Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Regulamin Subskrypcji
 • Regulamin Subskrypcji

  Ostatnia aktualizacja: 20 Maja 2023 r. Poprzednia wersja.

  NINIEJSZY REGULAMIN SUBSKRYPCJI REGULUJE RELACJE MIĘDZY TOBĄ („UŻYTKOWNIK” LUB „TY”) A WARGAMING GROUP LIMITED Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: 105 AGION OMOLOGITON AVENUE, NIKOZJA 1080, REPUBLIKA CYPRYJSKA („WARGAMING” LUB „MY”) PODCZAS ZAMAWIANIA SUBSKRYPCJI. NINIEJSZY REGULAMIN STANOWI CZĘŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”).

  W RAZIE PYTAŃ NA TEMAT NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB SUBSKRYPCJI, PRZED DOKONANIEM SUBSKRYPCJI SKONTAKTUJ SIĘ Z OBSŁUGĄ GRACZA WARGAMING.

  1. Definicje terminów

  1.1. „Subskrypcja” oznacza przyznanie użytkownikowi przez Wargaming praw do Płatnych Treści i Usług w pewnych Produktach Wargaming, w ramach umowy EULA. Ważność tych praw ulega przedłużeniu poprzez automatyczne pobranie płatności za pomocą metody płatności użytkownika w określonych z góry odstępach czasowych.

  1.2. Znaczenie wszelkich terminów pisanych wielką literą, które nie zostało określone w niniejszym Regulaminie, jest zgodne z definicją zawartą w umowie EULA.

  2. Cena subskrypcji i inne warunki

  Płatne Treści lub Usługi subskrybowane przez użytkownika, początkowy okres Subskrypcji, terminy płatności za pomocą metody płatności użytkownika, cena Subskrypcji oraz inne szczegóły Subskrypcji są jasno określone w ramach procesu Subskrypcji oraz w interfejsie Sklepu Premium lub innej platformy, na której oferowana jest Subskrypcja.

  3. Proces zamawiania i zawarcie kontraktu

  3.1. Jeżeli Użytkownik chce zamówić Subskrypcję, musi zalogować się na Konto i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w Sklepie Premium lub na innych platformach, na których oferowana jest Subskrypcja. Klikając przycisk „ZAPŁAĆ TERAZ” (lub podobny przycisk wyraźnie oznaczony), Użytkownik składa Wargaming wiążącą ofertę zawarcia kontraktu na dostawę Płatnych Treści lub Usług. Do momentu kliknięcia takiego przycisku Użytkownik może skorygować wprowadzone dane. Nasze potwierdzenie Kontraktu w wiadomości e-mail stanowi akceptację oferty Użytkownika (moment zawarcia Kontraktu). Kontrakt zostanie zawarty w języku kraju, w którym Użytkownik mieszka, jeżeli wymaga tego prawo właściwe, lub w języku angielskim. Kontrakt jest przechowywany przez Wargaming, a informacje o nim są dostępne w dowolnym momencie w wiadomości e-mail wysłanej przez Wargaming po zawarciu Kontraktu.

  3.2. Subskrypcja rozpoczyna się z chwilą zawarcia Kontraktu i obowiązuje przez początkowy okres wskazany w Sklepie Premium lub na innych platformach, na których oferowane są Subskrypcje. Początkowy okres ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Subskrypcja zostanie anulowana przez użytkownika lub Wargaming zgodnie z niniejszym Regulaminem, przed jej przedłużeniem. Po przedłużeniu płatność za Subskrypcję będzie pobierana cyklicznie z góry za określony uprzednio okres („Okres rozliczeniowy”). Cena Okresu Rozliczeniowego („Cena Subskrypcji”) jest należna na początku tego Okresu Rozliczeniowego. Użytkownik upoważnia Wargaming do pobrania Ceny Subskrypcji z metody płatności powiązanej z jego Kontem Wargaming.

  3.3. JEŻELI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZYCH PRODUKTÓW NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, MUSI RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW I ZASAD OKREŚLONYCH PRZEZ TE PLATFORMY. POBIERANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE TAKICH PRODUKTÓW PODLEGA ZASADOM TYCH PLATFORM, A NIE WARGAMING. WARGAMING NIE PRZYJMUJE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA TAKICH PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH.

  4. Zmiany ceny

  4.1. Wargaming zastrzega sobie prawo do dostosowania Ceny Subskrypcji tak, aby odzwierciedlała ona czynniki wpływające na koszt Subskrypcji („Zmiana Ceny Subskrypcji”). Przykładami takich czynników są: koszty produkcji i licencjonowania, koszty zaopatrzenia technicznego i dystrybucji, usługi wsparcia i inne dodatkowe usługi, do których można uzyskać dostęp i z których można korzystać za pośrednictwem niezależnych platform, aplikacji internetowych i sieci społecznościowych, a także koszty sprzedaży (np. rozliczenia i płatności, marketing, public relations), ogólne koszty administracyjne i inne koszty ogólne (np. czynsz, odsetki i inne koszty finansowania, koszty personelu, dostawców usług i usług, systemów informatycznych, energii), a także nakładane przez rząd opłaty, składki, podatki i cła.

  4.2. Wargaming powiadomi użytkownika o zmianie Ceny Subskrypcji z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Powiadomienie to zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika powiązany z jego kontem Wargaming lub, jeśli adres e-mail nie jest dostępny, za pośrednictwem innego dostępnego i prawnie dopuszczalnego nośnika komunikacji, zwykle używanego w podobnych sytuacjach (na przykład, gdy platforma strony trzeciej, na której gra jest dystrybuowana, nie zezwala na gromadzenie adresów e-mail użytkowników lub umożliwia użytkownikom nieudostępnianie ich adresu e-mail firmie Wargaming). Powiadomienie będzie zawierać informację o nowej Cenie Subskrypcji oraz objaśnienie głównych czynników wpływających na zmianę ceny, a także instrukcje i możliwość łatwego anulowania Subskrypcji (np. link do rezygnacji z subskrypcji).

  5. Prawo do anulowania Subskrypcji

  5.1. Użytkownik może anulować swoją Subskrypcję w dowolnym momencie, ze skutkiem od następnego Okresu Rozliczeniowego. Nie wpłynie to na ustawowe prawo użytkownika do nadzwyczajnego anulowania Subskrypcji z ważnej przyczyny.

  5.2. Użytkownik może anulować Subskrypcję, logując się na swoje Konto i naciskając przycisk „Anuluj Subskrypcję” (lub podobny przycisk wyraźnie oznaczony) na tej samej stronie internetowej, na której zakupił Subskrypcję, lub postępując zgodnie z innym procesem określonym dla danej Subskrypcji. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Wargaming zapewnia mechanizm anulowania Subskrypcji bez logowania się na Konto Wargaming.

  5.3. Wargaming może anulować Subskrypcję użytkownika w dowolnym momencie do 2 (dwóch) dni kalendarzowych przed końcem okresu początkowego lub bieżącego Okresu Rozliczeniowego, ze skutkiem od następnego Okresu Rozliczeniowego. Wargaming może również anulować Subskrypcję z ważnej przyczyny, w szczególności jeśli użytkownik nie zapłaci Ceny Subskrypcji lub jeśli nadzwyczajne anulowanie jest uzasadnione obopólnym interesem (na przykład, jeśli Wargaming zawiesi Konto użytkownika lub zamknie dostęp użytkownika do gry lub gier, w których Subskrypcja jest aktywna, zgodnie z punktami 16.5.-16.9. umowy EULA).

  6. Niedokonanie płatności

  Jeżeli Cena Subskrypcji nie zostanie zapłacona z winy użytkownika, Wargaming może czasowo zawiesić Subskrypcję do czasu dokonania płatności. Subskrypcja nie wygasa, ale zostanie wstrzymana, z wyjątkiem przypadków, gdy Wargaming anuluje subskrypcję zgodnie z punktem 5.3 niniejszego Regulaminu. Nie wpływa to na wszelkie dalsze roszczenia prawne i/lub roszczenia Wargaming wynikające z umowy EULA.

  7. Regulamin w przypadku zawieszenia i trwałego wyłączenia dostępu

  7.1. Jeżeli użytkownik dopuści się naruszenia postanowień umowy EULA, a Wargaming zawiesi użytkownikowi dostęp do gry (gier) lub zawiesi Konto użytkownika zgodnie z punktem 16.5 umowy EULA, Subskrypcja będzie nadal obowiązywać, a użytkownik nie otrzyma zwrotu ceny Subskrypcji za okres jej obowiązywania, który wygasł w czasie zawieszenia.

  7.2. Jeżeli użytkownik dopuści się naruszenia umowy EULA, a Wargaming trwale wyłączy jego dostęp do gry (gier) lub do Konta, zgodnie z punktem 16.5 umowy EULA, Wargaming zakończy Subskrypcję odpowiedniej gry (odpowiednich gier), a płatność uiszczona za niewykorzystany czas Subskrypcji nie będzie podlegać zwrotowi.

  8. Instrukcje dotyczące odstąpienia

  Prawo odstąpienia

  Użytkownik ma prawo odstąpić od każdego Kontraktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Kontraktu, Użytkownik musi poinformować nas:

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikozja
  Republika Cypryjska
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/,

  o swojej decyzji o odstąpieniu od Kontraktu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia, jednak nie jest on obowiązkowy. Można również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia lub inne wyraźne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://eu.wargaming.net/support/pl/products/wot/article/10541/. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie przekażemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

  Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania przez Użytkownika oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie.

  Skutki odstąpienia

  W przypadku odstąpienia od Kontraktu, zwrócimy Użytkownikowi wszelkie otrzymane od Użytkownika na podstawie niniejszego Kontraktu płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od Kontraktu. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak pierwotnie użyty przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami za dokonanie takiego zwrotu.

  Jeżeli Użytkownik wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie, w którym może odstąpić od Kontraktu, zapłaci nam kwotę w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczenia spełnionego do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od Kontraktu, w porównaniu do pełnego pokrycia takich usług na podstawie Kontraktu.

  Zwracamy uwagę, że ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przez Użytkownika za pomocą określonej metody płatności zostaną mu zwrócone za pomocą tej samej metody płatności. W przypadku gdy zwroty za pośrednictwem takich metod płatności są technicznie niemożliwe, Użytkownik wyraża zgodę na zwrot takich płatności za pośrednictwem innego, zwykłego środka płatności, np. przelewu pieniędzy na konto bankowe Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie opłat w wyniku takiego zwrotu.

  9. Prawo właściwe i jurysdykcja

  9.1. Zastosowanie ma prawo Republiki Cypryjskiej, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz norm kolizyjnych. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zwykłego pobytu w UE, korzysta również z ochrony bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania Użytkownika. Ustala się niewyłączną jurysdykcję sądu cypryjskiego. Oznacza to, że Użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw ochrony konsumentów w związku z niniejszym Regulaminem na Cyprze lub w kraju zamieszkania, z następującymi wyjątkami:

  a) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Niemiec, zastosowanie ma prawo niemieckie. Strony zgadzają się na właściwość sądów niemieckich. Oznacza to, że Użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw konsumentów w związku z niniejszym Regulaminem w Niemczech.

  b) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Turcji, ustala się właściwość sądów lub tureckiego Komitetu Arbitrażowego ds. Konsumentów.

  c) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Włoch, ustala się jurysdykcję sądów włoskich.

  9.2. W razie pytań lub problemów związanych z subskrypcją można skontaktować się z naszym działem wsparcia gracza, aby uzyskać pomoc (niezależnie od tego graczowi przysługuje również prawo do złożenia wobec studia Wargaming roszczeń w związku z wadami). W przypadku sporów dotyczących interpretacji, wykonania lub ważności niniejszego Regulaminu, przed podjęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego, strony będą poszukiwały polubownego rozwiązania sporu, chyba że prawo kraju zamieszkania Użytkownika stanowi inaczej.

  9.3. Jeżeli Użytkownik jest rezydentem UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, Użytkownik może zwrócić się do Komisji Europejskiej za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dla konsumentów UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wargaming nie uczestniczy jednak w tej platformie. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktowania się z pozasądowymi organami rozstrzygania sporów w jego kraju zamieszkania w przypadku sporu z nami na podstawie prawa ochrony konsumentów, np.: