Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Warunki świadczenia usług
 • Warunki świadczenia usług

  Te Warunki świadczenia usług przestały obowiązywać. Aktualny dokument znajdziesz tutaj.

  1. Wstęp

  1.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują Twoje relacje ze spółką

  Wargaming Group Limited
  105, Agion Omologiton Avenue
  Nikozja 1080, Cypr

  lub którąkolwiek z jej spółek stowarzyszonych („Wargaming”, „my”, „nasz” oraz „nas”) w odniesieniu do:

  • naszych stron internetowych: http://worldoftanks.eu, http://worldofwarplanes.eu, http://worldofwarships.eu, https://console.worldoftanks.com, https://wotblitz.eu, https://wowsblitz.eu, http://wargaming.net  (każda zwana „Stroną internetową”);
  • którejkolwiek z naszych gier online, mobilnych lub przeglądarkowych. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks: Modern Armor”, „World of Warships: Legends”, „World of Tanks Blitz”, „World of Warships Blitz” (każda zwana „Grą”); oraz
  • któregokolwiek z naszych pozostałych produktów i usług (w tym usług wsparcia) dostępnych za pośrednictwem platformy osób trzecich, aplikacji sieciowej lub portalu społecznościowego (łącznie „Usługi dodatkowe”).

  1.2 Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują również Twoje relacje z nami dotyczące korzystania przez Ciebie z wszelkich forów obsługiwanych przez nas w związku z Grami („Fora gier”). Zasady i wytyczne dotyczące Forów gier („Regulamin forum”) podano na stronie:

  i stanowią one część niniejszych Warunków świadczenia usług.

  1.3 W niniejszych Warunkach świadczenia usług odwołujemy się do Gier, Forów gier oraz Usług dodatkowych łącznie zwanych „Usługami”.

  2. Użytkownicy poniżej 18. roku życia

  2.1 Jeżeli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i akceptację niniejszych Warunków świadczenia usług w Twoim imieniu, zanim zaczniesz korzystać z Usług. Jeżeli Ty sam/a (lub w razie konieczności Twój rodzic bądź opiekun) nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki świadczenia usług, nie możesz korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części ani uzyskać do nich dostępu. Rejestrując się w celu utworzenia Konta (patrz punkt 5 „Twoje konto Wargaming” poniżej), oświadczasz, że jesteś „osobą fizyczną”, która ma więcej niż osiemnaście (18) lat lub której opiekun prawny zaakceptował i zgodził się na niniejsze Warunki świadczenia usług.

  2.2 Potwierdzasz, że świadomie nie pozwolisz jakiejkolwiek osobie poniżej osiemnastego (18) roku życia korzystać z Usług i nie umożliwisz jej dostępu do nich bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby.

  3. Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum

  3.1 Okresowo możemy być zmuszeni do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków świadczenia usług z ważnych przyczyn, na przykład w celu uwzględnienia nowych produktów lub usług, czy też w wyniku zmian w prawie. W razie wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków świadczenia usług, nie później niż na 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o takich zmianach oraz o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Na Stronach internetowych dostępna będzie najnowsza wersja niniejszych Warunków świadczenia usług, więc zalecamy, by podczas każdego korzystania z Usług sprawdzać, czy nie pojawiła się aktualizacja Warunków. Zmiany Warunków świadczenia usług nie naruszają Twoich praw nabytych i nie mają mocy wstecznej. (Ten punkt nie dotyczy zmian Regulaminu forum, które omówiono w artykule 2 niniejszego punku 3 „Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum”).

  3.2 Okresowo możemy wprowadzać również zmiany do Regulaminu forum z ważnych przyczyn, na przykład w celu zapewnienia bezproblemowego działania Forów gier oraz celem wyjścia naprzeciw potrzebom społeczności korzystającej z Forów gier. W razie wprowadzenia zmian do Regulaminu forum, nie później niż na 4 tygodnie przed wejściem takich zmian w życie poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o takich zmianach oraz o Twoim prawie do nie zaakceptowania ich. Najnowsza wersja Regulaminu forum będzie dostępna na Stronach internetowych. Zmiany Regulaminu forum nie naruszają Twoich praw nabytych i nie mają mocy wstecznej.

  3.3 W przypadku gdy nie zgodzisz się na jakiekolwiek zmiany określone w artykule 1 niniejszego punktu 3 „Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu forum”, poprzednia wersja Warunków świadczenia usług i/lub Regulaminu forum nadal będzie miała zastosowanie. Jednakże, w takim przypadku mamy prawo zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć Warunki świadczenia usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia czternastu (14) dni kalendarzowych. W przypadku takiego wypowiedzenia, masz prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy zgodnie z artykułem 2 punktu 13.

  4. Warunki świadczenia usług, Polityka prywatności oraz plików cookie oraz Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  4.1 Nasza Polityka prywatności oraz plików cookie określa sposób, w jaki zapewnimy poszanowanie Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać dane zebrane w ramach Usług.

  4.2 Aby uzyskać dostęp do naszych Gier i z nich korzystać, należy zaakceptować nie tylko niniejsze Warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności oraz plików cookie, lecz również Umowę licencyjną użytkownika końcowego („EULA”) dotyczącą konkretnej Gry oraz zasady gry dotyczące tej Gry („Zasady gry”). Poniżej znajdują się linki do umowy EULA:

  EULA

  Musisz również zaakceptować i stosować się do wszystkich zasad, którym podlegają platformy zewnętrzne dotyczące konkretnej Gry. Obejmuje to, lecz nie ogranicza się do Gier Xbox® oraz innych zasad usług Xbox®, licencji PlayStation™Network i innych zasad Sony, zasad Apple Appstore oraz Game Center, jak również zasad Google PlayTM. Wszelkie złamanie przez Ciebie dowolnej zasady dotyczącej platform zewnętrznych zostanie uznane za poważne naruszenie Warunków Świadczenia Usług.

  4.3 Jeżeli nie chcesz zaakceptować Warunków świadczenia usług lub Polityki prywatności oraz plików cookie, nie możesz korzystać z jakichkolwiek Usług lub mieć do nich dostępu. Jeżeli nie zaakceptujesz umowy EULA i Zasad gry dotyczących konkretnej Gry, nie możesz takiej Gry pobrać ani z niej korzystać.

  5. Twoje konto Wargaming

  Tworzenie konta

  5.1 Aby korzystać z Usług, musisz utworzyć konto Wargaming („Konto”).

  5.2 Aby utworzyć Konto, musisz mieć adres e-mail oraz podać pewne informacje. Szczegóły dotyczące informacji, które musisz podać, określono w naszej Polityce prywatności oraz plików cookie. Ważne jest, aby podawać te informacje zgodnie z prawdą i dokładnie, tak abyśmy dysponowali prawdziwymi informacjami dotyczącymi Ciebie i Twojego Konta.

  5.3 Podczas tworzenia Konta należy również podać „nazwę użytkownika” i/lub „postać”, która będzie Cię reprezentować w Grze i na naszych Stronach internetowych. Nazwy użytkownika i postacie są powiązane z Twoim Kontem (co oznacza, że nie można ich przenieść na inną osobę). Nie możesz używać nazwy użytkownika lub postaci, która jest używana przez kogoś innego, jest wulgarna lub obraźliwa, lub w inny sposób narusza niniejsze Warunki świadczenia usług. W razie pytań dotyczących rejestracji Konta skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  5.4 W szczególności, w celu skorzystania z Usług dotyczących Gier Xbox® 360 lub Xbox® One, należy wejść na stronę i zalogować się przy użyciu swoich danych Microsoft Xbox® Live. Konto zostanie utworzone automatycznie przy użyciu Twoich danych Microsoft Xbox Live (e-mail oraz nick (gamertag)).

  By uzyskać dostęp do PlayStation™Network, potrzebujesz konta dostępu do PlayStation™Network.

  W pewnych przypadkach, w tym w przypadku niektórych Gier iOS i Android, możesz także zalogować się za pośrednictwem systemu osoby trzeciej, jeśli wyraźnie zezwalają na to zasady Gry.

  5.5 Ponadto, jeśli wyraźnie zezwala na to firma Wargaming, w ramach niektórych Gier dostępna jest funkcja „konta demo”. W takim przypadku nie otrzymasz odrębnej nazwy użytkownika ani hasła. Autoryzacja dostępu do Gry odbywa się za pośrednictwem konkretnego, używanego przez Ciebie urządzenia (telefonu komórkowego, tabletu itp.).

  Zdecydowanie zalecamy jednak utworzenie standardowego Konta, zgodnie z ww. postanowieniami. W razie skorzystania z „konta demo” nie będziemy ponosić odpowiedzialności za zachowywanie Twoich postępów w Grze, zapewnienie dostępności artykułów dotyczących gry bądź Towarów Wirtualnych, lub zabezpieczenie wszelkich zasobów pieniężnych lub wartościowych na Koncie. Przypadki całkowitej utraty Konta i wszystkich powiązanych z nim zasobów obejmują utratę urządzenia lub hasła, lub wszelką nieuprawnioną modyfikację systemu operacyjnego („jailbreaking”) lub oprogramowania.

  Dzielenie Konta

  5.6 Powinieneś zapewnić poufność wszystkich informacji dotyczących Twojego Konta. Nigdy nie ujawniaj swojego ID Konta lub hasła, tajnego pytania lub odpowiedzi na nie nikomu innemu. Dotyczy to również Twoich przyjaciół, krewnych, rodziców, dzieci, współmałżonka, współpracowników, członków klanu i przywódców klanu.

  5.7 W pewnych okolicznościach możesz ponosić odpowiedzialność za postępowanie i czynności związane z Twoim Kontem oraz za naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług popełnione przy jego użyciu, które zaistniały w wyniku Twojego zawinionego zaniedbania lub działania w odniesieniu do informacji o Twoim Koncie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z Twojego Konta lub nieuprawnionego dostępu, zmiany, modyfikacji i/lub ujawnienia Twoich danych osobowych wynikających z Twoich zawinionych zaniedbań lub zachowań w odniesieniu do informacji o Koncie.

  Bezpieczeństwo Twojego Konta

  5.8 Powinieneś zabezpieczyć swoje Konto, komputer, telefon komórkowy oraz inne urządzenia przed dostępem osób trzecich. Za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/ powiadom nas bezzwłocznie, jeżeli dowiesz się o:

  • jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu Twojego Konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, lub
  • korzystaniu lub potencjalnym korzystaniu z jakichkolwiek narzędzi hakerskich w związku z Usługami.

  5.9 Wdrożyliśmy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w celu zapobiegania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, modyfikacją i/lub ujawnieniem Twoich danych osobowych. Choć dokładamy należytych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, przesyłanie danych w Internecie lub za jego pośrednictwem oraz przechowywanie danych osobowych na naszych serwerach lub serwerach osób trzecich, z których korzystamy, czyni je podatnymi na ataki i uniemożliwia udzielenie gwarancji bezpieczeństwa. Oprócz tego dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są chronione za pomocą szyfrowania i są podatne na przechwycenie podczas przesyłania.

  6. Opłaty i rachunki

  6.1 Do utworzenia Konta nie jest konieczna jakakolwiek opłata rejestracyjna ani subskrypcja. Niektóre Usługi mogą jednakże wymagać uiszczenia opłaty. Jeżeli zdecydujesz się na subskrypcję takich Usług, musisz zapewnić, że:

  • masz skończone osiemnaście (18) lat lub, jeśli nie masz skończonych osiemnastu (18) lat, że Twój rodzic lub opiekun zgodził się na dany zakup oraz przeczytał i zaakceptował niniejsze Warunki świadczenia usług w Twoim imieniu,
  • jesteś uprawnionym posiadaczem Konta, z którego dokonujesz subskrypcji Usług,
  • jesteś uprawniony/a do korzystania z konkretnej karty kredytowej lub innej dopuszczonej metody płatności,
  • d) wszelkie informacje przekazane przez Ciebie są prawdziwe i dokładne (co w szczególności dotyczy numeru Twojej karty kredytowej oraz jej daty ważności, dlatego ważne jest by dbać o aktualność tych informacji), oraz
  • e) wyrażasz zgodę na uiszczenie wszelkich opłat, o ile i dopóki nie zamkniesz Konta i nie wypowiesz niniejszych Warunków świadczenia usług zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

  6.2 Wszelkie obowiązujące opłaty i inne kwoty dotyczące Twojego Konta za Usługi w pełni wykonane przez nas są bezzwrotne, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  6.3 Pamiętaj, że Twoje konto ma charakter imienny i nie można go przenosić na innego użytkownika ani takiemu użytkownikowi sprzedawać.

  6.4 JEŚLI ROZGRYWASZ NASZE GRY NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, JAK MICROSOFT XBOX®, KOMPUTEROWY SYSTEM ROZRYWKI SONY PLAYSTATION®4, APPLE IOS LUB GOOGLE ANDROIDTM, MUSISZ RÓWNIEŻ STOSOWAĆ SIĘ DO WSZELKICH ZASAD I WARUNKÓW USTANOWIONYCH PRZEZ TE PLATFORMY OSÓB TRZECICH. NALICZANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE W ODNIESIENIU DO TAKICH GIER PODLEGA ZASADOM TYCH PLATFORM. FIRMA WARGAMING ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA KTÓREJKOLWIEK Z TYCH PLATFORM.

  6.5. Jeśli Twój bank posiada w ofercie usługę automatycznej aktualizacji informacji o koncie (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater i podobne), usługa ta może automatycznie zaktualizować informacje o Twojej karcie płatniczej w naszych systemach płatniczych bez potrzeby podejmowania przez Ciebie działań. Jeśli nie chcesz, by informacje o Twojej karcie były automatycznie aktualizowane, skontaktuj się ze swoim bankiem.

  7. Treść

  7.1 Usługi zawierają obszerne zasoby treści, w tym między innymi oprogramowanie, technologię, tekst, wpisy na forum, wpisy na czacie, profile, widżety, komunikaty, linki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięki, grafikę, zdjęcia lub filmy, a także projekt i wygląd naszych Stron internetowych oraz Gier („Treść”). Niektóre części Treści mogą być dostępne wyłącznie online i/lub wymagać użycia kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub uwierzytelnień online dowolnego rodzaju oraz osiągnięć w grze, aby zostały odblokowane.

  7.2 Treść i wszelkie związane z nią prawa własności intelektualnej są naszą własnością (lub własnością naszych podmiotów powiązanych i partnerów). Jednakże, na okres obowiązywania niniejszych Warunków świadczenia usług, udzielamy Ci osobistego prawa (zwanego „licencją”) do wykorzystania Treści w związku z Twoim dostępem do Usług i korzystaniem z nich. Niniejsza licencja ma charakter:

  • „niewyłączny” (co oznacza, że tej samej licencji oraz licencji podobnej możemy udzielać również innym osobom),
  • „odwołalny” (co oznacza, że możemy ją wypowiedzieć w pewnych okolicznościach określonych poniżej),
  • „osobisty” (co oznacza, że nie możesz używać Treści do celów komercyjnych),
  • „nieprzenoszalny” (co oznacza, że licencja jest na Twój użytek i że nie możesz przenosić jej na inną osobę ani udzielać sublicencji na jakiekolwiek prawa, które przyznajemy Tobie),
  • „ograniczony” (co oznacza, że możesz wykorzystywać Treść wyłącznie w celach określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług), a także
  • zależna od przestrzegania przez Ciebie Warunków świadczenia usług, Zasad gry, Regulaminów forum oraz umowy EULA.

  7.3 O ile nie udzieliliśmy Ci wyraźnego upoważnienia na piśmie i poza zakresem w nim wskazanym, nie wolno Ci:

  • kopiować ani pobierać jakiejkolwiek Treści Usługi lub jakiejkolwiek jej części (chyba że w ramach właściwego użytkowania lub obsługi Usług),
  • rozpowszechniać, publicznie wykonywać lub wyświetlać, dzierżawić, sprzedawać, transmitować, publikować, edytować, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, wynajmować, udzielać sublicencji, dystrybuować, dekompilować, deasemblować, poddawać inżynierii wstecznej lub w inny nieuprawniony sposób wykorzystywać Treści,
  • wykorzystywać jakiejkolwiek Treści do jakichkolwiek celów komercyjnych (tj. dla zysku), lub
  • usuwać, zasłaniać lub zmieniać praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych informacji o prawach majątkowych powiązanych z Treścią.

  7.4 Wargaming dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Ci Treść w ramach Twojego korzystania z Usług, lecz podlega to kilku zasadom niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania Usług:

  • treść możemy udostępniać jedynie wówczas, gdy dostęp do takiej Treści jest zgodny z prawem w Twoim kraju,
  • Treść możesz uzyskać wyłącznie od nas (lub od jakiejkolwiek innej osoby upoważnionej przez nas w tym celu) i nie wolno Ci uzyskiwać jej od jakiejkolwiek innej osoby ani podejmować prób takiego pozyskania,
  • zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twoich wniosków o pozyskanie Treści, a także do ograniczenia lub zablokowania jakichkolwiek wniosków o pozyskanie lub uzyskanie Treści z jakichkolwiek przyczyn,
  • nie gwarantujemy, że którakolwiek z Treści będzie dostępna nieustannie, we wszystkich krajach i/lub wszystkich lokalizacjach geograficznych, czy też w każdym konkretnym czasie, ani że będziemy kontynuować oferowanie którejkolwiek konkretnej Treści przez określony okres (o ile wyraźnie nie wskażemy inaczej w ramach Usług),
  • Treści, do której uzyskujesz dostęp, nie można zwrócić lub wymienić na inną Treść lub gotówkę, inne towary lub usługi ani uzyskać zwrotu kosztów, chyba że niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią inaczej lub jest to dozwolone w ramach Usług; a także
  • możemy być zmuszeni do okresowej zmiany lub aktualizacji Treści, lecz szczegóły zmian umieścimy w sekcji wiadomości na odpowiednich Stronach internetowych.

  8. Towary wirtualne

  8.1 Usługi mogą umożliwiać zakup wirtualnych przedmiotów lub wirtualnej waluty (nazywanej „Złotem”) lub ograniczonych czasowo premiowanych członkostw (wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty lub ograniczonych czasowo premiowanych członkostw nazywanych łącznie „Towarami wirtualnymi”).

  8.2 Poniższe postanowienia mają zastosowanie do zakupu Towarów wirtualnych. Aby nabyć Towary wirtualne, musisz mieć Konto.

  • W celu przeprowadzenia zakupu Towarów wirtualnych na Stronach internetowych, musisz kliknąć przycisk „Kup Złoto”. Po dostaniu się do naszego premiowanego sklepu możesz wybrać Towary wirtualne, które chcesz zakupić. Zostanie wyświetlona odpowiednia cena w Euro, USD lub innej walucie mającej zastosowanie w Twoim regionie. Możesz wtedy wybrać sposób płatności i uzyskać dostęp do szczegółów danej płatności. Ostateczna kwota może okazać się wyższa ze względu na opłatę związaną z wybraną metodą płatności lub ewentualny podatek wymagany przez prawo. W takim wypadku całkowity koszt zakupu zostanie obliczony automatycznie i wyświetlony przed potwierdzeniem operacji. Jeśli zapłacisz nam w innej walucie, niż ta wyświetlona na stronie, opłata zostanie przeliczona według kursu zależnego od wybranej metody płatności.
  • Przed potwierdzeniem zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości), będziesz miał/a możliwość sprawdzenia szczegółów zakupu, tj. danego Towaru wirtualnego i jego ilości (odpowiednio), oraz odpowiedniej całkowitej ceny zawierającej wszelkie podatki, jak również skorygowania ewentualnych błędów. W celu skorygowania błędów należy powrócić do naszego premiowanego sklepu, np. poprzez kliknięcie przycisku „powrotu” w przeglądarce.
  • Poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości) wysyłasz do nas zamówienie dotyczące zakupu potwierdzonego Towaru wirtualnego. Jeśli podałeś prawidłowe dane do płatności w swoim koncie, zrealizujemy Twoje zamówienie. Zostaniesz powiadomiony/a o naszej akceptacji lub odrzuceniu Twojego zamówienia na Twoim ekranie w ciągu kilku minut od momentu kliknięcia przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu), lub dokonania innej wymaganej czynności (np. wysłania wiadomości).
  • Jeśli zaakceptujemy Twoje zamówienie, bezpośrednio potem zasilimy Twoje Konto zakupionym Towarem wirtualnym oraz pobierzemy opłatę za pomocą wybranego sposobu płatności. Otrzymasz także potwierdzenie dokonania zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej szczegóły umowy (zwanej „Umową Zakupu”) i niniejsze Warunki świadczenia usług. Umowa Zakupu będzie uważana za zawartą od momentu otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail, zawierającej Umowę Zakupu.
  • Umowa Zakupu zostanie zawarta w języku polskim.

  8.3 Poniżej przedstawiamy zasady, które odnoszą się do Towarów wirtualnych:

  • Towary wirtualne można wymienić na inne Towary wirtualne jedynie wówczas, gdy jest to dopuszczone w ramach Usług.
  • Zakupione Towary wirtualne nie podlegają możliwości zwrotu kosztów ani wymiany (niezależnie od tego, czy z nich korzystasz, czy nie), z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  • Towarów wirtualnych nie można sprzedać ani przenieść na jakąkolwiek osobę, lecz możesz zakupić Towary wirtualne dla innego użytkownika Gry za pośrednictwem sklepu z prezentami dotyczącego danej Gry.
  • Towarów wirtualnych nie można wymienić na gotówkę ani jakiekolwiek towary lub usługi (z wyjątkiem innych Towarów wirtualnych, jeżeli Usługi na to zezwalają).
  • Aby nabyć Towary wirtualne, musisz przestrzegać instrukcji zawartej w Usługach. Może to obejmować dokonanie płatności i podanie danych osobowych i finansowych (które powinny być pełne i dokładne).
  • Cena za Towary wirtualne (w tym podatek VAT lub inne obowiązujące podatki lub cła) zostanie podana na naszych Stronach internetowych lub w Usługach (zależnie od sytuacji).
  • Nie składamy żadnych obietnic odnośnie sposobu i daty dostępności Towarów wirtualnych do zakupu i możemy w dowolnej chwili aktualizować lub zmieniać Towary wirtualne dostępne do zakupu.
  • Towary wirtualne możesz uzyskać wyłącznie od nas (lub od osoby upoważnionej przez nas do tego celu) lub od innego użytkownika Gry w charakterze prezentu za pośrednictwem sklepu z prezentami dla danej Gry. Towarów wirtualnych nie można pozyskiwać od jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób; nie można też podejmować takich prób.
  • Możemy ograniczyć lub zablokować wnioski o pozyskanie Towarów wirtualnych z jakichkolwiek przyczyn.

  8.4. Informacja dotycząca wykonania prawa do odstąpienia

  Prawo do odstąpienia

  Masz prawo do odstąpienia od każdej Umowy Zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres, w którym można wykonać prawo do odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zakupu.

  W celu wykonania prawa do odstąpienia, należy poinformować nas,

  Wargaming Group Limited

  105, Agion Omologiton Avenue, Nikozja 1080, Cypr

  e-mail: wf@wargaming.net

  numer telefonu: +357 22 864444

  faks: +357 22 864454

  o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, fax lub e-mail). Możesz posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz pod adresem ftp://ftpplus.wargaming.net/Legal/Withdrawal Forms/Polish_WDF.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na naszej stronie pod tym adresem: https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie potwierdzimy odbiór takiego oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. poprzez e-mail).

  Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania przez Ciebie oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy zanim termin ten upłynął.

  Skutki odstąpienia

  W razie odstąpienia od Umowy Zakupu, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie w ramach Umowy Zakupu, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z Twojego wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu.  Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak pierwotnie użyty przez Ciebie, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.

  Jeśli zamówiłeś rozpoczęcie wykonywania usług w ramach Umowy Zakupu w trakcie okresu, w którym można odstąpić od umowy, musisz zapłacić nam kwotę w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczenia spełnionego do momentu poinformowania nas o Twoim odstąpieniu od Umowy Zakupu, w porównaniu do pełnego pokrycia takich usług na podstawie Umowy Zakupu.

  Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę o świadczenie usług, usługa została w pełni wykonana, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i z przyjęciem do wiadomości, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania przez nas usługi.

  Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę, której przedmiotem jest dostawa treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i z przyjęciem do wiadomości, że utracisz tym samym prawo do odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z powyższym rozumiesz, że dokonując zakupu Towarów wirtualnych wyrażasz zgodę na udostępnienie Ci tych Towarów wirtualnych bezpośrednio po zaakceptowaniu przez nas Twojego zamówienia. Utracisz prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego udostępnienia Ci Towarów wirtualnych przez nas. Jednakże, nie utracisz prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Towarów wirtualnych, które przyznane są Ci na określony okres (np. ograniczone czasowo premiowane członkostwa).

  8.5. Należy mieć na uwadze, że z uwagi na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przy użyciu konkretnych sposobów płatności zostaną Ci zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

  Wyrażasz zgodę, że zwroty takich płatności mogą zostać przez nas dokonane przy użyciu innych zwykłych środków płatności, np. poprzez przelew pieniędzy na Twoje konto bankowe, w przypadku gdy zwroty przy użyciu takich sposobów płatności są technicznie niemożliwe. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.

  8.6 Przepisy obowiązującego prawa ochrony konsumentów, w tym w szczególności dotyczące Twojego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 4 punktu 8 „Towary wirtualne”, nie zostaną w żaden sposób ograniczone przez niniejsze Warunki świadczenia usług.

  8.7  Następujące zasady mają zastosowanie w odniesieniu do upominków przekazanych za pośrednictwem Premium Shop:

  • Na moment ostatniej aktualizacji ToS, upominki są dostępne wyłącznie w ramach World of Tanks oraz World of Warplanes. Prosimy sprawdzać, czy dostępne są aktualne informacje.
  • Uwaga: upominki można przekazywać wyłącznie w tym samym regionie, w którym zlokalizowany jest serwer gry, np. upominki z konta na serwerze w regionie UE nie mogą zostać przekazane graczom korzystającym z serwera w Ameryce Północnej.
  • W ciągu 24 godzin od przesłania upominku odbiorca otrzyma powiadomienie e-mailem. W celu odebrania upominku odbiorca musi wejść na stronę Moje Upominki w Premium Shop i zaakceptować prezent.
  • Odbiorca może zaakceptować lub odrzucić upominek. Odbiorca ma 30 dni na zaakceptowanie upominku (o ile nie sprecyzowano innego okresu dla danego upominku lub wydarzenia w grze). W razie niezaakceptowania go w tym okresie nadawca otrzyma automatycznie na swoje konto upominek lub rekompensatę równą cenie prezentu w momencie zakupu.
  • W ciągu 24 godzin od zaakceptowania lub odrzucenia upominku przez odbiorcę, nadawca otrzyma powiadomienie e-mailem.
  • Jeśli odbiorca upominku dysponuje już pojazdem wchodzącym w zakres upominku, całkowity koszt tego pojazdu w złocie na moment jego zakupu w Premium Shop zostanie automatycznie zwrócony odbiorcy. Pojazd nie zostanie przekazany na konto odbiorcy.
  • Wszelkie pojazdy wysłane jako upominki zostaną przekazane wraz z odpowiednim Miejscem Garażowym (Garage Slot).
  • Jeśli nadawca upominku anuluje płatność lub nie dokona płatności po zaakceptowaniu upominku przez odbiorcę, obydwa konta zostaną zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji. Nie należy przyjmować upominków od nieznanych nadawców.

  9. Strony dla fanów

  9.1 Ten punkt dotyczy jakiejkolwiek utworzonej przez Ciebie strony dla fanów związanej z naszymi Grami („Strony dla fanów”, pojedynczo zwane „Stroną dla fanów”).

  9.2 Na niektórych Stronach internetowych wyraźnie wskazujemy pewną Treść, taką jak obrazy związane z grą Wargaming, grafikę lub szatę graficzną i znaki towarowe, jako przeznaczone „do użytku na Stronach dla fanów” (patrz na przykład: https://worldoftanks.eu/pl/news/general-news/world-tanks-fankit/). W niniejszych Warunkach świadczenia usług taką Treść ze specjalnym oznaczeniem nazywamy „Treścią do użytku na Stronach dla fanów”.

  9.3 Udzielamy niewyłącznej, odwołalnej, osobistej, nieprzenoszalnej i ograniczonej licencji (zgodnie ze znaczeniem tych terminów podanym w artykule 2 punktu 7 „Treść” powyżej) na reprodukcję i redystrybucję Treści do użytku na Stronach dla fanów na takich stronach. Niniejsza licencja wymaga przestrzegania przez Ciebie następujących postanowień:

  • przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że zachowamy prawo własności Treści do użytku na Stronach dla fanów oraz prawo do wprowadzania do niej zmian oraz do usuwania, uzupełniania lub innej jej modyfikacji w każdym czasie,
  • wyrażasz zgodę na dołączenie znaku towarowego Wargaming, informacji o prawach majątkowych lub innych prawach zastrzeżonych podczas wyświetlania Treści do użytku na Stronach dla fanów, we wskazany przez nas sposób, jeżeli o to poprosimy,
  • zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich wytycznych dotyczących użytkowania, które możemy Ci okresowo przekazywać,
  • nie będziesz usuwać ani zmieniać informacji identyfikacyjnych ani związanych z zarządzaniem prawami autorskimi przekazanych w związku z kopiami Treści do użytku na Stronach dla fanów, w tym w formie cyfrowej, ani podważać praw własności Wargaming (ani jakichkolwiek osób trzecich) do Treści do użytku na Stronach dla fanów,
  • nie będziesz wykorzystywać ani przyjmować jakichkolwiek znaków towarowych, które mogą być myląco podobne do jakiejkolwiek Treści do użytku na Stronach dla fanów,
  • Strona dla fanów nie będzie zawierać materiałów obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich lub szkodzących (lub mogących szkodzić) reputacji Wargaming lub którejkolwiek z Gier,
  • z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dopuszczone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, nie będziesz wynajmować, dzierżawić, powielać, modyfikować ani tłumaczyć Treści do użytku na Stronach dla fanów ani nie będziesz dokonywać ich adaptacji (w szczególności dotyczy to fikcji literackiej lub sztuk plastycznych) ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać bez naszej wyraźnej zgody na piśmie, oraz
  • nie wolno Ci wykorzystywać ani podejmować prób wykorzystania Treści do użytku na Stronach dla fanów do celów komercyjnych (w szczególności w celu np. sprzedaży subskrypcji na Twoją Stronę dla fanów) bez uzyskania naszej uprzedniej zgody na piśmie.

  9.4 Jeżeli nie będziesz przestrzegać jakichkolwiek warunków określonych w niniejszym punkcie, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia Twojej licencji na korzystanie z Treści do użytku na stronach dla fanów, jak również do zamknięcia Twojego Konta zgodnie z punktem 13 „Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług”.

  10. Treść wygenerowana przez użytkownika

  10.1 Niektóre Usługi umożliwiają Ci tworzenie lub wysyłanie utworzonej przez Ciebie treści (którą w niniejszych Warunkach świadczenia usług nazywamy „Treścią wygenerowaną przez użytkownika” lub „TWU”). TWU obejmuje na przykład: Postaci przypisane do konta, wpisy na forum, wpisy na czacie, czat głosowy, funkcje o charakterze komunikatora, treść profilu oraz inną Treść wniesioną przez użytkowników do Usług lub w ich ramach.

  10.2 Użytkownicy Usług tworzą, pobierają i wykorzystują Treść wygenerowaną przez użytkownika na własne ryzyko. W sytuacji, gdy prześlesz lub udostępnisz innym użytkownikom swoją TWU za pośrednictwem naszych Usług, nie kontrolujemy, aprobujemy ani nie jesteśmy właścicielem Twojej TWU, i uprawniasz nas do hostowania i udostępniania takiej TWU w naszych Usługach oraz udzielasz nam odpowiedniej ograniczonej, niewyłącznej i odwołalnej licencji.

  10.3 W związku z jakąkolwiek Treścią wygenerowaną przez użytkownika, którą utworzysz lub pragniesz udostępnić innym użytkownikom, wyrażasz zgodę na następujące warunki i zobowiązujesz się ich przestrzegać:

  • jakakolwiek część TWU, która zawiera lub obejmuje którekolwiek z naszych praw własności intelektualnej, pozostaje naszą własnością,
  • nie wolno Ci przesyłać TWU należącej do innych osób, jeżeli nie masz stosownego upoważnienia od posiadacza danego prawa,
  • nie wolno Ci przesyłać TWU naruszającej prawa własności intelektualnej, prywatności lub inne prawa jakichkolwiek innych osób ani TWU o charakterze niezgodnym z prawem lub naruszających niniejsze Warunki świadczenia usług,
  • zrzekasz się wszelkich praw osobistych lub podobnych do TWU i zobowiązujesz powstrzymać od dochodzenia takich praw,
  • ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własną TWU; nie dokonujemy wstępnej selekcji całości TWU i nie aprobujemy, zatwierdzamy ani nie dokonujemy selekcji TWU wnoszonej przez Ciebie lub innych użytkowników do Usług,
  • nie wolno Ci w jakikolwiek sposób twierdzić ani sugerować, że TWU jest przez nas aprobowana, wspierana lub z nami powiązana,
  • TWU musi być zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami i nie może zawierać jakichkolwiek materiałów, które można uznać za obraźliwe, szkalujące, niezgodne z prawem, lub które mogą zaszkodzić naszej reputacji albo być dla nas źródłem kompromitacji,
  • tworząc jakąkolwiek TWU, jesteś za nią odpowiedzialny/a; w określonych okolicznościach możemy nie ponosić odpowiedzialności za TWU ani nie zapewniamy wsparcia z nią związanego,
  • jeżeli uznamy, że TWU wykorzystywana lub wysyłana przez Ciebie narusza jakiekolwiek z niniejszych postanowień, firma Wargaming może taką TWU usunąć, zablokować, poddać edycji, przenieść lub wyłączyć, a także
  • jeżeli naruszysz jakiekolwiek z niniejszych postanowień, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub trwałego zablokowania dostępności Twojej TWU oraz do podjęcia innych kroków uznanych przez nas za właściwe.

  11. Informacje zwrotne i informacje przesłane przez użytkowników

  11.1 Zawsze cieszą nas informacje zwrotne otrzymane od użytkowników. Zachęcamy do przesyłania uwag odnośnie do naszych Usług. Niestety długoletnia polityka naszej firmy nie pozwala nam przyjąć ani uwzględnić pomysłów, sugestii ani materiałów innych niż te, o które prosiliśmy. Polityka ta pozwala nam uniknąć ewentualnych przyszłych nieporozumień w przypadku, gdy opracowywane przez nas projekty wydadzą się komuś podobne do jego własnego dzieła. Tym samym musimy niestety prosić, abyś nie przesyłał/a nam żadnych twórczych sugestii, pomysłów, uwag, rysunków, koncepcji ani innych informacji, takich jak pomysły na grę lub oryginalną szatę graficzną („Przesłane informacje”).

  11.2 Wszelkie Przesłane informacje dostarczone nam na naszą prośbę lub wbrew naszej prośbie, by takich informacji nie przesyłać, uznaje się i pozostaje naszą własnością od chwili wysłania lub przesłania.

  12. Regulamin forum

  12.1 Regulamin forum określa, jakiego zachowania oczekujemy od Ciebie podczas korzystania z jakiegokolwiek Forum gier. Przed rozpoczęciem używania Forum gier uważnie przeczytaj niniejszy Regulamin forum.

  12.2 W razie naruszenia Regulaminu forum możemy podjąć którąś lub wszystkie z poniższych czynności (zależnie od wagi naruszenia), nie powiadamiając Cię o tym fakcie:

  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” przez krótki okres czasu,
  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” przez dłuższy okres czasu,
  • możemy ograniczyć dostęp do Forum gier do statusu „tylko do odczytu” na stałe, a także
  • możemy zawiesić lub zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług zgodnie z postanowieniami punktu 13 („Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług”).

  12.3 Jeżeli ograniczymy Twój dostęp do Forów gier do statusu „tylko do odczytu”, w czasie trwania tego ograniczenia będziesz mógł/mogła przeglądać Fora gier, lecz nie będziesz mógł/mogła dodawać na nich wpisów.

  12.4 Jeżeli stwierdzisz, że inny użytkownik narusza jakiekolwiek postanowienia Regulaminu forum, zgłoś nam ten fakt za pomocą funkcji „Pomoc” lub „Zgłoś nadużycie” na odpowiednim Forum gier, jeżeli są one dostępne, lub skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  13. Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług

  Wypowiedzenie z określonych przyczyn

  13.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług nie wpływają na nasze i Twoje ustawowe prawa do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług z uzasadnionych powodów.

  13.2 Jeśli wypowiedzenie z określonych przyczyn zostało spowodowane przez naruszenie obowiązków umownych wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług po naszej stronie, przysługuje Ci prawo do otrzymania (i) zwrotu wszelkich płatności dokonanych za Złoto, które do chwili wypowiedzenia nie zostało przez Ciebie wykorzystane w zamian za inne Towary wirtualne; oraz (ii) proporcjonalnego zwrotu płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla Twojego Konta w chwili wypowiedzenia.

  Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming

  13.3 Jeżeli istotnie naruszysz niniejsze Warunki świadczenia usług lub EULA, możemy, wedle naszego uzasadnionego uznania i zależnie od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

  • zawiesić Twoje Konto przez krótki okres czasu,
  • zawiesić Twoje Konto przez dłuższy okres czasu, oraz
  • zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług.

  Jeżeli popełniłeś naruszenie pierwszy raz, a naruszenie to można usunąć, nie jest ono rażące, a okoliczności nam na to pozwalają, otrzymasz od nas pisemne zawiadomienie (np. e-mail, fax, list) o zbliżającym się zamknięciu Konta 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej, abyś miał/a możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu.

  13.4 Jeżeli zawiesimy Twoje Konto, w okresie tego zawieszenia nie będziesz miał/a dostępu do Konta ani do Usług. Jeżeli zamkniemy Twoje Konto i wypowiemy niniejsze Warunki świadczenia usług, nigdy nie będziesz miał/a dostępu do Konta i możemy również zabronić Ci dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

  13.5 Twoje Konto zamkniemy i wypowiemy niniejsze Warunki świadczenia usług jedynie w razie bardzo poważnych okoliczności, kiedy uznamy, że zawieszenie jest niewystarczające. Na przykład może to dotyczyć bardzo poważnego naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, Regulaminu forum lub Polityki prywatności oraz plików cookie albo przypadków, w których dopuściłeś/aś się naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, Regulaminu forum, Polityki prywatności oraz plików cookie lub któregokolwiek z powyższych wielokrotnie. To samo może mieć zastosowanie w przypadku bardzo poważnego naruszenia lub naruszeń wielokrotnych (i) umowy EULA, lub (ii) konkretnych Zasad gry zaakceptowanych przez Ciebie podczas instalacji Gry.

  13.6 Jeżeli sądzisz, że zawiesiliśmy lub zamknęliśmy Twoje Konto przez pomyłkę, skontaktuj się z Działem pomocy za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.

  14. Twoje prawo do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług bez powodu

  14.1 Możesz w dowolnym momencie zamknąć swoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług bez powodu pod adresem https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ lub dla gier na konsole https://console.worldoftanks.com/accounts/management/.

  14.2. Ważna uwaga: Wszelkie Wirtualne towary, które od nas zakupiłeś/łaś są bezpośrednio powiązane z istnieniem Twojego Konta. Jeśli zdecydujesz się zamknąć Twoje Konto i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług bez powodu, utracisz wszelkie Towary wirtualne dostępne z poziomu tego Konta w chwili wypowiedzenia. Będzie Ci wtedy przysługiwał jedynie proporcjonalny zwrot płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla Twojego Konta w chwili wypowiedzenia. Poza wskazanym przypadkiem, nie będzie przysługiwało Ci prawo do otrzymania jakichkolwiek zwrotów lub rekompensaty.

  14.3 Niniejszy punkt 14 „Twoje prawo do zamknięcia Twojego Konta i wypowiedzenia niniejszych Warunków świadczenia usług bez powodu” nie ogranicza Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 4 punku 8 „Towary wirtualne”.

  15. Charakter usługi

  Niniejszym akceptujesz, uznajesz i rozumiesz, że nieustannie pracujemy nad rozwojem Gier i Usług, ulepszamy, modernizujemy i aktualizujemy grafiki, funkcjonalności, sposób gry i każdą inną Treść Gry w celu uczynienia jej dla Ciebie bardziej satysfakcjonującą.

  16. Linki do stron internetowych osób trzecich

  Usługi mogą obejmować hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym reklamodawców i dostawców innych treści. Strony te mogą gromadzić dane lub namawiać do podania danych osobowych. Nie kontrolujemy takich stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, polityki prywatności ani za gromadzenie przez nie jakichkolwiek informacji, wykorzystywanie tych informacji lub ich ujawnianie.

  17. Testy beta

  17.1 Możemy dać Ci możliwość testowania wersji beta nowych gier oraz funkcji Stron internetowych. Twój udział w testach wersji beta podlega następującym warunkom.

  17.2 Zamknięte testy wersji beta są poufne. Gry w wersji beta, w tym informacje na temat funkcji i funkcjonalności oferowanych w ramach gier, są poufne. Jeżeli weźmiesz udział w zamkniętym teście wersji beta, musisz uniemożliwić nieuprawniony dostęp do gier w wersji beta, ich kopiowanie, ujawnienie i nieuprawnione wykorzystanie. Testy będziesz prowadzić osobiście i nie umożliwisz innej osobie dostępu do gier w wersji beta. Twój obowiązek zapewnienia poufności gier w wersji beta trwa do chwili publicznej dystrybucji lub innego publicznego ujawnienia bez Twojej winy każdej z testowanych przez Ciebie gier i treści.

  17.3 Jako tester wersji beta otrzymujesz zaproszenie do grania w gry w wersji beta wyłącznie w celu oceny gier i wykrycia błędów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie daje Ci jakichkolwiek praw bądź przywilejów odnośnie do gier w wersji beta. Gry w wersji beta dostarczamy w celu testowania w istniejącej postaci i nie udzielamy Ci jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej.

  17.4 Podczas grania w niektóre gry w wersji beta możesz gromadzić skarby, punkty doświadczenia, sprzęt lub inne wskaźniki wartości lub statusu. Możemy zresetować te dane, kiedy dana gra zakończy etap testów lub w dowolnej chwili w czasie trwania testów. W takim przypadku cała historia gracza zostanie wyczyszczona i każdy gracz powróci do statusu nowicjusza.

  17.5 Rozpoczynając grę w wersji beta, przyjmujesz do wiadomości, że:

  • grasz w grę w wersji beta na własne ryzyko i wiesz, że taka gra w wersji beta może zawierać znane lub nieznane błędy programu,
  • wszelkie wskaźniki wartości lub statusu, które uzyskasz w grze, mogą zostać wyczyszczone w dowolnym czasie,
  • nie mamy obowiązku udostępniać takiej gry w wersji beta do użytku bez opłat na jakikolwiek okres czasu ani udostępniać jej w ogóle,
  • taka gra w wersji beta może być dostępna jedynie na zasadach subskrypcji po zakończeniu testów lub w dowolnej chwili w przyszłości,
  • niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują podczas użytkowania gry w wersji beta na etapie testów, oraz
  • jeżeli test beta jest testem zamkniętym, zapewnisz poufność wszystkich informacji na temat gry w wersji beta, jak wskazano powyżej, i nie ujawnisz takich informacji jakiejkolwiek innej osobie.

  18. Ostrzeżenie na wypadek padaczki

  Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. Sugerujemy, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczy następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

  19. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Usług

  Nasze zapewnienia

  19.1 Zapewniamy, że mamy prawo do egzekwowania niniejszych Warunków świadczenia usług i udzielenia Ci licencji na korzystanie z Usług zgodnie z punktem 7 „Treść”.

  Zakres naszej odpowiedzialności

  19.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za celowe szkody spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli, pracowników lub naszych wykonawców, lub zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  19.3 Oprócz odpowiedzialności określonej w artykule 2 punktu 19 „Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Usług„, w odniesieniu do Towarów wirtualnych, ponosimy odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub wyznaczonych przedstawicieli.

  19.4 Wszelka dalsza odpowiedzialność z naszej strony jest uchylona w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.

  20. Prawo właściwe (mające zastosowanie) i właściwość sądów

  20.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z tych Warunków, ich przedmiotu lub treści lub z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

  20.2 O ile prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania nie stanowi inaczej, wszelkie spory rozstrzygać będą sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

  21. Informacje o prawie autorskim i znakach towarowych

  „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” i “Wargaming”  oraz ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Wargaming. Nie wolno Ci wykorzystywać ani wyświetlać takich znaków towarowych w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grach, stanowią własność ich właścicieli i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  22. Brak naruszenia praw konsumentów

  Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

  23. Skontaktuj się z nami

  W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszych Warunków świadczenia usług skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://eu.wargaming.net/support/.