Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Regulamin Subskrypcji
 • Regulamin Subskrypcji

  KONTYNUUJĄC PROCES SUBSKRYPCJI, POTWIERDZASZ, ŻE W CAŁOŚCI ZAPOZNAŁEŚ(-AŚ) SIĘ, ZROZUMIAŁEŚ(-AŚ) I ZAAKCEPTOWAŁEŚ(-AŚ) NINIEJSZY REGULAMIN.

  W RAZIE PYTAŃ NA TEMAT NINIEJSZEGO REGULAMINU, PRZED DOKONANIEM SUBSKRYPCJI SKONTAKTUJ SIĘ Z OBSŁUGĄ GRACZA WARGAMING.

  REGULAMIN SUBSKRYPCJI

  Firma Wargaming Group Limited z siedzibą pod adresem: 105 Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr („Wargaming”), oferuje Subskrypcję Dodatkowych Funkcji w grach Wargaming na następujących warunkach:

  1. Definicje terminów. „Subskrypcja” oznacza przyznanie praw do Dodatkowych Funkcji w grach Wargaming w ramach Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego („EULA”). Ważność tych praw jest automatycznie przedłużana poprzez automatyczne pobranie płatności za pomocą metody płatności użytkownika.

  Znaczenie wszelkich terminów pisanych wielką literą, które nie zostało określone w niniejszym Regulaminie, jest zgodne z definicją zawartą w obowiązującej Umowie EULA.

  2. Cena subskrypcji i inne warunki. Dodatkowe Funkcje subskrybowane przez użytkownika, cena Subskrypcji oraz terminy płatności za pomocą metody płatności użytkownika są jasno określone w interfejsie Sklepu Premium lub w innym miejscu, w którym oferowana jest Subskrypcja. W trakcie Subskrypcji płatności będę automatycznie pobierane za pomocą metody płatności użytkownika.

  3. Prawo firmy Wargaming do zmiany ceny. Cena Subskrypcji może ulec zmianie na skutek zmiany wybranej przez użytkownika waluty płatności, kursów walutowych, polityki pieniężnej Wargaming, zmian w gospodarce Gry, a także w przypadku, gdy zmiana ceny jest zasadna z uwagi na zachowanie zgodności z przepisami prawa, powszechne standardy branżowe bądź wprowadzane w Grze usprawnienia.

  4. Powiadomienie o zmianie ceny. Firma Wargaming zobowiązuje się przesłać wstępne powiadomienie o zmianie ceny na adres poczty e-mail użytkownika powiązany z jego Kontem Wargaming lub za pomocą innych środków. Powiadomienie zostanie przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić użytkownikowi podjęcie świadomej decyzji o ewentualnym dalszym korzystaniu z Subskrypcji w nowej cenie lub rezygnacji.

  5. Treść powiadomienia. Wstępne powiadomienie będzie zawierać informację o nowej cenie Subskrypcji oraz zapewni użytkownikowi prosty sposób anulowania Subskrypcji. Jeżeli użytkownik nie anuluje Subskrypcji w terminie podanym w powiadomieniu, Subskrypcja będzie kontynuowana po nowej cenie.

  6. Zakup dni konta premium do aktywnej Subskrypcji. W przypadku nabycia przez użytkownika dni konta premium w okresie posiadania Subskrypcji premium, Subskrypcja zostanie przedłużona o dodatkowo zakupione dni premium.

  7. Prawo do anulowania Subskrypcji. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować Subskrypcję. Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z nabytych w ramach Subskrypcji Dodatkowych Funkcji, które pozostały do wykorzystania w bieżącym okresie Subskrypcji. Firma Wargaming nie zwraca środków za takie Dodatkowe Funkcje, chyba że wymaga tego stosowna umowa EULA i/lub przepisy prawa.

  8. Nieudana próba realizacji płatności. Subskrypcja zostanie automatycznie wstrzymana, jeżeli pobranie płatności nie będzie z jakiegokolwiek powodu możliwe do momentu rozpoczęcia kolejnego okresu Subskrypcji, np. z powodu braku środków. Po rozwiązaniu problemu związanego z metodą płatności, użytkownik może dokonać ponownej Subskrypcji.

  9. Blokada Konta. Sprawy związane z blokadą Konta premium regulują niniejsze zasady:

  • tymczasowa blokada: bieg ważności Konta premium określony w dniach nie zostanie wstrzymany. Za dni Konta premium utracone podczas blokady Konta użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot, chyba że wymaga tego odpowiednia umowa EULA bądź obowiązujące prawo.
  • Trwała blokada w ramach jednej lub kilku Gier: Subskrypcja zostanie automatycznie wstrzymana, a niewykorzystane dni premium nie będą podlegać zwrotowi;
  • Trwała blokada we wszystkich Grach: Subskrypcja zostanie automatycznie wstrzymana; niewykorzystane dni premium nie będą podlegać zwrotowi;

  10. Prawo do anulowania Subskrypcji. W przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do anulowania Subskrypcji na mocy sekcji 8.4 Warunków świadczenia usługi i/lub obowiązującego prawa, nastąpi anulowanie Subskrypcji. Użytkownik, który skorzystał z prawa do anulowania Subskrypcji może w dowolnym momencie wykupić Subskrypcję na nowo.