Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  Čeština | Deutsch |English | Español | Français | Italiano | Magyar | Polski | Português | Türkçe | Русский | Українська | 日本語 | ไทย | 繁體中文 | 한국어 | 简体中文

  Data wejścia w życie: 10 kwietnia 2024 r.

  PUNKT „PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA” NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZAWIERA POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW WYMAGAJĄCE ARBITRAŻU W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SPORÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ MIĘDZY NAMI ORAZ OGRANICZAJĄCE PRAWO KAŻDEJ STRONY DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA LUB W DRODZE KONSOLIDACJI ROSZCZEŃ. NIE DOTYCZY KONSUMENTÓW MIESZKAJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII LUB QUEBECU (KANADA).

  SPIS TREŚCI

   1. O niniejszej Umowie licencyjnej
   2. Akceptacja niniejszej Umowy licencyjnej
   3. Zmiany w niniejszej Umowie licencyjnej
   4. Twoje konto Wargaming
   5. Licencja na używanie Produktów
   6. Treści generowane przez użytkowników (ang. UGC)
   7. Informacja zwrotna i Materiały użytkowników
   8. Naruszenie praw autorskich
   9. Elementy płatne
   10. Prawo do odstąpienia
   11. Brak ograniczeń praw konsumentów
   12. Kodeks postępowania
   13. Poprawki, aktualizacje i zmiany
   14. Wymagania techniczne
   15. Testy zamknięte
   16. Ostrzeżenie na wypadek padaczki
   17. Gwarancje i odpowiedzialność
   18. Linki do witryn stron trzecich
   19. Wypowiedzenie
   20. Prawo właściwe i jurysdykcja
   21. Ogólne
   22. Kontakt

  1. O niniejszej Umowie licencyjnej [Powrót na górę]

  Niniejsza Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego („Umowa licencyjna”)określa relację między Tobą („użytkownik” lub „Ty”) a Wargaming Group Limited, cypryjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną przez Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Cypryjskiej pod numerem HE290868 pod następującym adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikozja, Republika Cypryjska lub którymkolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych („Wargaming” lub „my”) w związku z naszymi grami, stronami internetowymi, aplikacjami i innymi produktami będącymi oprogramowaniem („Produkty”).

  2. Akceptacja niniejszej Umowy licencyjnej [Powrót na górę]

  2.1. Akceptując niniejszą Umowę licencyjną, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś osobą fizyczną, która ukończyła osiemnaście lat (lub osiągnęła inny wiek pełnoletności obowiązujący w kraju Twojego zamieszkania). Jeśli nie jesteś pełnoletni(-a), przed rozpoczęciem korzystania z naszych Produktów musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszej Umowy licencyjnej w Twoim imieniu. Nie możesz używać naszych Produktów ani uzyskiwać do nich dostępu, jeśli Ty (lub Twój rodzic lub opiekun) nie wyrazicie zgody na niniejszą Umowę licencyjną.

  2.2. Jeśli zezwalasz swojemu niepełnoletniemu dziecku lub podopiecznemu na korzystanie z Produktów, wyrażasz zgodę na niniejszą Umowę licencyjną w jego i swoim imieniu. Rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny(-a) za wszelkiego rodzaju korzystanie z Produktów przez Twoje dziecko lub podopiecznego i że masz taki sam obowiązek należytej staranności, jak działając w imieniu własnym. Zgadzasz się, że nie będziesz świadomie zezwalać osobom niepełnoletnim na korzystanie z Produktów lub uzyskiwanie do nich dostępu bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

  2.3. Jeśli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych, aby móc korzystać z naszych Produktów, musisz mieć ukończone 13 lat. W przeciwnym razie nie zostanie udzielona Tobie licencja na używanie Produktów lub dostęp do nich. Zgadzasz się, że nie będziesz świadomie zezwalać osobom poniżej 13 roku życia na korzystanie z naszych Produktów lub uzyskiwanie do nich dostępu.

  3. Zmiany w niniejszej Umowie licencyjnej [Powrót na górę]

  3.1. Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy licencyjnej z ważnych powodów, na przykład w celu uwzględnienia nowych funkcji i funkcjonalności Produktów, zwiększenia bezpieczeństwa naszych użytkowników lub dostosowania się do zmian w prawie.

  3.2. O zmianach tych poinformujemy Cię e-mailem lub na innym trwałym nośniku nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wejściem w życie takich zmian. W zawiadomieniu tym poinformujemy Cię o zmianach, prawie do sprzeciwu, okresie wypowiedzenia oraz konsekwencjach prawnych braku sprzeciwu. Przekażemy Ci również tekst zaktualizowanej Umowy licencyjnej. W przypadkach dozwolonych przez prawo zastrzegamy sobie prawo do wysłania takiego zawiadomienia za pośrednictwem innych powszechnie używanych środków zawiadamiania (na przykład wyskakującego komunikatu w grze lub wiadomości w sekcji zarządzania kontem) z odpowiednim wyprzedzeniem.

  3.3. Jeśli będzie wymagało tego prawo, uzyskamy Twoją zgodę. W przeciwnym razie uznaje się, że zaakceptowałeś(-aś) zmiany, chyba że powiadomisz nas o swoim sprzeciwie wobec takich zmian w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od chwili otrzymania od nas zawiadomienia.

  3.4. W przypadku sprzeciwu wobec jakichkolwiek zmian, poprzednia wersja Umowy licencyjnej będzie nadal obowiązywać. Jednakże w takim przypadku możemy zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto, jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz wypowiedzieć Umowę licencyjną, usuwając swoje Konto za pomocą narzędzia „Usuwanie konta” w sekcji Zarządzanie Kontem tutaj, a w przypadku Produktów przeznaczonych na konsole, tutaj oraz tutaj.

  3.5. Najnowsza wersja niniejszej Umowy licencyjnej będzie zawsze dostępna na tej stronie internetowej lub pod innym adresem, który Ci przekażemy. Jeśli jesteś rezydentem Kalifornii, możesz otrzymać niniejszą Umowę licencyjną pocztą elektroniczną, wysyłając list do naszego Wsparcia Gracza zawierający Twój adres poczty elektronicznej i prośbę o niniejszą Umowę licencyjną. Zmiany w niniejszej Umowie licencyjnej nie będą miały wpływu na Twoje prawa nabyte i nie będą miały mocy wstecznej.

  4. Twoje konto Wargaming [Powrót na górę]

  Utworzenie Konta

  4.1. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Produktów, musisz utworzyć konto Wargaming. Konto Wargaming to zbiór danych powiązanych z konkretną osobą, wymaganych do korzystania przez nią z Produktów, w tym uwierzytelniania (autoryzacji), dostępu do ustawień, statystyk i innych informacji oraz korzystania z Elementów płatnych („Konto”).

  4.2. Aby utworzyć Konto, musisz posiadać ważny i niejednorazowy adres e-mail oraz będziesz musiał(-a) podać pewne informacje o sobie. Podane przez Ciebie informacje muszą być zgodne z prawdą i dokładne, a także musisz je aktualizować, abyśmy mieli prawidłowe dane o Tobie i Twoim Koncie. Jeżeli w Produkcie jest to wyraźnie dozwolone, możesz także utworzyć Konto i zalogować się poprzez system strony trzeciej.

  4.3. Tworząc Konto, będziesz musiał(-a) podać swoją nazwę w grze („Nick”), której będziesz używać w naszych Produktach. Twój Nick nie może zostać przeniesiony na inną osobę i nie możesz używać Nicku używanego przez kogoś innego. Możemy jednak zezwolić innym graczom na używanie Twojego Nicku, jeśli Twoje Konto zostanie usunięte.

  4.4. Aby korzystać z naszych Produktów na platformach stron trzecich, musisz posiadać osobne konto na tych platformach. Musisz także przestrzegać warunków określonych przez te platformy stron trzecich.

  4.5. Jeśli Wargaming wyraźnie na to zezwoli, w przypadku niektórych Produktów możliwe jest założenie „konta demo”. W takim przypadku nie otrzymasz osobnego Nicku ani hasła, a autoryzacja takiego Produktu zostanie dokonana za pośrednictwem konkretnego urządzenia technicznego (telefonu komórkowego, tabletu, itp.), z którego korzystasz. Jednakże zdecydowanie zaleca się założenie Konta standardowego zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku korzystania z „konta demo” postępy w Produkcie mogą zostać utracone w przypadku utraty dostępu do urządzenia technicznego lub modyfikacji jego oprogramowania.

  Zakaz udostępniania i przenoszenia konta

  4.6. Twoje Konto jest osobiste i nie wolno go udostępniać, przenosić ani sprzedać go żadnej innej osobie. W żadnym wypadku nie należy ujawniać nikomu swojego hasła ani innych danych logowania. Dotyczy to Twoich przyjaciół, dzieci, współmałżonków, współpracowników, członków klanu i/lub przywódców klanu.

  4.7. Jeśli udostępnisz lub przeniesiesz swoje Konto, możesz ponieść odpowiedzialność za postępowanie i działania osób trzecich korzystających z Twojego Konta, w tym za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy licencyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do Twojego Konta lub zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszej Umowy licencyjnej zgodnie z punktami 19.4-19.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming” niniejszej Umowy licencyjnej, jeśli odkryjemy udostępnienie lub przeniesienie Konta.

  Bezpieczeństwo Twojego konta

  4.8. Musisz zadbać o zabezpieczenie swojego Konta, komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, na którym korzystasz z naszych Produktów, przed dostępem osób trzecich. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, jeśli dowiesz się o:

  1. Wszelkim nieuprawnionym użyciu Twojego Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa; albo
  2. Wszelkich narzędziach hackerskich wykorzystywanych lub mogących zostać wykorzystanymi w odniesieniu do naszych Produktów.

  4.9. Wdrożyliśmy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, aby pomóc chronić i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu, zmianie, modyfikacji i/lub ujawnieniu informacji o Twoim Koncie. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Twojego Konta lub nieuprawnionego do niego dostępu, korzystania z niego, jego zmiany, modyfikacji i/lub ujawnienia Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim wynikają one z Twojego zawinionego zaniechania lub zaniedbania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do Twojego Konta w przypadku wykrycia włamania na Konto. Jeśli uważasz, że przez pomyłkę zawiesiliśmy dostęp do Twojego Konta, skontaktuj się z naszym Wsparciem Gracza.

  Usuwanie nieaktywnych kont

  4.10. Możemy usunąć Twoje Konto, jeśli Twoje Konto będzie nieaktywne. Twoje Konto stanie się nieaktywne, jeśli nie zalogujesz się na swoje Konto przez okres dziesięciu (10) lat. Poinformujemy Cię z co najmniej 45-dniowym (czterdziestopięcio-dniowym) wyprzedzeniem o usunięciu Twojego Konta i będziesz mieć możliwość zapobieżenia usunięciu Konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto i przywrócenie Konta do dnia wskazanego w informacji o planowanym usunięciu. Kiedy usuniemy Twoje Konto, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usuwamy Twoje dane, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

  5. Licencja na używanie Produktów [Powrót na górę]

  5.1. Produkty zawierają różnoraką treść, w tym między innymi oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forach, posty na czacie, profile, widżety, wiadomości, linki, e-maile, muzykę, dźwięk, grafikę, zdjęcia lub materiały wideo, a także projekt i design naszych Produktów (“Treść“). Treść jest chroniona przepisami prawa własności intelektualnej, w tym między innymi obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Zgadzasz się, że jesteśmy właścicielami lub licencjonujemy wszystkie te zastrzeżone informacje i materiały oraz że nie możesz ich używać ani wykorzystywać bez naszej zgody.

  5.2. W zamian za zaakceptowanie niniejszej Umowy licencyjnej dajemy Ci osobiste prawo (nazywane „licencją”) na czas obowiązywania niniejszej Umowy licencyjnej między Tobą a nami, umożliwiające pobieranie, instalowanie i używanie Produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy EULA.

  Licencja ta jest:

  1. „Niewyłączna” (co oznacza, że możemy udzielić takich samych i podobnych licencji także innym osobom);
  2. „Odwołalna” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w określonych okolicznościach, które wyjaśniono poniżej);
  3. „Osobista” (co oznacza, że nie możesz używać Produktów do żadnych celów komercyjnych);
  4. „Nieprzenoszalna” (co oznacza, że licencja jest przeznaczona wyłącznie dla Ciebie i nie możesz przenosić ani udzielać sublicencji na żadne przyznane Ci przez nas prawa żadnej innej osobie);
  5. „Ograniczona” (co oznacza, że możesz używać Produktów wyłącznie w celach i w sposób określony w niniejszej Umowie licencyjnej);
  6. „Terminowa” (co oznacza, że wygasa pod danymi warunkami określonymi w niniejszej Umowie licencyjnej); oraz
  7. „Warunkowa” – ważna pod warunkiem przestrzegania niniejszej Umowy licencyjnej.

  5.3. Poza przypadkami, kiedy i w zakresie, w jakim wyraźnie udzieliliśmy Ci zezwolenia na piśmie, zabronione jest:

  1. Kopiowanie lub pobieranie jakichkolwiek Treści z Produktów lub jakiejkolwiek ich części (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w ramach prawidłowego użytkowania lub działania Produktów)
  2. Rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie lub wyświetlanie, wynajmowanie, sprzedawanie, przesyłanie, przenoszenie, publikowanie, edytowanie, kopiowanie, tworzenie i wykorzystywanie dzieł pochodnych, wynajmowanie, udzielanie sublicencji, udostępnianie publiczne, dekompilowanie, rozmontowywanie, inżynieria wsteczna lub jakiekolwiek inne nieuprawnione korzystanie z Treści;
  3. Komercyjnie (tj. w celach zarobkowych) wykorzystywanie jakichkolwiek Treści;
  4. Usuwanie, ukrywanie albo zmienianie informacji o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych lub innych prawach własności dołączonych do Treści; oraz
  5. Stosowanie materiałów szkoleniowych opartych na Treści lub zawierających Treść do modeli, platform, narzędzi lub systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, chyba że takie wykorzystanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo.

  5.4. Wargaming dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Ci Treści w ramach korzystania z Produktów, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków wyszczególnionych poniżej, aby zapewnić sprawne działanie Produktów:

  1. Możemy udostępnić Ci Treści tylko wtedy, gdy dostęp do Treści jest legalny w Twoim kraju;
  2. Możesz uzyskiwać Treści wyłącznie od nas (lub od dowolnej osoby, którą w tym celu upoważnimy) i nie wolno Ci uzyskiwać Treści od żadnej innej nieupoważnionej osoby ani próbować tego robić;
  3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twoich próśb o nabycie Treści, a także zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich próśb o nabycie lub uzyskanie Treści według naszego uzasadnionego uznania, w szczególności w przypadku problemów technicznych lub ograniczeń prawnych, np. wynikających z prawa autorskiego, prawa karnego, prawa dotyczącego ochrony młodzieży itp.;
  4. Nie gwarantujemy, że jakakolwiek Treść będzie dostępna w każdym czasie, we wszystkich krajach lub wszystkich lokalizacjach geograficznych lub w dowolnym momencie ani że będziemy nadal oferować jakąkolwiek konkretną Treść przez określony czas (chyba że w ramach danego Produktu wyraźnie postanowimy inaczej);
  5. Niektóre Treści mogą być dostępne wyłącznie online i/lub do odblokowania mogą wymagać użycia kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub dowolnego rodzaju uwierzytelnienia online oraz osiągnięć w grze;
  6. Treść, do której masz dostęp, nie podlega zwrotowi, wymianie ani zwrotowi pieniędzy na inną Treść, gotówkę lub inne towary lub usługi, chyba że jest to dozwolone w ramach Produktu, jest to przewidziane w niniejszej Umowie licencyjnej lub wymagane na mocy obowiązującego prawa; oraz
  7. Może się zdarzyć, że będziemy musieli od czasu do czasu zmieniać, aktualizować lub usuwać Treść zgodnie z punktem 13. „Poprawki, aktualizacje i zmiany”.

  5.5. „World of Tanks”, „World of Tanks Blitz”, „World of Tanks: Modern Armor”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Warships Blitz”, „World of Warships Legends”, „Blitz”, „Bowling Crew”, „WOT”, „WOWS”, „Wargaming.net”, „Wargaming.net Lets Battle”, „Wargaming” i odpowiadające im loga są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wargaming. Nie możesz używać ani wyświetlać tych i innych znaków towarowych Wargaming w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie licencyjnej. Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe stron trzecich pojawiające się w Produktach są własnością ich odpowiednich właścicieli i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  5.6. Nasze Produkty mogą zawierać określone treści, postacie, muzykę lub inne elementy, na które firma Wargaming uzyskała licencję od zewnętrznych licencjodawców. Jakiekolwiek nieupoważnione wykorzystanie, reprodukcja lub dystrybucja treści stron trzecich są surowo zabronione.

  5.7. Nasze Produkty nie są licencjonowane, wspierane lub powiązane z żadną agendą rządu federalnego, stanowego lub suwerennego rządu, ani z żadnym jego wydziałem wojskowym ani służbą wojskową na całym świecie. Wszystkie znaki towarowe i prawa do znaków towarowych odnoszące się do czołgów, samolotów bojowych, okrętów wojennych i innych pojazdów są własnością odpowiednich posiadaczy tych praw.

  6. Treści generowane przez użytkowników [Powrót na górę]

  6.1. „Treści generowane przez użytkowników” (“UGC”) oznaczają wszelkie treści, które publikujesz, przesyłasz lub udostępniasz za pośrednictwem naszych Produktów (bezpośrednio lub przy naszej pomocy).

  6.2. Treści UGC obejmują między innymi Nicki, posty na forach, posty na czacie, czat głosowy, funkcje komunikatora, zawartość profilu, rozgrywkę, dzieła sztuki, zrzuty ekranu, muzykę, dźwięki, nagrania, grafiki fanów, nagrania typu „let’s play” i nagrania z rozgrywki, modyfikacje i inne rodzaje dzieł.

  6.3. Jesteś posiadaczem wszelkich praw do własnych oryginalnych treści stanowiących część treści UGC. Twoje prawa związane z treściami UGC nie obejmują żadnego z naszych Produktów ani żadnej części treści UGC, która składa się z lub która zawiera którykolwiek z naszych Produktów.

  6.4 Udzielasz nam bezpłatnej, obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej i zezwalającej na nieograniczone udzielanie sublicencji licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tworzenie i używanie dzieł pochodnych, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wykonywanie, tłumaczenie, hostowanie, udostępnianie i przekazywanie Twoich treści UGC w naszych Produktach i na dowolnej platformie, w tym na platformach stron trzecich, istotnych dla naszych Produktów w celu obsługi, dystrybucji, włączania i promocji naszych Produktów przez cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej, od momentu opublikowania, przesłania lub udostępnienia UGC za pośrednictwem naszych Produktów. Przyjmujesz do wiadomości, że cel tej licencji obejmuje udostępnianie treści UGC innym użytkownikom i że w tym celu może być konieczne zmodyfikowanie treści UGC.

  6.5. W odniesieniu do wszelkich Treści generowanych przez użytkowników, które tworzysz lub które chcesz udostępnić innym użytkownikom, akceptujesz i będziesz przestrzegać następujących warunków:

  1. Nie wolno Ci przesyłać żadnych treści UGC należących do kogokolwiek innego, chyba że masz na to pozwolenie odpowiedniego właściciela praw;
  2. Nie wolno Ci przesyłać żadnych treści UGC, które naruszają prawa własności intelektualnej, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa kogokolwiek innego, lub które są nielegalne lub naruszają niniejszą Umowę licencyjną;
  3. W maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie zrzekasz się zgłaszania roszczeń, wykonywania i egzekwowania, a także zgadzasz się nie dochodzić żadnych praw osobistych ani podobnych praw do treści UGC, do wykonywania których masz prawo w dowolnej jurysdykcji na świecie;
  4. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje treści UGC. Nie sprawdzamy uprzednio wszystkich treści UGC i nie popieramy, nie zatwierdzamy ani też nie sprawdzamy uprzednio żadnych treści UGC, które Ty i inni użytkownicy możecie wnieść do Produktów;
  5. Nie wolno Ci w żaden sposób twierdzić ani sugerować, że jakakolwiek treść UGC jest przez nas popierana, wspierana lub powiązana z nami;
  6. Treści UGC muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą zawierać żadnych materiałów, które można uznać za obraźliwe, zniesławiające, nielegalne lub które mogłyby spowodować utratę naszej reputacji;
  7. Jeśli utworzysz jakiekolwiek treści UGC, ponosisz za nie odpowiedzialność. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści UGC ani nie zapewniamy żadnego wsparcia dla treści UGC; oraz
  8. Jeśli Twoje treści UGC naruszają którykolwiek z niniejszych warunków, możemy przenieść, edytować, zablokować, wyłączyć, zawiesić lub trwale usunąć takie treści.

  6.6. Rozumiesz i akceptujesz, że nie udostępnimy Ci żadnych treści dostarczonych lub stworzonych przez Ciebie w trakcie korzystania z naszych Produktów, jeśli:

  1. Nie mają one żadnego zastosowania poza kontekstem Produktów;
  2. Dotyczą one wyłącznie Twojej aktywności podczas korzystania z Produktów;
  3. Zostały one przez nas zagregowane z innymi danymi i nie można ich zdezagregować lub ich zdezagregowanie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku; albo
  4. Zostały one wygenerowane wspólnie przez użytkownika i inne osoby, a inni użytkownicy mogą nadal korzystać z treści.

  6.7. Jeśli Twoje treści UGC tworzone są w oparciu o naszą własność intelektualną, kwalifikują się one również jako Treści Gracza i dlatego muszą być zgodne z naszą Polityką Dotycząca Treści Gracza poza niniejszym punktem 6. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości zawsze udzielasz firmie Wargaming licencji na swoje treści UGC zgodnie z punktem 6.4 niniejszej Umowy licencyjnej, a nie zgodnie z Polityką Treści Gracza (nawet jeśli Twoje treści UGC kwalifikują się jako Treści Gracza).

  7. Informacja zwrotna i Materiały użytkowników [Powrót na górę]

  7.1. Zawsze miło nam słyszeć opinie naszych użytkowników i chętnie przyjmiemy konkretne uwagi na temat naszych Produktów. Niestety, nasza wieloletnia polityka firmy nie pozwala nam akceptować ani brać pod rozwagę kreatywnych pomysłów, sugestii ani materiałów innych niż te, o które specjalnie poprosiliśmy. Celem tej polityki jest uniknięcie możliwości przyszłych nieporozumień, w przypadku, gdy projekty, które przygotowalibyśmy, mogłyby wydawać się innym osobom podobne do ich własnej twórczości. W związku z tym z przykrością prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych oryginalnych sugestii twórczych, pomysłów, notatek, rysunków, koncepcji ani też żadnych innych informacji, takich jak pomysły na gry lub oryginalne grafiki („Zgłoszenia”).

  7.2. Wszelkie Materiały przesłane do nas, czy to na naszą konkretną prośbę, czy niezależnie od naszej prośby, aby tego nie robić, będą uważane za i pozostaną naszą własnością w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo od momentu ich przesłania lub przeniesienia.

  8.1 Zawiadomienie zgodnie z ustawą DMCA. Wargaming odpowiada na zawiadomienia dotyczące praw autorskich przesyłane zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA”). Aby przesłać zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, przekaż naszemu wyznaczonemu przedstawicielowi na piśmie następujące informacje:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
  • Dane identyfikacyjne dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;
  • Dane identyfikacyjne materiału naruszającego prawo i informacje wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie tego materiału;
  • Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Oświadczenie o tym, że w dobrej wierze uważasz, że wykorzystanie materiału w zadeklarowany sposób nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub nie jest dozwolone przez prawo; oraz
  • Oświadczenie o tym, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że jesteś upoważniony(-a) do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

  Naszym wyznaczonym przedstawicielem jest:

  Copyright Compliance Department [Departament ds. zgodności z prawami autorskimi]
  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  Telefon: 1-408-340-3359
  E-mail: dmca@wargaming.net

  Dalsze informacje można uzyskać w katalogu internetowym Urzędu ds. Praw Autorskich pod następującym adresem www.dmca.copyright.gov/osp. Odpowiemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą DMCA [Digital Millennium Copyright Act].

  8.2 Kontrzawiadomienie. Jeśli uważasz, że Twój materiał został usunięty przez pomyłkę w odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich, możesz przesłać do naszego wyznaczonego przedstawiciela kontrzawiadomienie zawierające następujące informacje na piśmie:

  • Podpis fizyczny lub elektroniczny;
  • Dane identyfikacyjne materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został uniemożliwiony, oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub uniemożliwieniem dostępu do niego;
  • Oświadczenie złożone pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, o tym, że w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub dostęp do niego został uniemożliwiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub dostęp, do którego ma zostać uniemożliwiony; oraz
  • Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie o tym, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federal District Court [Federalnego Sądu Okręgowego] dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres, lub jeśli Twój adres znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, dla jakiegokolwiek okręgu sądowego, w którym znajduje się Wargaming, oraz że przyjmiesz doręczenie pism procesowych od osoby, która dostarczyła zawiadomienie zgodnie z punktem (c)(1)(C) lub przedstawiciela takiej osoby.

  Na kontrzawiadomienia odpowiemy zgodnie z ustawą DMCA.

  9.1. Niektóre Produkty mogą umożliwiać zamawianie wirtualnych elementów, waluty w grze, członkostwa premium lub innych treści lub usług („Elementy płatne”). Jeśli zdecydujesz się zamówić takie Elementy płatne, musisz zapewnić, że:

  1. Jesteś osobą pełnoletnią lub, jeśli nie jesteś osoba pełnoletnią lub masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych, Twój rodzic lub opiekun prawny zgodził się i zaakceptował odpowiednie zamówienie w Twoim imieniu;
  2. Jesteś uprawnionym posiadaczem Konta, z którego składasz zamówienie;
  3. Masz prawo używać danej karty kredytowej lub innej zaakceptowanej metody płatności; oraz
  4. Wszystkie przesyłane przez Ciebie informacje są prawdziwe i dokładne.

  9.2. W przypadku Elementów płatnych obowiązują następujące zasady:

  1. Aby zamówić Elementy płatne, należy posiadać Konto, rozpocząć i zakończyć proces zamówienia.
  2. Jeśli chcesz zamówić Elementy płatne, musisz zalogować się na swoje Konto i wprowadzić wymagane informacje o sobie i o wybranej przez Ciebie metodzie płatności. Klikając na przycisk „ZAPŁAĆ TERAZ” (lub podobny, wyraźnie oznaczony przycisk), składasz firmie Wargaming wiążącą ofertę zawarcia umowy na dostawę Elementów płatnych („Umowa”). Do chwili kliknięcia takiego przycisku masz możliwość poprawienia wprowadzonych danych. Potwierdzenie przez nas Umowy drogą e-mailową oznacza akceptację Twojej oferty (czas zawarcia Umowy).
  3. Jeśli przyjmiemy Twoje zamówienie, bezpośrednio po tym przekażemy zamówione Elementy płatne na Twoje Konto i obciążymy Cię za pomocą wybranej przez Ciebie metody płatności. Otrzymasz również e-mailem potwierdzenie zamówienia zawierające szczegóły Umowy oraz elektroniczną kopię niniejszej Umowy licencyjnej.
  4. Umowa zostanie zawarta w języku kraju, w którym mieszkasz. Jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, Umowa może zostać zawarta w języku angielskim.
  5. Elementy płatne można wymieniać na inne treści i usługi wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone w Produktach.
  6. Elementy płatne nie mogą być nikomu sprzedawane ani przekazywane. Możesz jednak kupić Elementy płatne innemu użytkownikowi jako prezent, jeśli jest to dozwolone w Produktach. Proces kupowania i przyjmowania prezentów zostanie z góry jasno określony w interfejsie danego Produktu.
  7. Elementy płatne nie podlegają wymianie na gotówkę ani też żadne towary, ani usługi.
  8. Możesz nabywać Elementy płatne wyłącznie od nas (lub od dowolnej osoby, którą do tego celu upoważniliśmy) lub od innego użytkownika jako prezent, jeśli jest to dozwolone w Produktach, przy czym równocześnie zabronione jest otrzymywanie Elementów płatnych od jakiejkolwiek innej osoby ani w żaden inny sposób lub też usiłowanie dokonania tego; oraz
  9. Możemy odrzucić ofertę zamówienia Elementów płatnych.

  9.3. Jeśli otrzymasz treść, usługi, osiągnięcia lub Elementy płatne bezpłatnie, po niższej cenie lub bez wykonywania czynności, które są zwykle wymagane do ich otrzymania (i) z powodu błędu technicznego (błąd), musisz zgłosić to Wargaming natychmiast; lub (ii) z powodu włamania, oszustwa lub innych nielegalnych działań, musisz natychmiast zgłosić to Wargaming i zapłacić za takie Elementy płatne w zakresie, w jakim zostały one już wykorzystane. Wargaming może usunąć takie Elementy płatne i osiągnięcia oraz, jeśli już je wykorzystałeś(-aś), zablokować dostęp do Twojego Konta do czasu zwrotu pełnej ceny odpowiednich Elementów płatnych.

  9.4. TA SEKCJA 9.4 MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE BĘDZIESZ MIAŁ PRAWA WŁASNOŚCI ANI ŻADNYCH INNYCH UDZIAŁÓW WE WŁASNOŚCI W ODNIESIENIU DO TWOJEGO KONTA, A TAKŻE ŻE WSZYSTKIE PRAWA W I DO TWOJEGO KONTA SĄ I ZAWSZE BĘDĄ WŁASNOŚCIĄ I BĘDĄ NALEŻEĆ DO WARGAMING. PONADTO PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE MASZ ŻADNYCH ROSZCZEŃ, PRAW, TYTUŁU WŁASNOŚCI ANI INNYCH UDZIAŁÓW WE WŁASNOŚCI ELEMENTÓW PŁATNYCH, KTÓRE ODBLOKOWAŁEŚ(-AŚ) LUB ZGROMADZAŁEŚ(-AŚ), NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH OPŁAT OFEROWANYCH LUB ZAPŁACONYCH W ZAMIAN ZA TAKIE ELEMENTY PŁATNE. PONADTO WARGAMING NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIE, USUNIĘCIE, MODYFIKACJĘ, USZKODZENIE, HAKOWANIE LUB INNE SZKODY LUB STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SPOWODOWANE W TREŚCI GRY LUB ELEMENTACH PŁATNYCH, W TYM USUNIĘCIE ZAWARTOŚCI GRY LUB ELEMENTÓW PŁATNYCH PO WYPOWIEDZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU KONTA. TWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY OPISANE W SEKCJI 10., PRAWO DO ZWROTU ŚRODKÓW Z SEKCJI 13.5, A TAKŻE INNE GWARANCJE KONSUMENCKIE OKREŚLONE W TEJ UMOWIE KOŃCOWEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO LUB ZAWARTE W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE, POZOSTAJĄ NIENARUSZONE PRZEZ TĘ SEKCJĘ 9.4.

  9.5. Poza zasadami określonymi w punktach 9.1-9.4 powyżej, w przypadku Subskrypcji obowiązują następujące zasady:

  Zasady dotyczące Subskrypcji

  Definicja. Cena i Warunki

  9.5.1. Niektóre Produkty mogą umożliwiać zamawianie Elementów płatnych z zastrzeżeniem automatycznego rozliczania wybranej metody płatności w określonych odstępach czasu („Subskrypcje”).

  9.5.2. Elementy płatne, które możesz subskrybować, początkowy okres Subskrypcji, cena Subskrypcji, odstępy czasowe, w których Twoja metoda płatności będzie rozliczana, a także inne szczegóły Subskrypcji zostaną wyraźnie określone w interfejsie Subskrypcji, przed rozpoczęciem przez Ciebie Subskrypcji.

  Zmiana ceny

  9.5.3. Wargaming zastrzega sobie prawo do dostosowania ceny Subskrypcji w celu uwzględnienia czynników mających wpływ na koszt Subskrypcji („Zmiana ceny Subskrypcji”). Przykładami takich czynników są koszty produkcji i licencji, koszty rezerw technicznych i dystrybucji, usługi wsparcia i inne usługi dodatkowe, do których można uzyskać dostęp i z których można korzystać za pośrednictwem niezależnych platform, aplikacji internetowych i sieci społecznościowych, a także koszty sprzedaży (np. fakturowanie i płatności, marketing, PR), ogólne koszty administracyjne i inne koszty ogólne (np. czynsz, odsetki i inne koszty finansowania, koszty personelu, dostawców usług i usług, systemów informatycznych, energii), a także obciążenia narzucane przez rząd, składki, podatki i zobowiązania.

  9.5.4. Wargaming zawiadomi Cię o Zmianie Ceny Subskrypcji z wyprzedzeniem liczącym co najmniej 30 dni kalendarzowych. Zawiadomienie takie zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną lub na innym trwałym nośniku. W przypadkach dozwolonych przez prawo, zastrzegamy sobie prawo do wysłania takiego zawiadomienia za pośrednictwem innych powszechnie używanych środków zawiadamiania (na przykład wyskakującego komunikatu w grze lub wiadomości w sekcji zarządzania kontem) z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie będzie zawierać nową cenę Subskrypcji oraz wyjaśnienie głównych czynników mających wpływ na Zmianę Ceny Subskrypcji, a także instrukcje i możliwość łatwego wypowiedzenia Subskrypcji (np. link umożliwiający rezygnację z subskrypcji). Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę na Zmianę Ceny Subskrypcji. W przeciwnym razie uznamy, że zaakceptowałeś(-aś) Zmianę Ceny Subskrypcji, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji przed wejściem nowej ceny w życie.

  Prawo do wypowiedzenia Subskrypcji

  9.5.5. Subskrypcję możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie ze skutkiem od następnego Okresu rozliczeniowego. Twoje ustawowe prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

  9.5.6. Możesz wypowiedzieć swoją Subskrypcję, logując się na swoje Konto i klikając na przycisk „Anuluj Subskrypcję” (lub podobny, rzucający się w oczy przycisk) na tej samej stronie internetowej, na której zakupiłeś Subskrypcję, lub postępując zgodnie z inną procedurą zdefiniowaną dla konkretnej Subskrypcji. Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, Wargaming zapewnia mechanizm wypowiadania Subskrypcji bez konieczności logowania się na Twoje Konto.

  9.5.7. Wargaming może wypowiedzieć Twoją Subskrypcję w dowolnym momencie z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 (dwa) dni kalendarzowe, pod warunkiem proporcjonalnego zwrotu kosztów niewykorzystanego czasu Subskrypcji. Wargaming może również wypowiedzieć Subskrypcję w trybie natychmiastowym z ważnej przyczyny, w szczególności, jeśli użytkownik nie zapłaci Ceny Subskrypcji lub jeżeli nadzwyczajne rozwiązanie będzie uzasadnione względami obopólnych interesów (na przykład, jeśli Wargaming zawiesi Konto użytkownika lub zamknie dostęp użytkownika do gry lub gier, w których Subskrypcja jest aktywna zgodnie z punktami 19.4-19.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming” niniejszej Umowy licencyjnej).

  Brak płatności

  9.5.8. Jeżeli Cena Subskrypcji nie zostanie zapłacona z winy użytkownika, Wargaming może tymczasowo zawiesić Subskrypcję do czasu uiszczenia płatności. Subskrypcja nie wygasa, lecz zostaje wstrzymana, z wyjątkiem przypadków, gdy Wargaming rozwiąże subskrypcję zgodnie z punktem 9.5.7 niniejszych Zasad. Wszelkie dalsze roszczenia prawne lub roszczenia Wargaming wynikające z Umowy licencyjnej pozostają nienaruszone.

  Zasady w przypadku zawieszenia i zamknięcia dostępu

  9.5.9. Jeśli naruszysz Umowę licencyjną i Wargaming zawiesi Twój dostęp do gry (gier) lub Konta zgodnie z punktami 19.4-19.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming” niniejszej Umowy licencyjnej, Subskrypcja będzie nadal obowiązywać, a opłata za czas Subskrypcji, który wygasa w okresie zawieszenia nie zostanie zwrócona.

  9.5.10. Jeśli naruszysz Umowę licencyjną i Wargaming trwale zamknie Twój dostęp do gry (gier) lub Konta zgodnie z punktami 19.4-19.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming” niniejszej Umowy licencyjnej, Wargaming zakończy Twoją Subskrypcję w danej grze (grach), a opłata za niewykorzystany czas Subskrypcji nie podlega zwrotowi.

  9.6. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Twoja płatność może zostać przetworzona przez dostawcę usług płatniczych dla Wargaming Group Limited za pośrednictwem jej spółki zależnej Wargaming (USA), Inc. (spółki ze stanu Delaware zarejestrowanej pod następującym adresem: 1209 Orange Street, Wilmington DE USA 19801).

  9.7. JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZYCH PRODUKTÓW NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, OBCIĄŻANIE I ROZLICZENIA W TAKICH PRODUKTACH PODLEGAJĄ ZASADOM TYCH PLATFORM, A NIE ZASADOM WARGAMING. WARGAMING ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA TAKICH PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH.

  9.8. Podczas korzystania z produktów i usług PlayStation™Network obowiązują następujące zasady, w zależności od terytorium:

  • Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.
  • Zakup i użytkowanie przedmiotów podlegają Warunkom świadczenia usług sieciowych oraz Umowie użytkownika. Firma Sony Interactive Entertainment America udzieliła Ci sublicencji na tę usługę internetową.

  9.9. Jeśli Twój bank wystawiający oferuje usługi automatycznej aktualizacji konta (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater lub podobne), usługi te mogą automatycznie aktualizować dane Twojej karty płatniczej w systemach naszych agentów rozliczeniowych, gdy dane te ulegną zmianie, bez żadnego działania z Twojej strony. Jeśli nie chcesz, aby dane Twojej karty były automatycznie aktualizowane, skontaktuj się z bankiem, który wydał kartę.

  10. Prawo do odstąpienia [Powrót na górę]

  Masz prawo odstąpić od Umowy z nami, jeśli mieszkasz w którymkolwiek z krajów wymienionych poniżej:

  Państwa członkowskie Unii Europejskiej; Wielka Brytania

  Instrukcja odstąpienia od Umowy

  Prawo do odstąpienia od Umowy

  Masz prawo odstąpić od dowolnej Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, musisz poinformować nas,

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikozja
  Republika Cypryjska
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/pl/,

  o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Możesz także wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną przez naszą stronę internetową https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia od umowy.

  Aby zachować termin odstąpienia, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

  Skutki odstąpienia

  W przypadku odstąpienia od Umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności z tytułu niniejszej Umowy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj przesyłki standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaniemy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś(-aś) się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

  W przypadku zażądania przez Ciebie, aby świadczenie usług rozpoczęło się w okresie odstąpienia, zapłacisz nam uzasadnioną kwotę odpowiadającą części usług już świadczonych do czasu, w którym zostaliśmy przez Ciebie poinformowani o skorzystaniu z prawa do odstąpienia Umowy, w porównaniu z pełnym zakresem tych usług w ramach Umowy.

  Ważne:

  Utracisz prawo do odstąpienia po całkowitym dostarczeniu Elementów płatnych i jeżeli dostawa rozpoczęła się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą oraz po przyjęciu do wiadomości, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym dostarczeniu przez nas Elementów płatnych.

  Utracisz prawo do odstąpienia, jeśli Umowa obejmuje dostawę Elementów płatnych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli dostawa rozpoczęła się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i potwierdzeniem, że w ten sposób tracisz prawo do odstąpienia.


  Na podstawie powyższego rozumiesz, że kupując Elementy płatne, wyrażasz zgodę na udostępnienie Ci tych Elementów płatnych bezpośrednio po zaakceptowaniu Twojego zamówienia. Utracisz prawo do odstąpienia, gdy Elementy płatne zostaną Ci w pełni przez nas udostępnione. Jednakże Twoje prawo do odstąpienia nie zostanie utracone, jeśli zamówisz Elementy płatne, które zostaną Ci przyznane na czas określony (np. ograniczone czasowo członkostwo premium).

  Pamiętaj, że ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przez Ciebie za pomocą określonej metody płatności zostaną zwrócone za pomocą tej samej metody płatności. Wyrażasz zgodę na to, żeby zwrot takich płatności mógł zostać przez nas zrealizowany za pomocą innego, powszechnego sposobu płatności, np. przelewu środków na Twój rachunek bankowy, w przypadku, gdy zwrot środków za pomocą tych metod płatności jest technicznie niemożliwy. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

  Korea Południowa

  Jeśli jesteś rezydentem Korei Południowej, [kliknij tutaj], by dowiedzieć się więcej o swoim prawie do odstąpienia od Umowy.

  11. Brak ograniczeń praw konsumentów [Powrót na górę]

  11.1. Przepisy obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania mogą obejmować prawo do wymiany, zwrotu pieniędzy, odszkodowania lub innych środków, do których możesz być uprawniony(-a), a których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować na mocy umowy między nami („Gwarancje konsumenckie”). Żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie ma na celu ani nie skutkuje wykluczeniem, ograniczeniem ani modyfikacją jakichkolwiek Gwarancji konsumenckich zawartych w prawie obowiązującym w kraju Twojego zamieszkania.

  11.2. Jeśli mieszkasz w krajach wymienionych poniżej, masz prawo do następujących szczegółowych informacji o prawach konsumenta:

  Republika Czeska

  11.2.1.-11.2.5. Jeśli jesteś rezydentem Republiki Czeskiej, [kliknij tutaj], by przeczytać informacje o szczególnych prawach konsumenta, które Ci przysługują.

  Australia i Nowa Zelandia

  11.2.6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie ma na celu ani nie skutkuje wykluczeniem, ograniczeniem ani modyfikacją jakichkolwiek Gwarancji konsumenckich zawartych w następujących aktach prawnych:
  – Dział 1 części 3-2 Australian Consumer Law [Australijskiego Prawa Konsumenckiego] (Załącznik 2 do Competition and Consumer Act 2010 [australijskiej ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r.]) (Cth); albo
  – New Zealand Consumer Guarantees Act 1993. [Nowozelandzka ustawa o gwarancjach konsumenckich z 1993 r.]

  Korea Południowa

  11.2.7-11.2.9. Jeśli jesteś rezydentem Korei Południowej, [kliknij tutaj], by przeczytać informacje o szczególnych prawach konsumenta, które Ci przysługują.

  KALIFORNIA
  11.2.10. Prawa konsumentów w Kalifornii i zawiadomienia. Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do następujących szczegółowych informacji na temat praw konsumenta: możesz skontaktować się z Jednostką Obsługi Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich [Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs], pocztą pod następującym adresem: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, Kalifornia, 95814 lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254. Ich strona internetowa znajduje się pod adresem: http://www.dca.ca.gov.

  12. Kodeks postępowania [Powrót na górę]

  12.1. Podczas korzystania z naszych Produktów zabronione są następujące działania:

  1. Wszelka nielegalna działalność lub zachęcanie do nielegalnej działalności;
  2. Przesyłanie jakichkolwiek treści obraźliwych, naruszających prawa, niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obelżywych, nękających, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub dyskryminujących;
  3. Dyskusja o lub zachęcanie do samobójstwa;
  4. Spamowanie;
  5. Reklama w dowolnej formie;
  6. Dyskusja na tematy społeczne, religijne lub polityczne, która może wywołać obrazę;
  7. Uzyskiwanie i publikowanie informacji identyfikujących siebie lub innych;
  8. Oszukiwanie innych użytkowników, w tym poprzez oszustwo lub inżynierię społeczną;
  9. Przesyłanie jakichkolwiek treści zawierających wirusy, uszkodzone dane, złośliwe oprogramowanie, konia trojańskiego, bot rejestrujący naciśnięcia klawiszy, robaka, bombę zegarową, bota kasującego, pająki, oprogramowanie szpiegujące, narzędzia do ekstrakcji, programy do pozyskiwania danych lub inne procedury programowania komputerowego przeznaczone do i/lub faktycznie uszkadzające, w sposób szkodliwy ingerujące, potajemnie przechwytujące lub pozyskujące, uszkadzające lub zawłaszczające dowolny system, dane lub dane osobowe;
  10. Przeprowadzanie, namawianie do lub udzielanie pomocy w ataku typu rozproszona „odmowa usługi” (DDoS) na Produkty lub dowolnego użytkownika;
  11. Tworzenie, używanie, udostępnianie lub dystrybucja jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania lub narzędzi, w tym hacków, cheatów, exploitów, skryptów, botów, trainerów, programów automatyzujących lub innego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu wchodzi w interakcję z Produktem, w tym przechwytuje, emuluje lub przekierowuje jakąkolwiek komunikację pomiędzy takim oprogramowaniem a Wargaming. Obejmuje to podawanie fałszywej lokalizacji w celu uzyskania nieuczciwej przewagi;
  12. Tworzenie, używanie, udostępnianie lub dystrybucja jakiegokolwiek oprogramowania zaprojektowanego w celu modyfikowania Produktu i zmiany doświadczenia użytkownika („modów”), chyba że Wargaming wyrazi na to wyraźną zgodę;
  13. Uzyskiwanie dostępu lub próba uzyskania dostępu do obszarów Produktu lub serwerów Produktu, które nie zostały udostępnione publicznie;
  14. Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę, firmę lub podmiot, w tym pracowników Wargaming;
  15. Naruszanie zasady fair play lub zakłócanie normalnej rozgrywki, np. ustawione bitwy, samozniszczenie, zadawanie uszkodzeń członkom drużyny, blokowanie członków drużyny, gra pasywna lub wcześniejsze wyjście z bitwy; albo
  16. Obchodzenie środków egzekwowania prawa i środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Wargaming

  (łącznie “Kodeks postępowania“).

  12.2. Prosimy o uważne przestrzeganie Kodeksu postępowania, ponieważ jego nieprzestrzeganie zostanie uznane za istotne naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej, co może prowadzić do ograniczeń w dostępie do naszych produktów lub konta zgodnie z punktami 19.4-19.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez Wargaming” niniejszej Umowy licencyjnej.

  12.3. Wargaming może dostarczyć wyjaśnień i przykładów zastosowania Kodeksu postępowania do konkretnej sytuacji lub Produktu, w zależności od jego charakteru i funkcjonalności.

  12.3.1. Wyjaśnienia dotyczące zastosowania Kodeksu postępowania do poszczególnych gier znajdują się pod następującymi linkami:

  12.3.2. Wyjaśnienia dotyczące stosowania Kodeksu postępowania do klanów znajdują się pod następującymi linkami:

  12.3.3. Wyjaśnienia dotyczące stosowania zasady fair play znajdują się pod następującymi linkami:

  12.3.4. Wyjaśnienia dotyczące Treści Gracza znajdują się pod następującym linkiem:

  12.3.5. Wargaming może w przyszłości dodawać, zmieniać i usuwać takie wyjaśnienia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, niniejsza Umowa licencyjna będzie miała pierwszeństwo.

  13. Poprawki, aktualizacje i zmiany [Powrót na górę]

  13.1. Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba wdrożenia lub udostępnienia łatek, aktualizacji, dodatkowych Treści lub innych modyfikacji (każda zwana „Zmianą”) do Produktów. Robimy to w celu utrzymania zgodności Produktów lub z innych ważnych powodów operacyjnych, np.: w celu dostosowania Produktów do nowego środowiska technicznego lub do zwiększonej liczby użytkowników, ulepszenia rozgrywki online, dodania, aktualizacji lub usunięcia funkcji, naprawienia błędów oprogramowania.

  13.2. Niniejszym akceptujesz, uznajesz i rozumiesz, że możemy dalej rozwijać, ulepszać, poprawiać, aktualizować, zmieniać, ograniczać Produkty, ich grafikę, funkcje, rozgrywkę i wszelkie Elementy płatne, w tym wykraczając poza to, co jest konieczne do utrzymania zgodności Elementów płatnych z innymi z ważnych powodów operacyjnych, jak opisano w punkcie 13.1 powyżej.

  13.3. Zmiany obejmują tak zwane „osłabienia lub wzmocnienia” Elementów płatnych, w tym Elementów płatnych już przez Ciebie nabytych. Robimy to tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo i zgodnie z procedurami wymaganymi przez prawo, szczególnie tylko wtedy, gdy istnieje ważna i uzasadniona przyczyna, na przykład jak opisana w punkcie 13.1 lub nastąpi wygaśnięcie praw do użytkowania nabytych przez Wargaming.

  13.4. Wargaming dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Ci Treści i Produkty. Jednakże przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Treści i Produkty mogą mieć ograniczony cykl życia lub że możemy nie być już w stanie dostarczać Treści lub Produktu(-ów) z powodów biznesowych, prawnych, technicznych lub innych obiektywnych powodów. Jeśli zdecydujemy się zaprzestać dostarczania Treści lub Produktu(-ów), poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem liczącym 180 dni kalendarzowych i będziemy przestrzegać naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Jeśli będziemy musieli zaprzestać dostarczania Treści lub Produktu(-ów) z powodów prawnych, technicznych lub innych obiektywnych powodów, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem (chyba że konieczne będzie natychmiastowe usunięcie Treści lub Produktu(-ów)) i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem przypadków, gdy takie usunięcie Treści lub zamknięcie Produktu nastąpi z naszej winy lub jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

  13.5. JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM UNII EUROPEJSKIEJ, DODATKOWO OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

  13.5.1. W przypadku wszelkich nadchodzących Zmian w Elementach płatnych, jeśli Zmiana będzie miała negatywny wpływ na Twój dostęp do Elementów płatnych, niezwłocznie poinformujemy Cię o Zmianie, jej charakterystyce i czasie wystąpienia. Jeżeli wpływ nadchodzącej Zmiany nie będzie niewielki, zobowiązujemy się poinformować Cię na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały:
  – o takich Zmianach przed lub jednocześnie z nadchodzącą Zmianą; oraz
  – o charakterystyce i czasie Zmiany; oraz
  – o Twoim prawie do bezpłatnego rozwiązania odpowiedniej Umowy, której dotyczy Zmiana, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania takiej informacji lub od chwili modyfikacji przez nas Elementów płatnych, w zależności od tego, co nastąpi później.

  13.5.2. Jeżeli zdecydujesz się rozwiązać Umowę zgodnie z punktami 13.5.1 powyżej:
  – Po otrzymaniu od Ciebie oświadczenia wyrażającego decyzję o rozwiązaniu, zwrócimy Ci bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od takiego zawiadomienia, proporcjonalną część zamówienia odpowiadającą okresowi, w którym Element płatny nie był zgodny oraz jakąkolwiek część kwoty zapłaconą przez Ciebie z góry za jakikolwiek okres, który pozostałby, gdybyś zdecydował(-a) się nie rozwiązać umowy; oraz
  – Po rozwiązaniu Umowy zobowiązujesz się do powstrzymania się od korzystania z Elementów płatnych i/lub udostępniania ich osobom trzecim.

  13.5.3. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takiej samej metody płatności, jak ta użyta przez Ciebie. Jednakże ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przez Ciebie za pomocą określonej metody płatności zostaną Ci zwrócone za pomocą tej samej metody płatności, w którym to przypadku zgadzasz się, że zwrot takich płatności może zostać przez nas zrealizowany za pomocą innej, powszechnie stosowanej metody płatności, np. poprzez przelew środków na Twój rachunek bankowy, w przypadku gdy zwrot środków przy użyciu tej samej metody płatności użytej przez Ciebie, jest technicznie niemożliwy. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

  13.6. JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM KOREI POŁUDNIOWEJ, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

  Jeśli jesteś rezydentem Korei Południowej, [kliknij tutaj], by przeczytać o zasadach „Łatek, Aktualizacji i Zmian”, które Cię dotyczą.

  14. Wymagania techniczne [Powrót na górę]

  Aby móc korzystać z Produktów, wymagane są pewne minimalne możliwości sprzętu i oprogramowania (w tym odpowiednie połączenie z Internetem). Wymagania techniczne dla każdego Produktu określone są w opisie Produktu. Przed instalacją/użytkowaniem Produktów upewnij się, że spełniasz takie wymagania techniczne. Każdy obsługiwany system operacyjny musi zostać zaktualizowany do najnowszej wersji, aby mogło być zagwarantowane prawidłowe funkcjonowanie naszych Produktów. Jakość grafiki w Produktach może się różnić w zależności od ustawień, możliwości sprzętu i połączenia internetowego.

  15. Testy zamknięte [Powrót na górę]

  15.1. Możemy umożliwić Ci przetestowanie nowych Treści i Produktów jako testerowi podczas testów alfa, beta lub innego rodzaju testów zamkniętych („Tester”). Twoje uczestnictwo jako Tester ma charakter zamknięty (nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników) i będzie podlegać następującym dodatkowym warunkom.

  15.2. Testy mają charakter zamknięty i są poufne. Testowane Treści i Produkty, w tym informacje o cechach i funkcjonalnościach oferowanych w ramach takich Produktów, mają charakter poufny. Jeśli bierzesz udział w teście zamkniętym, musisz chronić i zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do, kopiowaniu, ujawnianiu i nieuprawnionemu wykorzystaniu testowanych Treści i Produktów. Testowanie przeprowadzasz osobiście i nie będziesz udostępniać testowanych Treści i Produktów żadnej innej osobie. Twoje zobowiązanie do zachowania poufności całości testowanych Treści i Produktów oraz takich informacji o produktach będzie obowiązywać do czasu, gdy będziemy publicznie rozpowszechniać lub w inny sposób publicznie ujawniać nie z Twojej winy Treści i Produkty, które testujesz.

  15.3. Jako Tester możesz korzystać z testowanych Treści i Produktów wyłącznie w celu oceny takich Treści i Produktów oraz identyfikowania błędów, co nie obejmuje przyznawania Ci żadnych praw lub przywilejów w odniesieniu do testowanych Treści i Produktów. Testowane Treści i Produkty są udostępniane bezpłatnie do testowania na zasadzie „takie jakie są” i nie udzielamy Ci żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.

  15.4. Podczas testowania możesz gromadzić treści, usługi, punkty doświadczenia lub inne wskaźniki wartości lub statusu. Zgadzasz się, że możemy zresetować te dane, gdy dana Treść lub dany Produkt zakończy fazę testowania lub w dowolnym momencie procesu testowania. W takim przypadku cała historia użytkownika i dane zostaną usunięte, a każdy użytkownik powróci do statusu nowicjusza.

  15.5. Nie mamy obowiązku udostępniania testowanych Treści lub Produktu do gry bez opłat na żaden okres ani udostępniania ich w ogóle. Testowane Treści lub Produkt mogą być dostępne wyłącznie za opłatą po zakończeniu procesu testowania lub w dowolnym momencie w przyszłości.

  15.6. Będziesz nadal związany(-a) niniejszą Umową licencyjną podczas korzystania z testowanych Treści lub Produktu w fazie testowania.

  16. Ostrzeżenie na wypadek padaczki [Powrót na górę]

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczycie następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w stanie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  17. Gwarancje i odpowiedzialność [Powrót na górę]

  Niniejszy punkt 17. ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ:

  17.1. Jeśli Produkty są niezgodne, możesz, jeśli zostaną spełnione warunki, (i) zażądać dodatkowego wykonania, (ii) w zależności od przypadku odstąpić od Umowy, rozwiązać ją lub obniżyć cenę oraz, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, (iii) dochodzić odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów, z wyjątkiem Produktów, które oferujemy bezpłatnie.

  17.2. Ponosimy odpowiedzialność za szkody i szkody na osobie wynikające z braku gwarantowanych cech lub z powodu rażącego zaniedbania lub umyślnego działania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli, pracowników lub agentów.

  17.3. Ponadto ponosimy odpowiedzialność w przypadku nieznacznie niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, jednak w zakresie ograniczonym do typowo przewidywalnych szkód. Istotne zobowiązania umowne to w skrócie zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których wykonaniu strony umowy mogą zazwyczaj polegać.

  17.4. Jeśli obowiązuje Cię prawo niemieckie
  – Odpowiadamy również za naruszenie gwarancji i zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt („Produkthaftungsgesetz”); oraz
  – W przypadku Produktów, które oferujemy bezpłatnie, odpowiadamy wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub za szkody na osobie.

  17.5. Nasza jakakolwiek dalsza odpowiedzialność zostaje niniejszym wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM AUSTRALII ALBO NOWEJ ZELANDII:

  17.6. Gwarantujemy, że mamy prawo do zawarcia Umowy licencyjnej i udzielenia użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści.

  17.7. Z wyjątkiem i z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących Gwarancji konsumenckich, o których mowa w punkcie 11. niniejszej Umowy licencyjnej, oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy wszelkie:
  – warunki, rękojmię, oświadczenia, gwarancje lub zobowiązania, które w inny sposób mogą być dorozumiane w niniejszej Umowie licencyjnej na mocy ustawodawstwa, prawa zwyczajowego, zasad słuszności, handlu, zwyczaju lub praktyki; oraz
  – odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, szkody, koszty, obciążenia lub wydatki, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez Ciebie w związku z Produktami, czy to na mocy umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ustawy lub innego, z wyjątkiem uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu lub za umyślne szkody spowodowane bezpośrednio przez nas, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych przedstawicieli w dostarczaniu Produktów.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM INNEGO KRAJU:

  17.8. Odszkodowanie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny(-a) za korzystanie z Produktów i zgadzasz się bronić, zwolnić z odpowiedzialności i chronić firmę Wargaming i jej podmioty stowarzyszone, a także jej kadrę kierowniczą, członków zarządu, pracowników, konsultantów i przedstawicieli (łącznie zwani „Podmiotami Wargaming”) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z (i) dostępem do Produktów, korzystaniem lub domniemanym korzystaniem z nich; (ii) naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy licencyjnej lub jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub umów, o których mowa w niniejszej umowie, lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji; (iii) naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw własności intelektualnej, prawa do wizerunku, poufności, własności lub prawa do prywatności; (iv) Twoimi Zgłoszeniami; (v) korzystaniem przez Ciebie z Usług Stron Trzecich; (vi) wszelkim wprowadzaniem w błąd przez Ciebie lub (vii) wszelkimi sporami lub problemami pomiędzy Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą podlegającą zwolnieniu z odpowiedzialności przez Ciebie (i bez ograniczania Twoich zobowiązań w zakresie zabezpieczenia w odniesieniu do takiej sprawy), w takim przypadku zgadzasz się współpracować z naszą obroną przed takim roszczeniem. W żadnym wypadku nie będziesz rozstrzygać żadnych roszczeń bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Postanowienie to nie wymaga od Ciebie zwolnienia nas z odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuzasadnione praktyki handlowe stosowane przez nas lub za nasze oszustwo, podstęp, fałszywą obietnicę, wprowadzenie w błąd lub zatajenie, przemilczenie lub pominięcie jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Produktami.

  17.9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. BRAK GWARANCJI. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE, PRODUKTY, GRY, USŁUGI DODATKOWE ORAZ WSZELKIE TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI CZY WARUNKÓW WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. PODMIOTY WARGAMING W SZCZEGÓLNOŚCI (ALE BEZ OGRANICZEŃ) WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, USTAWOWE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY TEŻ INNE, DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I WSZELKICH TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW, W TYM M.IN. (i) WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA LUB NIENARUSZANIA; ORAZ (ii) WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB HANDLU. PODMIOTY WARGAMING NIE GWARANTUJĄ, ŻE PRODUKTY ANI ŻADNA ICH CZĘŚĆ ALBO JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY LUB TREŚCI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, A TAKŻE NIE GWARANTUJĄ, ŻE KTÓREKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZOSTANIE POPRAWIONE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ ZABRONIĆ WYŁĄCZENIA GWARANCJI I MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ CI INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

  ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z PRODUKTÓW ORAZ UŻYWASZ, UZYSKUJESZ DOSTĘP DO, POBIERASZ LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJESZ MATERIAŁY LUB TREŚCI ZA POMOCĄ PRODUKTÓW, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A TAKŻE, ŻE BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALN(-A) ZA WSZELKIE SZKODY NA SWOIM MIENIU (W TYM SYSTEMIE KOMPUTEROWYM WYKORZYSTANYM W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI) LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB POBRANIA LUB WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK GIER, MATERIAŁÓW LUB TREŚCI.

  17.10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU PODMIOTY WARGAMING NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC CIEBIE Z TYTUŁU ŻADNEGO ODSZKODOWANIA POŚREDNIEGO, INCYDENTALNEGO, SPECJALNEGO, WYNIKOWEGO ALBO ZA STRATY MORALNE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UŻYTKOWANA, DANYCH LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH LUB KOSZTÓW ZAKUPU TOWARÓW LUB PRODUKTÓW ZAMIENNYCH) WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TWOIM DOSTĘPEM DO LUB KORZYSTANIEM Z ALBO NIEMOŻLIWOŚCIĄ DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB JAKICHKOLWIEK GIER, MATERIAŁÓW LUB TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PRODUKTACH LUB POPRZEZ PRODUKTY CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), USTAWY LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY WARGAMING ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

  ZGADZASZ SIĘ, ŻE ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW WARGAMING WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW (W TYM WSZELKICH GIER, MATERIAŁÓW LUB TREŚCI DOSTĘPNYCH PRZEZ PRODUKTY) LUB W INNY SPOSÓB ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SĄ ZWIĄZANE Z UMOWĄ, DELIKTEM LUB W INNY SPOSÓB, JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (i) KWOT ZAPŁACONYCH WARGAMING PRZEZ CIEBIE W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA O DOSTĘP DO I KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH PRODUKTÓW LUB GRY, Z KTÓRYCH WYNIKAŁO ROSZCZENIE LUB (ii) 100 USD.

  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ CIĘ NIE DOTYCZYĆ.

  KAŻDE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, PRZEWIDUJĄCE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA, MA NA CELU ROZDZIELENIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZĄ UMOWĄ MIĘDZY STRONAMI. ROZDZIELENIE TO JEST ISTOTNYM ELEMENTEM PODSTAWY UMOWY MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z TYCH POSTANOWIEŃ JEST ROZDZIELNE I NIEZALEŻNE OD WSZYSTKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE 17.10 BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

  Produkty mogą zawierać treści i hiperłącza do witryn internetowych, lokalizacji, platform i usług obsługiwanych oraz będących własnością osób trzecich, w tym reklamodawców i innych dostawców treści („Usługi Stron Trzecich”). Możemy także integrować technologie stron trzecich z naszymi Produktami, udostępniać nasze treści i reklamować nasze Produkty w Usługach Stron Trzecich. Te Usługi Stron Trzecich mogą gromadzić dane lub zabiegać o podanie danych osobowych od Ciebie. Nie jesteśmy właścicielami, nie kontrolujemy ani nie obsługujemy takich Usług Stron Trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte w nich informacje, treści, politykę prywatności ani za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie jakichkolwiek informacji, które ów Usługi Stron Trzecich mogą gromadzić. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp, przeprowadzić transakcje lub w inny sposób wejść w interakcję z takimi Usługami Stron Trzecich, robisz to na własne ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji na temat Usług Stron trzecich, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

  19. Wypowiedzenie [Powrót na górę]

  Wypowiedzenie z ważnej przyczyny

  19.1. Nasze i Twoje prawa do usunięcia Konta i wypowiedzenia niniejszej Umowy licencyjnej z ważnej przyczyny pozostają nienaruszone.

  Jeśli mieszkasz na terenie UE lub Wielkiej Brytanii, a wypowiedzenie umowy z ważnej przyczyny jest spowodowane naruszeniem przez nas zobowiązań umownych wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej, masz prawo do (i) zwrotu wszelkich płatności dokonanych przez Ciebie za walutę premium używaną w grze, która w momencie zakończenia gry nie została przez Ciebie wykorzystana w zamian za inne Elementy płatne; oraz (ii) proporcjonalnego zwrotu płatności za członkostwo premium aktywne dla Twojego Konta w momencie wypowiedzenia umowy. Poza tym nie będziesz uprawniony(-a) do żadnych zwrotów środków, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie licencyjnej lub wymaganych na mocy obowiązującego prawa, w tym praw konsumenta.

  Twoje prawo do usunięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszej Umowy licencyjnej bez podania przyczyny

  19.2. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjnej bez podania przyczyny w dowolnym momencie, usuwając swoje Konto za pomocą narzędzia „Usuwanie konta” w sekcji Zarządzanie Kontem tutaj a w przypadku Produktów na Konsole, tutaj oraz tutaj.

  19.3. Wszelkie Elementy płatne zamówione u nas przez Ciebie są bezpośrednio powiązane z istnieniem Twojego Konta. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje Konto i wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną bez przyczyny, utracisz wszelkie Elementy płatne dostępne z tego Konta w momencie wypowiedzenia. Nie będziesz mieć prawa do żadnych zwrotów pieniędzy. Niniejszy ustęp nie ogranicza Twojego ustawowego prawa do odstąpienia w UE i Wielkiej Brytanii zgodnie z punktem 10 powyżej.

  Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming

  19.4. Jeśli naruszysz niniejszą Umowę licencyjną, możemy, w zależności od powagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących działań:

  1. Zawiesić lub trwale zamknąć dostęp do poszczególnych funkcji, treści lub usług w Produktach. Nie będziesz mieć możliwości korzystania z takich funkcji i Elementów płatnych w związku z nimi, ale nadal będziesz mieć dostęp do innych części Produktów.
  2. Zawiesić lub trwale zamknąć dostęp do poszczególnych Produktów. Nie będziesz mieć możliwości dostępu do takich Produktów i używania w nich żadnych Elementów płatnych.
  3. Zawiesić lub trwale zamknąć dostęp do Twojego Konta (Twoich Kont). W okresie zawieszenia nie będziesz mieć możliwości dostępu do swoich Kont ani używania na nich żadnych Elementów płatnych. Możemy także zabronić Ci dostępu do naszych Produktów i korzystania z nich w przyszłości.
  4. Wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną i usunąć Twoje Konto (Konta).

  19.5. Jeżeli naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej jest Twoim pierwszym naruszeniem, jeśli nie jest ono poważne, jeśli można je naprawić i jeśli pozwolą nam na to okoliczności, wówczas przekażemy Ci z wyprzedzeniem pisemne zawiadomienie o zbliżającym się zawieszeniu lub zamknięciu Konta, aby dać Ci szansę na naprawienie naruszenia.

  19.6. Trwale zamkniemy Ci dostęp do Twojego Konta lub usuniemy Twoje Konto w poważnych okolicznościach, gdy uznamy, że tymczasowe zawieszenie nie jest wystarczające. Może to na przykład obejmować poważne lub wielokrotne naruszenie niniejszej Umowy licencyjnej.

  19.7. Jeśli zawiesimy Twój dostęp lub usuniemy Twoje Konto z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy licencyjnej, nie będziesz uprawniony(-a) do żadnego zwrotu środków, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie ogranicza Twojego ustawowego prawa do odstąpienia zgodnie z punktem 10. powyżej.

  19.8. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do funkcji Produktu, Produktów lub całego Konta, jeśli zaistnieje poważny powód, aby podejrzewać oszustwo, do czasu zakończenia dochodzenia i potwierdzenia, że nie doszło do oszustwa.

  19.9. Jeśli uważasz, że przez pomyłkę zawiesiliśmy dostęp do Twojego Konta albo usunęliśmy Twoje Konto, skontaktuj się z naszym Wsparciem Gracza.

  20. Prawo właściwe i jurysdykcja [Powrót na górę]

  Niniejszy punkt 20. ma zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ALBO WIELKIEJ BRYTANII:

  20.1. Zastosowanie znajduje prawo Republiki Cypryjskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i norm kolizyjnych. Jeśli jesteś konsumentem mającym miejsce zwyczajowego pobytu w UE, korzystasz również z ochrony bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Twojego kraju zamieszkania. Uzgadnia się niewyłączną jurysdykcję sądu cypryjskiego. Oznacza to, że możesz wnieść powództwo w celu wyegzekwowania swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w związku z niniejszą Umową licencyjną na Cyprze lub w kraju zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Niemczech, prawo niemieckie ma zastosowanie i ustala się jurysdykcję sądów niemieckich (oznacza to, że możesz wnieść powództwo w celu wyegzekwowania swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w związku z niniejszą Umową licencyjną w Niemczech).

  20.2. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z interpretacją, wykonaniem lub ważnością niniejszej Umowy licencyjnej, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych będziemy szukać polubownego rozwiązania, chyba że prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania stanowi inaczej.

  20.3. Jeśli jesteś rezydentem UE (również Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu), możesz zwrócić się do Komisji Europejskiej za pośrednictwem jej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dla konsumentów w UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jednak my nie uczestniczymy w tej platformie. Ponadto masz prawo zwrócić się do organów pozasądowego rozstrzygania sporów w swoim kraju zamieszkania w przypadku sporu z nami na gruncie prawa ochrony konsumentów.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ALBO WNOSISZ ROSZCZENIE PRZECIWKO WARGAMING W STANACH ZJEDNOCZONYCH:

  20.4. Właściwe prawo

  Niniejsza Umowa licencyjna oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, lub jej przedmiotem, lub utworzeniem podlegają prawu stanu Kalifornia, USA, bez względu na przepisy i normy kolizyjne. W zakresie, w jakim jakikolwiek pozew lub postępowanie sądowe jest dozwolone na mocy niniejszej Umowy, Ty i Wargaming zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się na terenie hrabstwa Alameda w Kalifornii, USA, na potrzeby rozstrzygania wszelkich takich sporów.

  20.5. Rozstrzyganie sporów i arbitraż.

  20.5.1. Ogólnie. W interesie rozwiązywania sporów pomiędzy Tobą a Wargaming w najbardziej dogodny i opłacalny sposób, Ty i Wargaming zgadzacie się, że wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową licencyjną będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż pozew w sądzie. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, może pozwolić na bardziej ograniczone ustalenia niż w sądzie i może podlegać bardzo ograniczonej kontroli sądów. Generalnie arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie może przyznać sąd. Nasza zgoda na rozstrzyganie sporów obejmuje między innymi wszelkie roszczenia, przeszłe, obecne lub przyszłe, wynikające z lub odnoszące się do dowolnego aspektu niniejszej Umowy licencyjnej lub jakichkolwiek innych usług, programów, marketingu, namawiania do reklam lub zachowań związanych z naszą relacją, czy to opartej na umowie, delikcie, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, i niezależnie od tego, czy roszczenia te powstały w trakcie, czy po wygaśnięciu niniejszej Umowy licencyjnej. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, TY I WARGAMING ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.

  20.5.2. Wyjątki. Niezależnie od punktu 20.5.1 obydwie strony zgadzają się, że żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się, wykluczenie lub w inny sposób ograniczenie naszego prawa do (i) wniesienia indywidualnego pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń [small claims court], (ii) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem odpowiednich władz federalnych, stanowych lub lokalnych, którym prawo nakazuje egzekwowanie takich działań, albo (iii) wnoszenia pozwu do sądu w celu rozpatrzenia roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej.

  20.5.3. Arbiter. Wszelkie spory arbitrażowe pomiędzy Tobą a Wargaming będą regulowane przez Procedury rozstrzygania sporów handlowych oraz Procedury dodatkowe dotyczące sporów konsumenckich (łącznie „Zasady AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego [American Arbitration Association] („AAA”), zmodyfikowane przez niniejszą Umowę licencyjną i będą one administrowane przez AAA. Zasady AAA i formularze zgłoszeniowe można uzyskać online pod adresem www.adr.org lub kontaktując się z Wargaming.

  20.5.4. Zawiadomienie; Proces. Strona, która zamierza wszcząć postępowanie arbitrażowe, musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze listem poleconym lub poprzez Federal Express (wymagany podpis) lub w przypadku, gdy nie mamy Twojego adresu fizycznego, pocztą elektroniczną („Zawiadomienie”). Adres Wargaming do zawiadomień to: Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr. Zawiadomienie musi (i) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (ii) określić konkretne żądane zadośćuczynienie („Żądanie”). Zobowiązujemy się podjąć wysiłki w dobrej wierze, aby bezpośrednio rozstrzygnąć roszczenie, ale jeśli nie osiągniemy porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, Ty lub Wargaming możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. Podczas arbitrażu kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez Ciebie lub Wargaming nie zostanie ujawniona arbitrowi do czasu podjęcia przez arbitra ostatecznej decyzji i ewentualnego orzeczenia. W przypadku, gdy nasz spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu na Twoją korzyść, Wargaming zapłaci Ci (i) kwotę przyznaną przez arbitra, jeśli taka zostanie przyznana, (ii) kwotę ostatniej pisemnej ugody zaoferowaną przez Wargaming w ramach rozstrzygnięcia sporu przed wyrokiem arbitra; lub (iii) 1000,00 USD, w zależności od tego, która kwota będzie większa.

  20.5.5. Opłaty i lokalizacja. W przypadku, gdy rozpoczniesz arbitraż zgodnie z niniejszą Umową licencyjną, Wargaming zwróci Ci opłatę za złożenie wniosku, chyba że Twoje roszczenie będzie przekraczać 10 000 USD, w którym to przypadku płatność wszelkich opłat zostanie określona w Zasadach AAA. Wszelkie rozprawy arbitrażowe będą odbywać się w hrabstwie (lub gminie) Twojego adresu rozliczeniowego, pod warunkiem, że jeśli roszczenie dotyczy kwoty 50 000 USD lub mniejszej, możesz wybrać, czy arbitraż będzie prowadzony (i) wyłącznie na podstawie dokumentów przesłanych do arbitra; (ii) w drodze rozprawy telefonicznej bez konieczności stawiennictwa; lub (iii) podczas rozprawy ze stawiennictwem osobistym zgodnie z Zasadami AAA w hrabstwie (lub gminie) Twojego adresu rozliczeniowego. Jeżeli arbiter uzna, że treść Twojego roszczenia lub zadośćuczynienie, o które wnosisz w Żądaniu, jest niepoważne lub wniesione w niewłaściwym celu (według standardów określonych w Federalnych Przepisach Postępowania Cywilnego 11(b)), wówczas zapłata wszystkich opłat będzie regulowana przez Zasady AAA. W takim przypadku zgadzasz się zwrócić firmie Wargaming wszystkie wcześniej wypłacone przez nią kwoty, których pokrycie w innym przypadku byłyby Twoim obowiązkiem zgodnie z Zasadami AAA. Niezależnie od sposobu przeprowadzenia arbitrażu, arbiter wyda pisemną decyzję z uzasadnieniem wystarczającym do wyjaśnienia istotnych ustaleń i wniosków, na których opiera się decyzja i ewentualne orzeczenie. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory co do uiszczenia i zwrotu opłat lub wydatków w dowolnym momencie postępowania oraz na wniosek którejkolwiek ze stron złożony w ciągu 14 dni od merytorycznego rozstrzygnięcia arbitra.

  20.5.6. ZAKAZ POSTĘPOWAŃ ZBIOROWYCH LUB PODOBNYCH. TY I WARGAMING ZGADZACIE SIĘ, ŻE KAŻDE Z WAS MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO W SWOIM, INDYWIDUALNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W JAKIKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM LUB PRZEDSTAWICIELSKIM. Co więcej, jeśli zarówno Ty, jak i Wargaming nie uzgodnicie inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego.

  20.5.7. Właściwe prawo. Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów i arbitrażu określone w niniejszym punkcie 20.5 dotyczą transakcji obejmującej handel międzystanowy i podlegają Federalnej Ustawie o arbitrażu, 9 U.S.C. § 1 i nast. („FAA”), a nie federalnym ani stanowym zasadom postępowania cywilnego lub dowodów, ani żadnym przepisom stanowym, które odnoszą się konkretnie do arbitrażu. Arbiter jest związany warunkami postanowień dotyczących rozstrzygania sporów i arbitrażu, Arbiter będzie przestrzegać obowiązującego prawa materialnego w zakresie zgodnym z FAA, obowiązujących przepisów o przedawnieniu i obowiązujących zasad dotyczących przywilejów oraz, z zastrzeżeniem wszelkich mających zastosowanie ograniczeń w tym zakresie, będzie upoważniony do zasądzenia wszelkich środków dostępnych w indywidualnym pozwie na mocy obowiązującego prawa materialnego, w tym odszkodowania kompensacyjnego, ustawowego i z tytułu strat moralnych (które podlegają normom konstytucyjnym mającym zastosowanie w postępowaniu sądowym), zadośćuczynienia deklaratoryjnego, nakazowego i innego godziwego zadośćuczynienia, a także honorariów i kosztów prawników.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM AUSTRALII ALBO NOWEJ ZELANDII:

  20.6. Właściwe (obowiązujące) prawo i jurysdykcja

  20.6.1. Niniejsza Umowa licencyjna oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią albo jej przedmiotem lub utworzeniem podlegają prawu australijskiemu, jeśli jesteś rezydentem Australii, lub prawu Nowej Zelandii, jeśli jesteś rezydentem Nowej Zelandii.

  20.6.2. My i Ty poddajemy wszelkie spory jurysdykcji sądów kraju, którego prawo ma zastosowanie zgodnie z punktem 20.6.1 powyżej.

  20.7. Rozstrzyganie sporów i arbitraż

  20.7.1. Ogólnie. Ty i Wargaming zgadzacie się, że wszelkie spory lub różnice powstałe w związku z niniejszą umową licencyjną zostaną poddane wiążącemu arbitrażowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 20.7. Nasza zgoda na rozstrzyganie sporów obejmuje między innymi wszystkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do dowolnego aspektu niniejszej umowy licencyjnej, niezależnie od tego, czy opierają się one na umowie, delikcie, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, i niezależnie od tego, czy roszczenia te powstały w trakcie, czy po wygaśnięciu niniejszej umowy licencyjnej. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, TY I WARGAMING ZRZEKACIE SIĘ PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH.

  20.7.2. Wyjątki. Niezależnie od punktu 20.7.1 obie strony zgadzają się, że żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się, wykluczenie lub w inny sposób ograniczenie naszego prawa do (i) wniesienia indywidualnego pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń [small claims court], (ii) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem odpowiednich agencji rządowych, jeśli takie działania są dostępne, (iii) ubiegania się o zadośćuczynienie w sądzie lub (iv) wniesienia pozwu do sądu w celu rozstrzygnięcia roszczenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej.

  20.7.3. Arbiter. Jakikolwiek arbitraż pomiędzy Tobą a Wargaming będzie podlegał Regułom Arbitrażu Resolution Institute [Instytutu Rozwiązywania Sporów] („Reguły Arbitrażu”), w formie zmienionej przez niniejszą umowę licencyjną. Dostęp do Reguł Arbitrażu można uzyskać w Internecie pod następującym adresem https://resolution.institute/, dzwoniąc do Resolution Institute pod numer 1800 651 650 (Australia) lub 0800 453 237 (Nowa Zelandia) lub kontaktując się z Wargaming.

  20.7.4. Zawiadomienie; Proces. Strona, która zamierza wszcząć postępowanie arbitrażowe, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze, listem poleconym (wymagany podpis) lub w przypadku, gdy nie mamy Twojego adresu fizycznego, możemy wysłać zawiadomienie pocztą elektroniczną („Zawiadomienie”). Adres Wargaming do zawiadomień to: Wargaming Group Limited, 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr. Zawiadomienie musi (i) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (ii) określić konkretne żądane zadośćuczynienie („Żądanie”). Zgadzamy się podjąć wysiłki w dobrej wierze, aby bezpośrednio rozstrzygnąć roszczenie, ale jeśli nie osiągniemy porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, Ty lub Wargaming możecie wszcząć postępowanie arbitrażowe. Podczas arbitrażu kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez Ciebie lub Wargaming nie zostanie ujawniona arbitrowi do czasu podjęcia przez arbitra ostatecznej decyzji i ewentualnego orzeczenia.

  20.7.5. Rozprawa. Miejsce rozprawy arbitrażowej zostanie ustalone przez Arbitra zgodnie z Regułami Arbitrażu. Jeżeli roszczenie dotyczy kwoty 10 000 USD lub mniejszej, możesz wybrać, czy arbitraż będzie prowadzony (i) wyłącznie na podstawie dokumentów przedstawionych arbitrowi; (ii) w drodze rozprawy telefonicznej bez konieczności stawiennictwa; lub (iii) podczas rozprawy ze stawiennictwem osobistym.

  20.7.6. Zakaz działań skonsolidowanych. O ile zarówno Ty, jak i Wargaming nie uzgodnicie inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego.

  20.7.7. Zmiany w niniejszym ustępie. W przypadku, gdy Wargaming wprowadzi w przyszłości jakiekolwiek zmiany w niniejszym ustępie 20.7 „Rozstrzyganie sporów i arbitraż” (inne niż zmiana adresu Wargaming do celów zawiadamiania), możesz odrzucić jakąkolwiek taką zmianę, wysyłając nam pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany na adres Wargaming do zawiadamiania, w którym to przypadku Twoje konto w Wargaming zostanie natychmiast usunięte, a niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu, obowiązujące bezpośrednio przed odrzuconymi przez Ciebie zmianami, pozostanie w mocy.

  20.7.8. Wykonalność. Jeżeli okaże się, że punkt 20.7.1 jest niewykonalny lub jeśli całość niniejszego punktu 20.7 okaże się niewykonalna, całość niniejszego punktu 20.7 będzie nieważna i w takim przypadku strony zgadzają się, że wyłączna jurysdykcja i właściwość miejscowa opisane w punkcie 20.6 regulują wszelkie działania wynikające z niniejszej umowy licencyjnej lub z nią związane.

  JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM INNEGO KRAJU:

  20.8. Niniejsza Umowa licencyjna oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub utworzeniem podlegają przepisom prawa kraju, w którym rezydujesz. My i Ty poddajemy się jurysdykcji sądów kraju, w którym rezydujesz.

  21. Ogólne [Powrót na górę]

  21.1. Rozłączność; Interpretacja; Cesja. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem, unieważnione lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy licencyjnej, a nieważność postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy licencyjnej. Niniejszym zrzekasz się wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i praw zwyczajowych, które mogą pozwalać na interpretację umowy przeciwko jej autorowi. Streszczenia postanowień i nagłówki rozdziałów podano wyłącznie dla wygody i nie ograniczają one warunków w pełnym brzemieniu. Wargaming może scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy licencyjnej, w całości lub w części, na dowolną stronę w dowolnym momencie i bez zawiadomienia. Niniejsza Umowa licencyjna nie może zostać scedowana przez Ciebie i nie możesz delegować swoich wynikających z niej obowiązków bez uprzedniej pisemnej zgody członka kadry kierowniczej Wargaming.

  21.2. Całość porozumienia; Brak zrzeczenia się praw. Niniejsza Umowa licencyjna odzwierciedla całość naszego porozumienia dotyczącego Produktów i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia, gwarancje, zapewnienia lub dyskusje dotyczące Produktów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie licencyjnej, (i) żadne niepowodzenie lub opóźnienie ze strony Ciebie lub Wargaming w korzystaniu z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków naprawczych wynikających z nich nie będzie działać jako zrzeczenie się tego lub żadnego innego prawa, uprawnień lub środka naprawczego oraz (ii) żadne zrzeczenie się lub modyfikacja któregokolwiek warunku niniejszej Umowy licencyjnej nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, przeciwko której ma zostać wyegzekwowane zrzeczenie się lub modyfikacja.

  22. Kontakt [Powrót na górę]

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub uwagi dotyczące niniejszej Umowy licencyjnej lub naszych Produktów albo chcesz zgłosić niewłaściwe lub nielegalne treści, skontaktuj się z naszym Wsparciem Gracza. Możesz się z nami również skontaktować pod następującym adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikozja, Republika Cypryjska. Komunikując się z nami drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Zgadzasz się na to, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby można było uznać taką komunikację za komunikację na piśmie.