Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Zasady gry World of Tanks Blitz
 • Zasady gry World of Tanks Blitz

  Postanowienia ogólne

  Każdy gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie w Grze, w tym postępowanie w ramach czatów publicznych oraz czatów gry. Gracze są odpowiedzialni za ochronę swoich Kont przed dostępem stron trzecich; zdecydowanie zachęca się ich również do wyboru trudnego do odgadnięcia hasła oraz niekorzystania z tego samego hasła w ramach innych stron internetowych, gdyż hasło mogło by zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. Użytkownikom odradza się korzystanie z jednego konta wspólnie z innymi użytkownikami. Udostępnianie konta bądź jego sprzedaż stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz umowy EULA. Wargaming nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody spowodowane w związku ze sprzedażą lub udostępnieniem Konta. W przypadku utraty lub zhakowania Konta, należy natychmiast poinformować dział Wsparcia gracza Wargaming za pośrednictwem stron internetowych.

  Wargaming według własnego rozsądnego uznania decyduje, czy doszło do naruszenia i zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego incydentu. Surowość zastosowanych środków może się różnić w zależności od natury i okoliczności naruszenia.

  1. Zakazy obowiązujące w Grze

  W ramach Gry, ogólnego kanału gry oraz innych kanałów komunikacji zakazane są następujące czynności:

  1.1. Stosowanie wulgaryzmów, zawoalowanych wulgaryzmów, innych przekleństw lub obraźliwego języka (obelg) podczas rozmów z innymi.

  Zawoalowane wulgaryzmy obejmują przekleństwa, w tym obraźliwe słowa i frazy, zapisane z błędami gramatycznymi lub zawierające celowo zastąpione, podzielone lub usunięte znaki. Zakazane jest również używanie języka ordynarnego bądź obraźliwego, który wykracza poza komunikację uznawaną za uprzejmą.

  1.2. Publikowanie informacji mających na celu odciągnięcie użytkowników od tematu rozmowy i Gry (flooding). Szczegółowy opis floodingu znajduje się w ustępie 2.2 Zasad Gry.

  1.3. Błaganie/nagabywanie (składanie próśb o przekazanie rzeczywistej kwoty, złota gry, zasobów gry itd.) w jakiejkolwiek formie, wobec określonego użytkownika bądź wszystkich użytkowników.

  1.4. Korzystanie z Konta innego użytkownika, sprzedaż, korzystanie bądź zakup Konta, w tym poprzez wymianę lub przekazanie Konta w formie prezentu.

  Zabronione jest publikowanie informacji, w tym informacji w kanałach gry, opisach kompani czołgów i salach treningowych, z zamiarem przekazania, sprzedaży innemu użytkownikowi lub zakupu Konta lub Dodatkowych funkcji, w tym praw do korzystania z waluty Gry, pojazdów premium i konta premium. Powyższy zakaz dotyczy również sprzedaży oraz nabycia klanu.

  1.5. Stosowanie obraźliwych komentarzy dotyczących rasy, narodowości, religii, kultury bądź płci.

  1.6. Rozpowszechnianie danych osobowych osób trzecich, w tym adresów domowych, numerów telefonów, danych paszportowych, bez zgody tych osób.

  1.7. Publikowanie fałszywych informacji o Grze, Administracji, moderatorach, użytkownikach bądź innych osobach.

  1.8. Pozyskiwanie od użytkowników danych osobowych lub zachęcanie ich do przekazania tych danych, w tym nazw użytkowników oraz haseł do kont i adresów e-mail.

  Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji w celu uzyskania dostępu do Kont i danych osobowych użytkowników oraz popełnienia oszustw o charakterze finansowym bądź elektronicznym. Informacje te obejmują między innymi:

  • Zamieszczanie linków do zasobów osób trzecich określonych jako oficjalne zasoby spółki Wargaming;
  • Wysyłanie osobistych wiadomości do użytkowników w imieniu Administracji i moderatorów, w tym próśb o przekazanie danych lub zainstalowanie oprogramowania;
  • Podawanie się za przedstawicieli Administracji lub moderatorów.

  1.9. Publikowanie w ramach Gry materiałów pornograficznych bądź erotycznych lub linków do takich materiałów.

  1.10. Bezpośrednia lub pośrednia promocja lub publikowanie wzmianek o narkotykach i alkoholu.

  1.11. Groźby pod adresem użytkowników, Administracji, Moderatorów lub innych osób.

  1.12. Publikowanie wszelkiego rodzaju wiadomości reklamowych, w tym ofert dotyczących kodów premiowych i funkcji dodatkowych, w tym waluty Gry, pojazdów premium, kont premium, podniesienia poziomu konta, pomocy w Grze itp. Naruszenia takie obejmują między innymi zamieszczanie informacji w formie linków do treści internetowych, z wyjątkiem linków do zasobów Wargaming lub zasobów fanów zatwierdzonych przez Administrację. Reklamy dotyczące zasobów zatwierdzonych przez Administrację mogą być publikowane w kanale gry nie częściej niż raz na pięć minut. Zakazane jest wzmiankowanie bądź rozmawianie na temat innych gier.

  1.13. Omawianie zagadnień współczesnej polityki lub innych kontrowersyjnych tematów, mogących być powodem olbrzymich sporów lub świadome doprowadzanie do konfliktów. Zakazuje się również zawężania dyskusji na temat historii militarnej do bieżących kwestii politycznych.

  1.14. Obrażanie Administracji lub moderatorów, a także omawianie ich działań w jakikolwiek sposób.

  1.15. Zachęcanie bądź prowokowanie użytkowników do naruszania Zasad Gry, Umowy licencyjnej oraz innych zasad.

  1.16. Niesportowe zachowanie w jakiejkolwiek formie, w tym informowanie członków przeciwnej drużyny o lokalizacji pojazdów własnego zespołu. Niesportowe zachowania obejmują również przypadki, o których mowa w ustępie 2.1 Zasad Gry.

  1.17. Rozpowszechnianie informacji, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacjami, postaciami historycznymi lub politycznymi skazanymi przez trybunały międzynarodowe lub uznanymi za terrorystów, zagrożenie dla społeczeństwa oraz nielegalne. Do naruszeń zalicza się m.in. stosowanie nazistowskich symboli, terminów i oznaczeń (np. „SS”), a także nazwisk postaci historycznych związanych z nazizmem.

  1.18. Stosowanie w Grze, w sposób pośredni lub bezpośredni, następujących pseudonimów i innych nazw (z wyjątkiem nazw klanów, które podlegają osobnym regulacjom):

  1.18.1. stanowiących naruszenie ust. 1.13 lub 1.17;

  1.18.2. prowokujących spory związane z rasą, narodowością, wyznaniem lub płcią;

  1.18.3. zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe, nieuprzejme bądź ich skróty;

  1.18.4. zawierających bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do seksu bądź przemocy;

  1.18.5. związanych z opisem ciała, jego funkcjami biologicznymi lub cechami rozwojowymi;

  1.18.6. korzystających z własności intelektualnej osób trzecich bez zgody właścicieli praw autorskich;

  1.18.7. zawierających informacje, na podstawie których użytkownik może być mylnie postrzegany jako przedstawiciel Administracji lub moderatorów;

  1.18.8. w sposób bezpośredni lub pośredni promujących lub odnoszących się do narkotyków bądź alkoholu;

  1.18.9. odnoszących się do działań zabronionych na podstawie Umowy licencyjnej, Zasad Gry, innych zasad spółki Wargaming bądź przepisów prawa.

  Każdy pseudonim, który narusza Zasady Gry musi zostać zmieniony. W takim przypadku odpowiednie Konto zostanie zablokowane na czas konieczny do zmiany jego nazwy bądź zmiana nazwy konta zostanie wymuszona przez Administrację.

  W przypadku, gdy gracz nie jest w Grze aktywny, Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany pseudonimu gracza w sposób uznaniowy. O zmianie pseudonimu Administracja powiadomi gracza w terminie dziesięciu dni poprzedzających zmianę pseudonimu. Jeżeli gracz nie wejdzie do Gry bądź nie podejmie żadnych działań określonych w powiadomieniu w terminie 10 dni od daty zawiadomienia, jego pseudonim może zostać zmieniony.

  1.19. Wykorzystanie lub rozpowszechnianie informacji o metodach wyrządzania szkód w Grze, wyrządzania szkód Administracji, użytkownikom bądź innym osobom (botach, zabronionych trybach Gry, błędach geodanych (mapy), informacjach o słabych stronach klienta gry oraz stronach internetowych itp.).

  1.20. Pozyskiwanie zasobów Gry, osiągnięć, Funkcji dodatkowych, w tym waluty gry, pojazdów premium, a także konta premium, w sposób naruszający Zasady Gry, Umowę licencyjną, inne zasady spółki Wargaming bądź warunki poszczególnych konkursów lub promocji.

  1.21. Rozpowszechnianie wszelkich poufnych informacji o Grach oraz związanych z nimi planach w zakresie prac rozwojowych. Obejmuje to wszelkie informacje, które nie zostały opublikowane jako oficjalne wiadomości bądź komunikaty prasowe na temat zasobów Wargaming.

  1.22. Korzystanie z Gry w sposób zabroniony na podstawie Umowy licencyjnej, Zasad Gry, innych zasad spółki Wargaming, a także w sposób wykraczający poza zwyczajny przebieg rozgrywki.

  1.23. Wykonywanie czynności bądź publikowanie informacji, które zdaniem Administracji naruszają prawo, standardy moralne / etyczne bądź są niepożądane.

  2. Cechy poszczególnych naruszeń

  Wszelkie naruszenia zasad określonych w ustępie 2.1 spowodują ogólne zablokowanie dostępu do Gry lub Konta.

  2.1. Oto niektóre z zabronionych, niesportowych zachowań:

  2.1.1. Ustawianie bitew oraz działania o podobnym charakterze (z wyjątkiem sal treningowych) w celu polepszenia statystyk, zdobycia nagród itd.

  2.1.2. Podnoszenie poziomu Kont innych użytkowników, oraz zapewnianie wsparcia w inny, niesportowy sposób.

  2.1.3. Blokowanie pojazdów oraz wykonywanie podobnych działań dotyczących pojazdów gracza z zespołu użytkownika. Skargi dotyczące takich zachowań przyjmuje Dział wsparcia graczy. Skargę należy złożyć wraz z nagraniem bitwy wykonanym za pomocą specjalnej funkcji Gry.

  2.1.4. Bierne (pacyfistyczne) zachowania wobec innego zespołu, klanu lub sojuszu klanowego.

  2.1.5. Uruchamianie więcej niż jednej kopii gry na tym samym urządzeniu, z wyjątkiem sytuacji, w której użytkownik jednocześnie korzysta z wersji testowej oraz wersji pełnej.

  2.1.6. Korzystanie z programów imitujących działania użytkownika w ramach Gry (boty), programów automatyzujących klikanie myszą, makr dla klawiatur i myszy, oraz innych, podobnych metod gromadzenia osiągnięć w Grze.

  2.1.7. Inne przejawy niesportowego zachowania, uznane za takowe przez Administrację.

  2.2. Flooding w ramach Gry jest całkowicie zabroniony. Flooding należy rozumieć jako, między innymi:

  2.2.1. masowe wysyłanie za pomocą poczty elektroniczne informacji, których użytkownik nie zażądał, co do których nie wykazał zainteresowania bądź na które nie wyraził zgody (spamowanie);

  2.2.2. nadmierne stosowanie myślników (rozdzielenie zdania na odrębne słowa);

  2.2.3. wielokrotne powielanie podobnych komunikatów; tworzenie bezsensownych komunikatów;

  2.2.4. wielokrotne podawanie tych samych wyników w kanałach Gry.

  2.2.5. Nadmierne rekrutowanie, tj. reklamowanie lub poszukiwanie graczy, grup graczy oraz turniejów. Umieszczanie reklam przez jedną grupę graczy częściej niż raz na pięć minut uznawane jest za nadużycie.

  2.2.6. nadmierne stosowanie komunikatów zapisanych WIELKIMI LITERAMI;

  2.2.7. nadmierne stosowanie znaków interpunkcyjnych;

  2.2.8. nadmierne stosowanie emotikonek Gry;

  2.2.9. zamieszczanie informacji niezwiązanych z tematem danego kanału.

  2.3. Oficjalnym językiem komunikacji jest język angielski. Używanie innych języków jest dozwolone podczas walki, turnieju, wewnątrz klanu, w ramach prywatnych wiadomości, a także w kanałach specjalnie stworzonych do porozumiewania się w tych językach.

  3. Moderatorzy

  3.1. Moderator kanału pełni rolę asystenta Administracji i wykonuje swoją pracę w sposób dobrowolny. Moderatorów wybiera Administracja wedle własnego uznania. Decyzje w tej sprawie nie podlegają dyskusji.

  3.2. Obowiązki Moderatora:

  3.2.1. monitorowanie komunikacji w kanałach;

  3.2.2. nakładanie ograniczeń na użytkowników, którzy naruszają postanowienia Umowy licencyjnej, Zasad Gry, bądź inne zasady spółki Wargaming.

  3.3. Moderator nie ma obowiązku:

  3.3.1. odpowiadać na pytania użytkowników (Moderator odpowiada na pytania użytkowników wedle własnego uznania),

  3.3.2. ostrzegać użytkownika przed nałożeniem ograniczeń w przypadku naruszeń – stosuje się post-moderowanie (Moderator wedle własnego uznania może zdecydować się na ostrzeżenie użytkownika przed nałożeniem ograniczeń),

  3.3.3. tłumaczyć użytkownikom przyczyn nałożenia danego ograniczenia.

  4. Klany

  Klany w Grze podlegają Zasadom klanowym Gry World of Tanks Blitz.

  5. Skargi dotyczące naruszeń

  Jeśli Regulamin Gry nie przewiduje automatycznego monitorowania danego rodzaju naruszeń, skargi w sprawie działań użytkowników, Administracji i moderatorów należy przesyłać do Działu wsparcia gracza zgodnie z Zasadami wsparcia gracza.