JOGI DOKUMENTUMOK

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Végfelhasználói licencszerződés (2024. április 10-től)
 • Végfelhasználói licencszerződés (2024. április 10-től)

  Čeština | Deutsch |English | Español | Français | Italiano | Magyar | Polski | Português | Türkçe | Русский | Українська | 日本語 | ไทย | 繁體中文 | 한국어 | 简体中文

  Ez az EULA 2024. április 10-én lép hatályba. [Kattints ide] a jelenlegi, 2024. április 10-ig érvényes EULA megnyitásához.

  JELEN EULA „IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG” SZAKASZÁNAK VITARENDEZÉSI RENDELKEZÉSEI ELŐÍRJÁK A FELEK KÖZT FELMERÜLŐ MINDEN JOGVITA VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÚTON TÖRTÉNŐ RENDEZÉSÉT, KORLÁTOZVA A FELEK ARRA VONATKOZÓ JOGÁT, HOGY CSOPORTOS VAGY REPREZENTATÍV ALAPON, ILLETVE KÖVETELÉSEK ÖSSZEVONÁSA RÉVÉN KÉRJENEK JOGORVOSLATOT. EZ NEM VONATKOZIK AZ EURÓPAI UNIÓBAN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, VAGY QUEBEC TARTOMÁNYBAN (KANADA) ÉLŐ FOGYASZTÓKRA.

  TARTALOMJEGYZÉK

   1. Jelen EULA-ról
   2. Jelen EULA elfogadása
   3. Jelen EULA módosítása
   4. Az Ön Wargaming Fiókja
   5. A termékek használatára szóló licenc
   6. Felhasználó által létrehozott tartalom
   7. Visszajelzések és felhasználói beküldések
   8. Szerzői jogok megsértése
   9. Fizetős elemek
   10. Elállási jog
   11. A fogyasztói jogok korlátozásának tilalma
   12. Etikai kódex
   13. Javítások, frissítések és módosítások
   14. Műszaki követelmények
   15. Zárt körű tesztek
   16. Epilepsziával kapcsolatos figyelmeztetés
   17. Szavatosságok és kötelezettségvállalások
   18. Külső oldalakra mutató hivatkozások
   19. Megszüntetés
   20. Irányadó jog és joghatóság
   21. Általános rendelkezések
   22. Kapcsolatfelvétel

  1. Jelen EULA-ról [Vissza a tetejére]

  Jelen végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban „EULA”) szabályozza az Ön (továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) és a Ciprusi Köztársaság Cégnyilvántartási és Vagyonfelügyeleti Osztálya által HE290868 szám alatt bejegyzett Wargaming Group Limited (székhelye: 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Ciprusi Köztársaság), illetve bármely kapcsolt vállalkozása („Wargaming” vagy „Társaságunk”) közötti, a Társaságunk által kínált játékokkal, honlapokkal, alkalmazásokkal és más szoftvertermékekkel kapcsolatos jogviszonyt.

  2. Jelen EULA elfogadása [Vissza a tetejére]

  2.1. Jelen EULA elfogadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy tizennyolcadik életévét (vagy a lakóhelye szerinti országban a nagykorúság korhatárát) betöltötte. Ha még nem nagykorú, köteles megkérni szülőjét vagy gondviselőjét, hogy az Ön nevében olvassa el és fogadja el jelen EULA-t, mielőtt Ön a Termékeinket használná. Ön nem jogosult a Termékeinket használni, és azokhoz hozzáférni, ha Ön (illetve szülője vagy gondviselője) jelen EULA-t nem fogadja el.

  2.2. Amennyiben Ön engedélyezi a Termékek használatát kiskorú gyermekének vagy gondviseltjének, azzal a saját és az ő nevükben is elfogadja jelen EULA-t. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek gyermeke vagy gondviseltje általi használatáért Ön felelős, és Önt ugyanolyan gondossági kötelezettség terheli, mintha a Terméket saját maga használná. Ön vállalja, hogy nem engedi, hogy az Ön tudtával nem nagykorú személyek, szülő vagy törvényes képviselő felügyelete nélkül a Termékeket használják vagy hozzáférjenek azokhoz.

  2.3. Amennyiben Ön az Egyesült Államokban lakik, legalább 13 évesnek kell lennie ahhoz, hogy Termékeinket használhassa. Ellenkező esetben Ön nem kap engedélyt sem a Termékek használatára, sem a Termékekhez való hozzáférésre. Ön vállalja, hogy nem engedi, hogy az Ön tudtával 13 év alatti személyek használják a Termékeinket vagy hozzáférjenek azokhoz.

  3. Jelen EULA módosítása [Vissza a tetejére]

  3.1. Előfordulhat, hogy szükség esetén és lényeges okokból jelen EULA-t módosítanunk kell, például a Termékek új funkcióinak felvétele, a felhasználók biztonságának növelése vagy a jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében.

  3.2. A módosításokról e-mailben vagy más tartós adathordozón, legkésőbb 30 naptári nappal a módosítások hatályba lépése előtt értesítjük Önt. Az értesítésben tájékoztatjuk Önt a módosításokról, a tiltakozáshoz való jogáról, a határidőkről és a tiltakozás elmulasztásának jogi következményeiről. A módosított EULA szövegét is közölni fogjuk Önnel. A jogszabályok által megengedett mértékben fenntartjuk a jogot, hogy ezen értesítéseket más, általánosan használt értesítési csatornákon keresztül (például játékon belüli felugró üzenet vagy a fiókkezelési szekcióban megjelenő üzenet) küldjük el a módosításokat megelőzően, észszerű időn belül.

  3.3. Amennyiben jogszabály ezt előírja, az Ön beleegyezését fogjuk kérni a módosítások elfogadásához. Más esetben úgy kell tekinteni, hogy Ön a módosításokat elfogadta, kivéve, ha a módosításokkal szembeni kifogásáról a tőlünk kapott értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül értesíti Társaságunkat.

  3.4. Amennyiben Ön kifogást emel a módosítások ellen, az EULA korábbi változata marad hatályban. Ez esetben azonban jogosultak vagyunk 14 naptári napos felmondási idővel lezárni a Fiókját és felmondani a jelen EULA-t. Továbbá, ha nem ért egyet a módosításokkal, felmondhatja az EULA-t a Fiókja törlésével, a Fiókkezelőben található „Fiók törlése” lehetőséggel itt, konzolos termékek esetében pedig itt és itt.

  3.5. Jelen EULA legfrissebb változata mindenkor elérhető ezen a weboldalon, vagy más, általunk megadott címen. Ha Ön kaliforniai lakos, elektronikus úton is kérheti jelen EULA elküldését, ha levelet küld az Ügyfélszolgálat címére, amelyben megadja elektronikus levelezési címét és kéri az EULA elküldését. Jelen EULA módosításai nem érintik az Ön korábban szerzett jogait, és nem visszamenőleges hatályúak.

  4. Az Ön Wargaming-fiókja [Vissza a tetejére]

  Fiók létrehozása

  4.1. Termékeink összes funkciójának használatához Wargaming-fiókot kell létrehoznia. A Wargaming-fiók egy adott személyhez kapcsolódó adatok összessége, amely a Termékek használatához szükséges, beleértve a hitelesítést (engedélyezést), a beállításokhoz, statisztikákhoz és egyéb információkhoz való hozzáférést, valamint a Fizetős elemek használatát („Fiók“).

  4.2. Fiók létrehozásához érvényes és állandó e-mail címmel kell rendelkeznie, és bizonyos információkat meg kell adnia magáról. Ön köteles a kért adatokat helyesen és pontosan megadni, valamint naprakészen tartani, hogy valós adatokkal rendelkezzünk Önről és a Fiókjáról. Ha az adott Termék kifejezetten megengedi, Ön harmadik fél rendszerén keresztül is létrehozhat Fiókot és bejelentkezhet.

  4.3. Fiók létrehozásakor meg kell adnia egy játékbeli nevet („Becenév”), amely a Termékeinkben Önt azonosítja. A Becenév nem ruházható át más személyre, és nem választhat olyan Becenevet, amelyet valaki már használ. Azonban a választott Becenév más játékosok számára elérhetővé válik, ha a Fiókja törlésre kerül.

  4.4. Ahhoz, hogy Termékeinket harmadik fél platformjain használhassa, külön fiókkal kell rendelkeznie ezeken a platformokon. Ezenkívül köteles betartani az érintett harmadik fél platformjainak szerződési feltételeit.

  4.5. A Wargaming által kifejezetten engedélyezett esetekben, bizonyos Termékeknél lehetőség van ún. „demó” fiók használatára. Ilyenkor Ön nem kap külön Becenevet vagy jelszót, és az adott Termékhez csak az Ön által használt, megadott eszközön (mobiltelefon, táblagép stb.) keresztül férhet hozzá. Javasoljuk azonban, hogy a fenti rendelkezéseknek megfelelően hozzon létre saját, szabványos Fiókot. Ha „demó” fiókot használ, a Termékben elért eredményeit elveszítheti, ha az adott eszközhöz már nem fér hozzá vagy annak szoftvere módosul.

  Fiók megosztásának, illetve átruházásának tilalma

  4.6. Fiókja személyesen Önhöz kapcsolódik, nem osztható meg, nem ruházható át, és nem cserélhető el más személyekkel. Soha ne adja meg jelszavát és más bejelentkezési adatait senkinek. Így többek közt barátainak, gyermekeinek, házastársának, munkatársának, klántagjainak, illetve klánvezetőinek sem.

  4.7. Ha megosztja vagy átruházza a Fiókját, Ön felel a Fiókját használók magatartásáért és tetteiért, beleértve a jelen EULA megsértését is. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen EULA 19.4-19.9 „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” szakaszainak megfelelően felfüggesszük a Fiókjához való hozzáférést, vagy bezárjuk a Fiókját, és felmondjuk a jelen EULA-t, ha a Fiók megosztását vagy átruházását észleljük.

  Fiókjának biztonsága

  4.8. Az Ön felelőssége, hogy Fiókját, számítógépét, mobiltelefonját, illetve más olyan eszközt, amelyen a Termékeinket használja, védje harmadik felektől. Kérjük, azonnal értesítsen minket, ha az alábbiak valamelyike tudomására jut:

  1. Fiókjának jogosulatlan használata vagy más biztonsági incidens; vagy
  2. Bármely hackereszköz használata vagy annak lehetősége a Termékeinket érintően.

  4.9. Fizikai, elektronikus és szervezési megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megvédjük és megakadályozzuk az Ön fiókadataihoz való jogosulatlan hozzáférést, azok felhasználását, megváltoztatását, módosítását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Társaságunk nem vállalunk felelősséget Ön felé olyan veszteségért vagy kárért, amely a Fiókjának jogosulatlan használatából vagy a személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférésből, használatból, megváltoztatásból, módosításból, illetve ezek nyilvánosságra hozatalából fakad, amennyiben az esemény az Ön vétkes mulasztására vagy gondatlanságára vezethető vissza. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük a Fiókjához való hozzáférést, ha a Fiók feltörését észleljük. Ha úgy véli, hogy tévedésből függesztettük fel a Fiókjához való hozzáférést, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

  Inaktív Fiók törlése

  4.10. Törölhetjük a Fiókját, ha az inaktívvá válik. A Fiók inaktívnak minősül, ha Ön tíz (10) egymást követő évben nem lépett be a Fiókjába. A Fiók tervezett törlése előtt legalább negyvenöt (45) nappal tájékoztatjuk Önt, és lehetőséget adunk arra, hogy Fiókja törlését a Fiókjába való bejelentkezéssel és Fiókja visszaállításával elkerülje a tervezett törlésről szóló tájékoztatásban megadott időpontig. A Fiók törlése esetén az Ön személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk. Az adatok törlésével kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

  5. Termékeink használatára szóló licenc [Vissza a tetejére]

  5.1. A Termékekben számos tartalom található – így különösen, de nem kizárólagosan szoftverek, technológia, szövegek, fórumbejegyzések, chatbejegyzések, profilok, widgetek, üzenetek, linkek, e-mailek, zenék, hangok, grafikák, képek, videóanyagok, valamint a Termékeink kialakítása és megjelenése („Tartalmak“). A Tartalmak szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, így többek közt a vonatkozó szerzői jogi jogszabályok védik azokat. Ön tudomásul veszi, hogy minden ilyen védett információ és anyag Társaságunk tulajdonát képezi, illetve azokra licenccel rendelkezünk, és azokat Ön nem használhatja vagy hasznosíthatja engedélyünk nélkül.

  5.2. Amennyiben Ön elfogadja jelen EULA feltételeit, személyes használatra szóló jogosultságot, úgynevezett „licencet” adunk Önnek a Termékek letöltésére, telepítésére és használatára azon időszakra, amíg jelen EULA Ön és Társaságunk között hatályban van.

  Az így adott licenc:

  1. ”Nem kizárólagos” (ami azt jelenti, hogy ugyanezt és hasonló licenceket más személyeknek is adhatunk);
  2. ”Visszavonható” (ami azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amelyeket alább részletezünk, megszüntethetjük a licencet);
  3. “Személyes” (ami azt jelenti, hogy Ön nem használhatja a Termékeket kereskedelmi célra);
  4. “Nem átruházható” (ami azt jelenti, hogy a licenc kizárólag az Ön javára szól, és az általunk biztosított jogokat nem ruházhatja át vagy adhatja allicencbe más személynek);
  5. “Korlátozott” (ami azt jelenti, hogy Ön csak a jelen EULA-ban meghatározott célokra és módon használhatja a Termékeket);
  6. “Nem örökös” (ami azt jelenti, hogy a jelen EULA-ban meghatározott feltételek szerint megszűnik); és
  7. Feltétele a jelen EULA Ön által történő betartása.

  5.3. Amennyiben Társaságunktól arra kifejezett írásbeli engedélyt nem kap, tilos:

  1. a Termékekből vagy azok bármely részéből bármilyen Tartalom másolása vagy letöltése (kivéve a Termékek megfelelő használatának vagy működésének részeként)
  2. A Tartalmak terjesztése, nyilvános előadása vagy megjelenítése, bérbeadása, eladása, továbbítása, átruházása, közzététele, szerkesztése, másolása, származékos művek létrehozása és felhasználása, bérbeadása, allicencbe adása, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, dekompilálása, elemeire bontása, visszafejtése vagy más módon történő jogosulatlan felhasználása;
  3. Bármely Tartalom kereskedelmi célú (azaz haszonszerzés céljából történő) felhasználása;
  4. A Tartalmon elhelyezett szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb tulajdonjogi bejegyzések eltávolítása, eltakarása vagy megváltoztatása ; és
  5. Olyan képzési anyagok használata, amelyek a Tartalmon alapulnak vagy azt tartalmazzák MI alapú modellek, platformok, eszközök vagy rendszerek számára, kivéve, ha az ilyen felhasználást a vonatkozó jogszabályok kifejezetten engedélyezik.

  5.4. A Wargaming mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tartalmakat a Termékek használatának részeként az Ön rendelkezésére bocsássa – a Termékek hatékony működésének biztosítását szolgáló, alábbiakban részletezett további feltételek mellett:

  1. A Tartalmat csak akkor tehetjük elérhetővé az Ön számára, ha az Ön országában ahhoz jogszerűen hozzáférhet;
  2. A Tartalmat Ön csak tőlünk (vagy az általunk erre a célra felhatalmazott személytől) szerezheti be, és más, jogosulatlan személytől nem, illetve erre kísérletet sem tehet;
  3. Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a Tartalom megszerzésére irányuló kérését, és észszerű belátásunk szerint korlátozzuk vagy blokkoljuk a Tartalom megszerzésére irányuló kéréseket, különösen technikai problémák, illetve jogi korlátozások esetén, például a szerzői jogi, büntetőjogi, ifjúságvédelmi törvények alapján;
  4. Nem szavatoljuk, hogy bármely Tartalom bármikor, minden országban, illetőleg minden földrajzi helyen, vagy bármely adott időpontban elérhető, illetve azt, hogy bármelyik Tartalmat továbbra is kínálni fogjuk egy adott időtartamra (kivéve, ha a Termék részeként kifejezetten másként nem rendelkezünk);
  5. Egyes Tartalmak csak online érhetők el, illetve a feloldásukhoz kulcsok vagy kódok, sorozatkódok, illetve online hitelesítés, valamint játékbeli eredmények használata szükséges;
  6. Az Ön számára hozzáférhetővé tett Tartalom nem váltható vissza, nem cserélhető ki, és nem téríthető vissza más Tartalomra, készpénzre, egyéb árura vagy szolgáltatásra, kivéve, ha a Termék ezt engedélyezi, a jelen EULA vagy az alkalmazandó jogszabályok előírják; és
  7. Előfordulhat, hogy időről időre változtatnunk, frissítenünk kell vagy el kell távolítanunk Tartalmakat a 13. „Javítások, frissítések és módosítások” szakasz rendelkezéseinek megfelelően.

  5.5. A „World of Tanks”, a „World of Tanks Blitz”, a „World of Tanks: Modern Armor”, a „World of Warplanes”, a „World of Warships”, a „World of Warships Blitz”, a „World of Warships Legends”, a „Blitz”, a „Bowling Crew”, a „WOT”, a „WOWS”, a „Wargaming.net”, a „Wargaming.net Lets Battle”, a „Wargaming” és a megfelelő logók a Wargaming védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ön nem használhatja és nem jelenítheti meg ezeket és a Wargaming egyéb védjegyeit semmilyen módon, kivéve a jelen EULA-ban kifejezetten meghatározott módokon. A Termékekben megjelenő minden, harmadik féltől származó védjegy és szolgáltatási védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, minden jog fenntartásával.

  5.6. Termékeink tartalmazhatnak olyan tartalmakat, karaktereket, zenét vagy egyéb elemeket, amelyeket harmadik fél licencbeadók engedélyeztek a Wargaming számára. Az ilyen, harmadik féltől származó tartalmak engedély nélküli használata, reprodukálása vagy terjesztése szigorúan tilos.

  5.7. Termékeink a világ semmilyen szövetségi, állami, illetve szuverén kormányzati szervezetéhez, katonai szervezetéhez vagy funkciójához sem kötődnek, kapcsolódnak, azok támogatását vagy licencét nem élvezik. A harckocsikhoz, harci repülőgépekhez, hadihajókhoz és egyéb járművekhez kapcsolódó valamennyi védjegy és védjegyhez fűződő jog a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezi.

  6. Felhasználó által létrehozott tartalom [Vissza a tetejére]

  6.1. “Felhasználó által létrehozott tartalom” („UGC“) minden olyan tartalom, amelyet Ön a Termékeinken keresztül (közvetlenül vagy segítségünkkel) közzétesz, feltölt vagy elérhetővé tesz.

  6.2. Az UGC magában foglalja többek között a Beceneveket, fórumbejegyzéseket, chatbejegyzéseket, hangcsevegést, üzenetküldő jellegű funkciókat, profiltartalmat, játékmenetet, művészeti alkotásokat, képernyőképeket, zenét, hangokat, felvételeket, rajongói alkotásokat, let’s play és játékmenet-videókat, módosításokat és más típusú alkotásokat.

  6.3. Az UGC részét képező, saját, eredeti tartalmához fűződő minden jog Önt illeti meg. Az UGC-hez fűződő jogai nem terjednek ki a Termékeinkre, illetve az UGC olyan részére, amely a Termékeink bármelyikét tartalmazza, vagy azt beépíti.

  6.4 Ön jogdíjmentes, a világ minden részére kiterjedően hatályos, nem kizárólagos, állandó, visszavonhatatlan és szabadon allicencbe adható engedélyt ad Társaságunknak, hogy az Ön UGC-jét – a szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára attól a pillanattól kezdve, hogy az UGC-t közzéteszi, feltölti vagy elérhetővé teszi a Termékeinken keresztül, – felhasználjuk, sokszorosítsuk, módosítsuk, abból származékos műveket hozzunk létre, hasznosítsuk, terjesszük, továbbítsuk, előadjuk, lefordítsuk, hosztoljuk, elérhetővé tegyük és kommunikáljuk a Termékeinken és bármely olyan platformon – beleértve a harmadik felek platformjait –, amely a Termékeink működéséhez, terjesztéséhez, a Termékekbe való beépítéséhez és promóciójához kapcsolódik. Ön tudomásul veszi, hogy ezen engedély célja többek között az Ön UGC-jének más felhasználók számára történő hozzáférhetővé tétele, és e célból szükség lehet arra, hogy az Ön UGC-jét módosítsuk.

  6.5. Az Ön által létrehozott vagy más felhasználók számára elérhetővé tenni kívánt UGC-vel kapcsolatban Ön elfogadja és betartja az alábbi feltételeket:

  1. Ön nem tölthet fel olyan UGC-t, amely más tulajdonát képezi, kivéve, ha rendelkezik az adott jogtulajdonos engedélyével;
  2. Ön nem tölthet fel olyan UGC-t, amely sérti más szellemi tulajdonjogait, magánélete védelméhez fűződő jogát vagy bármely más jogát, illetve amely jogellenes, vagy jelen EULA-ba ütközik;
  3. Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben lemond az UGC-jére vonatkozó, a világ bármely joghatósága alatt élvezett, személyhez fűződő vagy hasonló jogokból eredő követeléséről, azok gyakorlásáról és érvényesítéséről;
  4. Saját UGC tartalmáért egyedül Ön felelős. Társaságunk nem végez előszűrést, és nem támogat, hagy jóvá vagy ellenőriz előzetesen semmilyen UGC-t, amelyet Ön és más felhasználók a Termékekhez adnak hozzá;
  5. Ön semmilyen módon nem állíthatja vagy utalhat arra, hogy bármely UGC a mi jóváhagyásunkat, támogatásunkat élvezi vagy Társaságunkkal kapcsolatba hozható;
  6. Az UGC-nek meg kell felelnie az összes vonatkozó jogszabálynak, és nem tartalmazhat olyan anyagot, amely sértőnek, rágalmazónak, jogellenesnek minősül, vagy amely a hírnevünket csorbíthatja;
  7. Amennyiben Ön UGC-t hoz létre, azért Ön tartozik felelősséggel. Társaságunk nem vállal felelősséget az UGC-ért, és ahhoz nem nyújtunk támogatást; továbbá
  8. Ha UGC-je megsérti a jelen feltételek bármelyikét, az UGC-t áthelyezhetjük, szerkeszthetjük, blokkolhatjuk, letilthatjuk, felfüggeszthetjük vagy véglegesen törölhetjük.

  6.6. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem bocsátjuk rendelkezésére a Termékeink használata során Ön által feltöltött vagy létrehozott tartalmat, ha:

  1. a Termékek kontextusán kívül nem használható;
  2. kizárólag az Ön Termékek használata során végzett tevékenységére vonatkozik;
  3. azt más adatokkal összevontuk, és nem vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel lehet szétbontani; vagy
  4. azt a felhasználó és mások közösen hozták létre, és más felhasználók továbbra is hasznosítani tudják.

  6.7. Amennyiben az Ön UGC-je Társaságunk szellemi tulajdonára épül, akkor Játékostartalomnak (Player Content) is minősül, ezért a jelen 6. szakaszon kívül meg kell felelnie a Játékostartalom szabályzatunknak. A félreértések elkerülése végett rögzítjük, hogy Ön mindenkor a jelen EULA 6.4 szakaszának, és nem a Játékostartalom szabályzatnak megfelelően biztosít licencet a Wargamingnek az Ön UGC-jére vonatkozóan (még akkor is, ha az Ön UGC-je Játékostartalomnak minősül).

  7. Visszajelzések és felhasználói beküldések [Vissza a tetejére]

  7.1. Mindig örömmel hallgatjuk meg felhasználóink véleményét, és szívesen fogadjuk a Termékeinkkel kapcsolatos konkrét észrevételeket. Azonban régóta fennálló céges irányelvünk sajnos nem teszik lehetővé, hogy az általunk kifejezetten kérteken túl más kreatív ötleteket, javaslatokat vagy anyagokat elfogadjunk, illetve figyelembe vegyünk. Ezen irányelv célja, hogy elkerüljük a jövőbeli félreértések lehetőségét, és az általunk kidolgozott projektek mások számára ne tűnhessenek úgy, hogy hasonlítanak a saját kreatív munkájukhoz. Ennek megfelelően kérjük, hogy ne küldjön Társaságunknak semmilyen eredeti, kreatív javaslatot, ötletet, jegyzetet, rajzot, koncepciót vagy egyéb információt, például játékötletet vagy eredeti alkotást („Beküldések“).

  7.2. Bármely Öntől kapott Beküldés, amely akár kérésünkre, akár fenti kérésünk ellenére érkezik, a feltöltés vagy továbbítás időpontjától kezdve az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Társaságunk tulajdonának minősül.

  8.1 DMCA értesítés. A Wargaming válaszol a digitális millenniumi szerzői jogi törvény („DMCA”) 17 U.S.C. § 512 (17. fejezet 512. §) alapján benyújtott szerzői jogi bejelentésekre. Az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerinti, a szerzői jogok vélt megsértéséről szóló bejelentés benyújtásához kérjük adja meg kijelölt képviselőnknek a következő írásbeli információkat:

  • a szerzői jog tulajdonosának vagy a nevében eljárni jogosult személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • azon szerzői jogvédelem alatt álló mű azonosítása, amelyre vonatkozóan jogsértést vélelmez;
  • a jogsértő anyag azonosítása és olyan információk, amelyek észszerűen elegendőek ahhoz, hogy megtaláljuk az adott anyagot;
  • az Ön elérhetőségi adatai, beleértve a címét, telefonszámát és e-mail címét;
  • nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, az anyag jelzett módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy valamely jogszabály nem engedélyezte; továbbá
  • nyilatkozat arról, hogy a megkeresésben szereplő információk pontosak, és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy Ön jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

  Kijelölt képviselőnk:

  Copyright Compliance Department
  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  Telefon: 1-408-340-3359
  Email: dmca@wargaming.net

  További információt a Szerzői Jogi Hivatal online címtárában kaphat a www.dmca.copyright.gov/osp címen. A szerzői jogok vélt megsértéséről szóló megkeresésekre a DMCA rendelkezéseinek megfelelően válaszolunk.

  8.2 Reklamáció. Ha úgy véli, hogy az Ön anyaga tévesen került eltávolításra egy szerzői jogi bejelentésre válaszul, reklamációját a kijelölt képviselőnknek küldje el, az alábbi írásbeli információkkal:

  • fizikai vagy elektronikus aláírás;
  • az eltávolított vagy letiltott anyag azonosítása, valamint annak a helynek a megjelölése, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférés letiltása előtt szerepelt;
  • büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az adott anyagot tévedés vagy téves azonosítás következtében távolították el vagy tiltották le; továbbá
  • az Ön neve, címe és telefonszáma, valamint nyilatkozata arról, hogy elfogadja a lakcíme szerint illetékes szövetségi kerületi bíróság joghatóságát, illetve amennyiben lakcíme az Egyesült Államokon kívül van, akkor azon körzet bíróságáét, amelyben a Wargaming megtalálható, továbbá elfogadja a kézbesítést attól a személytől – illetve azon személy képviselőjétől – aki a (c)(1)(C) bekezdés szerinti megkeresést beküldte.

  A reklamációkra a DMCA rendelkezéseinek megfelelően válaszolunk.

  9.1. Bizonyos Termékek lehetővé teszik virtuális tárgyak, játékbeli fizetőeszköz, prémium tagság, illetve egyéb tartalom vagy szolgáltatás vásárlását („Fizetős elemek“). A Fizetős elemek megrendeléséhez az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

  1. Ön nagykorú, vagy ha még nem nagykorú, illetve korlátozottan cselekvőképes, akkor a szülője vagy gondviselője beleegyezett és elfogadta az Ön nevében az adott megrendelést;
  2. Ön annak a Fióknak a felhatalmazott tulajdonosa, ahonnan a megrendelést leadja;
  3. Ön jogosult az adott hitelkártya vagy más elfogadott fizetési mód használatára; továbbá
  4. Minden Ön által megadott információ valós és pontos.

  9.2. A Fizetős elemekre a következő szabályok vonatkoznak:

  1. A Fizetős elemek megrendeléséhez rendelkeznie kell Fiókkal, kezdeményeznie kell a megrendelési folyamatot, és le kell zárnia azt.
  2. Amennyiben Fizetős elemet szeretne megrendelni, akkor be kell jelentkeznie Fiókjába, és meg kell adnia az Önre és a fizetési módra vonatkozóan kért adatokat. Ha a „FIZETÉS MOST” gombra (vagy hasonló, egyértelműen megjelölt gombra) kattint, azzal kötelező erejű ajánlatot tesz a Wargaming felé a Fizetős elemek szállítására vonatkozó szerződés („Szerződés“) megkötésére. Addig a pillanatig, amíg a fenti gombra nem kattint, javíthatja a megadott adatokat. A Szerződés általunk, e-mailben történő visszaigazolása az Ön vételi ajánlatának elfogadását jelenti (ez a Szerződés megkötésének időpontja).
  3. Amennyiben elfogadjuk a megrendelését, közvetlenül ezután jóváírjuk a megrendelt Fizetős elemeket a Fiókján, és a kiválasztott fizetési mód használatával a vételárral megterheljük a számláját. A megrendeléséről e-mailben visszaigazolást is kap, amely tartalmazza a Szerződés részleteit és a jelen EULA elektronikus példányát.
  4. A Szerződés az Ön lakóhelye szerinti ország nyelvén kerül megkötésre. Amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi, a Szerződés angol nyelven is megköthető.
  5. Fizetős elemek csak akkor válthatók be más tartalmakra és szolgáltatásokra, ha az adott Termékek ezt lehetővé teszik.
  6. Fizetős elemek nem adhatók el és nem ruházhatók át. Azonban ajándékként vásárolhat Fizetős elemeket egy másik felhasználó számára, ha a Termékek ezt lehetővé teszik. Az ajándékok vásárlásának és elfogadásának folyamatát az adott Termék kezelőfelülete előzetesen egyértelműen meghatározza.
  7. Fizetős elemek nem válthatók sem készpénzre, sem árukra, sem szolgáltatásokra.
  8. Ön csak tőlünk (vagy az általunk erre a célra felhatalmazott személytől), illetve ajándékként (ha az adott Termék ezt lehetővé teszi) egy másik felhasználótól szerezhet Fizetős elemeket. Fizetős elemeket más személytől vagy más módon beszerezni, vagy erre kísérletet tenni tilos; továbbá
  9. A Fizetős elemek megrendelésére vonatkozó ajánlatot elutasíthatjuk.

  9.3. Amennyiben Ön díjmentesen, alacsonyabb áron vagy általában a beszerzéshez szükséges műveletek elvégzése nélkül jut valamilyen tartalomhoz, szolgáltatáshoz, eredményekhez vagy Fizetős elemhez, akár (i) technikai hiba (bug), akár (ii) hackelés, csalás vagy más jogellenes magatartás következményeképpen, ezt azonnal köteles jelenteni a Wargaming felé, és a már felhasznált ilyen Fizetős elemekért fizetnie kell. A Wargaming törölheti az ilyen Fizetős elemeket és eredményeket, illetve, ha Ön már felhasználta a Fizetős elemeket, letilthatja a Fiókjához való hozzáférést, amíg Ön vissza nem fizeti az érintett Fizetős elemek teljes árát.

  9.4. A JELEN 9.4. SZAKASZ AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY SEMMILYEN TULAJDONJOGGAL, SEM EGYÉB TULAJDONOSI ÉRDEKELTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK A FIÓKJA FELETT, ÉS A FIÓKJÁHOZ FŰZŐDŐ MINDEN JOG ÖRÖKÖSEN A WARGAMING TULAJDONÁT KÉPEZI. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY NEM RENDELKEZIK SEMMILYEN KÖVETELÉSSEL, JOGGAL, JOGCÍMMEL, TULAJDONJOGGAL VAGY EGYÉB BIRTOKOSI JOGOSULTSÁGGAL AZ ÖN ÁLTAL FELOLDOTT VAGY ÖSSZEGYŰJTÖTT FIZETŐS ELEMEK TEKINTETÉBEN, FÜGGETLENÜL AZ EZEKÉRT CSERÉBE FELAJÁNLOTT VAGY KIFIZETETT ELLENÉRTÉKTŐL. TOVÁBBÁ A WARGAMING SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JÁTÉKTARTALOM VAGY A FIZETŐS ELEMEK MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT, MÓDOSÍTÁSÁÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, FELTÖRÉSÉÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS, A JÁTÉK TARTALMÁBAN VAGY A FIZETŐS ELEMEKBEN KELETKEZETT VAGY OKOZOTT KÁRÉRT, ILLETVE VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE A JÁTÉKTARTALOM VAGY A FIZETŐS ELEMEK TÖRLÉSÉT AZ ÖN FIÓKJÁNAK MEGSZÜNTETÉSE VAGY LEJÁRTA ESETÉN. A 10. SZAKASZ SZERINTI ELÁLLÁSI JOGÁT, A 13.5. SZAKASZ SZERINTI VISSZATÉRÍTÉSI JOGÁT, VALAMINT A JELEN EULA-BAN MEGHATÁROZOTT VAGY AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINTI EGYÉB FOGYASZTÓI SZAVATOSSÁGI JOGOKAT A JELEN 9.4. SZAKASZ NEM ÉRINTI.

  9.5. A fenti 9.1-9.4. szakaszokban meghatározott szabályokon kívül az Előfizetésekre a következő szabályok vonatkoznak:

  Előfizetési szabályok

  Fogalommeghatározás. Díj és feltételek

  9.5.1. Egyes Termékek lehetővé teszik, hogy a kiválasztott fizetési módszerrel Ön előre meghatározott időközönként, automatikusan számlázott Fizetős elemeket vásároljon („Előfizetés“).

  9.5.2. Az Előfizetés keretében elérhető Fizetős elemek listája, az Előfizetés időtartama, díja, a fizetési mód terhelési periódusa és az Előfizetés egyéb részletei egyértelműen megtalálhatók az Előfizetési felületen, és áttekinthetők az előfizetést megelőzően.

  Díjváltozás

  9.5.3. Wargaming fenntartja a jogot, hogy az Előfizetés költségeit befolyásoló tényezők figyelembevételével az Előfizetés díját módosítsa („Előfizetési díj változása“). Ilyen tényezők például az előállítási és licencköltségek, a technikai szolgáltatás és terjesztés költségei, a támogató szolgáltatások és egyéb kiegészítő szolgáltatások, amelyek független platformokon, webes alkalmazásokon és közösségi hálózatokon keresztül érhetők el és használhatók, valamint az értékesítési költségek (pl. számlázás és fizetés, marketing, PR), az általános igazgatási és egyéb általános költségek (pl. bérleti díj, kamat és egyéb finanszírozási költségek, személyzeti költségek, szolgáltatók és szolgáltatások, IT-rendszerek, energia), valamint az államilag előírt díjak, járulékok, adók és illetékek.

  9.5.4. A Wargaming legalább 30 naptári nappal korábban értesítést küld Önnek az Előfizetési díj változásáról. Az értesítést e-mailben vagy más tartós adathordozón kell elküldeni. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, fenntartjuk a jogot, hogy ezen értesítéseket más, általánosan használt értesítési csatornákon keresztül (például játékon belüli felugró üzenetként vagy a fiókkezelési szekcióban megjelenő üzenetként) küldjük el, észszerű időn belül értesítve Önt a változásokról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az új Előfizetési díjat és a díjváltozásban szerepet játszó fő tényezők magyarázatát, valamint az Előfizetés egyszerű felmondására vonatkozó információkat és lehetőséget (például egy leiratkozási hivatkozást). Amennyiben jogszabály előírja, az Ön beleegyezését fogjuk kérni az díjmódosításhoz. Egyéb esetben úgy kell tekinteni, hogy Ön az Előfizetési díj változását elfogadta, kivéve, ha az új díj hatályba lépését megelőzően az előfizetést felmondta.

  Az Előfizetés felmondásának joga

  9.5.5. Az Előfizetést bármikor felmondhatja a következő Számlázási Időszakkal kezdődő hatállyal. Az alapos okból történő rendkívüli felmondáshoz való joga mindenkor megmarad.

  9.5.6. Az Előfizetését megszüntetheti, ha bejelentkezik a Fiókjába, és rákattint a „Leiratkozás” gombra (vagy egy hasonló, egyértelműen megnevezett gombra) ugyanazon a weboldalon, ahol az Előfizetést vásárolta, vagy ha az adott Előfizetéshez meghatározott, ettől eltérő folyamatot végigköveti. Ahol a vonatkozó jogszabályok előírják, a Wargaming biztosítja az Előfizetés megszüntetésének lehetőségét anélkül, hogy be kellene jelentkeznie a Fiókjába.

  9.5.7. A Wargaming bármikor, legalább 2 (két) naptári napos felmondási idővel felmondhatja az Ön Előfizetését a fel nem használt Előfizetésre díjának arányos visszatérítése mellett. A Wargaming jogosult az Előfizetést alapos okból azonnali hatállyal is felmondani, különösen, ha a felhasználó nem fizeti az Előfizetési díjat, vagy ha a rendkívüli felmondás a kölcsönös érdekek figyelembevételével indokolt (például, ha a Wargaming felfüggeszti a felhasználó Fiókját vagy lezárja a felhasználó hozzáférését egy játékhoz, illetve azokhoz a játékokhoz, amelyekben az Előfizetés aktív, a jelen EULA 19.4-19.9. „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” szakaszainak megfelelően).

  Fizetési kötelezettség elmulasztása

  9.5.8. Amennyiben az Előfizetési díjat a felhasználó hibájából nem rendezik, a Wargaming ideiglenesen felfüggesztheti az Előfizetést a fizetés beérkezéséig. Az Előfizetés ilyenkor nem szűnik meg, csak szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor a Wargaming a jelen szabályzat 9.5.7. szakaszának megfelelően az Előfizetést felmondja. A Wargaming EULA-ból eredő bármely további jogát, illetve követelését ez nem érinti.

  A hozzáférés felfüggesztésére és lezárására vonatkozó szabályok

  9.5.9. Amennyiben Ön megsérti az EULA rendelkezéseit, és a Wargaming a jelen EULA 19.4-19.9. „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” szakaszainak megfelelően az Ön hozzáférését egy játékhoz (játékokhoz) vagy a Fiókhoz felfüggeszti, az Előfizetés tovább folytatódik, és a felfüggesztés ideje alatt eltelt Előfizetési idő nem kerül vissza-, illetve megtérítésre.

  9.5.10. Amennyiben Ön megsérti az EULA rendelkezéseit, és a Wargaming a jelen EULA 19.4-19.9. „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” szakaszainak megfelelően véglegesen megszünteti az Ön hozzáférését egy játékhoz (játékokhoz) vagy a Fiókhoz, a Wargaming megszünteti az Előfizetését is az adott játékra (játékokra), és a fel nem használt Előfizetési idő nem kerül vissza-, illetve megtérítésre.

  9.6. Amennyiben Ön az Egyesült Államokban lakik, az Ön befizetéseit a Wargaming Group Limited részére annak fizetési szolgáltatója a Wargaming (USA), Inc. fiókcégén keresztül (Delaware-i cég, székhelye: 1209 Orange Street, Wilmington DE USA 19801) dolgozhatja fel.

  9.7. AMENNYIBEN TERMÉKEINKET KÜLSŐ PLATFORMOKON HASZNÁLJA, AKKOR AZ ILYEN TERMÉKEKNÉL A DÍJTERHELÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS AZ ADOTT PLATFORMOK, NEM PEDIG A WARGAMING SZABÁLYAI SZERINT TÖRTÉNIK. A WARGAMING SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ILYEN KÜLSŐ PLATFORMOK TEVÉKENYSÉGEIÉRT.

  9.8. A PlayStation™Network Termékek és Szolgáltatások használatakor, az adott földrajzi terület függvényében a következő szabályok érvényesek:

  • A játékon belüli áruházban vásárolt tartalmakat a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) értékesíti, és ezekre a tartalmakra a PlayStation™Network szolgáltatási feltételei és felhasználói megállapodása vonatkozik, amelyek a PlayStation™Store-on elérhetők. Kérjük, ellenőrizze az egyes vásárlásokhoz tartozó felhasználási jogokat, mivel ezek tételenként eltérőek lehetnek. Hacsak másként nem kerül feltüntetésre, a játékon belüli boltban elérhető tartalmak korhatár-besorolása megegyezik a játékéval.
  • Az elemek megvásárlására és használatára a Network szolgáltatási feltételei és a felhasználói megállapodása vonatkoznak. Ezt az online szolgáltatást a Sony Interactive Entertainment America biztosítja Önnek allicencként.

  9.9. Amennyiben az Ön kibocsátó bankja automatikus számlafrissítő szolgáltatást kínál (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater vagy hasonló), akkor ez automatikusan frissítheti a bankkártyája adatait az elfogadóink rendszerében, amikor azok megváltoznak, anélkül, hogy Önnek bármit kellene tennie. Ha nem szeretné, hogy a kártyaadatai automatikusan frissüljenek, kérjük, lépjen kapcsolatba a kártyáját kibocsátó bankkal.

  10. Elállási jog [Vissza a tetejére]

  Ön jogosult elállni a Társaságunkkal kötött Szerződéstől, ha az alábbiakban felsorolt országokban lakik:

  Az Európai Unió tagállamai; Egyesült Királyság

  Az elállásra vonatkozó információk

  Elállási jog

  Ön jogosult 14 naptári napon belül, indokolás nélkül elállni bármely Szerződéstől. Az elállási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell Társaságunkat,

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nicosia
  Ciprusi Köztársaság
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://wargaming.net/support/,

  a Szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben). Használhatja az elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező. Az elállási formanyomtatványt vagy más, egyértelmű nyilatkozatot elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja a https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600 weboldalunkon. Amennyiben Ön él ezen lehetőségével, késedelem nélkül (például e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek az elállási nyilatkozat kézhezvételéről.

  Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

  Az elállás következményei

  Amennyiben Ön eláll a Szerződéstől, akkor Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Szerződéstől való elállási szándékáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszafizeti Önnek a Szerződés alapján befizetett összegeket, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az általunk kínált, legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A visszatérítés ugyanazon fizetési csatornán történik, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön erről kifejezetten másképp állapodott meg; mindenesetre a visszatérítés következtében Önnek semmilyen díjat nem kell fizetnie.

  Amennyiben Ön azt kérte, hogy a szolgáltatások már az elállási időszak alatt legyenek elérhetőek, akkor az elállás esetén Ön köteles Társaságunk felé megfizetni a már igénybe vett szolgáltatások időarányos részének díját a Szerződéstől való elállásról szóló értesítéséig, az érintett Szerződés szerinti teljes szolgáltatási díja alapján számítva.

  Fontos:

  Ön elveszíti elállási jogát, miután a Fizetős elemeket teljes egészében leszállítottuk, ha a szállítást az Ön előzetes és kifejezett beleegyezésével kezdtük meg, amelyben tudomásul vette, hogy elállási jogát elveszíti, amint a Fizetős elemeket teljes egészében leszállítottuk.

  Ön elveszíti elállási jogát, amennyiben a Szerződés nem tárgyi adathordozón szállított Fizetős elemek szállítására vonatkozik, ha a szállítást az Ön előzetes és kifejezett beleegyezésével kezdtük meg, amelyben tudomásul vette, hogy elállási jogát elveszíti, amint a Fizetős elemeket teljes egészében leszállítottuk.


  A fentiek alapján Ön tudomásul veszi, hogy Fizetős elemek vásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket közvetlenül az Ön rendelkezésére bocsássuk, miután a megrendelését elfogadtuk. Ön elveszíti elállási jogát, amint a Fizetős elemeket teljes mértékben az Ön rendelkezésére bocsátottuk. Elállási jogát azonban nem veszíti el, ha olyan Fizetős elemeket rendel, amelyek egy adott időtartamra szólnak (például időszakos prémium tagság).

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy technikai okokból nem tudjuk szavatolni, hogy egy adott fizetési csatornán teljesített kifizetések ugyanazon a fizetési csatornán keresztül kerülnek Önnek visszatérítésre. Ön elfogadja, hogy a kifizetések visszatérítését Társaságunk más, általános fizetési módokon keresztül is teljesítheti, például bankszámlára történő átutalással, ha az eredeti fenti fizetési módokon történő visszatérítés technikailag nem megoldható. A visszatérítés miatt Önnek semmilyen díjat nem kell fizetnie.

  Dél-Korea

  Amennyiben Ön Dél-Koreában lakik, [itt] olvashat az elállással kapcsolatos jogairól.

  11. A fogyasztói jogok korlátozásának tilalma [Vissza a tetejére]

  11.1. Az Ön lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai tartalmazhatnak cserére, visszatérítésre, kártérítésre vagy egyéb jogorvoslatra vonatkozó olyan fogyasztói jogokat, amelyeket a közöttünk létrejött megállapodással nem lehet kizárni, korlátozni vagy módosítani („Fogyasztói garanciák“). A jelen EULA egyetlen rendelkezésének sem célja, hogy kizárja, korlátozza vagy módosítsa az Ön lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályaiban foglalt Fogyasztói garanciákat.

  11.2. Az alábbiakban felsorolt országokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók jogosultak a következő, a fogyasztói jogokra vonatkozó konkrét tájékoztatásra:

  Cseh Köztársaság

  11.2.1.-11.2.5. Amennyiben Ön a Cseh Köztársaságban lakik, [itt] olvashatja el az Önt megillető konkrét fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatást.

  Ausztrália és Új-Zéland

  11.2.6. A jelen EULA egyetlen rendelkezésének sem célja, hogy kizárja, korlátozza vagy módosítsa az alábbi jogszabályokban foglalt Fogyasztói garanciákat:
  – Az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény 3-2 részének 1. szakasza (a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény 2. melléklete) (Cth); vagy
  – Új-Zéland 1993. évi, fogyasztói garanciákról szóló törvénye

  Dél-Korea

  11.2.7-11.2.9. Amennyiben Ön Dél-Koreában lakik, [itt] olvashatja el az Önt megillető konkrét fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatást.

  KALIFORNIA
  11.2.10. Kaliforniai fogyasztói jogok és értesítések. A kaliforniai lakosok a következő konkrét fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásra jogosultak: a Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszkezelő Osztályához (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) fordulhat a következő postacímen: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, vagy telefonon a (916) 445-1254-es számon. Honlapjuk címe: http://www.dca.ca.gov.

  12. Etikai kódex [Vissza a tetejére]

  12.1. A következő magatartások tilosak bármely Termékünk használata során:

  1. bármely jogellenes tevékenység vagy jogellenes tevékenységre való ösztönzés;
  2. sértő, jogsértő, törvénytelen, káros, fenyegető, bántalmazó, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, nyíltan szexuális jellegű vagy diszkriminatív tartalom továbbítása;
  3. öngyilkosságról való beszélgetés vagy arra történő bátorítás;
  4. spam küldése;
  5. a reklám bármilyen formája;
  6. olyan társadalmi, vallási vagy politikai kérdések megvitatása, amelyek sértőek lehetnek;
  7. a felhasználóra vagy másokra vonatkozó azonosító információk megszerzése vagy közzététele;
  8. más felhasználók megtévesztése, beleértve a csalást vagy a social engineering (pszichológiai manipuláció) technikákat;
  9. olyan tartalom továbbítása, amely vírust, sérült adatot, rosszindulatú programot, trójai programot, bot billentyűleütés-naplózót, férget, időzített bombát, cancelbotot, pókokat, kémprogramokat, extrakciós eszközöket, bányászprogramokat vagy más számítógépes programozási rutinokat tartalmaz, amelyek célja, illetve eredménye valamely rendszer, adat vagy személyes információ károsítása, az ezekbe történő ártalmas beavatkozás, ezek titkos lehallgatása vagy bányászata, lekérdezése vagy kisajátítása;
  10. a Termékek vagy más felhasználó elleni, elosztott szolgáltatásmegtagadási (DDoS) támadás végrehajtása, elősegítse vagy abban való közreműködés;
  11. bármilyen nem engedélyezett szoftver vagy eszköz létrehozása, használata, elérhetővé tétele vagy terjesztése, beleértve a hackeket, csalásokat, exploitokat, szkripteket, botokat, trénereket, automatizálási programokat vagy más olyan szoftvereket, amelyek bármilyen módon és bármilyen célból interakcióba lépnek a Termékkel, ideértve az ilyen szoftverek és a Wargaming közötti kommunikáció elfogását, emulálását vagy átirányítását. Ebbe a körbe tartozik a felhasználó tartózkodási helyének tisztességtelen előny érdekében történő hamis bemutatása is;
  12. a Termék módosítására és a felhasználói élmény megváltoztatására tervezett szoftverek („modok”) létrehozása, használata, elérhetővé tétele vagy terjesztése, kivéve, ha a Wargaming ezt kifejezetten engedélyezte;
  13. a Termék vagy a Termék szervereinek olyan területeihez való hozzáférés vagy hozzáférés megkísérlése, amelyek nem elérhetőek a nyilvánosság számára;
  14. bármely személy, vállalkozás vagy szervezet nevében történő jogosulatlan eljárás vagy fellépés, beleértve a Wargaming alkalmazottait is;
  15. a fair play (tiszta játék) elvének ellentmondó magatartás vagy a normál játékmenet megzavarása, például manipulált/megrendezett csaták, önpusztítás, csapattársak károsítása vagy blokkolása, passzív játék vagy korai kilépés a csatából; illetőleg
  16. a Wargaming által bevezetett, a szabályok betartatását célzó, illetve biztonsági intézkedések megkerülése vagy kijátszása

  (együttesen: „Etikai kódex“).

  12.2. Kérjük, gondosan kövesse az Etikai kódexet, mivel ennek elmulasztása jelen EULA lényeges megsértésének minősül, és a Termékekhez való hozzáférés vagy a Fiókja korlátozásához vezethet a jelen EULA 19.4-19.9. „Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás” szakaszai szerint.

  12.3. A Wargaming magyarázatokkal és példákkal szolgál arra vonatkozóan, hogy az Etikai kódex hogyan alkalmazható egy adott helyzetre vagy Termékre, annak jellegétől és funkcióitól függően.

  12.3.1. Az Etikai kódex egyes játékokra történő alkalmazásának magyarázatát az alábbi hivatkozásokon találja:

  12.3.2. Az Etikai kódex klánokra való alkalmazásának magyarázatát az alábbi hivatkozásokon találja:

  12.3.3. A fair play elv alkalmazásának magyarázata az alábbi hivatkozásokon található:

  12.3.4. A Játékostartalommal kapcsolatos magyarázat a következő hivatkozáson található:

  12.3.5. A Wargaming a jövőben jogosult kiegészíteni, módosítani vagy törölni ezeket a magyarázatokat. Ellentmondások esetén a jelen EULA rendelkezései irányadók.

  13. Javítások, frissítések és módosítások [Vissza a tetejére]

  13.1. Időről időre előfordulhat, hogy javításokat, frissítéseket, további Tartalmakat vagy egyéb módosításokat (egyenként: „Módosítás“) kell telepítenünk vagy biztosítanunk a Termékekhez. Ezt a Termékek megfelelőségének fenntartása érdekében vagy más fontos működési okokból tesszük, például a Termékek új technikai környezethez vagy megnövekedett számú felhasználóhoz igazítása, az online játékmenet javítása, funkciók hozzáadása, frissítése vagy eltávolítása, szoftverhibák javítása érdekében.

  13.2. Ön ezúton elfogadja, elismeri és tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk továbbfejleszteni, javítani, frissíteni, módosítani, korlátozni a Terméket, annak grafikáját, funkcióit, játékmenetét és bármely Fizetős elemet – beleértve mindazt, ami a Fizetős elemek megfelelőségének fenntartásához szükséges – a fenti 13.1. pontban leírt egyéb fontos működési okokból.

  13.3. A Módosítások közé tartoznak a Fizetős elemek – beleértve a már megszerzett Fizetős elemeket – gyengítései (nerfs), illetve erősítései (buffs). Erre csak akkor kerül sor, ha a jogszabályok lehetővé teszik, az a jogszabály által előírt eljárásnak megfelelően történik, és különösen csak akkor, ha érvényes és észszerű indoka áll fenn, például a 13.1. pontban leírtak, vagy a Wargaming által megszerzett licencjogok lejárta esetén.

  13.4. A Wargaming mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tartalmat és a Termékeket elérhetővé tegye az Ön számára. Mindazonáltal Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalom és a Termékek korlátozott élettartamúak lehetnek, illetve előfordulhat, hogy üzleti okokból vagy jogi, műszaki vagy egyéb objektív okok miatt már nem áll módunkban az adott Tartalmat vagy Termék(ek)et biztosítani. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Tartalom vagy a Termék(ek) biztosítását megszüntetjük, erről 180 naptári nappal korábban értesítjük Önt, és eleget teszünk az Önnel szemben fennálló jogi kötelezettségeinknek. Ha jogi, technikai vagy egyéb objektív okokból meg kell szüntetnünk a Tartalom vagy Termék(ek) biztosítását, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt (kivéve, ha a Tartalom vagy Termék(ek) azonnali eltávolítása szükséges). Ilyen esetekért nem vállalunk semmilyen felelősséget, kivéve, amikor a Tartalom eltávolítása vagy a Termék kivezetése Társaságunk hibájából történt, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok ezt előírják.

  13.5. AMENNYIBEN ÖN AZ EURÓPAI UNIÓBAN LAKIK, A KÖVETKEZŐ KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK IS ALKALMAZANDÓK:

  13.5.1. A Fizetős elemek közelgő módosítása esetén, ha a Módosítás negatív hatással van a Fizetős elemekhez való hozzáférésére, haladéktalanul tájékoztatjuk Önt a Módosítás tényéről, annak jellemzőiről és időpontjáról. Ha egy közelgő Módosítás hatása nem csekély, vállaljuk, hogy tartós adathordozón, világos és érthető módon tájékoztatjuk Önt:
  – a Módosításról azt megelőzően vagy azzal egyidejűleg; továbbá
  – a Módosítás jellemzőiről és időpontjáról; továbbá
  – a Módosítással érintett Szerződés díjmentes felmondására vonatkozó jogáról, az ezen információról szóló értesítés kézhezvételétől vagy attól az időponttól számított 30 naptári napon belül, amikor a Fizetős elemeket módosítottuk, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

  13.5.2. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a fenti 13.5.1. bekezdésnek megfelelően a Szerződést felmondja:
  – indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Öntől kapott felmondó nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük Önnek a megrendelés azon időtartamnak megfelelő, arányos részét, amikor a Fizetős elem nem volt megfelelő, valamint az Ön által előre kifizetett összeg olyan időszakra vonatkozó részét, amely fennmaradt volna, ha Ön nem mondja fel a szerződést; továbbá
  – a Szerződés megszüntetését követően Ön vállalja, hogy nem használja a Fizetős elemeket, illetve nem teszi azokat harmadik fél számára hozzáférhetővé.

  13.5.3. A visszatérítés ugyanazon fizetési csatornán történik, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt. Technikai okokból azonban nem tudjuk szavatolni, hogy egy adott fizetési csatornán teljesített kifizetések ugyanazon a fizetési csatornán keresztül kerülnek Önnek visszatérítésre. Ennek megfelelően Ön elfogadja, hogy a kifizetések visszatérítését Társaságunk más, általános fizetési módokon keresztül is teljesítheti, például a bankszámlájára történő átutalással, ha az eredeti fenti fizetési módokon történő visszatérítés technikailag nem megoldható. A visszatérítés miatt Önnek semmilyen díjat nem kell fizetnie.

  13.6. HA ÖN DÉL-KOREÁBAN LAKIK, A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOK IS ALKALMAZANDÓK:

  Ha Ön Dél-Koreában lakik, [itt] olvashat a „Javításokkal, frissítésekkel és módosításokkal“ kapcsolatos, Önre vonatkozó szabályokról.

  14. Műszaki követelmények [Vissza a tetejére]

  A Termékek használatához bizonyos minimális hardver- és szoftverkövetelmények (többek közt megfelelő internetkapcsolat) megléte szükséges. Az egyes Termékek műszaki követelményeit a Termék leírása tartalmazza. Kérjük, a Termékek telepítése/használata előtt győződjön meg arról, hogy ezek a műszaki követelmények teljesülnek. A Termékeink megfelelő működéséhez minden támogatott operációs rendszert a legújabb verzióra kell frissíteni. A Termékek grafikájának minősége az Ön beállításaitól, hardverétől és internetkapcsolatától függően eltérő lehet.

  15. Zártkörű tesztek [Vissza a tetejére]

  15.1. Lehetőséget adhatunk Önnek arra, hogy tesztelőként új Tartalmat és Termékeket teszteljen alfa-, béta- vagy más típusú zárt tesztelés során („Tesztelő“). A tesztelési lehetőség zártkörű (nem áll nyitva minden felhasználó számára), és az alábbi kiegészítő szerződési feltételek vonatkoznak rá.

  15.2. A zárt tesztek bizalmasak. A tesztelt Tartalom és a Termékek, beleértve a Termékek részeként kínált funkciókkal kapcsolatos információkat, bizalmasak. Ha Ön zártkörű tesztben vesz részt, köteles biztosítani és megakadályozni a tesztelt Tartalomhoz és Termékekhez való jogosulatlan hozzáférést, azok másolását, nyilvánosságra hozatalát és jogosulatlan használatát. Ön köteles a tesztelést személyesen végezni, és a tesztelt Tartalomhoz és Termékekhez más személyeknek nem biztosíthat hozzáférést. A tesztelt Tartalom és Termékek, valamint termékinformációk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg Társaságunk nyilvánosan nem kezdi terjeszteni, vagy más módon nem hozza nyilvánosságra (az Ön hibáján kívül) az Ön által tesztelt Tartalmat és Termékeket.

  15.3. Tesztelőként felkérjük Önt, hogy a tesztelt Tartalmat és Termékeket kizárólag az adott Tartalom és Termékek értékelése és a hibák azonosítása céljából használja, anélkül, hogy a tesztelt Tartalom és Termékek tekintetében bármilyen jogot vagy kiváltságot biztosítanánk Önnek. A tesztelt Tartalmat és Termékeket díjmentesen biztosítjuk tesztelés céljából, „adott állapotban”, és nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot.

  15.4. A tesztelés során tartalmat, szolgáltatásokat, tapasztalati pontokat vagy más érték-, illetve státuszmutatókat gyűjthet. Ön tudomásul veszi, hogy ezeket az adatokat lenullázhatjuk, amikor az adott Tartalom vagy Termék tesztelési fázisa lezárul, illetve bármikor a tesztelési folyamat során. Ebben az esetben minden felhasználói előzmény és adat törlődik, és minden felhasználó visszatér a kezdő státuszba.

  15.5. Nem vagyunk kötelesek a tesztelt Tartalmat vagy Terméket bármely időtartamra díjmentesen elérhetővé tenni, vagy egyáltalán elérhetővé tenni. Elképzelhető, hogy a tesztelt Tartalom vagy Termék csak a tesztelési folyamat befejezését követően, illetve bármely jövőbeli időpontban válik elérhetővé, fizetés ellenében.

  15.6. A tesztelt Tartalom vagy Termék tesztelési fázisban történő használata során Ön továbbra is köteles jelen EULA szerint eljárni.

  16. Epilepsziával kapcsolatos figyelmeztetés [Vissza a tetejére]

  Egyes emberek hajlamosak epilepsziás rohamokra vagy eszméletvesztésre, ha normál élethelyzetben villogó fényeknek vagy fénymintázatoknak teszik ki őket. Rohamot kaphatnak, miközben bizonyos monitorképeket néznek vagy videójátékokkal játszanak. Ez akkor is előfordulhat, ha az illetőnek nincs epilepsziás kórtörténete, és korábban soha nem volt epilepsziás rohama. Ha Önnek vagy családtagjainak már voltak epilepsziával kapcsolatos tünetei (rohamok vagy eszméletvesztés), amikor villogó fénynek voltak kitéve, a játék előtt konzultáljon orvosával. Javasoljuk, hogy a szülők kísérjék figyelemmel gyermekeik videójáték-használatát. Ha Ön vagy gyermeke a következő tünetek bármelyikét tapasztalja, AZONNAL hagyja abba a videójáték használatát, és forduljon orvoshoz: szédülés, homályos látás, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódási zavar, bármilyen önkéntelen mozdulat vagy görcs a játék közben. Ne feledje, hogy a videójátékok használata során bizonyos alapvető egészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket is be kell tartani – például kerülje a játékot fáradtan vagy kimerülten, óránként tartson 10-15 perces szüneteket, üljön megfelelő távolságra a képernyőtől, és játsszon a játékkal jól megvilágított környezetben.

  17. Szavatosságok és kötelezettségvállalások [Vissza a tetejére]

  Jelen 17. szakasz az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékig alkalmazandó.

  AMENNYIBEN ÖN AZ EURÓPAI UNIÓ VALAMELY TAGORSZÁGÁBAN LAKIK:

  17.1. Ha a Termékek nem megfelelőek, Ön a feltételek fennállása esetén (i) követelheti a teljesítés kiegészítését, (ii) adott esetben elállhat a Szerződéstől, felmondhatja azt vagy a vételár leszállítását kérheti, továbbá – az alkalmazandó jogszabályoktól függően – (iii) kártérítést vagy a többletköltségek megtérítését követelheti, kivéve az általunk díjmentesen kínált Termékek esetében.

  17.2. Társaságunk felelősséggel tartozik a szavatolt tulajdonság hiányából, illetve Társaságunk, képviselőink, alkalmazottaink vagy ügynökeink súlyos gondatlanságából vagy szándékosságából eredő károkért és személyi sérülésekért.

  17.3. Ezen túlmenően a lényeges szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegése esetén is felelősséggel tartozunk, de csak a jellemzően előrelátható kár mértékéig. A lényeges szerződéses kötelezettségek általánosságban azon kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges, és amelyek teljesítésére a szerződő felek rendszerint számíthatnak.

  17.4. Amennyiben a német jog alkalmazandó Önre:
  – a szavatossági jogok megsértéséért a német termékfelelősségi törvény („Produkthaftungsgesetz”) szerint is felelősek vagyunk; és
  – az általunk díjmentesen kínált Termékek esetében csak a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért vagy személyi sérülésekért vállalunk felelősséget.

  17.5. A további felelősségünket ezennel az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárjuk.

  AMENNYIBEN ÖN AUSZTRÁLIA VAGY ÚJ-ZÉLAND TERÜLETÉN LAKIK:

  17.6. Szavatoljuk, hogy Társaságunk jogosult az EULA megkötésére és a Tartalom használatára vonatkozó licencek megadására.

  17.7. A jelen EULA 11. szakaszában említett, alkalmazandó Fogyasztói garanciák kivételével és azokra figyelemmel, a törvény által megengedett legnagyobb mértékig kizárjuk a következőket:
  – olyan feltétel, kikötés, jótállás, szavatosság, vállalás, ígéret vagy kötelezettségvállalás, amely egyébként jogszabály, szokásjog, méltányosság, kereskedelmi szokás vagy használat alapján hallgatólagosan jelen EULA-ban szerepelhetne; és
  – felelősség olyan – akár közvetlen, akár közvetett – veszteségért, kötelezettségért, kárért, költségért, díjért vagy kiadásért, amelyet Ön a Termékekkel kapcsolatban elszenved, akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár törvényes vagy más okból, kivéve az egészséget, a testi épséget vagy életet veszélyeztető sérüléseket, illetve szándékos károkat, amelyeket közvetlenül Társaságunk, képviselőink, alkalmazottaink vagy megbízottaink okoztak a Termékek biztosítása során.

  AMENNYIBEN ÖN MÁS ORSZÁGBAN LAKIK:

  17.8. Kártalanítás. Ön tudomásul veszi, hogy felelős a Termékek használatáért, és vállalja, hogy megvédi és kártalanítja a Wargaminget és kapcsolt vállalkozásait, valamint azok tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, tanácsadóit és képviselőit (együttesen: „Wargaming-felek“) minden olyan követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, beleértve az észszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek (i) a Termékekhez való hozzáférésével, azok használatával vagy vélelmezett használatával; (ii) a jelen EULA vagy az itt hivatkozott bármely nyilatkozat, szavatosság vagy megállapodás, illetve bármely alkalmazandó jogszabály vagy szabályozás Ön általi megsértésével; (iii) harmadik fél bármely jogának Ön általi megsértésével (beleértve egyebek mellett a szellemi tulajdonjogok megsértését); (iv) az Ön Beküldéseivel; (v) Harmadik fél Szolgáltatásainak Ön általi használatával; (vi) Ön által megadott helytelen információkkal, vagy (vii) Ön és harmadik felek közötti vitákkal kapcsolatban merülnek fel. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely egyébként az Ön általi kártalanításra vonatkozik (mindezt anélkül, hogy korlátoznánk az Ön kártalanítási kötelezettségeit az adott ügyekkel kapcsolatban), és ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy együttműködik Társaságunkkal az adott kereset elleni védekezésben. Ön semmilyen körülmények között nem jogosult rendezni semmilyen követelést vagy igényt a Társaságunk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Jelen rendelkezés nem kötelezi Önt arra, hogy kártalanítson bennünket a Termékekkel kapcsolatos bármely etikátlan kereskedelmi gyakorlatunk, csalás, megtévesztés, hamis ígéret, félrevezetés vagy bármely lényeges tény elhallgatása miatt.

  17.9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A JELEN OKIRATBAN FOGLALT ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN A TERMÉKEK, JÁTÉKOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉG SZERINT” KERÜLNEK BIZTOSÍTÁSRA, BÁRMIFÉLE SZERZŐDÉSES VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁG, ILLETVE FELTÉTEL NÉLKÜL. A WARGAMING-FELEK KIFEJEZETTEN (DE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL) KIZÁRNAK MINDENFAJTA SZAVATOSSÁGOT – LEGYEN AZ TÖRVÉNYI, SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY MÁS – A TERMÉKEKKEL ÉS A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ ÖSSZES TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT (i) AZ ELADHATÓSÁGRA, KÜLÖNÖS CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, JOGCÍMRE, ZAVARTALAN HASZNÁLATRA VAGY JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁGOT; TOVÁBBÁ (ii) BÁRMELY ÜZLETMENETBŐL EREDŐ, HASZNÁLATI VAGY SZAKMAI SZAVATOSSÁGOT. A WARGAMING-FELEK NEM SZAVATOLJÁK, HOGY A TERMÉKEK VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZE, ILLETVE A TERMÉKEKEN KERESZTÜL KÍNÁLT ANYAGOK VAGY TARTALMAK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, BIZTONSÁGOSAN, HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEN MŰKÖDNEK, ÉS NEM SZAVATOLNAK A FENTIEK BÁRMELYIKÉNEK KIJAVÍTÁSÁÉRT. EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTHATJÁK A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÉS ÖNT MÁS JOGOK IS MEGILLETHETIK, AMELYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK.

  ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A TERMÉKEKET ÉS A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOKAT VAGY TARTALMAKAT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA, TÖLTI LE VAGY SZERZI BE, AZOKHOZ ÍGY FÉR HOZZÁ, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE BÁRMELY JÁTÉK, ANYAG VAGY TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, AZ ÖN ESZKÖZEIBEN (BELEÉRTVE A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT) KELETKEZETT KÁROKÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT.

  17.10. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA. A WARGAMING-FELEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÖN FELÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT (BELEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELMARADT HASZON, A JÓ HÍRNÉV MEGSÉRTÉSE, ELMARADT HASZNÁLAT, ADATOK ELVESZTÉSE VAGY MÁS IMMATERIÁLIS JELLEGŰ VESZTESÉGEK, ILLETVE HELYETTESÍTŐ JAVAK VAGY TERMÉKEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI), AMELY A TERMÉKEKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL, AZOK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A TERMÉKEKHEZ VAGY A TERMÉKEKBEN TALÁLHATÓ VAGY A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY JÁTÉKHOZ, ANYAGHOZ VAGY TARTALOMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATOS, AKÁR SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLAN KÁROKOZÁST IS), TÖRVÉNYEN VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A WARGAMING-FELEKET ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

  ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WARGAMING-FELEK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE ÖNNEL SZEMBEN A TERMÉKEK (BELEÉRTVE A TERMÉKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ JÁTÉKOKAT, ANYAGOKAT VAGY TARTALMAKAT) HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL EREDŐ, ILLETVE A JELEN EULA ALAPJÁN EGYÉBKÉNT FELMERÜLŐ BÁRMELY ÉS MINDEN KÖVETELÉSÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY MÁSON ALAPUL, A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A NAGYOBBIKRA KORLÁTOZÓDIK: (I) AZ ÖN ÁLTAL A WARGAMINGNEK A KÖVETELÉSÉT MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN AZ ÉRINTETT TERMÉKHEZ VAGY JÁTÉKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT ÉS ANNAK HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT ÖSSZEG, VAGY (II) 100 USD.

  EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETI KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

  JELEN EULA MINDEN A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL, A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁRÓL VAGY A KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSÉNEK CÉLJA A KOCKÁZATVISELÉS FELEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA AZ EULA ÉRTELMÉBEN. A KOCKÁZATVISELÉS MEGOSZTÁSA A FELEK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁNAK LÉNYEGES ELEME. EZEN RENDELKEZÉSEK MINDEGYIKE ELVÁLASZTHATÓ ÉS FÜGGETLEN A JELEN EULA MINDEN MÁS RENDELKEZÉSÉTŐL. A JELEN 17.10 SZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL A LÉNYEGI CÉLJÁT.

  A Termékek harmadik felek, köztük hirdetők és egyéb tartalomszolgáltatók által üzemeltetett és ezek tulajdonát képező honlapok, helyek, platformok és szolgáltatások hiperhivatkozásait és tartalmát tartalmazhatják („Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások“). Jogosultak vagyunk harmadik felek technológiáit Termékeinkbe integrálni, tartalmainkat harmadik fél szolgáltatásaiban elhelyezni, és Termékeinket ott hirdetni. Ezek a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások adatokat gyűjthetnek, illetve személyes adatokat kérhetnek Öntől. Társaságunk nem tulajdonosa, üzemeltetője vagy irányítója az ilyen Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásoknak, és nem felelős azok információiért, tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért, illetve az általuk gyűjtött információk kezeléséért, felhasználásáért vagy közzétételéért. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy hozzáfér, tranzakciókat bonyolít, vagy más módon kapcsolatba lép bármely ilyen Harmadik fél által nyújtott szolgáltatással, akkor azt saját felelősségére teszi. A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

  19. Megszüntetés [Vissza a tetejére]

  Rendkívüli felmondás

  19.1. Társaságunk és az Ön jogszabályon alapuló joga a Fiókjának törlésére és a jelen EULA rendkívüli felmondására változatlanul fennállnak.

  Amennyiben Ön az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban lakik, és a rendkívüli felmondás oka a jelen EULA-ban foglalt szerződéses kötelezettség Társaságunk általi megszegése, Ön jogosult (i) az Ön által a felmondás időpontjáig Fizetős elemekre el nem költött, prémium játékbeli fizetőeszközért kifizetett összegek visszatérítésére; továbbá (ii) a felmondás időpontjában a Fiókjához tartozó, aktív prémium tagságért fizetett összegek időarányos visszatérítésére. Ezen kívül Ön további visszatérítésre nem jogosult, kivéve a jelen EULA-ban meghatározott vagy a vonatkozó jogszabályok által előírt eseteket, beleértve a Fogyasztói jogokat is.

  A Fiókja törlésére és jelen EULA indokolás nélküli felmondására való jogosultsága

  19.2. Ön bármikor, indokolás nélkül felmondhatja jelen EULA-t a Fiókja törlésével, a Fiókkezelőben található „Fiók törlése” lehetőséggel itt és konzolos termékek esetében itt és itt.

  19.3. A tőlünk vásárolt Fizetős elemek közvetlenül az Ön meglevő, aktív Fiókjához tartoznak. Ha úgy dönt, hogy törli a Fiókját és indokolás nélkül felmondja a jelen EULA-t, elveszíti a felmondás időpontjában rendelkezésére álló Fizetős elemeket. Ön visszatérítésre ez esetben nem jogosult. Jelen szakasz nem korlátozza az Ön fenti 10. szakasz rendelkezései szerinti elállási jogát az EU-ban és az Egyesült Királyságban.

  Wargaming általi felfüggesztés vagy felmondás

  19.4. Amennyiben Ön megszegi jelen EULA rendelkezéseit, a jogsértés súlyosságától függően Társaságunk jogosult:

  1. Felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni a Termék(ek) bizonyos funkcióihoz, tartalmaihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférést. Az adott funkciókat és Fizetős elemeket nem tudja használni, de a Termékek más részei továbbra is elérhetők maradnak.
  2. Felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni az egyes Termékekhez való hozzáférését. Ön nem férhet hozzá az adott Termékekhez, és nem használhat bennük semmilyen Fizetős elemet.
  3. Felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni a Fiókjához (fiókjaihoz) való hozzáférését. A felfüggesztés időtartama alatt nem férhet hozzá a Fiókjához (fiókjaihoz), nem használhatja az abban lévő Fizetős elemeket, továbbá megtilthatjuk Önnek a Termékek további elérését vagy használatát is.
  4. Felmondani a jelen EULA-t és törölni az Ön Fiókját.

  19.5. Amennyiben a jelen EULA rendelkezéseit első alkalommal sérti meg, ha az nem súlyos, orvosolható és a körülmények lehetővé teszik, akkor Önt előzetesen írásban értesítjük a Fiók közelgő felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, hogy lehetőséget adjunk a jogsértés orvoslására.

  19.6. Súlyos jogsértés esetén, ha úgy ítéljük meg, hogy az ideiglenes felfüggesztés nem elegendő, véglegesen megszüntetjük a Fiókjához való hozzáférését, vagy töröljük a Fiókját. Okot adhat erre például a jelen EULA súlyos vagy ismételt megsértése.

  19.7. Amennyiben a jelen EULA megsértése miatt felfüggesztjük a hozzáférését vagy töröljük a Fiókját, Ön nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek. Jelen szakasz nem korlátozza a fenti 10. szakasz szerinti elállási jogát.

  19.8. Fenntartjuk a jogot, hogy ha csalás alapos gyanúja merül fel, a vizsgálat idejére felfüggesszük vagy blokkoljuk a Termékfunkciókhoz, Termékekhez vagy magához a Fiókhoz való hozzáférését.

  19.9. Amennyiben Ön úgy véli, hogy tévedésből függesztettük fel a Fiókjához való hozzáférést vagy töröltük Fiókját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

  20. Irányadó jog és joghatóság [Vissza a tetejére]

  Jelen 20. szakasz az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékig alkalmazandó.

  AMENNYIBEN ÖN AZ EURÓPAI UNIÓ VALAMELY TAGORSZÁGÁBAN VAGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN LAKIK:

  20.1. A Ciprusi Köztársaság joga alkalmazandó, kivéve az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt (CISG) és a kollíziós szabályokat. Ha Ön az EU-ban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó, akkor Önt a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései is védik. A ciprusi bíróságok nem kizárólagos joghatósága érvényes. Ez azt jelenti, hogy Ön a jelen EULA-val kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében akár Cipruson, akár a lakóhelye szerinti országban is keresetet indíthat. Ha Ön Németországban lakik, a német jog alkalmazandó, és a német bíróságok joghatósága érvényes (ez azt jelenti, hogy a jelen EULA-val kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében Németországban indíthat keresetet).

  20.2. A jelen EULA értelmezésével, teljesítésével vagy érvényességével kapcsolatos viták esetén a jogi lépéseket megelőzően a békés úton történő megoldásra kell törekedni, kivéve, ha a lakóhelye szerinti ország törvényei másként rendelkeznek.

  20.3. Amennyiben Ön az EU-ban (valamint Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben) lakik, az Európai Bizottsághoz fordulhat az uniós fogyasztók számára létrehozott online vitarendezési (ODR) platformon keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mi azonban nem veszünk részt ezen a platformon. Ezen túlmenően, ha a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján jogvitája van Társaságunkkal, Ön jogosult a lakóhelye szerinti országban bíróságon kívüli vitarendezési szervekhez fordulni.

  AMENNYIBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN LAKIK, VAGY A WARGAMING ELLEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN NYÚJT BE KERESETET:

  20.4. Irányadó jog

  A jelen EULA-ra és az abból, annak tárgyából vagy megkötéséből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvitára, követelésre vagy kötelezettségre Kalifornia állam (Amerikai Egyesült Államok) jogszabályai irányadók, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire. Amennyiben jelen szerződés alapján bármilyen peres vagy bírósági eljárásra sor kerülhet, Ön és a Wargaming beleegyezik, hogy minden jogvita elbírálása céljából alávetik magukat a Kalifornia állam Alameda megyéjében található állami és szövetségi bíróságok személyes és kizárólagos joghatóságának.

  20.5. Vitarendezés és választottbíráskodás.

  20.5.1. Általános rendelkezések. Az Ön és a Wargaming közötti jogviták legcélszerűbb és legköltséghatékonyabb módon történő rendezése érdekében Ön és a Wargaming megállapodnak, hogy a jelen EULA-val kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdést kötelező erejű választottbírósági eljárás útján kell rendezni. A választottbíráskodás informálisabb eljárás, mint egy bírósági per. A választottbíráskodásnál semleges választottbíró dönt a bíró vagy esküdtszék helyett, a bírósági eljárásnál korlátozottabb mértékű a mögöttes információk feltárása, és a bíróságok csak nagyon korlátozottan vizsgálhatják felül. A választottbírók általában ugyanolyan kártérítést és kárenyhítést ítélhetnek meg, mint a bíróság. A viták választottbírósági rendezésére vonatkozó megállapodásunk kiterjed többek közt minden olyan múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeni követelésre, amely a jelen EULA vagy bármely más szolgáltatás, program, marketing, reklámfelhívás vagy viszonyunkkal kapcsolatos tevékenység bármely aspektusából ered vagy azzal kapcsolatos, függetlenül attól, hogy szerződésen, jogellenes károkozáson, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely más jogi elméleten alapul, és függetlenül attól, hogy a követelések a jelen EULA hatálya alatt vagy megszűnését követően keletkeznek. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN EULA MEGKÖTÉSÉVEL ÖN ÉS A WARGAMING LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ, ILLETVE A CSOPORTOS PERBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ VALÓ JOGÁRÓL.

  20.5.2. Kivételek. A 20.5.1. bekezdés ellenére mindkét Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak nem tekinthetők úgy, hogy lemondanak, kizárják vagy más módon korlátozzák bármelyikük jogát arra, hogy (i) egyéni keresetet indítsanak kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon, (ii) végrehajtási intézkedéseket kérjenek az illetékes szövetségi, állami vagy helyi hatóságokon keresztül, amelyeknek a törvény szerint az ilyen intézkedések végrehajtása a feladatuk, vagy (iii) bíróság előtt pert indítsanak a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben.

  20.5.3. Választottbíró. Az Ön és a Wargaming közötti bármilyen választottbírósági eljárásra az Amerikai Választottbírósági Szövetség („AAA“) Kereskedelmi vitarendezési eljárásairól és a fogyasztókkal kapcsolatos vitákra vonatkozó kiegészítő eljárásokról szóló szabályai (együttesen „AAA-szabályok“) vonatkoznak, a jelen EULA által módosított formában, az AAA lebonyolításában. Az AAA-szabályok és a bejelentési űrlapok online elérhetők a www.adr.org oldalon, vagy a Wargamingtől is kérhetők.

  20.5.4. Értesítés; eljárás. A választottbírósági eljárást kezdeményezni kívánó félnek először írásban kell értesítenie a másik felet tértivevényes levélben vagy Federal Express útján (aláírás szükséges), vagy amennyiben nem rendelkezünk az Ön fizikai címével, elektronikus levélben („Értesítés“). A Wargaming értesítési címe: Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Ciprus. Az Értesítésnek (i) ismertetnie kell a követelés vagy jogvita jellegét és alapját; és (ii) tartalmaznia kell a konkrét követeléseket („Követelés“). Célunk, hogy jóhiszemű tárgyalások útján közvetlenül megoldjuk a vitáinkat, de ha az Értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem sikerül megállapodnunk, Ön vagy a Wargaming választottbírósági eljárást indíthat. A választottbírósági eljárás során az Ön vagy a Wargaming által tett bármely egyezségi ajánlat összegéről a választottbíró nem értesül, amíg meg nem hozza végleges döntését és ítéletét (ha erre sor kerül). Ha a jogvitánkban a választottbíróság véglegesen az Ön javára ítél, a Wargaming köteles Önnek kifizetni (i) a választottbíró által megítélt összeget, (ii) a Wargaming által a vita rendezésére a választottbíró döntése előtt írásban felajánlott utolsó összeget; vagy ha ezek összege nem éri el az 1000 dollárt, (iii) 1000 dollárt.

  20.5.5. Díjak és helyszín. Amennyiben Ön a jelen EULA-val összhangban választottbírósági eljárást kezdeményez, a Wargaming megtéríti Önnek az eljárás megindításának díját, kivéve, ha a követelése 10 000 dollárnál nagyobb összegre szól, amely esetben a díjak megfizetéséről az AAA szabályai szerint kell dönteni. Bármely választottbírósági meghallgatásra az Ön számlázási címe szerinti megyében (vagy járásban) kerül sor, azzal, hogy amennyiben a követelés az 50 000 USD-t nem haladja meg, Ön választhat, hogy a választottbírósági eljárás (i) kizárólag a választottbírónak benyújtott dokumentumok alapján; (ii) személyes megjelenést nem igénylő telefonos meghallgatás alapján; vagy (iii) az AAA szabályzatában meghatározott, az Ön számlázási címe szerinti megyében (vagy járásban) tartott személyes meghallgatás alapján történjen-e. Amennyiben a választottbíró úgy találja, hogy az indított eljárás lényege, szándéka vagy a követelés összege komolytalan vagy rosszhiszemű (a Szövetségi polgári eljárási szabályzat 11(b) pontjában meghatározott szabványok szerint), akkor az összes díj megfizetésére az AAA szabályai vonatkoznak. Ez esetben Ön vállalja, hogy visszafizeti a Wargaming által korábban kifizetett azon összegeket, amelyeket egyébként az AAA szabályok szerint Önnek kellene fizetnie. Függetlenül attól, hogy a választottbírósági eljárás milyen módon zajlik, a választottbírónak indokolással ellátott írásbeli határozatot kell kiadnia, amely magyarázattal szolgál a határozat és az esetleges ítélet alapjául szolgáló lényeges megállapításokról és következtetésekről. A választottbíró az eljárás során bármikor hozhat döntést a díjak és költségek kifizetésével és megtérítésével kapcsolatos kérdésekben, bármely félnek a választottbíró érdemi döntésétől számított 14 napon belül benyújtott kérelmére.

  20.5.6. Csoportos vagy hasonló eljárások kizárása. ÖN ÉS A WARGAMING MEGÁLLAPODNAK, HOGY KIZÁRÓLAG EGYÉNILEG INDÍTHATNAK ELJÁRÁST VAGY NYÚJTHATNAK BE KERESETET A MÁSIK FÉL ELLEN, ÉS CSOPORTOS, TÁRSULT PEREKBEN NEM VEHETNEK RÉSZT. Továbbá, kivéve ha Ön és a Wargaming másként állapodnak meg, a választottbíró nem vonhatja össze egynél több személy követeléseit, és egyébként sem járhat el semmilyen társult vagy csoportos eljárásban.

  20.5.7. Irányadó jog. A jelen 20.5. bekezdésben meghatározott vitarendezési és választottbírósági rendelkezés különböző államok közötti kereskedelmi ügyletre vonatkozik, és arra a Szövetségi választottbírósági törvény, 9 U.S.C. § 1, et seq. („FAA”) irányadó – nem pedig a szövetségi vagy állami polgári eljárási vagy bizonyítási szabályok, illetve a kifejezetten a választottbíráskodásra vonatkozó állami törvények. A választottbírót a Vitarendezési és választottbírósági rendelkezés feltételei kötik. A választottbíró köteles az alkalmazandó anyagi jogot követni az FAA-val, az alkalmazandó elévülésre vonatkozó jogszabályokkal és az alkalmazandó előjogi szabályokkal összhangban, és az ezekre vonatkozó korlátozásokra is figyelemmel jogosult az alkalmazandó anyagi jog alapján az egyéni perben rendelkezésre álló valamennyi jóvátételt megítélni, beleértve a kártérítést, a törvényen alapuló és büntető jellegű kártérítést (amelyre a bírósági eljárásokban alkalmazandó alkotmányos normák vonatkoznak), a megállapító, tiltó és egyéb méltányos kárenyhítést, valamint az ügyvédi díjakat és költségeket.

  AMENNYIBEN ÖN AUSZTRÁLIA VAGY ÚJ-ZÉLAND TERÜLETÉN LAKIK:

  20.6. Irányadó (alkalmazandó) jog és joghatóság

  20.6.1. A jelen EULA-ra és az abból, annak tárgyából vagy megkötéséből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvitára, követelésre vagy kötelezettségre Ausztrália (ha Ön Ausztráliában lakik) vagy Új-Zéland (ha Ön Új-Zélandon lakik) jogszabályai vonatkoznak.

  20.6.2 Társaságunk és Ön köteles minden jogvitát azon ország bíróságainak joghatósága alá rendelni, amelynek joga a fenti 20.6.1. pont szerint alkalmazandó.

  20.7. Vitarendezés és választottbíráskodás

  20.7.1. Általános rendelkezések. Ön és a Wargaming megállapodnak, hogy a jelen EULA-val kapcsolatban felmerülő minden vitás kérdést vagy nézeteltérést a jelen 20.7. szakasznak megfelelően választottbírósági eljárás keretében rendeznek, amely bíróság döntése a Felekre nézve kötelező erejű. A viták választottbírósági rendezésére vonatkozó megállapodásunk kiterjed többek közt minden olyan követelésre, amely jelen EULA bármely aspektusából ered vagy azzal kapcsolatos, függetlenül attól, hogy szerződésen, jogellenes károkozáson, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely más jogi elméleten alapul, és függetlenül attól, hogy a követelések a jelen EULA hatálya alatt vagy megszűnését követően keletkeznek. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN EULA MEGKÖTÉSÉVEL ÖN ÉS A WARGAMING LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL.

  20.7.2. Kivételek. A 20.7.1 bekezdés ellenére mindkét Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak nem tekinthetők úgy, hogy lemondanak, kizárják vagy más módon korlátozzák bármelyikük jogát arra, hogy (i) egyéni keresetet indítsanak kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon, (ii) intézkedéseket kérjenek az illetékes kormányzati szervek útján, ha lehetséges, (iii) bíróság előtt pert indítsanak a jogsértés megszüntetéséért, vagy (iv) bíróság előtt pert indítsanak a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos ügyekben.

  20.7.3. Választottbíró. Az Ön és a Wargaming közötti bármilyen választottbírósági eljárásra a Vitarendezési Intézet (Resolution Institute) választottbírósági szabályzata („Választottbírósági szabályzat“) irányadó, a jelen EULA által módosított formában. A Választottbírósági szabályzat online elérhető a https://resolution.institute/ címen, a Resolution Institute telefonszámán: 1800 651 650 (Ausztrália) vagy 0800 453 237 (Új-Zéland), vagy a Wargamingnél.

  20.7.4. Értesítés; eljárás. A választottbírósági eljárást kezdeményezni kívánó félnek először írásban kell értesítenie a másik felet tértivevényes levélben (aláírás szükséges), vagy amennyiben nem rendelkezünk az Ön fizikai címével, elektronikus levélben („Értesítés“). A Wargaming értesítési címe: Wargaming Group Limited, 105 Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Ciprus. Az Értesítésnek (i) ismertetnie kell a követelés vagy jogvita jellegét és alapját; és (ii) tartalmaznia kell a konkrét követeléseket („Követelés“). Célunk, hogy jóhiszemű tárgyalások útján közvetlenül megoldjuk a vitáinkat, de ha az Értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem sikerül megállapodnunk, Ön vagy a Wargaming választottbírósági eljárást indíthat. A választottbírósági eljárás során az Ön vagy a Wargaming által tett bármely egyezségi ajánlat összegéről a választottbíró nem értesül, amíg meg nem hozza végleges döntését és ítéletét (ha erre sor kerül).

  20.7.5. Meghallgatás. A választottbírósági meghallgatás helyszínéről a választottbíró dönt a választottbírósági szabályzatnak megfelelően. Ha a követelés a 10 000 USD-t nem haladja meg, Ön választhat, hogy a választottbírósági eljárás (i) kizárólag a választottbírónak benyújtott dokumentumok alapján, (ii) személyes megjelenést nem igénylő telefonos meghallgatás alapján vagy (iii) személyes meghallgatás alapján történjen-e.

  20.7.6. Nincs összevont kereset. Az Ön és a Wargaming eltérő megállapodásának hiányában a választottbíró nem vonhatja össze egynél több személy követeléseit, és egyébként nem járhat el semmilyen társult vagy csoportos eljárásban.

  20.7.7. Jelen szakasz módosításai. Amennyiben a Wargaming a jövőben módosítja a jelen 20.7. „Vitarendezés és választottbírósági eljárás” című szakaszt (kivéve a Wargaming értesítési címének módosítását), Ön elutasíthatja a módosításokat a Wargaming értesítési címére a módosítását követő 30 napon belül írásban küldött értesítéssel, amely esetben az Ön Wargaming Fiókja azonnal megszűnik, és a jelen választottbírósági rendelkezés az Ön által elutasított módosításokat közvetlenül megelőzően hatályos formában marad fenn.

  20.7.8. Végrehajthatóság. Amennyiben a 20.7.1. bekezdés vagy a jelen 20.7. szakasz egésze végrehajthatatlannak bizonyul, akkor jelen 20.7. szakasz egésze semmisnek tekintendő, és ez esetben a felek megállapodnak, hogy a 20.6. szakaszban rögzített kizárólagos joghatóság és helyszín irányadó a jelen EULA-ból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára.

  AMENNYIBEN ÖN MÁS ORSZÁGBAN LAKIK:

  20.8. Jelen EULA-ra és az abból, annak tárgyából vagy megkötéséből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvitára, követelésre vagy kötelezettségre az Ön lakóhelye szerinti ország joga irányadó. Társaságunk és Ön aláveti magát az Ön lakóhelye szerinti ország bíróságai joghatóságának.

  21. Általános rendelkezések [Vissza a tetejére]

  21.1. Elválaszthatóság; értelmezés; engedményezés. Ha a jelen EULA bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek, jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés a jelen EULA-tól elválaszthatónak tekintendő, és a rendelkezés érvénytelensége nem érinti az EULA többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. Ön ezennel lemond minden olyan vonatkozó törvényes és szokásjogról, amely lehetővé teszi, hogy egy szerződést a készítője ellenében értelmezzenek. A rendelkezések összefoglalása és a szakaszcímek csak a könnyebb érthetőséget szolgálják, és nem korlátozzák a rendelkezések és feltételek tartalmát. A Wargaming jogosult jelen EULA szerinti jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben bármikor, értesítés nélkül bárkire engedményezni. Ön nem jogosult az EULA-t illetve az abban foglalt kötelezettségeit a Wargaming illetékes tisztviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezni.

  21.2. Teljes megállapodás; Joglemondás tilalma. Jelen EULA a Termékekre vonatkozó teljes megállapodásunkat tükrözi, és minden korábbi, a Termékekkel kapcsolatos megállapodás, nyilatkozat, szavatosság, biztosíték vagy megbeszélés helyébe lép. A jelen EULA-ban kifejezetten meghatározott esetek kivételével (i) az Önt vagy a Wargaminget jelen EULA szerint megillető jogok, hatáskörök vagy jogorvoslatok gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem minősül az adott jogról, hatáskörről vagy jogorvoslatról való lemondásnak, és (ii) a jelen EULA bármely feltételéről való lemondás vagy annak módosítása kizárólag írásban, azon fél aláírásával ellátva érvényes, akivel szemben a lemondást vagy módosítást érvényesíteni kívánják.

  22. Kapcsolatfelvétel [Vissza a tetejére]

  Amennyiben bármilyen kérdése, panasza vagy megjegyzése van a jelen EULA-val vagy a Termékeinkkel kapcsolatban, vagy ha helytelen, illetve jogsértő tartalmat szeretne bejelenteni, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Társaságunk elérhető az alábbi címen is: 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Ciprusi Köztársaság. Amennyiben elektronikus úton kommunikál velünk, azzal beleegyezik, hogy Társaságunk elektronikus úton küldjön Önnek üzeneteket. Ön tudomásul veszi, hogy az általunk Önnek elektronikus úton küldött minden megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció a vonatkozó jogszabályok szerint írásbeli kommunikációnak minősül.