Dokumentacja prawna

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Wytyczne dla twórców treści związanych z grą World of Warships
 • Wytyczne dla twórców treści związanych z grą World of Warships

  („wytyczne”)

  Tworzenie treści o grach wideo jest wspaniałym, lecz nie zawsze prostym procesem. Aby ułatwić twórcom treści przestrzeganie polityki dotyczącej własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich, sformułowaliśmy poniższe wytyczne dotyczące korzystania z fragmentów rozgrywki, zrzutów ekranu i wszelkich innych materiałów graficznych, audiowizualnych oraz innych treści z naszej gry („treści z gry”).

  1. Korzystając z treści z gry, można tworzyć, przesyłać, transmitować na żywo i monetyzować materiały wideo, podcasty, blogi i dowolne inne treści rozpowszechniane w serwisach internetowych, które umożliwiają transmitowanie strumieniowe treści na żywo, na stronach VOD oraz platformach wspierających twórców treści. Bezpośrednia sprzedaż treści z gry lub udzielanie na nie licencji stronie trzeciej za jakąkolwiek opłatą dozwolone jest wyłącznie za naszym bezpośrednim pozwoleniem.
  2. Jeśli twórca chce korzystać z własności intelektualnej innych podmiotów (np. z muzyki) wraz z treściami z naszej gry, musi uzyskać wszelkie niezbędne zgody takich podmiotów. Ścieżka dźwiękowa gry nie może być publikowana ani rozpowszechniana osobno (bez połączenia z materiałami z gry).
  3. Zabronione jest:
   • Rozpowszechnianie fałszywych i nieprawdziwych informacji jako części treści z gry, a także jakichkolwiek innych informacji niezgodnych z właściwym prawem.
   • Publiczne rozpowszechnianie informacji na temat typów i metod naruszania Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, a także publiczne nawoływanie do naruszania Umowy licencyjnej użytkownika końcowego.
   • Sugerowanie lub twierdzenie, że prezentowane przez twórcę treści z gry są z nami oficjalnie powiązane albo przez nas sponsorowane, zatwierdzane lub akceptowane, chyba że twórca bierze udział w programach afiliacyjnych Wargaming lub tworzy materiały reklamowe sponsorowane przez Wargaming.
   • Upublicznianie informacji, treści z gry i wszelkich innych materiałów udostępnionych twórcy na mocy umowy o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, NDA) lub za pośrednictwem kanałów niedostępnych dla odbiorców publicznych, między innymi w internetowych serwisach streamingu na żywo, chyba że odbywa się to za pisemną zgodą uzyskaną za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów komunikacyjnych.
  4. W przypadku treści, które uznamy za nielegalne, naruszające prawa stron trzecich, niewłaściwe lub niezgodne z niniejszymi wytycznymi zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań, w tym między innymi do wystosowania ostrzeżenia, zastosowania ograniczeń w dostępie do gry oraz cofnięcia prawa do wykorzystywania naszej własności intelektualnej do tworzenia treści.

  Niniejsze wytyczne będą od czasu do czasu aktualizowane.

  Nie mają one na celu wprowadzenia cenzury i/lub zakazania wyrażania krytycznych opinii na temat naszej gry lub firmy. Wszelkie sprawy, nawet potencjalne przypadki naruszenia zasad, wolimy rozwiązywać polubownie. Będziemy „karać” kanały tylko w najbardziej ekstremalnych okolicznościach — zdarzają się nieliczne przypadki naruszania zasad, które nie pozostawiają nam innego wyboru. Jesteśmy zmuszeni podjąć działania wobec treści wykraczających poza krytykę, mających na celu zniesławienie lub przedstawienie jawnie fałszywych informacji, a także treści stanowiących atak na konkretne osoby. Podstawę do podejmowania działań stanowi niniejszy dokument, w którym opisano zasady dotyczące dozwolonych treści.

  Mamy nadzieję, że powyższe wytyczne zostały przedstawione w zrozumiały sposób. Należy pamiętać, że nie gwarantujemy udzielania odpowiedzi na pojedyncze zapytania dotyczące tych wytycznych. W razie wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z poniższą sekcją Często zadawane pytania.

  Często zadawane pytania

  Czy wytyczne dotyczą zarówno przesyłania materiałów wideo, jak i ich transmitowania na żywo?

  Wytyczne dotyczą przesyłania, transmitowania na żywo oraz innych tworzonych treści (np. podcastów).

  Czy można monetyzować treści, jeśli zawierają treści z gry?

  Twórca może publikować, transmitować na żywo i monetyzować treści stworzone w oparciu o treści z gry przy użyciu istniejących platform monetyzacji treści (platform do przesyłania i transmitowania materiałów wideo oraz wspierania twórców treści, takich jak Twitch, YouTube, Patreon itp.). Bezpośrednia sprzedaż treści stworzonych w oparciu o treści z gry jest dozwolona wyłącznie za naszą uprzednią wyraźną zgodą.

  Czy wytyczne dotyczą także podmiotów gospodarczych?

  Wytyczne dotyczą wyłącznie indywidualnych twórców treści.

  Jakie treści są uznawane za „nielegalne, niezgodne z zasadami lub niewłaściwe”?

  Należy zawsze przestrzegać warunków i wytycznych obowiązujących na platformie, na którą są przesyłane lub na której są transmitowane materiały wideo. Oczekujemy także, że materiały wideo będą zgodne z Umową licencyjną użytkownika końcowego, Warunkami świadczenia usług, Zasadami gry i innymi dokumentami oraz wytycznymi. Nie wolno tworzyć, publikować ani udostępniać następujących treści:

  • Treści nietolerancyjne
   Zakazany jest język nienawiści oraz dyskryminacja skierowane przeciwko innym graczom lub grupom graczy.
  • Treści niebezpieczne oraz nielegalne
   Należy przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa i nie wolno nakłaniać do uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem lub niebezpiecznych ani brać w nich udziału. Dotyczy to między innymi zażywania narkotyków, znęcania się nad zwierzętami, piractwa, hakowania itd.
  • Treści drastyczne oraz o charakterze erotycznym
   Nie wolno publikować treści gloryfikujących przemoc, pochwalających upokarzanie innych ani treści, które mają na celu zaspokojenie seksualne, a także wszelkich innych treści erotycznych.
  • Treści obraźliwe lub dyskredytujące skierowane do pracowników studia Wargaming.
  • Treści naruszające prawo i nieautoryzowane
   Wolno publikować wyłącznie treści stworzone samodzielnie lub takie, na których publikację posiada się zgodę. Dotyczy to obrazów, muzyki, klipów i filmów, gier oraz programów telewizyjnych, logo, prac wykorzystujących imię/nazwisko lub podobieństwo do prawdziwych osób (zwłaszcza celebrytów, influencerów lub jakichkolwiek osób publicznych) oraz materiałów pisanych.
  • Treści naruszające ograniczenia wiekowe związane z produktem
   Treści zawsze muszą być zgodne z ustalonymi ograniczeniami wiekowymi dla produktu, we wszystkich filmach/treściach tworzonych dla studia Wargaming.
   Nie powinny one zawierać elementów związanych z seksem, narkotykami, dyskryminacją, przekleństwami oraz strachem.

  Publikując treści promujące studio Wargaming lub jego tytuły, należy przestrzegać następujących zasad:

  • Nie wolno modyfikować własności intelektualnej otrzymanej bezpośrednio od studia Wargaming lub któregokolwiek z jego przedstawicielstw. Obejmuje to obrazy, filmy, loga i wszelkie inne materiały.
  • Podczas tworzenia treści należy przestrzegać właściwego prawa, zasad gry i przepisów, a także warunków korzystania i polityk odpowiednich platform mediów społecznościowych lub gier, które mogą być wykorzystywane w ramach świadczenia usług związanych z tworzeniem treści.
  • Wszystkie wypowiedzi w treściach powinny być zawsze szczere i zgodne z prawdą, a także oparte na rzeczywistych doświadczeniach. Nie należy formułować twierdzeń, które nie są oparte na faktach i nie mogą być zweryfikowane na podstawie faktów.
  • Opracowując treści dotyczące studia Wargaming lub gry World of Warships, należy zapoznać się z wszelkimi materiałami udostępnionymi przez firmę Wargaming dotyczącymi standardów marki, właściwych nazw produktów i informacji o programie.