Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Pravidla hry World of Tanks Blitz
 • Pravidla hry World of Tanks Blitz

  Datum platnosti: 1. června 2019.

  Tento text je překlad původního anglického dokumentu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí bude mít přednost anglická verze.

  Obecná ustanovení

  Tato Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele hry World of Tanks Blitz (““). Kromě Pravidel hry se bude od uživatelů požadovat, aby dodržovali i příslušnou Licenční smlouvu s koncovým uživatelem („EULA“) a další pravidla Wargaming. Dodržování těchto Pravidel hry bude společnost Wargaming a její autorizovaní zástupci monitorovat (dohromady označovaní jako „Správa“), stejně jako moderátoři.

  Berte, prosím, na vědomí, že seznam porušení není v těchto Pravidlech vyčerpávající. Společnost Wargaming si vyhrazuje právo uložit omezení i za porušení, která nejsou v těchto Pravidlech výslovně stanovena, budou-li to vyžadoval změny v mechanice hry nebo legislativa, a pokud by uživatelé přišli na nové způsoby získání nespravedlivých výhod nebo prospěchu v této Hře.

  Společnost Wargaming si vyhrazuje právo kdykoliv kterémukoliv uživateli omezit přístup ke Hře, k Fóru a k ostatním herním zdrojům v případě jakýchkoliv porušení Pravidel hry, EULA a dalších pravidel Wargaming. V takovém případě může Správa dle svého uvážení uvalit omezení na uživatele ve Hře, ve Fóru a v dalších herních zdrojích současně.

  Správa může změnit nebo vymazat jakékoliv zveřejněné informace porušující Pravidla hry, EULA a další pravidla Wargaming.

  V případě porušení mohou být na uživatele uvalena následující omezení:

  • Aktivace režimu pouze pro čtení – tj. blokování možnosti posílat vzkazy v rámci Hry, na Fórum a herními kanály na jakoukoliv dobu od jednoho dne až po trvalé blokování (na dobu neurčitou).
  • Omezit přístup do Hry, na Fórum a k celému Účtu na období od jednoho dne po trvalé blokování (na dobu neurčitou).
  • Odstranit aktiva ze hry, úspěchy ve hře, stejně tak jako odepřít práva na Dodatečné funkčnosti včetně práva používat vnitřní měnu hry, prémiová vozidla a prémiový účet bez jakékoliv kompenzace (včetně vrácení Účtu na jeho status před odpovídajícím porušením) – pokud toho bylo dosaženo porušením Pravidel hry, EULA a dalších pravidel nebo podmínek Wargaming pro příslušné soutěže a propagace.

  Berte, prosím, na vědomí, že opakovaná a vícenásobná porušení povedou k tvrdším omezením, včetně trvalého zákazu Účtu (na dobu neurčitou). Mít Prémiový účet uživateli neudílí žádné výhody, pokud jsou uvalena omezení. Pokud jsou na Účet uvalena omezení, nebude Prémiový účet dočasně pozastaven ani odškodněn.

  1. Zákazy ve hře

  Následující činnosti jsou v rámci Hry, obecně ve hře a v dalších kanálech zakázány:

  1.1. Používat v konverzaci s ostatními neslušná, maskovaně neslušná nebo jiná sprostá slova nebo slovní zneuctění (urážky).

  Neslušnost formou zneuctění je považována za ekvivalent sprostých slov, včetně nadávek a sprostých slov a frází formulovaných s gramatickými chybami nebo se záměrným vsuvkami, s dělením nebo vymazáním písmen. Drzé, sprosté a neuctivé vyjadřování, které přesahuje rámec toho, co se považuje za slušnou komunikaci bude také zakázáno.

  1.2. Zveřejňování informací zaměřených na odpoutání pozornosti uživatelů od témata konverzace a od Hry (zamořování). Podrobný popis zamořování je poskytnut v článku 2.2 těchto Pravidel hry.

  1.3. Žebrání/Podbízení (požadující převod skutečných peněz, herního zlata, herních aktiv atd.) v jakékoliv formě mířící na nějakou osobu či ostatní uživatele.

  1.4. Používání Účtu jiného hráče, prodej, převod či nákup Účtu včetně toho, je-li to formou výměny či daru.

  Je zakázáno zveřejňovat informace, včetně informací v herních kanálech, popisů tankových rot a výcvikových učeben s úmyslem převést nebo prodat jinému uživateli nebo od něj koupit Účet nebo Dodatečnou funkčnost, včetně práv používat herní měnu, prémiová vozidla a prémiový účet. Takovýto zákaz se bude rovněž vztahovat na jakýkoliv prodej nebo nákup klanu.

  1.5. Používání urážlivých nebo hanlivých komentářů na základě rasy, národnosti, náboženství nebo pohlaví.

  1.6. Šíření osobních informací třetích stran, včetně domácí adresy, telefonních čísel, údajů z pasu, bez jejich souhlasu.

  1.7. Zveřejňování falešných informací o Hře, Správě, moderátorech a uživatelích a dalších osobách.

  1.8. Získávání nebo podbízení osobních informací od uživatelů, včetně uživatelských jmen a hesel k Účtům nebo e-mailových adres.

  Je zakázáno zveřejňovat informace jakékoliv povahy k získání přístupu k Účtům a osobním datům uživatelů a k páchání finančních defraudací a k páchání elektronických podvodů. K takovým informacím by mj. patřilo:

  • Zveřejňování odkazů na zdroje třetích stran maskovaných jako oficiální zdroje Wargaming;
  • Posílání jakýchkoliv osobních vzkazů uživatelům jménem Správy nebo moderátorů, včetně jakýchkoliv návrhů na převod dat nebo instalaci softwaru;
  • Předstírání, že jde o zástupce Správy nebo moderátory.

  1.9. Umisťování pornografických a erotických materiálů nebo odkazů na ně do Hry.

  1.10. Přímá nebo nepřímá propagace nebo zmiňování drog a alkoholu.

  1.11. Hrozby vůči uživatelům, Správě, Moderátorům nebo jiným osobám.

  1.12. Zveřejňování reklamních zpráv jakéhokoliv druhu, včetně nabídek týkajících se bonusových kódů a Dodatečné funkčnosti, včetně měny hry, prémií a prémiových účtů, posilování Účtů, pomoci ve Hře atd. K takovým porušením bude mj. patřit zveřejňování informací ve formě odkazů na internetové zdroje s výjimkou odkazů na zdroje Wargaming nebo na zábavné zdroje schválené Správou. Reklamu pro schválené zdroje, které dostaly povolení od Správy, lze do herních kanálů umisťovat, ne však častěji než jednou za pět minut. Nepovoluje se žádné zmiňování jiných her nebo diskuse o nich.

  1.13. Diskuse o problémech současné politiky jakožto vědomé provokování konfliktů. Rovněž bude zakázáno omezovat diskuse o vojenské historii na diskuse o současných politických problémech.

  1.14. Urážení Správy nebo moderátorů, stejně jako diskuse o jejich činnostech v jakékoliv formě.

  1.15. Podněcování nebo provokování uživatelů, aby porušovali Pravidla hry, EULA a další pravidla.

  1.16. Nesportovní chování v jakékoliv formě, včetně informování členů týmu protivníků o umístění vozidel vlastního týmu. K nesportovnímu chování budou rovněž patřit případy uvedené v článku 2.1 těchto Pravidel hry.

  1.17. Šíření informací, které jsou přímo nebo nepřímo spojeny s organizacemi, historickými nebo politickými osobnostmi odsouzenými mezinárodními tribunály nebo uznanými za teroristy, hrozbu pro veřejnost a za ilegální. Kromě jiných porušení k tomu patří používání nacistických symbolů, výrazů a insignií (např. „SS“) zrovna tak jako jmen odpovídajících historických osobností.

  1.18. Přímé nebo nepřímé používání následujících přezdívek a dalších jmen ve Hře (kromě jmen klanů, která jsou regulována jinde):

  1.18.1. těch, co porušují článek 1.17.

  1.18.2. těch, co šíří spory na základě rasy, národnosti, náboženství nebo pohlaví.

  1.18.3. těch, co obsahují neslušné, drzé, sprosté nebo urážlivé formulace nebo zkratky.

  1.18.4. těch, co jsou přímo nebo nepřímo spojeny se sexuálním stykem nebo násilím.

  1.18.5. těch, co jsou spojeny s popisy těla, jeho biologických funkcí nebo s vývojovými vlastnostmi.

  1.18.6. těch, co obsahují duševní vlastnictví třetích stran bez souhlasu vlastníků autorských práv.

  1.18.7. těch, co obsahují informace, v jejichž důsledku může být uživatel uveden v omyl, že jde o zástupce Správy nebo moderátorů.

  1.18.8. těch, které obsahují přímou nebo nepřímou propagaci drog nebo alkoholu nebo jakékoliv zmínky o nich.

  1.18.9. těch, co poukazují na činnosti zakázané v EULA, v Pravidlech hry a v dalších předpisech Wargaming nebo v legislativě.

  Pokud přezdívky porušují Pravidla hry, musí se změnit. V takovém případě budou odpovídající Účty zablokovány na dobu potřebnou k přejmenování nebo budou přejmenovány nuceně.

  V případě, že je ve Hře uživatel neaktivní, rezervuje si Správa právo mu jednostranně změnit přezdívku. Správa deset dnů před změnou přezdívky o ní hráče uvědomí. Pokud hráč do deseti dnů nevstoupí do Hry nebo neprovede žádnou činnost stanovenou v oznámení, může být přezdívka změněna.

  1.19. Používání nebo šíření informací o metodách způsobující poškození Hry, Správy, uživatelů nebo jiných osob (programových robotů, zakázaných módů pro Hru, geografických štěnic (pro mapování), informací o zranitelnostech herních klientů a webových stránek atd.).

  1.20. Získávání herních aktiv, úspěchů a Dodatečných funkčností, včetně herní měny, prémiových vozidel a prémiových účtů porušením Pravidel hry, EULA, dalších pravidel Wargaming nebo pravidel pro individuální propagaci a soutěže.

  1.21. Šíření jakýchkoliv informací o Hrách a plánech jejich vývoje. K takovým informacím budou patřit jakékoliv informace, které nejsou zveřejněny jako oficiální zprávy nebo tisková prohlášení na zdrojích Wargaming.

  1.22. Použití Hry způsoby, které nedovoluje EULA, Pravidla hry nebo jiná pravidla Wargaming, stejně jako takových, která překračují hranice normálního procesu hraní hry.

  1.23. Provádění činností nebo zveřejňování informací, které podle názoru Správy, porušují zákony, pravidla slušnosti nebo etiky nebo jsou nežádoucí.

  2. Charakter jednotlivých porušení

  Berte, prosím, na vědomí, že jakákoliv porušení pravidel v článku 2.1 budou mít obecně za následek zablokování Hry nebo Účtu.

  2.1. Spolu s ostatními formami nesportovního chování bude zakázáno i následující:

  2.1.1. Domluvené bitvy nebo podobné činnosti jakéhokoliv druhu (kromě výcvikových učeben) k dosažení vysokého statutu, herních ocenění atd.

  2.1.2. Posilování Účtů jiných uživatelů stejně jako jakákoliv jiná nesportovní pomoc.

  2.1.3. Zablokování nebo provedení podobných akcí ve vztahu k vozidlům nebo hráčům v týmu uživatelů. Stížnosti na takovéto chování bude přijímat Podpora hráčů. Ke stížnosti musí být přiloženo přehrání, tj. záznam bitvy provedený pomocí speciální funkce ve Hře.

  2.1.4. Pasivní (pacifistické) chování k členům jiného týmu, klanu nebo aliance klanů.

  2.1.5. Pouštění více než jedné kopie hry na tom samém zařízení, kromě toho, když se souběžně používá testovací a plná verze hry.

  2.1.6. Použití programů, které imitují činnosti uživatelů ve Hře (robotů), klikacích programů, maker k ovládání klávesnice a myši a dalších podobných metod akumulace úspěchů ve hře.

  2.1.7. Další formy nesportovního chování podle uvážení Správy.

  2.2. Zamořování je ve Hře zcela zakázáno. Jako zamořování se mj. chápe:

  2.2.1. hromadné zasílání informací, které uživatel nežádal, o které neprojevil zájem, nebo se kterými nesouhlasil (spam).

  2.2.2. nadměrné dělení (rozdělování vět do oddělených slov).

  2.2.3. opakující se duplikace podobných zpráv; vytváření nesmyslných zpráv.

  2.2.4. opakované duplikace výsledků bitev v Herních kanálech.

  2.2.5. Zneužití verbování, tj. reklama a hledání hráčů, skupin hráčů a turnajů. Reklama z jedné skupiny hráčů s četností vyšší než každých pět minut bude považována za zneužívání.

  2.2.6. nadměrné používání zpráv psaných VELKÝMI PÍSMENY.

  2.2.7. nadměrné používání interpunkčních znamínek.

  2.2.8. nadměrné používání herních emotikonů.

  2.2.9. zveřejňování informací bez spojitosti s tématem v daném kanálu.

  2.3. Oficiálním jazykem komunikace bude angličtina. Použití jiných jazyků je povoleno v bitvách, turnajích, v kanálech klanů, čet a v osobních zprávách stejně jako v kanálech speciálně vytvořených pro komunikaci v těchto jazycích.

  3. Moderátoři

  3.1. Moderátor kanálu je dobrovolný pomocník Správy. Moderátory vybere Správa a o jejím výhradním uvážení a o tomto rozhodnutí by se nemělo debatovat.

  3.2. Odpovědnosti Moderátorů:

  3.2.1. monitorovat komunikaci v kanálech.

  3.2.2. uvalovat omezení na uživatele, kteří porušují EULA, Pravidla hry nebo jiná pravidla Wargaming.

  3.3. Moderátor nebude povinen:

  3.3.1. odpovídat na otázky uživatelů (odpovědi na otázky se budou podávat podle uvážení Moderátora);

  3.3.2. dávat uživatelům v případě porušení výstrahy o omezeních – budou se používat příspěvky moderátora (ponechá se na uvážení Moderátora, zda uživateli dá výstrahu o uplatnění omezení);

  3.3.3. vysvětlovat uživatelům důvody, proč byla omezení uvalena.

  4. Klany

  Klany ve Hře se budou řídit Pravidly klanů World of Tanks Blitz.

  5. Stížnosti ohledně porušení

  Pokud Pravidla hry nezajišťují automatické monitorování určitých kategorií porušení, měly by se stížnosti na činnosti uživatelů Správy a moderátorů posílat na Podporu hráčů podle Pravidel Podpory hráčů.