da sembolünün kullanılması, mesela “SS” ve Nazi şahısların isimlerinin baş harfleri, isimleri veya soy isimleri;

  11.2. Irk veya milliyet üstünlüğüne atıf içermemeli ve herhangi bir şekilde ayrımcılığı teşvik etmemelidir;

  11.3. Herhangi bir hakaret veya müstehcenlik imasında bulunmamalıdır;

  11.4. Pedofili (sübyancılık), engellilik durumu ya da şiddetin neticeleriyle ilgili olmamalıdır.

  11.5. Müstehcen, kaba, küfürlü, aşağılayıcı kısaltmalar, ifadeler veya deyimler içermemelidir;

  11.6. Belirli bir etnik gruba veya ırka herhangi bir şekilde hakaret içermemelidir;

  11.7. Cinsel ilişki veya şiddetle üstü kapalı veya açık bir şekilde ilişkili olmamalıdır;

  11.8. İnsanların veya hayvanların en ilkel biyolojik fonksiyonlarını ve reflekslerini tasvir etmemelidir;

  11.9. Alkol veya uyuşturucu madde kullanımını üstü kapalı veya açık bir şekilde teşvik etmemeli veya buna atıfta bulunmamalıdır;

  11.10. Telif hakkı sahiplerinin rızası olmaksızın, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını içermemelidir;

  11.11. Bir klanın yanlışlıkla Oyun Yöneticisi’nin bir klanıymış gibi algılanmasına yol açabilecek bilgiler içermemelidir;

  11.12. Wargaming kaynaklarına ya da Wargaming tarafından dost görülen hayran kaynaklarına verilen linkler hariç olmak kaydıyla, diğer internet kaynaklarına linkler içermemelidir;

  11.13. Klan Kuralları, Lisans Sözleşmesi, Oyun Kuralları, diğer Wargaming kurallarını veya yasaları herhangi bir şekilde ihlal etmemelidir.

  Yasaklananlarla dolaylı yollardan ilişkisi olan tam klan adları ve klan künyelerinin yanında klan sloganları ve tanımları da yasaktır.

  Bu kuralları ihlal eden bütün klan adları veya künyeleri ile klan sloganları veya klan tanımları değiştirilmeli ve kurallara uygun hale getirilmelidir. Aksi takdirde, özellikle ilgili taraflarca ya da telif hakkı sahiplerince şikayet olduğu durumlarda klan dağıtılabilir. Özellikle aşikar ve ciddi durumlarda klan dağıtılabilir ve kısıtlayıcı tedbir olarak klan üyelerinin hesaplarından Oyun’a erişim daimi olarak engellenebilir. İhlalin ne kadar ciddi olduğunu Wargaming belirleyecektir. Böylesi durumlarda, Kuralları ihlal eden tam klan adı veya kısaltılmış klan adlarını (künyeleri), klan sloganlarını veya tanımlarını oluşturmak için ödenen ücretler iade edilmeyecektir.

  Wargaming, benzer klan künyeleri ve klan adlarının oluşturulmasından sorumlu değildir. Böylesi klanlara karşı herhangi bir idari eylemde bulunulmayacaktır.

  12. Klan Kurallarının ihlal edilip edilmediğine ve her münferit durumda ihlalin ciddiyetine karar verilmekten tamamen Wargaming sorumludur. Wargaming, Kuralları ihlal eden klana bulunduğu ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre tanıma hakkına sahiptir ancak bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

  13. Wargaming, klanlar arasındaki ihtilaflara yönelik şikayetleri değerlendirmeye almayacaktır. Klan komutanları, yardımcıları ve atanmış temsilcileri, ihtilafları çözmekten sorumludur. Klan komutanı, üyeleri subaylık veya başka klan makamlarına atamak suretiyle, klan üyelerini ilgili yetkilerle donattığını teyit eder. Sıradan üyeler, bir klana katılmak suretiyle klan içi kuralları kabul eder.

  14. Klan Kurallarının herhangi bir şekilde ihlali, otomatik olarak Lisans Sözleşmesi ve başka Wargaming kurallarının ihlal edildiği anlamına gelir ve klanı kuran kişi, klan komutanı veya klanı yönetme yetkisine sahip diğer kişiye yönelik yaptırım gerekçesi oluşturur.

  15. Birkaç klan oyuncusunun Klan Kuralları, Oyun Kuralları veya Lisans Sözleşmesi’ni defalarca ihlal etmesi halinde, Wargaming klana ve tekil oyunculara herhangi bir tazminat ödemeksizin böylesi bir klanı dağıtma hakkına sahiptir.

  =====================================

  Klan Kurallari

  31 Mayıs 2019 tarihinde yürürlükten kalkacaktır

  Aşağıda World of Tanks Blitz’de klan oluşturma, katılma ve yönetme ile ilgili kuralları bulabilirsiniz. Klan kuralları Oyun Kurallarının bir parçasıdır.

  Lütfen aşağıdaki kural ve sınırlamaların eksiksiz olmadığını ve olası her türlü saldırgan ve mütecaviz davranışı kapsamadığını unutmayın.

  1. Klan kaydı size ücret karşılığında sunulmaktadır. Kayıt ücreti klanı oluşturan oyuncunun hesabından kayıt anında otomatik olarak alınır.
  2. Klan üyesi sayısı 50 kişiyi geçmemelidir.
  3. Klan adı tam isim ve etiketten (kısaltma) oluşur.
  4. Tam klan ismi Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabelerin küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir.
  5. Tam klan ismi 2-25 karakter arası olmalıdır.
  6. Etiket sadece büyük Latin harfleri, tireler(-), alt çizgiler (_) ve rakamlar içerebilir.
  7. Etiket uzunluğu 2-5 karakter olmalıdır.
  8. Hem tan isim hem de etiket proje içerisinde eşsizdir. İsim doğrulama sırasında büyük/küçük harf dikkate alınmaz.
  9. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Sloganı girebilir. Klan Sloganı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 100 karakterdir. Devam etmek için slogan bölümü doldurulmalıdır.
  10. Klanı oluşturan kişi ilgili alana Klan Tanımı girebilir. Klan Tanımı Latin, Kiril ve diğer ulusal alfabeleri küçük ve büyük harfleri, boşluklar, rakamlar, tireler (-) ve alt çizgiler (_) içerebilir. Klan Sloganının maksimum uzunluğu 1000 karakterdir.
  11. Tam ve kısaltılmış klan isimleri ve klan sloganları şu kurallara uymalıdır:
   • Herhangi bir organizasyona, çok sayıda insanda olumsuz tepki doğuracak insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş olduklarından tarihsel veya politik temsilcilere veya halen faal olanlar dâhil terörist oluşumların isimlerine veya temsilcilerine açıkça veya dolaylı yoldan ilişkili olamaz. İhlal örneği: her türlü Nazi özellikleri, kısaltma veya sembolleri, örn. “SS” ve Nazi temsilcilerinin adları, soyadları veya baş harfleri.
   • Irkçı veya ulusal üstünlüğe atıf içeremez veya herhangi bir ayrımcılığı ön plana çıkaramaz
   • Herhangi bir hakaret veya müstehcenlik ifade edemez
   • Pedofili, acizlik veya taciz sonucu ile ilişkili olamaz
   • Belirli bir etnik veya ırk grubuna hakaret edemez
   • Cinsel ilişki veya şiddet ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olamaz
   • Açıkça veya dolaylı olarak alkol veya madde kullanımına atıfta bulunamaz, yüceltemez.
   • Kısmen veya tamamen tescilli veya kayıtlı marka ve alametifarikalar içeremez
   • Klanın hatalı bir şekilde Yönetimin bir klanı olduğu fikrine yönlendirecek bilgiler içeremez
   • Müstehcen kısaltmalar, ifadeler veya sözler içeremez
   • Oyuncular ve Proje Yönetimi arasındaki lisans anlaşması şartlarını Projenin geçerli olduğu hukuk ülke dâhil asla ihlal edemez.
   • Projenin kaynakları veya Yönetim tarafından uygun olarak tanımlanmış diğer kaynaklar dışında dış Internet kaynaklarına linkler içeremez.

   Hem tam isim hem de etiket, sloganlar ve klan tanımları yukarıdaki noktaları ihlal etmemelidir.

  12. Proje Yönetimi oyuncuların kurallara uyumunu izler ve her durumda kendi takdirlerinde konu bazında disiplin uygulamasında bulunur. Tam veya kısa ismi kurallara aykırı bulunan klan kayıt ücreti iade edilmeden dağıtılabilir. Yönetimin kurallara uymayan klana ihlali düzeltmesi için 24 saate kadar süre verme hakkı vardır ancak zorunluluğu yoktur.
  13. Bu Kuralların herhangi bir ihlali Kullanıcı Anlaşması ve ilgili oyunun kullanımı ile ilgili diğer belgelerin otomatik ihlali sayılır ve klan oluşturucu veya klanı yönetme yetkisine dahil diğer kişilere karşı yaptırım için gerekçe oluşturur.