Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Licenční smlouva koncového uživatele (od 10. dubna 2024)
 • Licenční smlouva koncového uživatele (od 10. dubna 2024)

  Čeština | Deutsch |English | Español | Français | Italiano | Magyar | Polski | Português | Türkçe | Русский | Українська | 日本語 | ไทย | 繁體中文 | 한국어 | 简体中文

  Tato LSKU vstoupí v platnost 10. dubna 2024. [Klikněte zde] pro otevření aktuální LSKU, platné do 10. dubna 2024.

  ČLÁNEK „ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ TÉTO LSKU OBSAHUJE UJEDNÁNÍ O ŘEŠENÍ SPORŮ A VYŽADUJE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VŠECH SPORŮ, KTERÉ MEZI NÁMI MOHOU VZNIKNOUT, A OMEZUJE PRÁVO KTERÉKOLI ZE STRAN DOMÁHAT SE NÁPRAVY NA HROMADNÝMI NEBO REPREZENTATIVNÍMI ŽALOBAMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM KONSOLIDACE NÁROKŮ. USTANOVENÍ SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBITELE, KTEŘÍ ŽIJÍ V EVROPSKÉ UNII, SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ NEBO QUEBECU (KANADA).

  OBSAH

   1. O této LSKU
   2. Přijetí LSKU
   3. Změny LSKU
   4. Váš Účet Wargaming
   5. Licence k používání Produktů
   6. Obsah vytvořený uživatelem
   7. Zpětná vazba a Podněty uživatelů
   8. Porušení autorských práv
   9. Placené předměty
   10. Právo na odstoupení od smlouvy
   11. Žádná omezení práv spotřebitele
   12. Kodex chování
   13. Opravy, aktualizace a změny
   14. Technické požadavky
   15. Uzavřené testy
   16. Varování před epilepsií
   17. Záruky a odpovědnost
   18. Odkazy na stránky třetích stran
   19. Ukončení
   20. Rozhodné právo a soudní příslušnost
   21. Obecné
   22. Kontaktujte nás

  1. O této LSKU [Zpět na začátek]

  Tato Licenční smlouva koncového uživatele (nebo „LSKU“) upravuje vztah mezi Vámi („uživatelem“ nebo „Vámi“) a společností Wargaming Group Limited, společností s ručením omezeným, registrovanou v rejstříku společností a duševního vlastnictví Kyperské republiky pod číslem HE290868 na adrese 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikósie, Kyperská republika, nebo jakoukoliv její spřízněnou entitou („Wargaming“ nebo „my“) ve vztahu k našim hrám, webovým stránkám, aplikacím a jiným softwarovým produktům („Produkty“).

  2. Přijetí LSKU [Zpět na začátek]

  2.1. Odsouhlasením této LSKU prohlašujete a zaručujete, že jste osoba starší 18 let (nebo osoba, která je podle právních předpisů dle země Vašeho bydliště považovaná za zletilou). Pokud nejste zletilí, musíte před použitím našich Produktů požádat svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby si tuto LSKU přečetl a odsouhlasil ji Vaším jménem. Pokud Vy (nebo Váš rodič či zákonný zástupce) tuto LSKU neodsouhlasíte, nesmíte naše Produkty používat ani k nim mít přístup.

  2.2. Pokud dovolíte svému nezletilému dítěti nebo opatrovanci používat Produkty, souhlasíte s touto LSKU svým i jejich jménem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za veškeré používání Produktů svým dítětem nebo opatrovancem a že máte stejnou povinnost péče jako ve svých vlastních záležitostech. Souhlasíte s tím, že vědomě nedovolíte žádné nezletilé osobě používat Produkty nebo k nim mít přístup bez dohledu rodiče nebo zákonného zástupce.

  2.3. Pokud jste občanem Spojených států amerických a chcete používat naše Produkty, musíte být starší 13 let. V opačném případě Vám není udělena licence k používání nebo přístupu k Produktům. Souhlasíte s tím, že vědomě neumožníte žádné osobě mladší 13 let používat naše Produkty nebo k nim mít přístup.

  3. Změny LSKU [Zpět na začátek]

  3.1. LSKU může být čas od času ze závažných důvodů změněna, například kvůli novým vlastnostem a funkcím Produktů, kvůli zvýšení bezpečnosti našich uživatelů nebo kvůli změnám v právních předpisech.

  3.2. O změnách Vás budeme informovat e-mailem nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti těchto změn. V oznámení Vás informujeme o změnách, Vašem právu vyjádřit s nimi nesouhlas, výpovědní době a právních důsledcích nevyjádření nesouhlasu. Zároveň Vám poskytneme aktualizované znění LSKU. Za předpokladu, že to právní předpisy umožňují, vyhrazujeme si právo zaslat takové oznámení s přiměřeným předstihem i prostřednictvím jiných běžně používaných oznamovacích mechanismů (například formou vyskakovacích zpráv ve hře nebo jako zprávu v sekci „Správa účtu“).

  3.3. Ve všech případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, od Vás získáme potřebný souhlas. V opačném případě se má za to, že jste se změnami souhlasili, pokud jste nám do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jste od nás obdrželi příslušné oznámení, neoznámili svůj nesouhlas s danými změnami.

  3.4. V případě, že vyjádříte svůj nesouhlas se změnami LSKU, bude pro Vás platit i nadále předchozí verze LSKU. V takovém případě však budeme moci Váš Účet zrušit a tuto LSKU vypovědět s výpovědní dobou v délce 14 kalendářních dnů. Pokud se změnami nebudete souhlasit, můžete taktéž tuto LSKU ukončit odstraněním svého účtu pomocí nástroje „Smazat účet“ ve Správě účtu zde a v případě konzolových Produktů zde a zde.

  3.5. Nejnovější verze této LSKU bude vždy k dispozici na těchto webových stránkách nebo na jiné adrese, kterou Vám sdělíme. Pokud máte bydliště v Kalifornii, můžete si nechat tuto LSKU zaslat elektronicky, a to zasláním žádosti na naši Podporu pro hráče s Vaší elektronickou poštovní adresou a žádostí o zaslání této LSKU. Změny této LSKU nemají vliv na Vámi nabytá práva a nemají retroaktivní účinky.

  4. Váš Účet Wargaming [Zpět na začátek]

  Vytvoření Účtu

  4.1. Chcete-li používat všechny funkcionality našich Produktů, musíte si vytvořit Účet Wargaming. Účet Wargaming je soubor údajů spojených s konkrétní osobou, který je nutný pro používání Produktů ze strany dané osoby, včetně ověřování (autorizace), přístupu k nastavení, statistikám a dalším informacím a používání Placených předmětů (dále jen „Účet“).

  4.2. Chcete-li si vytvořit Účet, musíte mít platnou e-mailovou adresu (nikoliv jednorázovou) a budete nám muset o sobě poskytnout určité informace. Abychom o Vás a Vašem Účtu měli správné údaje, musíte nám všechny informace poskytnout pravdivě, přesně a udržovat je aktuální. Pokud je to u Produktu výslovně povoleno, můžete si vytvořit Účet a přihlásit se do něj také prostřednictvím systému třetí strany.

  4.3. Při vytváření Účtu budete muset zadat herní jméno („Přezdívka“), které Vás bude reprezentovat v našich Produktech. Vaše Přezdívka nemůže být přenesena na jinou osobu a nesmíte používat Přezdívku, kterou používá někdo jiný. Pokud bude Váš Účet smazán, můžeme jiným hráčům umožnit používání Vaší přezdívky.

  4.4. Chcete-li naše Produkty používat na platformách třetích stran, musíte mít na těchto platformách separátní účet. Rovněž musíte dodržovat pravidla a podmínky stanovené těmito platformami třetích stran.

  4.5. Pokud to společnost Wargaming výslovně povolí, je v některých Produktech možné získat „demo účet“. V takovém případě neobdržíte samostatnou Přezdívku ani heslo a autorizace se pro takový Produkt provádí prostřednictvím konkrétního technického zařízení (mobilní telefon, tablet atd.), které používáte. Důrazně Vám však doporučujeme zřídit si standardní účet v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Pokud použijete „demo účet“ a ztratíte přístup k technickému zařízení nebo dojde ke změně jeho softwaru, může dojít ke ztrátě Vašeho postupu v Produktu.

  Zákaz sdílení nebo převádění Účtu

  4.6. Váš Účet je váš osobní účet a nesmíte jej sdílet, převádět ani s ním obchodovat s jinou osobou. V žádném případě nesmíte nikomu sdělovat své heslo a další přihlašovací údaje. To se týká i Vašich přátel, dětí, manželů, spolupracovníků, členů klanu anebo vedoucích klanu.

  4.7. Pokud svůj Účet sdílíte nebo jej převedete, ponesete odpovědnost za chování a jednání třetích stran, které Váš Účet používají, včetně všech případných porušení této LSKU. Pokud zjistíme sdílení nebo převod Vašeho Účtu, vyhrazujeme si právo pozastavit přístup k Vašemu Účtu nebo Váš Účet uzavřít a ukončit tuto LSKU v souladu s články 19.4-19.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming“ této LSKU.

  Zabezpečení Vašeho Účtu

  4.8. Jste povinni zabezpečit svůj Účet, počítač, mobilní telefon nebo jiné zařízení, na kterém používáte naše Produkty, před přístupem třetích stran. Neprodleně nás informujte, pokud se dozvíte o:

  1. jakémkoli neoprávněném používání Vašeho Účtu nebo jiném porušení zabezpečení; nebo
  2. jakýchkoli hackerských nástrojích, které jsou používány nebo mohou být použity v souvislosti s našimi Produkty.

  4.9. Zavedli jsme fyzické, elektronické a řídící procedury, které pomáhají chránit a zabránit neoprávněnému přístupu, používání, změně, úpravě anebo zveřejnění informací o Vašem Účtu. Neneseme vůči Vám odpovědnost za jakékoli ztráty nebo újmy vzniklé v důsledku neoprávněného používání Vašeho Účtu nebo neoprávněného přístupu, používání, změny, úpravy anebo zveřejnění Vašich osobních údajů, pokud vznikly v důsledku Vašeho zaviněného opomenutí nebo nedbalostního jednání. Vyhrazujeme si právo pozastavit přístup k Vašemu Účtu, pokud zjistíme hackerský útok na Účet. Pokud se domníváte, že jsme přístup k Vašemu Účtu pozastavili omylem, obraťte se na naši Podporu pro hráče.

  Odstranění neaktivních Účtů

  4.10. Pokud je Váš Účet neaktivní, můžeme jej smazat. Váš Účet je neaktivní, pokud jste se do něj nepřihlásili po dobu deseti (10) po sobě jdoucích let. Budeme Vás informovat nejméně čtyřicet pět (45) dní před vymazáním Vašeho Účtu – v této lhůtě budete mít možnost zabránit jeho vymazání tím, že se do Vašeho Účtu přihlásíte a obnovíte jej do data uvedeného v oznámení o plánovaném vymazání. Při vymazání Vašeho Účtu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. Další informace o mazání údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

  5. Licence k používání Produktů [Zpět na začátek]

  5.1. Produkty obsahují množství obsahu, který zahrnuje mimo jiné software, technologie, text, příspěvky na fóru, příspěvky v chatu, profily, widgety, zprávy, odkazy, e-maily, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky nebo video materiály, jakož i design a vzhled našich Produktů („Obsah“). Obsah je chráněn právními předpisy o duševním vlastnictví, mimo jiné včetně platných právních předpisů o autorských právech. Souhlasíte s tím, že veškeré tyto informace a materiály vlastníme my nebo k nim máme licenci, a že bez našeho souhlasu tyto nesmíte používat ani využívat.

  5.2. Výměnou za Váš souhlas s touto LSKU Vám na dobu platnosti této LSKU mezi Vámi a námi udělujeme individuální právo (známé jako „licence“) ke stahování, instalaci a používání Produktů v souladu s touto LSKU.

  Tato licence je:

  1. „nevýhradní“ (to znamená, že stejné a podobné licence můžeme poskytnout i dalším osobám);
  2. „odvolatelná” (to znamená, že tuto licenci můžeme za určitých okolností, které jsou vysvětleny níže, ukončit);
  3. „osobní“ (to znamená, že Produkty nesmíte používat ke komerčním účelům);
  4. „nepřenosná“ (to znamená, že licence je určena pouze pro Vás a Vy ji nesmíte převést ani práva, která Vám poskytujeme, podlicencovat jiné osobě);
  5. „omezená“ (to znamená, že Produkty můžete používat pouze k účelům a způsobem, které jsme stanovili v této LSKU);
  6. „dočasná“ (to znamená, že zaniká za určitých podmínek stanovených v této LSKU); a
  7. podmíněná dodržováním této LSKU.

  5.3. Pokud jsme Vám to výslovně písemně nedovolili, nesmíte:

  1. kopírovat nebo stahovat jakýkoli obsah Produktů nebo jejich částí (s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro řádné používání nebo provoz Produktů) ;
  2. distribuovat, veřejně předvádět nebo vystavovat, pronajímat, prodávat, přenášet, převádět, publikovat, upravovat, kopírovat, vytvářet a používat odvozená díla, pronajímat, poskytovat podlicence, zpřístupňovat veřejnosti, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo jinak neoprávněně používat Obsah;
  3. jakkoli komerčně využívat (tj. za účelem zisku) jakýkoli Obsah;
  4. odstraňovat, skrývat nebo měnit oznámení o autorských právech, patentech, ochranných známkách nebo jiných majetkových právech umístěných v Obsahu; a
  5. používat tréninkové materiály, které jsou založeny na modelech, platformách, nástrojích nebo systémech využívajících umělou inteligenci nebo obsahují jejich obsah, pokud takové použití není výslovně povolené příslušnými právními předpisy.

  5.4. V rámci zajištění efektivního fungování Produktů společnost Wargaming vyvine maximální úsilí k tomu, aby Vám zpřístupnila Obsah v rámci používání Produktů, a to za určitých dodatečných podmínek uvedených níže:

  1. Obsah Vám můžeme zpřístupnit pouze tehdy, pokud je přístup k Obsahu ve Vaší zemi legální;
  2. Obsah smíte získat pouze od nás (nebo od osoby, kterou k tomuto účelu pověříme) a nesmíte jej získat od neoprávněné osoby a ani se o to pokoušet;
  3. Vyhrazujeme si právo odmítnout Vaše žádosti o získání Obsahu a také si vyhrazujeme právo omezit nebo zablokovat jakoukoli žádost o získání nebo opatření Obsahu podle našeho přiměřeného uvážení, zejména pokud existují technické problémy anebo právní omezení, např. podle autorského práva, trestního práva, právních předpisů na ochranu mladistvých atd.;
  4. Nezaručujeme, že všechen Obsah bude dostupný vždy, ve všech zemích anebo ve všech zeměpisných lokalitách nebo v daném čase, ani že budeme určitý Obsah nabízet po určitou dobu (pokud není v rámci Produktu výslovně uvedeno jinak);
  5. Některý Obsah může být přístupný pouze online anebo může k odemčení vyžadovat použití klíčů nebo kódů, sériových kódů anebo jakéhokoli jiného druhu online ověřování a herních úspěchů;
  6. Obsah, ke kterému máte přístup, není možné vrátit, vyměnit nebo refundovat za jiný Obsah nebo za hotovost či jiné zboží nebo služby, pokud to není výslovně povoleno v Produktu, této LSKU nebo pokud to nevyžadují platné právní předpisy; a
  7. Obsah můžeme čas od času změnit, aktualizovat nebo odstranit v souladu s článkem 13 „Opravy, aktualizace a změny“.

  5.5. „World of Tanks“, „World of Tanks Blitz“, „World of Tanks: Modern Armor“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Warships Blitz“, „World of Warships Legends“, „Blitz“, „Bowling Crew“, „WOT“, „WOWS“, „Wargaming.net“, „Wargaming.net Lets Battle“, „Wargaming“ a jejich příslušná loga jsou chráněná označení anebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Tyto a další chráněná označení společnosti Wargaming nesmíte používat ani zobrazovat žádným způsobem, s výjimkou případů výslovně uvedených v této LSKU. Všechny ochranné známky a označení služeb třetích stran, které se objevují v Produktech, jsou majetkem příslušných nositelů práv a veškerá práva k nim jsou vyhrazena.

  5.6. Naše Produkty mohou obsahovat určitý obsah, postavy, hudbu nebo jiné prvky, které jsou licencovány společnosti Wargaming od třetích stran. Jakékoli neoprávněné použití, reprodukce nebo šíření takového obsahu třetích stran je přísně zakázáno.

  5.7. Naše Produkty nejsou licencovány, podporovány anebo spojeny s jakoukoli složkou federální, státní anebo svrchované vlády, ani s jakoukoli vojenskou složkou nebo její armádou na celém světě. Veškeré ochranné známky a práva na ochranné známky týkající se tanků, válečných letadel, válečných lodí a dalších vozidel jsou majetkem příslušných nositelů práv.

  6. Obsah vytvořený uživatelem [Zpět na začátek]

  6.1. „ Obsahem vytvořeným uživatelem “ (or „OVU“) se rozumí jakýkoli obsah, který zveřejníte, nahrajete nebo zpřístupníte v rámci našich Produktů (přímo nebo s naší pomocí).

  6.2. OVU zahrnuje mimo jiné Přezdívky, příspěvky na fóru, příspěvky v chatu, hlasový chat, funkce typu messenger, obsah profilu, game play, umělecká díla, snímky obrazovky, hudbu, zvuky, nahrávky, fan art, let’s play a herní videa, modifikace a další typy děl.

  6.3. Veškerá práva, která můžete mít k vlastnímu originálnímu obsahu tvořícímu součást OVU, jsou Vaším majetkem. Vaše práva k OVU se však nevztahují na žádný z našich Produktů ani na jakoukoli část OVU, která je tvořena některým z našich Produktů nebo je do něj začleněna.

  6.4. Udělujete nám bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou a volně (pod)licencovatelnou licenci a svolení k používání, reprodukci, úpravám, vytváření a používání odvozených děl, využívání, distribuci, přenosu, předvádění, překladu, hostování, zpřístupňování a sdělování Vašeho OVU v rámci našich Produktů a na jakékoli platformě, včetně platforem třetích stran, které jsou pro naše Produkty relevantní, za účelem provozování, distribuce, začlenění do našich Produktů a jejich propagace, a to po celou dobu trvání příslušných práv duševního vlastnictví od okamžiku zveřejnění, nahrání nebo zpřístupnění OVU v rámci našich Produktů. Berete na vědomí, že účel této licence zahrnuje zpřístupnění Vašeho OVU i dalším uživatelům a že za tímto účelem můžeme případně Váš OVU upravovat.

  6.5. Ve vztahu k Obsahu vytvářenému uživatelem, který vytvoříte nebo chcete zpřístupnit ostatním uživatelům, souhlasíte a zavazujete se dodržovat následující podmínky:

  1. nesmíte nahrávat OVU, který patří někomu jinému, pokud k tomu nemáte oprávnění příslušného nositele práv;
  2. nesmíte nahrávat OVU, který porušuje práva duševního vlastnictví, soukromí nebo jakákoli jiná práva třetích osob nebo který je nezákonný či porušuje tuto LSKU;
  3. v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se vzdáváte nároku na osobnostní práva a podobná práva k Vašemu OVU, která Vám mohou náležet v jakékoli jurisdikci na světě, a souhlasíte s tím, že je nebudete vykonávat;
  4. za své OVU nesete výhradní odpovědnost. Neprovádíme předběžnou kontrolu OVU a neschvalujeme ani neprovádíme předběžnou kontrolu jakéhokoli OVU, který Vy nebo jiní uživatelé můžete do Produktů vložit;
  5. nesmíte žádným způsobem tvrdit ani naznačovat, že jakýkoli OVU je schválen, podporován nebo spojen s námi;
  6. OVU musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nesmí obsahovat materiály, které by mohly být považovány za urážlivé, hanlivé, nezákonné nebo které by nám mohly způsobit reputační ztrátu;
  7. pokud vytvoříte jakýkoli OVU, nesete za něj odpovědnost. Neneseme odpovědnost za OVU ani OVU neposkytujeme žádnou podporu; a
  8. pokud váš OVU porušuje některou z těchto podmínek, můžeme takový OVU přesunout, upravit, zablokovat, zakázat, pozastavit nebo trvale odstranit.

  6.6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vám nezpřístupníme obsah, který jste poskytli nebo vytvořili během používání našich Produktů, pokud:

  1. nemá mimo kontext Produktů žádný užitek;
  2. se týká pouze Vaší činnosti při používání Produktů;
  3. došlo k jeho agregaci z naší strany společně s jinými údaji, od kterých jej nelze oddělit, popř. by oddělení bylo možné jen po vynaložení nepřiměřeného úsilí; nebo
  4. byl vytvořen uživatelem společně s ostatními uživateli a ostatní uživatelé mohou obsah dále využívat.

  6.7. Pokud je Váš OVU založen na našem duševním vlastnictví, je rovněž považován za Hráčský obsah, a proto musí kromě tohoto článku 6 splňovat naše Zásady hráčského obsahu. Pro vyloučení pochybností souhlasíte, že společnosti Wargaming vždy udělujete licenci na svůj OVU v souladu s článkem 6.4 této LSKU, a nikoli v souladu se Zásadami hráčského obsahu (i když se Váš OVU kvalifikuje jako Hráčský obsah).

  7. Zpětná vazba a Podněty uživatelů [Zpět na začátek]

  7.1. Vždy nás potěší, když se nám ozvou naši uživatelé, a uvítáme konkrétní připomínky k našim Produktům. Bohužel nám však naše dlouhodobá firemní politika neumožňuje přijímat nebo zohledňovat jiné kreativní nápady, návrhy nebo materiály než ty, které jsme si výslovně vyžádali. Cílem této politiky je předcházení možným budoucím nedorozuměním, kdy by se projekty, které vyvíjíme, mohly ostatním zdát podobné jejich vlastní tvůrčí práci. V souladu s předchozí větou Vás musíme bohužel požádat, abyste nám nezasílali žádné originální tvůrčí návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty nebo jiné informace, jakými jsou nápady na hry nebo originální umělecká díla (dále jen („Podněty“).

  7.2. Veškeré Podněty, které nám zašlete, ať už na naši konkrétní žádost, nebo bez ohledu na naši žádost, abyste tak nečinili, se od okamžiku jejich nahrání nebo odeslání považují a stávají naším majetkem v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

  8.1. Oznámení DMCA. Společnost Wargaming reaguje na oznámení o autorských právech podaná podle zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 („DMCA“). Chcete-li podat oznámení o údajném porušení autorských práv podle amerického práva, poskytněte našemu určenému zástupci následující písemné informace:

  • fyzický nebo elektronický podpis nositele autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem;
  • identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno;
  • identifikace materiálu porušujícího autorská práva a informace potřebné k tomu, abychom mohli tento materiál najít;
  • Vaše kontaktní údaje včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu uvedeným způsobem není povoleno nositelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, a
  • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a že jste, pod trestem křivé výpovědi, oprávněni jednat jménem nositele autorských práv..

  Naším určeným zástupcem je:

  Oddělení pro dodržování autorských práv
  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  Tel.: 1-408-340-3359
  E-mail: dmca@wargaming.net

  Další informace získáte online u Úřadu pro autorská práva na www.dmca.copyright.gov/osp. Na oznámení o údajném porušení autorských práv budeme reagovat v souladu s DMCA.

  8.2. Odpověď. Pokud se domníváte, že Váš materiál byl v reakci na oznámení o autorských právech odstraněn omylem, můžete našemu určenému zástupci zaslat odpověď s následujícími písemnými informacemi:

  • fyzický nebo elektronický podpis;
  • identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a umístění, kde se materiál nacházel před odstraněním nebo znemožněním přístupu k němu
  • prohlášení, pod trestem křivé výpovědi, že jste v dobré víře přesvědčeni, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán, a
  • Vaše jméno, adresu a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte s příslušností federálního okresního soudu pro soudní obvod, ve kterém se nachází Vaše adresa, nebo pokud se Vaše adresa nachází mimo USA, pro jakýkoli soudní obvod, ve kterém se společnost Wargaming může nacházet, a že přijmete oznámení o soudním řízení od osoby, která poskytla oznámení podle pododdílu (c)(1)(C), nebo od zástupce této osoby.

  Na Vaše odpovědi budeme reagovat v souladu s DMCA.

  9.1. Některé Produkty mohou umožňovat objednání virtuálních předmětů, herní měny, prémiového členství nebo jiného obsahu či služeb („Placené předměty“). Pokud se rozhodnete objednat si takové Placené předměty, musíte zajistit, že:

  1. jste buď zletilí, nebo, pokud nejste zletilí nebo máte omezenou svéprávnost, že Váš rodič nebo zákonný zástupce souhlasil a odsouhlasil příslušnou objednávku Vaším jménem;
  2. jste oprávněným majitelem Účtu, z něhož objednávku zadáváte;
  3. jste oprávněni použít danou kreditní kartu nebo jiný přijímaný způsob platby; a
  4. veškeré Vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

  9.2. Pro Placené předměty platí následující pravidla:

  1. chcete-li Placené předměty objednat, musíte mít zřízený Účet, zahájit a dokončit proces objednávky;
  2. pokud si chcete Placené předměty objednat, musíte se přihlásit ke svému Účtu a zadat požadované informace o Vaší osobě a způsobu platby. Kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT NYNÍ“ (nebo na podobné viditelně označené tlačítko), učiníte společnosti Wargaming závaznou nabídku na uzavření smlouvy na dodávku Placených předmětů (dále jen „Smlouva“). Až do okamžiku kliknutí na takové tlačítko můžete zadané údaje opravovat. Naše potvrzení Smlouvy e-mailem představuje odsouhlasení Vaší nabídky (okamžik uzavření Smlouvy);
  3. bezprostředně potom, co Vaši objednávku přijmeme, objednané Placené předměty připíšeme na Váš Účet a naúčtujeme Vám je prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby. Zároveň obdržíte e-mailem potvrzení objednávky, které bude obsahovat údaje o Smlouvě a elektronickou kopii LSKU;
  4. Smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které žijete. Pokud to platné právní předpisy umožňují, může být Smlouva uzavřena i v anglickém jazyce;
  5. v případech, kdy to Produkty povolují, lze Placené předměty vyměnit za jiný obsah a služby;
  6. Placené předměty nelze prodat ani převést třetí osobě. Placené předměty však můžete zakoupit pro jiného uživatele jako dárek, pokud to Produkty umožňují. Postup nákupu a přijímání dárků bude předem jasně specifikován v rozhraní příslušného Produktu;
  7. Placené předměty nelze vyměnit za hotovost ani za žádné zboží či služby;
  8. Placené předměty můžete získat pouze od nás (nebo od jiné osoby, kterou k tomuto účelu pověříme) nebo od jiného uživatele jako dárek, umožňují-li to Produkty; Placené předměty nesmíte získat, a ani se o to pokoušet, od žádné jiné osoby nebo jakýmkoli jiným způsobem; a
  9. nabídku na objednání Placených předmětů můžeme odmítnout.

  9.3. Pokud získáte obsah, služby, úspěchy nebo Placené předměty zdarma, za nižší cenu nebo bez provedení úkonů, které jsou obvykle vyžadovány pro jejich získání (i) v důsledku technické chyby (bug), nebo (ii) v důsledku hackerského útoku, podvodu nebo jiného nezákonného jednání; musíte takovou skutečnost neprodleně oznámit společnosti Wargaming a v rozsahu, v jakém již byly Placené předměty spotřebovány, za ně zaplatit. Společnost Wargaming může takové Placené předměty a úspěchy smazat, a pokud jste již Placené předměty spotřebovali, zablokovat přístup k Vašemu Účtu, dokud neuhradíte plnou cenu příslušných Placených předmětů.

  9.4. TENTO ODDÍL 9.4 PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM POUŽITELNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁTE VLASTNICKÉ ANI JINÉ MAJETKOVÉ PRÁVO KE SVÉMU ÚČTU A ŽE VEŠKERÁ PRÁVA K VAŠEMU ÚČTU JSOU A BUDOU NAVŽDY VLASTNĚNA A MAJETKEM SPOLEČNOSTI WARGAMING. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁTE JAKÝKOLI NÁROK, PRÁVO, TITUL, VLASTNICKÉ PRÁVO ANI JINÝ MAJETKOVÝ PODÍL NA PLACENÝCH PŘEDMĚTECH, KTERÉ ODEMKNETE NEBO NASHROMÁŽDÍTE, BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLI PROTIHODNOTU NABÍZENOU NEBO PLACENOU VÝMĚNOU ZA TYTO PLACENÉ PŘEDMĚTY. SPOLEČNOST WARGAMING DÁLE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZNIČENÍ, VYMAZÁNÍ, ÚPRAVU, ZNEHODNOCENÍ, HACKERSKÉ ÚTOKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ÚJMY ČI ZTRÁTY JAKÉHOKOLI DRUHU ZPŮSOBENÉ NA HERNÍM OBSAHU NEBO PLACENÝCH PŘEDMĚTECH, VČETNĚ VYMAZÁNÍ HERNÍHO OBSAHU NEBO PLACENÝCH PŘEDMĚTŮ PO UKONČENÍ NEBO VYPRŠENÍ PLATNOSTI VAŠEHO ÚČTU. VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V ODDÍLU 10, PRÁVO NA VRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ODDÍLU 13.5 A DALŠÍ ZÁRUKY PRO SPOTŘEBITELE STANOVENÉ V TÉTO LSKU NEJSOU TÍMTO ODDÍLEM 9.4 OVLIVNĚNY.

  9.5. Kromě pravidel uvedených v oddílech 9.1-9.4 výše platí pro Předplatné následující pravidla:

  Pravidla Předplatného

  Definice. Cena a podmínky

  9.5.1. Některé Produkty Vám mohou umožnit objednávat Placené předměty, které podléhají automatickému vyúčtování prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby v předem stanovených časových intervalech („Předplatné“).

  9.5.2. Placené předměty, které si můžete předplatit, počáteční období Předplatného, cena Předplatného, časové intervaly, v nichž bude docházet k účtování dle Vámi zvoleného způsobu platby, a další podrobnosti Předplatného budou jasně specifikovány v rozhraní Předplatného předtím, než si jej předplatíte.

  Změna ceny

  9.5.3. Společnost Wargaming si vyhrazuje právo upravit cenu Předplatného tak, aby odrážela faktory, které ovlivňují náklady na Předplatné („Změna ceny Předplatného“). Příkladem takových faktorů jsou výrobní a licenční náklady, náklady na technické zajištění a distribuci, podpůrné služby a další doplňkové služby, ke kterým lze přistupovat a využívat je prostřednictvím nezávislých platforem, webových aplikací a sociálních sítí, dále náklady na prodej (např. fakturace a platby, marketing, vztahy s veřejností), všeobecné administrativní a jiné režijní náklady (např. nájemné, úroky a další finanční náklady, náklady na personál, poskytovatele služeb, IT systémy, energie), jakož i státem uložené poplatky, příspěvky, daně a cla.

  9.5.4. Společnost Wargaming Vás o Změně ceny Předplatného informuje nejméně 30 kalendářních dnů předem. Takové oznámení Vám zašle e-mailem nebo na jiném trvalém nosiči dat. Pokud to právní předpisy umožňují, vyhrazujeme si právo zaslat takové oznámení s přiměřeným předstihem i prostřednictvím jiných běžně používaných oznamovacích mechanismů (například vyskakovací zprávy ve hře nebo zprávy v sekci Správa účtu). Oznámení bude obsahovat novou cenu Předplatného a vysvětlení hlavních faktorů, které přispěly ke Změně ceny Předplatného, jakož i pokyny a možnost snadného ukončení Předplatného (např. odkaz na odhlášení). Pokud to vyžadují právní předpisy, získáme Váš souhlas se Změnou ceny Předplatného. V opačném případě se má za to, že se Změnou ceny Předplatného souhlasíte, pokud jste před účinností nové ceny Předplatné nezrušili.

  Právo ukončit Předplatné

  9.5.5. Předplatné můžete kdykoli s účinností od následujícího Zúčtovacího období ukončit. Vaše zákonné právo na mimořádné ukončení ze spravedlivého důvodu zůstává tímto nedotčeno.

  9.5.6. Předplatné můžete ukončit přihlášením do Vašeho Účtu a stisknutím tlačítka „Odhlásit“ (nebo podobného viditelně označeného tlačítka) na stejné webové stránce, kde jste si Předplatné zakoupili, nebo jiným postupem stanoveným pro konkrétní Předplatné. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, společnost Wargaming poskytuje mechanismus pro ukončení Předplatného i bez přihlášení k Vašemu Účtu.

  9.5.7. Společnost Wargaming může Vaše Předplatné kdykoli ukončit s výpovědní dobou alespoň 2 (dvou) kalendářních dnů, přičemž Vám za nevyužitou dobu Předplatného bude vrácena poměrná část ceny, kterou jste za Předplatné zaplatili. Společnost Wargaming může Předplatné okamžitě ukončit také ze spravedlivého důvodu, zejména pokud uživatel neplatí cenu Předplatného nebo pokud je mimořádné ukončení ospravedlnitelné s ohledem na oboustranný zájem (například pokud společnost Wargaming pozastaví Účet uživatele nebo uzavře přístup uživatele ke hře či hrám, v nichž je Předplatné aktivní, v souladu s články 19.4-19.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming“ této LSKU).

  Nezaplacení

  9.5.8. Pokud není cena Předplatného uhrazena zaviněním uživatele, může společnost Wargaming dočasně pozastavit Předplatné, dokud nedojde k provedení příslušné platby. Předplatné nezaniká, ale pozastavuje se, s výjimkou případů, kdy společnost Wargaming ukončí Předplatné v souladu s článkem 9.5.7 této LSKU. Jakékoli další právní nároky anebo pohledávky společnosti Wargaming vyplývající z této LSKU zůstávají nedotčeny.

  Pravidla pro pozastavení a ukončení přístupu

  9.5.9. Pokud porušíte LSKU a společnost Wargaming pozastaví Váš přístup ke hře (hrám) nebo k Účtu v souladu s články 19.4-19.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming“ této LSKU, Předplatné bude nadále aktivní a doba Předplatného, která uplyne během pozastavení, Vám nebude kompenzována.

  9.5.10. Pokud porušíte LSKU a společnost Wargaming trvale znemožní Váš přístup ke hře (hrám) nebo k Účtu v souladu s články 19.4-19.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming“ této LSKU, společnost Wargaming ukončí Vaše Předplatné v příslušné hře (hrách) a nevyužitá doba Předplatného nebude kompenzována.

  9.6. Pokud máte bydliště ve Spojených státech amerických, může Vaši platbu zpracovat poskytovatel platebních služeb pro společnost Wargaming Group Limited prostřednictvím její dceřiné společnosti Wargaming (USA), Inc. (společnost registrovaná ve státě Delaware na adrese 1209 Orange Street, Wilmington DE USA 19801).

  9.7. POKUD POUŽÍVÁTE NAŠE PRODUKTY NA EXTERNÍCH PLATFORMÁCH, PODLÉHÁ ÚČTOVÁNÍ V TĚCHTO PRODUKTECH PRAVIDLŮM TĚCHTO PLATFOREM, NIKOLIV SPOLEČNOSTI WARGAMING. SPOLEČNOST WARGAMING VYLUČUJE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ TAKOVÝCH EXTERNÍCH PLATFOREM.

  9.8. Při používání produktů a služeb v rámci PlayStation™Network platí v závislosti na konkrétním území následující pravidla:

  • veškerý obsah zakoupený v herním obchodě bude zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE“) a bude podléhat podmínkám služby PlayStation™Network a uživatelské smlouvě, která je k dispozici v obchodě PlayStation™Store. U každého nákupu si prosím zkontrolujte užívací práva, protože se mohou u jednotlivých položek lišit. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na obsah dostupný v jakémkoli herním obchodě stejná věková kategorie jako na hru.
  • nákup a používání položek podléhá podmínkám PlayStation™Network a uživatelské smlouvě. Tato online služba Vám byla podlicencována společností Sony Interactive Entertainment America.

  9.9. Pokud Vaše banka nabízí služby automatické aktualizace účtu (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater nebo podobné služby), mohou tyto služby automaticky aktualizovat údaje o Vaší platební kartě v systémech našich příjemců, když se tyto údaje změní, aniž byste museli cokoli podniknout. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o Vaší platební kartě automaticky aktualizovány, obraťte se na banku, která Vám platební kartu vydala.

  10. Právo na odstoupení od Smlouvy [Zpět na začátek]

  Právo na odstoupení od Smlouvy uzavřené s námi máte, pokud je Vaše bydliště v některých níže uvedených zemích:

  Členské státy Evropské unie; Spojené království

  Instrukce k odstoupení od Smlouvy

  Právo na odstoupení od Smlouvy

  Máte právo odstoupit od jakékoli Smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne uzavření Smlouvy. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, musíte nás,

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikósie
  Kyperská republika
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://wargaming.net/support/,

  informovat o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, tento však není povinný. Vzor formuláře pro odstoupení nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách https://eu.wargaming.net/support/kb/articles/600. Pokud této možnosti využijete, zašleme Vám neprodleně potvrzení o přijetí takového odstoupení (např. e-mailem).

  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, když sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

  Účinky odstoupení

  Odstoupíte-li od Smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás na základě dané Smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný typ dodání než námi nabízený nejlevnější typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy. Toto vrácení provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudeme účtovat žádné poplatky.

  Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatíte nám poměrnou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb (v porovnání s plným pokrytím těchto služeb podle Smlouvy), a to až do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy.

  Důležité:

  Právo na odstoupení od Smlouvy ztrácíte po úplném dodání Placených předmětů a v případě, že dodávka byla zahájena s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s vědomím toho, že právo na odstoupení od Smlouvy ztratíte, jakmile budou Placené předměty z naší strany plně zpřístupněny.

  Právo na odstoupení od Smlouvy ztrácíte, pokud Smlouva zahrnuje dodání Placených předmětů, které nejsou dodány na hmotném nosiči a pokud bylo dodání zahájeno s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s Vaším vědomím, že tím ztrácíte právo na odstoupení od Smlouvy.


  Na základě výše uvedeného jste srozuměni s tím, že zakoupením Placených předmětů souhlasíte s tím, abychom Vám tyto Placené předměty zpřístupnili ihned po přijetí Vaší objednávky. Právo na odstoupení od Smlouvy ztrácíte, jakmile Vám budou Placené předměty z naší strany plně zpřístupněny. Právo na odstoupení však neztrácíte, pokud si objednáte Placené předměty, které jsou Vám poskytovány na určitou dobu (např. časově omezené prémiové členství).

  Vezměte prosím na vědomí, že z důvodu technických omezení nemůžeme zaručit, že platby, které jste provedli prostřednictvím určité platební metody, Vám budou vráceny skrze stejnou platební metodu. Souhlasíte s tím, že vrácení takových plateb můžeme zprostředkovat prostřednictvím jiné běžné platební metody, např. převodem peněz na Váš bankovní účet, v případě, že vrácení peněz prostřednictvím příslušných platebních metod není technicky možné. V každém případě Vám v důsledku takového vrácení nebudeme účtovat žádné poplatky.

  Jižní Korea

  Pokud máte bydliště v Jižní Koreji, [klikněte zde] a přečtěte si o vašem právu na odstoupení od Smlouvy.

  11. Žádná omezení práv spotřebitelů [Zpět na začátek]

  11.1. Platné právní předpisy země Vašeho bydliště mohou zahrnovat práva na výměnu, vrácení peněz, odškodnění nebo jiné nápravné prostředky, na které můžete mít nárok a které nelze vyloučit, omezit nebo změnit dohodou mezi námi („Spotřebitelské záruky”). Žádné ustanovení této LSKU nemá za cíl vyloučit, omezit nebo upravit Spotřebitelské záruky obsažené v platných právních předpisech země Vašeho bydliště.

  11.2. Pokud máte bydliště v níže uvedených zemích, máte nárok na následující specifické informace o právech spotřebitelů:

  Česká republika

  11.2.1. Poskytovanou službu v podobě Placeného Obsahu nebo Služby je možné reklamovat v průběhu jejího poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu poskytované služby ve formě Placeného obsahu nebo Služby reklamovat do 24 měsíců od poskytnutí této služby. Odpovídáme za to, že služba ve formě Placeného Obsahu nebo Služby při poskytnutí nemá vady. Odpovídáme zejména za to, že služba ve formě Placeného Obsahu nebo Služby má vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jsme popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Placeného Obsahu nebo Služby, že se služba Placeného Obsahu nebo Služby hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se Placený Obsah nebo Služby tohoto druhu obvykle používá a že služba Placeného Obsahu nebo Služby vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že kupní smlouva či reklama určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

  11.2.2. Je-li vada Placeného Obsahu nebo Služby odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Placený Obsah nebo Služby řádně užívat, můžete buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  11.2.3. Předcházející ustanovení ohledně reklamace Placeného Obsahu nebo Služby se nepoužijí u Placeného Obsahu nebo Služby, kde tvrzená vada vyplývá z povahy věci (např. uplynutím sjednané doby trvání), kde je vada způsobena Vámi a vznikla nesprávným užíváním Placeného Obsahu nebo Služby v rozporu s našimi pokyny či jiným Vaším zásahem nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

  11.2.4. Máte právo uplatnit reklamaci jak v našem sídle, tak i prostřednictvím pošty či na našich kontaktech uvedených v článku 20 níže. Jste povinni prokázat, že Vám náleží právo uplatnit reklamaci, zejména jste povinni doložit datum koupě. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým budete informováni o jejím vyřízení; později jsme povinni Vám vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

  11.2.5. V případě sporu s námi na základě zákonů na ochranu spotřebitele máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci.

  Austrálie a Nový Zéland

  11.2.6. Žádné ustanovení této LSKU nemá za cíl vyloučit, omezit nebo změnit jakoukoli záruku pro spotřebitele obsaženou v následujících právních předpisech
  – oddíl 1 části 3-2 australského spotřebitelského zákona (příloha 2 Competition and Consumer Act 2010) (Cth); nebo
  – New Zealand Consumer Guarantees Act 1993.

  Jižní Korea

  11.2.7.-11.2.9. Pokud máte bydliště v Jižní Koreji, [klikněte zde]a přečtěte si o konkrétních spotřebitelských právech, na která máte nárok.

  KALIFORNIE
  11.2.10. Práva kalifornských spotřebitelů a upozornění. Obyvatelé Kalifornie mají nárok na následující specifické informace o právech spotřebitelů: Můžete se obrátit na oddělení pro pomoc při stížnostech Oddělení spotřebitelských služeb Odboru pro spotřebitelské záležitosti poštou na adrese: 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, nebo telefonicky na čísle (916) 445-1254. Jejich internetové stránky se nacházejí na adrese: http://www.dca.ca.gov.

  12. Kodex chování [Zpět na začátek]

  12.1. Při používání našich Produktů jsou zakázány následující činnosti:

  1. jakákoli protiprávní činnost nebo podpora nelegálních aktivit;
  2. přenášení jakéhokoli obsahu, který je urážlivý, porušuje autorská práva, je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo diskriminační;
  3. diskuse o sebevraždě nebo nabádání k ní;
  4. rozesílání spamu;
  5. reklama v jakékoli formě;
  6. diskuse o sociálních, náboženských nebo politických otázkách, které mohou být urážlivé;
  7. získávání a zveřejňování identifikačních údajů o sobě nebo jiných osobách;
  8. podvádění ostatních uživatelů, včetně podvodů nebo sociálního inženýrství;
  9. přenášení jakéhokoli obsahu, který obsahuje viry, poškozená data, malware, trojské koně, bot keylogger, červy, časované bomby, cancelboty, pavouky, spyware, extrakční nástroje, těžební programy nebo jiné počítačové programovací rutiny, které jsou určeny k poškození anebo skutečně poškozují, škodlivě zasahují, tajně zachycují nebo těží, shromažďují nebo odzcizují jakýkoli systém, data nebo osobní údaje;
  10. provádění útoku DDoS (Distributed Denial of Service) proti Produktům nebo jakémukoli uživateli, podněcování k takovému útoku nebo pomoci při něm;
  11. vytváření, používání, zpřístupňování nebo distribuce jakéhokoli neautorizovaného softwaru nebo nástrojů, včetně hacků, podvodů, exploitů, skriptů, botů, trenérů, automatizovaných programů nebo jiného softwaru, který jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem interaguje s Produktem, včetně zachycení, emulace nebo přesměrování jakékoli komunikace mezi takovým softwarem a společností Wargaming. Uvedené zahrnuje i zkreslení polohy za účelem získání neoprávněné výhody;
  12. vytváření, používání, zpřístupňování nebo distribuce jakéhokoli softwaru určeného k úpravě Produktu a změně uživatelského prostředí („mody“), pokud to není výslovně povoleno společností Wargaming;
  13. přístup nebo pokus o přístup do oblastí Produktu nebo serverů Produktu, které nebyly zpřístupněny veřejnosti;
  14. vydávání se za jakoukoli osobu, společnost nebo subjekt, včetně zaměstnanců společnosti Wargaming;
  15. podkopávání principu fair play nebo narušování normální hry, např. zmanipulované bitvy, sebedestrukce, poškozování spoluhráčů, blokování spoluhráčů, pasivní hra nebo předčasné opuštění bitvy; nebo
  16. obcházení nebo překonávání vynucovacích a bezpečnostních opatření zavedených společností Wargaming

  (dále společně jen „Kodex chování“).

  12.2. Pečlivě dodržujte Kodex chování, protože jeho nedodržení bude považováno za závažné porušení této LSKU, což může vést k omezení Vašeho přístupu k našim Produktům nebo Vašemu Účtu podle článků 19.4-19.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming“ této LSKU.

  12.3. Společnost Wargaming může poskytnout vysvětlení a příklady toho, jak se Kodex chování vztahuje na konkrétní situaci nebo Produkt v závislosti na jeho povaze a funkcích.

  12.3.1. Vysvětlení toho, jak se Kodex chování vztahuje na konkrétní hry, je uvedeno na následujících odkazech:

  12.3.2. Vysvětlení toho, jak se Kodex chování vztahuje na klany, je uvedeno na následujících odkazech:

  12.3.3. Vysvětlení toho, jak se uplatňuje zásada fair play, je uvedeno na následujících odkazech:

  12.3.4. Vysvětlení obsahu pro hráče je uvedeno v následujícím odkazu:

  12.3.5. Společnost Wargaming může tato vysvětlení v budoucnu přidávat, měnit nebo odstraňovat. V případě jakýchkoli rozporů má přednost tato LSKU.

  13. Opravy, aktualizace a změny [Zpět na začátek]

  13.1. Čas od času může být nutné nasadit nebo provést opravy, aktualizace, další Obsah nebo jiné úpravy Produktů (každé samostatně jako „Změna“). Činíme tak za účelem zachování souladu Produktů s právními předpisy nebo z jiných důležitých provozních důvodů, např. za účelem přizpůsobení Produktů novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu uživatelů, vylepšení online hraní, přidání, aktualizace nebo odstranění funkcí či vyřešení softwarových chyb.

  13.2. Tímto berete na vědomí, souhlasíte a rozumíte tomu, že můžeme dále vyvíjet, zlepšovat, opravovat, aktualizovat, měnit nebo omezovat Produkty, jejich grafiku, funkce, hratelnost a jakékoli Placené předměty, a to i nad rámec toho, co je nezbytné pro udržení Placených předmětů v souladu s jinými důležitými provozními důvody, jak je popsáno v článku 13.1 výše.

  13.3. Změny mohou zahrnovat takzvané „nerfy nebo buffy“ Placených předmětů, včetně Placených předmětů, které jste již získali. Toto učiníme pouze v případě, že je to povoleno právními předpisy a v souladu s procesem vyžadovaným právními předpisy, zejména pouze v případě, že k tomu existuje legitimní a přiměřený důvod, například jak je popsáno v článku 13.1, nebo v případě, kdy vyprší užívací práva získaná společností Wargaming.

  13.4. Společnost Wargaming vyvine maximální úsilí pro to, aby Vám zpřístupnila Obsah a Produkty. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že Obsah a Produkty mohou mít omezenou životnost nebo že z obchodních důvodů nebo z právních, technických či jiných objektivních důvodů již nebudeme moci Obsah nebo Produkt(y) poskytnout. Pokud se rozhodneme přestat poskytovat Obsah nebo Produkt(y), budeme Vás o tom informovat 180 kalendářních dnů předem a splníme vůči Vám naše zákonné povinnosti. Pokud budeme muset ukončit poskytování Obsahu nebo Produktu(ů) z právních, technických nebo jiných objektivních důvodů, budeme Vás o tom předem informovat (pokud nebude vyžadováno okamžité odstranění Obsahu nebo Produktu(ů)) a zároveň nepřebíráme jakoukoli odpovědnost s výjimkou případů, kdy k odstranění Obsahu nebo ukončení Produktu došlo z důvodu na naší straně nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy.

  13.5. POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V EVROPSKÉ UNII, PLATÍ NAVÍC NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

  13.5.1. V případě jakýchkoli budoucích Změn Placených předmětů Vás budeme neprodleně informovat o Změně, jejím charakteru a době jejího provedení, pokud má Změna negativní dopad na Váš přístup k Placeným předmětům. Pokud dopad chystané Změny není zanedbatelný, zavazujeme se, že Vás budeme na trvalém nosiči dat jasně a srozumitelně informovat:
  – o nadcházejících Změnách předem anebo současně s nadcházející Změnou, a
  – o funkcích a době, kdy Změna nastane, a
  – o Vašem právu bezplatně ukončit příslušnou Smlouvu, která je Změnou dotčena, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení takové informace nebo od okamžiku, kdy jsme provedli úpravu Placených předmětů, podle toho, co nastane později.

  13.5.2. Pokud se rozhodnete ukončit Smlouvu v souladu s článkem 13.5.1 výše:
  – poté, co od Vás obdržíme výpověď vyjadřující Vaše rozhodnutí ukončit Smlouvu, Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od obdržení dané výpovědi, vrátíme poměrnou část ceny odpovídající době, po kterou byl Placený předmět nevyhovující, a jakoukoli část ceny, kterou jste zaplatili předem za období zbývající do konce původně sjednané doby trvání Smlouvy, a
  – po ukončení Smlouvy se zavazujete zdržet používání Placeného předmětu anebo jeho zpřístupnění třetím osobám.

  13.5.3. Vrácení finančních prostředků provedeme stejnou platební metodou, kterou jste použili. Vzhledem k technickým omezením však nemůžeme zaručit, že platby, které jste provedli prostřednictvím určité platební metody, Vám budou vráceny prostřednictvím téže platební metody; v takovém případě souhlasíte s tím, že vrácení takových plateb můžeme zprostředkovat prostřednictvím jiné běžné platební metody, např. převodem peněz na Váš bankovní účet, v případě, že vrácení prostřednictvím téže platební metody, kterou jste použili, není technicky možné. V každém případě Vám kvůli takovému vrácení nebudeme účtovat žádné poplatky.

  13.6. POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V JIŽNÍ KOREJI, PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

  Pokud máte bydliště v Jižní Koreji, [klikněte zde] a přečtěte si o „Opravách, aktualizacích a změnách“ pravidel, které se Vás týkají.

  14. Technické požadavky [Zpět na začátek]

  K používání Produktů potřebujete určitou minimální funkcionalitu hardware a software (včetně vhodného připojení k internetu). Technické požadavky pro každý Produkt jsou uvedeny v jeho popisu. Před instalací/používáním Produktů se ujistěte, že tyto technické požadavky splňujete. Každý podporovaný operační systém musí být aktualizován na nejnovější verzi, aby bylo zaručeno správné fungování našich Produktů. Kvalita grafiky v Produktech se může lišit v závislosti na Vašem nastavení, možnostech hardwaru a připojení k internetu.

  15. Uzavřené testy [Zpět na začátek]

  15.1. Můžeme Vám dát příležitost otestovat nový Obsah a Produkty jako tester během alfa, beta nebo jiného typu uzavřeného testu („Tester“). Vaše účast v roli Testera je uzavřená (není přístupná všem uživatelům) a podléhá následujícím dodatečným podmínkám.

  15.2. Uzavřené testy jsou důvěrné. Testovaný Obsah a Produkty, včetně informací o vlastnostech a funkcích, které budou nabízeny jako součást takových Produktů, jsou důvěrné. Pokud se účastníte uzavřeného testu, musíte testovaný Obsah a Produkty zabezpečit a zabránit neoprávněnému přístupu k nim, jejich kopírování, zveřejnění a neoprávněnému použití. Testování budete provádět osobně a neposkytnete přístup k testovanému Obsahu a Produktům žádné další osobě. Vaše povinnost zachovávat důvěrnost veškerého testovaného Obsahu a Produktů a těchto informací o Produktech trvá až do doby, kdy testovaný Obsah a Produkty bez Vašeho přičinění zveřejníme nebo jinak zpřístupníme veřejnosti.

  15.3. Jako Tester jste vyzváni k používání testovaného Obsahu a Produktů výhradně za účelem hodnocení tohoto Obsahu a Produktů a identifikace chyb, aniž by Vám byla udělena jakákoli práva nebo výsady ve vztahu k testovanému Obsahu a Produktům. Testovaný Obsah a Produkty jsou pro účely testování poskytovány bezplatně ve stavu „jak stojí a leží“ („as is“) a neposkytujeme Vám na ně jakoukoliv výslovnou ani implicitní záruku.

  15.4. Během testu můžete získávat obsah, služby, zkušenostní body nebo jiné hodnotové či stavové ukazatele. Souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme anulovat, jakmile příslušný Obsah nebo Produkt dokončí fázi testování nebo kdykoli v průběhu testování. V takovém případě budou veškerá uživatelská historie a data vymazána a každý uživatel se vrátí do stavu nováčka.

  15.5. Nejsme povinni zpřístupnit testovaný Obsah nebo Produkt po jakoukoli dobu ke hraní bezplatně, popřípadě je vůbec zpřístupnit. Testovaný Obsah nebo Produkt mohou být k dispozici za úplatu až po dokončení procesu testování nebo kdykoli v budoucnu.

  15.6. Tato LSKU je pro Vás závazná i během používání testovaného Obsahu nebo Produktu ve fázi testování.

  16. Varování před epilepsií [Zpět na začátek]

  Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí, pokud jsou v každodenním životě vystaveni určitým blikajícím světlům nebo světelným obrazcům. Tito lidé mohou dostat záchvat při sledování určitých obrázků na monitoru nebo při hraní určitých videoher. K tomu může dojít i v případě, že dotyčná osoba v anamnéze nemá epilepsii nebo nikdy žádné epileptické záchvaty neměla. Pokud jste Vy nebo někdo z Vaší rodiny někdy měli příznaky související s epilepsií (záchvaty nebo ztrátu vědomí) při vystavení blikajícím světlům, poraďte se před hraním s Vaším lékařem. Doporučujeme rodičům, aby sledovali používání videoher svými dětmi. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte při hraní videohry vyskytne některý z následujících příznaků: závratě, rozostřené vidění, oční či svalové tiky, ztráta vědomí, dezorientace, jakýkoli nevědomý pohyb nebo křeč, OKAMŽITĚ přestaňte videohru používat a poraďte se s Vaším lékařem. Taktéž vezměte prosím na vědomí, že při používání videohry byste měli dodržovat určitá standardní zdravotní a bezpečnostní opatření, včetně vyvarování se hraní hry, když jste unavení nebo nevyspaní, dopřávání si 10 až 15minutových přestávek každou hodinu, sedění v přiměřené vzdálenosti od obrazovky a hraní hry v dobře osvětleném prostředí.

  17. Záruky a odpovědnost [Zpět na začátek]

  Tento článek 17 se použije v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE:

  17.1. Pokud jsou Produkty nevyhovující, můžete, s výjimkou Produktů, které nabízíme zdarma, a pokud jsou splněny příslušné podmínky, (i) požadovat dodatečné plnění, (ii) podle okolností odstoupit od Smlouvy nebo ji ukončit nebo požadovat snížení ceny, a pokud to platné právní předpisy umožňují, (iii) požadovat náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených výdajů.

  17.2. Odpovídáme za škody a újmy na zdraví, které vznikly v důsledku absence zaručené vlastnosti nebo v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslu z naší strany, našich zástupců nebo zaměstnanců.

  17.3. Kromě toho odpovídáme za lehce nedbalostní porušení podstatných smluvních povinností, avšak pouze do výše obvykle předvídatelné újmy. Podstatnými smluvními povinnostmi se obecně rozumí povinnosti, jejichž splnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění mohou smluvní strany pravidelně spoléhat.

  17.4. Pokud se na Vás vztahuje německé právo:
  – odpovídáme také za porušení záruky v souladu s německým zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku („Produkthaftungsgesetz“); a
  – u námi bezplatně nabízených Produktů odpovídáme pouze za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo za škodu na zdraví.

  17.5. Jakákoli naše další odpovědnost je tímto vyloučena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

  POKUD BYDLÍTE V AUSTRÁLII NEBO NA NOVÉM ZÉLANDU:

  17.6. Zaručujeme Vám, že máme právo uzavřít LSKU a poskytnout Vám licence k používání Obsahu.

  17.7. S výjimkou a s výhradou platných Spotřebitelských záruk uvedených v článku 11 této LSKU a v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme jakoukoli:
  – podmínku, záruku, prohlášení, garanci nebo závazek, který by jinak mohl být do této LSKU implicitně zahrnut na základě právních předpisů, obecného práva, spravedlnosti, zvyklostí nebo obyčejů; a
  – odpovědnost za jakékoli ztráty, závazky, škody, náklady, poplatky nebo výdaje, ať už přímé nebo nepřímé, které utrpíte nebo Vám vzniknou v souvislosti s Produkty, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), zákona nebo jinak, s výjimkou újmy na zdraví, těle nebo životě nebo úmyslných škod přímo způsobených námi, našimi zástupci nebo zaměstnanci při poskytování Produktů.

  POKUD BYDLÍTE V JINÉ ZEMI:

  17.8. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za používání Produktů, a zavazujete se, že společnost Wargaming a její spřízněné společnosti a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, konzultanty a zástupce (souhrnně jako „Wargaming Entities“) odškodníte a ochráníte je před jakýmikoliv nároky, závazky, újmami, ztrátami a výdaji, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vznikly v důsledku nebo v jakékoli souvislosti s (i) Vaším přístupem k Produktům, jejich používáním nebo údajným používáním; (ii) Vaším porušením této LSKU nebo jakéhokoli prohlášení, záruky nebo dohod, na které se v ní odkazuje, nebo jakéhokoli platného zákona nebo právního předpisu; (iii) Vaším porušením jakéhokoli práva třetí strany, mimo jiné včetně jakéhokoli práva duševního vlastnictví, ochrany osobnosti, důvěrnosti, vlastnictví nebo soukromí; (iv) Vašimi Podněty; (v) Vaším používáním služeb třetích stran; (vi) jakýmkoli Vaším nepravdivým tvrzením nebo (vii) jakýmikoli spory nebo problémy mezi Vámi a jakoukoli třetí stranou. Vyhrazujeme si na vlastní náklady právo převzít výhradní řešení a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z Vaší strany (aniž bychom omezili Vaše povinnosti k odškodnění v souvislosti s takovou záležitostí), a v takovém případě souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat při obhajobě příslušného nároku. V žádném případě nesmíte uhradit jakýkoliv nárok bez našeho předchozího písemného souhlasu. Toto ustanovení nevyžaduje, abyste nás odškodnili za jakoukoli naši nepoctivou obchodní praktiku nebo za podvod, klamání, falešný slib, nepravdivé prohlášení nebo zatajení, zamlčení či opomenutí jakékoli podstatné skutečnosti z naší strany v souvislosti s Produkty.

  17.9. ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ. ŽÁDNÉ ZÁRUKY. POKUD NENÍ V TOMTO DOKUMENTU STANOVENO JINAK, JSOU PRODUKTY, HRY, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY A VEŠKERÝ OBSAH DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTŮ, POSKYTOVÁNY “TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ” A “TAK, JAK JSOU K DISPOZICI”, BEZ ZÁRUKY NEBO GARANCE JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ. SPOLEČNOSTI WARGAMING VÝSLOVNĚ (BEZ OMEZENÍ) VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÍ NEBO JINÉ, TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ A VEŠKERÉHO OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTŮ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, (i) JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍHO TITULU, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ, NEBO OHLEDNĚ NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB; A (ii) JAKÝCHKOLIV ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍHO STYKU, POUŽITÍ NEBO OBCHODU. SPOLEČNOSTI WARGAMING NEZARUČUJÍ, ŽE PRODUKTY NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI NEBO JAKÉKOLI MATERIÁLY ČI OBSAH NABÍZENÝ PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTŮ BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZ CHYB, VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ, A NEZARUČUJÍ, ŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE OPRAVENA. NĚKTERÉ JURISDIKCE MOHOU ODMÍTNUTÍ ZÁRUK ZAKAZOVAT A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ.

  BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PRODUKTY UŽÍVÁTE A POUŽÍVÁTE, PŘISTUPUJETE K NIM, STAHUJETE JE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE MATERIÁLY NEBO OBSAH PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTŮ NA VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉHO MAJETKU (VČETNĚ POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU POUŽÍVANÉHO V SOUVISLOSTI S PRODUKTY) NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO STAHOVÁNÍ ČI POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI HER, MATERIÁLŮ NEBO OBSAHU.

  17.10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOSTI WARGAMING NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ÚJMY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT NEBO NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO PRODUKTŮ), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K TĚMTO STRÁNKÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, NEBO VAŠÍ NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU K PRODUKTŮM NEBO JAKÝMKOLI HRÁM, MATERIÁLŮM NEBO OBSAHU NA PRODUKTECH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁKONA NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO TITULU A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY SPOLEČNOSTI WARGAMING O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ÚJMY INFORMOVÁNY.

  SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTÍ WARGAMING VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ NÁROKY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKTY (VČETNĚ JAKÝCHKOLI HER, MATERIÁLŮ NEBO OBSAHU DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PRODUKTŮ) NEBO JINAK PODLE TÉTO LSKU, AŤ UŽ ZE SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINAK, JE OMEZENA NA (i) ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI WARGAMING V DOBĚ 12 MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM NÁROKU NA PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ KONKRÉTNÍCH PRODUKTŮ NEBO HRY, Z KTERÉ NÁROK VZNIKL, NEBO (ii) 100 USD, PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK JE VYŠŠÍ.

  NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ÚJMY. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE PROTO NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

  KAŽDÉ USTANOVENÍ TÉTO LSKU, KTERÉ STANOVÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ÚJMY, SLOUŽÍ K ROZDĚLENÍ RIZIK PODLE LSKU MEZI STRANAMI. TOTO ROZDĚLENÍ JE PODSTATNÝM PRVKEM SMLUVNÍHO ZÁKLADU MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO LSKU. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO ČLÁNKU 17.10 SE POUŽIJÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÝ Z OMEZENÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

  Produkty mohou zahrnovat obsah a hypertextové odkazy na webové stránky, místa, platformy a služby provozované a vlastněné třetími stranami, včetně inzerentů a dalších poskytovatelů obsahu („Služby třetích stran“). Do našich Produktů můžeme také integrovat technologie třetích stran, náš obsah a naše Produkty můžeme ukládat a inzerovat i ve Službách třetích stran. Tyto Služby třetích stran mohou shromažďovat údaje nebo od Vás vyžadovat osobní informace. Tyto Služby třetích stran nevlastníme, nekontrolujeme ani neprovozujeme a nejsme odpovědní za jejich informace, obsah, zásady ochrany osobních údajů ani za shromažďování, používání nebo zveřejňování jakýchkoli informací, které tyto Služby třetích stran mohou zpracovávat. Pokud se rozhodnete k takovým Službám třetích stran přistupovat, provádět prostřednictvím nich transakce nebo s nimi jinak komunikovat, činíte tak na vlastní riziko. Další informace o Službách třetích stran naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

  19. Ukončení [Zpět na začátek]

  Důvodné ukončení

  19.1. Naše a Vaše zákonem přiznaná práva na vymazání Vašeho Účtu a důvodné ukončení této LSKU tímto zůstávají nedotčena.

  Pokud máte bydliště v EU nebo ve Spojeném království a důvodem pro ukončení je naše porušení smluvních povinností podle této LSKU, máte nárok na (i) vrácení všech plateb za prémiovou herní měnu, kterou jste v době ukončení smlouvy nepoužili výměnou za jiné Placené předměty, a (ii) poměrnou část plateb za prémiové členství aktivní pro Váš Účet v době ukončení smlouvy. Kromě výše uvedeného nemáte nárok na jiné náhrady, kromě těch, které jsou uvedeny v této LSKU nebo vyžadovány příslušnými právními předpisy, včetně Vašich spotřebitelských práv.
  Vaše právo smazat účet a ukončit tuto LSKU bez udání důvodu

  19.2. Tuto LSKU můžete kdykoli ukončit bez udání důvodu smazáním svého Účtu pomocí nástroje „Smazat účet“ ve Správě účtu zde a v případě konzolových produktů zde a zde.

  19.3. Všechny Placené předměty, které jste si u nás objednali, jsou přímo spojeny s existencí Vašeho Účtu. Pokud se rozhodnete odstranit svůj Účet a ukončit tuto LSKU bez udání důvodu, ztratíte všechny Placené předměty, které byly v době ukončení přístupné na Vašem Účtu. Nebudete mít nárok na žádné náhrady a vrácení. Tento článek neomezuje Vaše zákonná práva na odstoupení od Smlouvy v EU a ve Spojeném království podle článku 10 výše.

  Pozastavení nebo ukončení ze strany společnosti Wargaming

  19.4. Pokud porušíte tuto LSKU, můžeme v závislosti na závažnosti porušení podniknout některé nebo všechny následující kroky:

  1. pozastavit nebo trvale ukončit Váš přístup k jednotlivým funkcím, obsahu nebo službám v rámci Produktu(ů). Takové funkce a Placené předměty v souvislosti s nimi nebudete moci používat, ale budete mít stále přístup k ostatním částem Produktů;
  2. pozastavit nebo trvale ukončit Váš přístup k jednotlivým Produktům. K těmto Produktům nebudete mít přístup a nebudete moci používat žádné Placené předměty;
  3. pozastavit nebo trvale uzavřít Váš přístup k Účtu(ům). Po dobu pozastavení nebudete mít přístup ke svému Účtu(ům) a nebudete moci používat Placené předměty na něm a můžeme Vám také zakázat přístup k našim Produktům nebo jejich používání v budoucnu;
  4. ukončit tuto LSKU a odstranit Váš Účet(ty).

  19.5. Pokud je porušení této LSKU Vaším prvním porušením, pokud se nejedná o závažné porušení, pokud je možné jej napravit a pokud nám to okolnosti dovolují, pak Vás předem písemně upozorníme na hrozící pozastavení nebo uzavření Účtu, abychom Vám dali příležitost porušení napravit.

  19.6. Za závažných okolností, kdy se domníváme, že dočasné pozastavení přístupu k Účtu není dostačující, Vám trvale zablokujeme přístup k Účtu nebo Účet vymažeme. Může se jednat například o závažné nebo opakované porušení této LSKU.

  19.7. Pokud Vám pozastavíme přístup nebo vymažeme Účet z důvodu porušení této LSKU, nebudete mít nárok na vrácení peněz, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak. Tento článek neomezuje vaše zákonné právo na odstoupení od Smlouvy podle článku 10 výše.

  19.8. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zablokovat Váš přístup k funkcím Produktu(ů), k Produktu(ům) nebo celému Účtu, pokud existuje závažné podezření podvodu, a to dokud nedokončíme vyšetřování a nepotvrdíme, že k podvodu nedošlo.

  19.9. Pokud se domníváte, že jsme omylem pozastavili přístup k Vašemu Účtu nebo jej smazali, kontaktujte prosím naši Podporu pro hráče.

  20. Rozhodné právo a soudní příslušnost [Zpět na začátek]

  Tento článek 20 se použije v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE NEBO VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ:

  20.1. Platí právo Kyperské republiky s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních norem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, požíváte rovněž ochrany podle kogentních ustanovení práva země svého bydliště. Tímto sjednáváme nevýlučnou příslušnost kyperských obecných soudů. To znamená, že můžete podat žalobu na vymáhání svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s touto LSKU buď na Kypru, nebo v zemi svého bydliště. Pokud máte bydliště v Německu, platí německé právo a je tímto dohodnuta příslušnost soudů v Německu (to znamená, že můžete podat žalobu na vymáhání svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s touto LSKU v Německu).

  20.2. V případě jakýchkoli sporů týkajících se výkladu, plnění nebo platnosti této LSKU bude před jakýmkoli soudním řízením snaha dosáhnout smírného řešení, pokud platné právní předpisy země Vašeho bydliště nevyžadují jinak.

  20.3. Pokud máte bydliště v EU (nebo taktéž v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku), můžete se obrátit na Evropskou komisi prostřednictvím její platformy pro online řešení sporů (ODR) pro spotřebitele v EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Této platformy se však my neúčastníme. Kromě toho máte v případě sporu s námi na základě příslušného zákona o ochraně spotřebitele právo obrátit se na orgány mimosoudního řešení sporů v zemi svého bydliště.

  POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO VZNÁŠÍTE NÁROK VŮČI SPOLEČNOSTI WARGAMING VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH:

  20.4. Rozhodné právo

  Tato LSKU a veškeré spory, nároky nebo závazky (smluvní i mimosmluvní) vznikající na jejím základě nebo v souvislosti s ní, její předmět nebo vznik se řídí právními předpisy státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizní normy. V rozsahu, v jakém je podle této LSKU povolen jakýkoli soudní spor nebo soudní řízení, souhlasíte Vy i společnost Wargaming s tím, že se za účelem vedení všech takových sporů podřídíte osobní a výlučné jurisdikci státních soudů a federálních soudů nacházejících se v okrese Alameda, Kalifornie, USA.

  20.5. Řešení sporů a arbitráž.

  20.5.1. Obecně. V zájmu řešení sporů mezi Vámi a společností Wargaming co nejúčelnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem jste se se společností Wargaming dohodli na tom, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto LSKU budou řešeny závaznou arbitráží. Rozhodčí řízení je méně formální než běžné soudní řízení. Rozhodčí řízení využívá nezávislého rozhodce namísto soudce nebo poroty, může umožnit omezenější dokazování než u soudu a může podléhat velmi omezenému soudnímu přezkumu. Rozhodci mohou obecně přiznat stejné odškodnění a nároky jako soud. Naše dohoda ohledně vedení rozhodčího řízení zahrnuje mimo jiné řešení veškerých nároků, ať už minulých, současných nebo budoucích, vyplývajících z jakéhokoli aspektu této LSKU nebo jakýchkoli jiných služeb, programů, marketingu, reklamních nabídek nebo chování souvisejícího s naším vztahem, ať už na základě smlouvy, deliktu, právního předpisu, podvodu, zkreslení nebo jakéhokoli jiného právního titulu, a bez ohledu na to, zda nároky vzniknou během nebo po ukončení platnosti této LSKU. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UZAVŘENÍM TÉTO LSKU SE VY I SPOLEČNOST WARGAMING VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO ÚČASTI NA HROMADNÉ ŽALOBĚ.

  20.5.2. Výjimky. Bez ohledu na článek 20.5.1 obě strany souhlasí s tím, že nic z tohoto dokumentu nebude považováno za zřeknutí se, vyloučení nebo jiné omezení kteréhokoli z našich práv (i) podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky, (ii) podat žalobu na vymáhání práva prostřednictvím příslušných federálních, státních nebo místních orgánů, které jsou ze zákona pověřeny vymáháním takových žalob, nebo (iii) podat žalobu u soudu za účelem řešení nároků z porušení duševního vlastnictví.

  20.5.3. Rozhodce. Jakékoli rozhodčí řízení mezi Vámi a společností Wargaming se bude řídit postupy pro řešení obchodních sporů a doplňkovými postupy pro spory týkající se spotřebitelů (souhrnně „Pravidla AAA“) Americké arbitrážní asociace („AAA“), ve znění této LSKU, a bude spravováno AAA. Pravidla AAA a formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici online na adrese www.adr.org nebo u společnosti Wargaming.

  20.5.4. Oznámení; proces. Strana, která má v úmyslu zahájit rozhodčí řízení, musí nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím společnosti Federal Express (s nutností podpisu), nebo v případě, že nemáme k dispozici vaši fyzickou adresu, elektronickou poštou („Oznámení“). Adresa společnosti Wargaming pro zasílání Oznámení je: Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nikósie 1080, Kypr. Oznámení musí (i) popisovat povahu a základ nároku nebo sporu a (ii) uvádět konkrétní požadovanou úhradu („Požadavek“). Zavazujeme se, že v dobré víře vyvineme úsilí k přímému vyřešení nároku, ale pokud se nedohodneme do 30 dnů od obdržení Oznámení, můžete Vy nebo společnost Wargaming zahájit rozhodčí řízení. V průběhu rozhodčího řízení nesmí být rozhodci sdělena výše jakékoli nabídky na vyrovnání učiněná z Vaší strany nebo ze strany společnosti Wargaming, a to až do doby, než rozhodce vydá konečné rozhodnutí a případný nález. V případě, že náš spor bude s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení ve Váš prospěch, společnost Wargaming Vám vyplatí (i) částku přiznanou rozhodcem, pokud existuje, (ii) poslední písemnou částku, kterou Vám společnost Wargaming nabídla k vyrovnání sporu před rozhodnutím rozhodce, nebo (iii) 1 000 USD, podle toho, která částka je vyšší.

  20.5.5. Poplatky a lokace. V případě, že zahájíte rozhodčí řízení v souladu s touto LSKU, společnost Wargaming Vám uhradí poplatek za podání žaloby, ledaže je Váš nárok vyšší než 10 000 USD, v takovém případě se o úhradě případných poplatků rozhoduje podle Pravidel AAA. Veškerá rozhodčí řízení se budou konat v okrese (nebo obci) dle Vaší fakturační adresy, přičemž pokud je nárok 50 000 USD nebo nižší, můžete si vybrat, zda bude rozhodčí řízení vedeno (i) pouze na základě dokumentů předložených rozhodci; (ii) prostřednictvím telefonického jednání bez účasti rozhodce; nebo (iii) osobním jednáním podle Pravidel AAA v okrese (nebo obce) dle Vaší fakturační adresy. Pokud rozhodce shledá, že buď podstata Vašeho nároku, nebo zadostiučinění požadované v Požadavku je neopodstatněné nebo podané s nevhodným záměrem (měřeno standardy stanovenými ve federálním pravidle občanského soudního řízení 11(b)), pak se úhrada všech poplatků bude řídit Pravidly AAA. V takovém případě souhlasíte s tím, že společnosti Wargaming uhradíte všechny peněžní prostředky, které jí byly dříve vyplaceny a které jste jinak povinni zaplatit podle Pravidel AAA. Bez ohledu na způsob vedení rozhodčího řízení vydá rozhodce odůvodněné písemné rozhodnutí, ve kterém dostatečně vysvětlí základní zjištění a závěry, na nichž je rozhodnutí a případný rozhodčí nález založen. Rozhodce může vydávat rozhodnutí a řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků nebo nákladů kdykoli v průběhu řízení a na žádost kterékoli ze stran podanou do 14 dnů od rozhodnutí rozhodce ve věci samé.

  20.5.6. Žádné hromadné nebo podobné řízení. VY A SPOLEČNOST WARGAMING SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE VZNÁŠET NÁROKY VŮČI DRUHÉMU POUZE JAKO JEDNOTLIVEC, NIKOLI JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI ÚDAJNÉM HROMADNÉM NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ. Dále, pokud se Vy i společnost Wargaming nedohodnete jinak, nesmí rozhodce slučovat nároky více než jedné osoby a nesmí ani jinak předsedat žádné formě hromadného nebo reprezentativního řízení.

  20.5.7. Rozhodné právo. Ustanovení o řešení sporů a rozhodčím řízení uvedené v tomto článku 20.5 je uzavřeno na základě transakce zahrnující mezistátní obchod a řídí se Federálním zákonem o rozhodčím řízení, 9 U.S.C. § 1 a následujícími („FAA“), a nikoli federálními nebo státními pravidly občanského soudního řízení nebo důkazního řízení nebo jakýmikoli státními zákony, které se týkají konkrétně rozhodčího řízení. Rozhodce je vázán podmínkami ustanovení o řešení sporů a rozhodčím řízení. Rozhodce se řídí platným hmotným právem v rozsahu, který je v souladu s FAA, platnými právními předpisy týkajícími se promlčení a platnými pravidly o výsadách a s ohledem na případná omezení je oprávněn přiznat všechny opravné prostředky, které jsou k dispozici v individuálním soudním řízení podle platného hmotného práva, včetně náhrady škody, zákonné a sankční náhrady škody (která se řídí ústavními normami platnými v soudním řízení), deklaratorní, soudní a jiné spravedlivé úlevy a odměny a nákladů na právní zastoupení.

  POKUD BYDLÍTE V AUSTRÁLII NEBO NA NOVÉM ZÉLANDU:

  20.6. Rozhodné právo a soudní příslušnost

  20.6.1. Tato LSKU a jakýkoli spor, nárok nebo závazek (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem nebo vznikem se řídí právními předpisy Austrálie, pokud máte bydliště v Austrálii, nebo právními předpisy Nového Zélandu, pokud máte bydliště na Novém Zélandu.

  20.6.2. My i Vy podřizujeme veškeré spory jurisdikci soudů země, jejíž právní předpisy jsou podle výše uvedeného článku 20.6.1 použitelné.

  20.7. Řešení sporů a rozhodčí řízení

  20.7.1. Obecně. Vy a společnost Wargaming souhlasíte s tím, že veškeré spory a neshody vzniklé v souvislosti s touto LSKU budou předloženy k závaznému rozhodčímu řízení v souladu s tímto článkem 20.7. Náš souhlas s rozhodčím řízením sporů zahrnuje mimo jiné všechny nároky vyplývající z této LSKU nebo související s jakýmkoli jejím aspektem, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu, zákoně, podvodu, zkreslení nebo jiném právním titulu, a bez ohledu na to, zda nároky vzniknou během nebo po ukončení platnosti této LSKU. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UZAVŘENÍM TÉTO LSKU SE VY I SPOLEČNOST WARGAMING VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU.

  20.7.2. Výjimky. Bez ohledu na článek 20.7.1 jsme se společně dohodli, že nic z toho, co je zde uvedeno, nebude považováno za vzdání se, vyloučení nebo jiné omezení kteréhokoli z našich práv (i) podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky, (ii) podat žalobu na vymáhání práva prostřednictvím příslušných státních orgánů, pokud jsou takové žaloby k dispozici, (iii) požadovat soudní příkaz nebo (iv) podat žalobu u soudu za účelem řešení nároků z porušení duševního vlastnictví.

  20.7.3. Rozhodce. Jakékoli rozhodčí řízení mezi Vámi a společností Wargaming se bude řídit rozhodčími pravidly Resolution Institute (dále jen „Pravidla rozhodčího řízení“), která vydává Resolution Institute, ve znění této LSKU. Pravidla rozhodčího řízení jsou k dispozici online na adrese https://resolution.institute/, na telefonním čísle institutu Resolution Institute 1800 651 650 (Austrálie) nebo 0800 453 237 (Nový Zéland) nebo u společnosti Wargaming.

  20.7.4. Oznámení; proces. Strana, která má v úmyslu zahájit rozhodčí řízení, musí nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu, a to doporučenou poštou (s nutným podpisem), nebo v případě, že nemáme k dispozici Vaši fyzickou adresu, můžeme oznámení zaslat elektronickou poštou („Oznámení“). Adresa společnosti Wargaming pro zasílání Oznámení je: Wargaming Group Limited, 105 Agion Omologiton Avenue, Nikósie 1080, Kypr. Oznámení musí (i) popisovat povahu a základ nároku nebo sporu a (ii) uvádět konkrétní požadovanou nápravu („Požadavek“). Zavazujeme se v dobré víře vyvinout úsilí k přímému vyřešení nároku, ale pokud se nedohodneme do 30 dnů od obdržení Oznámení, můžete Vy nebo společnost Wargaming zahájit rozhodčí řízení. V průběhu rozhodčího řízení nesmí být rozhodci sdělena výše jakékoli nabídky na vyrovnání učiněná z Vaší strany nebo ze strany společností Wargaming, dokud rozhodce nevydá konečné rozhodnutí a případný nález.

  20.7.5. Řízení. O místě konání jakéhokoli rozhodčího řízení rozhodne rozhodce v souladu s Pravidly rozhodčího řízení. Pokud je nárok na 10 000 USD nebo méně, můžete si vybrat, zda bude rozhodčí řízení vedeno (i) pouze na základě dokumentů předložených rozhodci; (ii) prostřednictvím telefonického slyšení bez účasti rozhodce; nebo (iii) osobním slyšením.

  20.7.6. Žádné konsolidované žaloby. Pokud se Vy i společnost Wargaming nedohodnete jinak, rozhodce nesmí sloučit nároky více než jedné osoby a nesmí ani jinak předsedat žádné formě reprezentativního nebo hromadného řízení.

  20.7.7. Změny tohoto oddílu. V případě, že společnost Wargaming v budoucnu provede jakoukoli změnu tohoto článku 20.7 „Řešení sporů a rozhodčí řízení“ (kromě změny adresy společnosti Wargaming pro zasílání oznámení), můžete takovou změnu odmítnout zasláním písemného oznámení na adresu společnosti Wargaming pro zasílání oznámení do 30 dnů od změny; v takovém případě bude Váš účet u společnosti Wargaming okamžitě uzavřen a toto ustanovení o rozhodčím řízení ve znění platném bezprostředně před změnami, které odmítáte, zůstane v platnosti.

  20.7.8. Vymahatelnost. Pokud se tento článek 20.7.1 stane nevymahatelným nebo pokud se celý tento článek 20.7 stane nevymahatelným, pak bude celý tento článek 20.7 neplatný a v takovém případě se strany dohodly na tom, že na veškeré žaloby vyplývající z této LSKU nebo v souvislosti s ní se bude vztahovat výlučná soudní příslušnost a místo konání dle článku 20.6.

  POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V JINÉ ZEMI:

  20.8. Tato LSKU a veškeré spory, nároky nebo závazky (smluvní i mimosmluvní), které z ní nebo v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či vznikem vyplývají, se řídí právními předpisy Vaší země trvalého pobytu. My i Vy se podřizujeme jurisdikci soudů Vaší země trvalého pobytu.

  21. Obecné [Zpět na začátek]

  21.1. Oddělitelnost; výklad; postoupení. Pokud bude některé ustanovení této LSKU z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné, nezákonné, neúčinné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od této LSKU a neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývající části LSKU. Tímto se vzdáváte jakéhokoli platného zákonného a obecného práva, které může umožnit výklad smlouvy v neprospěch jejího navrhovatele. Shrnutí ustanovení a nadpisy článků jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují úplné znění podmínek. Společnost Wargaming může kdykoli postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z LSKU, a to zcela nebo zčásti, kterékoli straně bez jakéhokoli oznámení. Vy však tuto LSKU nesmíte postoupit a nesmíte delegovat své povinnosti podle ní bez předchozího písemného souhlasu vedoucího pracovníka společnosti Wargaming.

  21.2. Úplná dohoda; žádné zřeknutí se práv. Tato LSKU odráží naši úplnou dohodu týkající se Produktů a nahrazuje veškeré předchozí dohody, prohlášení, záruky, ujištění nebo diskuse týkající se Produktů. S výjimkou případů výslovně uvedených v této LSKU (i) žádné selhání nebo prodlení z vaší strany nebo ze strany společnosti Wargaming při uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo opravného prostředku podle této smlouvy nebude znamenat vzdání se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva, pravomoci nebo opravného prostředku a (ii) žádné vzdání se práva nebo změna jakékoli podmínky této LSKU nebude účinné, pokud nebude písemné a podepsané stranou, vůči níž má být vzdání se práva nebo změna uplatněna.

  22. Kontaktujte nás [Zpět na začátek]

  Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se této LSKU nebo našich Produktů nebo chcete-li nahlásit nevhodný nebo nezákonný obsah, obraťte se na naši Podporu pro hráče. Můžete nás také kontaktovat na adrese 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikósie, Kyperská republika. Pokud s námi komunikujete elektronicky, souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronická sdělení. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, sdělení a další komunikace, které Vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.