Právní Dokumenty

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • Licenční smlouva konečného uživatele
 • Licenční smlouva konečného uživatele

  Datum poslední aktualizace: 02.02.2016

  1. O TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ KONCOVÉHO UŽIVATELE

  1.1. Tato Licenční smlouva konečného uživatele (dále také „LSKU“) upravuje vztah mezi Vámi a Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Kypr nebo jakoukoli přidruženou stranou (dále také „Wargaming“, „my“, „naše“ a „nám“, „nás“, „námi“) ve vztahu k našim hrám, včetně mimo jiné hry „World of Tanks“ neboli „Svět tanků“, „World of Warplanes“ neboli „Svět vojenských letadel“, „World of Warships“ neboli „Svět válečných lodí“, „World of Tanks: Modern Armor“, „World of Warships: Legends“, „World of Tanks Blitz“, „World of Warships Blitz“ (dále každá také „Hra“).

  1.2. Tato LSKU zahrnuje i pravidla a zásady vztahující se k Vašemu užívání Hry. (dále jen „Pravidla Hry“). Pravidla Hry jsou umístěna na

  a jsou součástí této LSKU.

  Musíte také přijmout a dodržovat všechna pravidla externích platforem platných pro konkrétní hru, mimo jiné Xbox® games a dalších pravidel služeb Xbox® licencí PlayStation™Network a ostatních pravidel společnosti Sony, pravidel Apple Appstore a Game Center a pravidel Google PlayTM. Jakékoli poručení pravidel externích platforem bude také považováno za zásadní porušení Smluvních podmínek z Vaší strany.

  Tato LSKU spolu s Vámi přijatými pravidly a dalšími dokumenty třetích stran stanoví, jaké chování od Vás očekáváme při hraní Hry. Před hraním Hry si je pečlivě přečtěte.

  Při využívání služeb společnosti Sony platí následující pravidla. Jakákoliv obsah, zakoupený v herním obchodě, bude zakoupen od Sony Network Entertainment Europe Limited (dále jen “SIENE”), a bude předmětem Smluvních podmínek a Uživatelské smlouvy PlayStation™Network, které jsou k dispozici na PlayStation™Store. Ověřte si prosím práva na využívání u každého nákupu, neboť se mohou, položku od položky, lišit. Není-li uvedeno jinak, má obsah, který je k dispozici v jakémkoliv herním obchodě, stejné věkové omezení, jako samotná hra

  2. TATO LSKU A VY

  2.1 Pokud jste mladší 18 let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby zkontrolovali a schválili LSKU za Vás. Pokud jste mladší, nesmíte Hru užívat ani k ní mít přístup bez toho, aniž by na Vás rodiče nebo zákonní zástupci dohlíželi.

  2.2 Svůj souhlas s touto LSKU včetně Pravidel Hry dáváte v průběhu instalačního procesu Hry (pokud je to možné) nebo užíváním Hry. Pokud s touto LSKU nebo s Pravidly Hry nesouhlasíte, prosím nezkoušejte Hru instalovat nebo užívat.

  3. SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

  Potvrzujete, že jste během vytváření účtu Wargaming (dále jen “Účet“) četli Smluvní podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů a používání souboru cookies a že s nimi souhlasíte.

  4. DODATKY K TÉTO LSKU A PRAVIDLŮM HRY

  4.1 Čas od času bude možná nutné ze závažných důvodů pozměnit tuto LSKU, a sice např. zohlednit nové prvky Hry či její funkcionalitu nebo provést změny v důsledku změn příslušných právních předpisů. V případě změny v LSKU Vás budeme nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách informovat prostřednictvím e‑mailu a bude se mít za to, že s těmito změnami souhlasíte, pokud (i) nám do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jste od nás na Váš e-mail obdrželi oznámení o změnách, neoznámíte Váš nesouhlas s těmito změnami, nebo (ii) po účinnosti změn použijete licenci udělenou touto LSKU. V oznámení na e-mail Vás budeme informovat o Vašem právu vyjádřit nesouhlas, o Vašem právu ukončit tuto LSKU v souladu s jejími ustanoveními a o příslušné výpovědní době a o právních následcích, pokud svůj nesouhlas se změnami nevyjádříte. Nejnovější verze této LSKU bude vždy k dispozici na webových stránkách společnosti Wargaming (dále jen „Stránky“). Prosím zkontrolujte aktuální verzi LSKU při každém užití Hry. Změny LSKU nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva a nebudou mít zpětný účinek.

  4.2 Čas od času bude nutné ze závažných důvodů pozměnit také Pravidla Hry, např. abychom vyřešili problém, který vyvstane ve Hře nebo ve způsobu, jakým se Hra hraje, nebo abychom zajistili, že Hra bude zábavná pro všechny uživatele. V případě změny v Pravidlech Hry Vás budeme 4 týdny před vstupem takových změn v účinnost o těchto změnách a o Vašem právu je nepřijmout informovat prostřednictvím e‑mailu. Nejnovější verze Pravidel Hry bude vždy k dispozici na Stránkách. Změny Pravidel Hry nebudou mít vliv na Vámi nabytá práva a nebudou mít zpětný účinek.

  5. UŽÍVÁNÍ HRY

  5.1 Na základě Vašeho přijetí LSKU Vám po dobu účinnosti této LSKU poskytneme osobní právo (tzv. „licenci“) stáhnout, nainstalovat a hrát Hru.

  5.2 Tato licence je:

  • nevýlučná‘ (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také dalším osobám);
  • odvolatelná‘ (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností vypovědět);
  • osobní‘ (čímž se rozumí, že nesmíte Hru používat k obchodním účelům);
  • nepřenositelná‘ (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze Vaší potřebě a nesmíte žádné z práv, které jsme Vám udělili, převést na jinou osobu nebo k němu poskytnout podlicenci);
  • omezená‘ (čímž se rozumí, že můžete užívat Hru pouze k účelům, které jsme stanovili v této LSKU);
  • podmíněná Vaším dodržováním této LSKU.

  6. TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Abyste mohli Hru užívat, potřebujete určitý hardware, software a vybavení (včetně vhodného připojení k internetu).

  7. OPRAVY, AKTUALIZACE, ZMĚNY

  Čas od času bude nutné provést opravy a aktualizace, přidat dodatečný obsah nebo provést jiné úpravy Hry (např. zlepšit online průběh Hry, přidat nové funkce či je upravit nebo vyřešit chyby v softwaru). Tímto potvrzujete a vyjadřujete Vaše srozumění a souhlas s tím, že soustavně pracujeme na rozvoji Hry a Služeb, zlepšujeme a updatujeme grafiku, charakter, průběh Hry a další obsah Hry tak, aby pro Vás hraní bylo zábavné.

  8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  8.1 Hra, včetně kódu, grafiky, způsobu hry, uživatelského rozhraní, zvuku a dalšího obsahu, obsahuje informace a díla, jež jsou chráněny autorským právem a dále dalšími právními předpisy upravující nejen právo duševního vlastnictví. Akceptujete, že vlastníme všechny tyto informace a díla nebo k nim máme licenci a Vy nic z výše uvedeného nesmíte užít ani využívat bez našeho souhlasu.

  8.2 „World of Tanks“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Tanks Blitz“, „Wargaming.net“ a „Wargaming“ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Nesmíte tyto ochranné známky žádným způsobem používat nebo zobrazovat, s výjimkou způsobu výslovně dovoleného v této LSKU. Všechny ochranné známky či chráněné označení služeb („service marks“) třetích stran, které se objeví ve Hře, jsou vlastnictvím příslušných majitelů a všechna práva z nich vyplývající jsou vyhrazena.

  8.3 Hra “World of Warships” není licencována, schválena ani přidružena k žádné složce federální, státní a/nebo svrchované vlády či k jakékoli vojenské složce nebo armádě po celém světě. Veškeré ochranné známky a práva k ochranným známkám vztahující se k válečným lodím jsou vlastnictvím příslušných držitelů práv.

  9. PRAVIDLA HRY

  9.1 Pravidla Hry stanovují, jak my očekáváme, že se budete chovat při hraní Hry. Prostudujte si prosím Pravidla Hry pečlivě před hraním Hry. Vezměte prosím na vědomí, že „hraní role“ není omluvou pro jednání v rozporu s Pravidly Hry.

  9.2 V případě podstatného porušení Pravidel Hry můžeme na základě našeho uvážení v závislosti na závažnosti takového porušení jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby:

  • na krátkou dobu pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“;
  • na delší dobu pozastavit Váš přístup k funkci Hry „herní chat“; a
  • pozastavit nebo zrušit Váš Účet jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách.

  Je-li toto porušení vaším prvním porušením, není-li pobuřující, je-li zhojitelné a okolnosti nám dovolují tak učinit, zašleme Vám oznámení v textové podobě o hrozícím ukončení Vašeho Účtu a poskytneme Vám 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, abyste mohli Vaše porušení během této doby napravit. Pokud pozastavíme Váš účet, pak se po dobu takového pozastavení nebudete moci prostřednictvím Vašeho Účtu přihlásit ani užívat žádnou ze Služeb. Když Váš Účet zrušíme, pak již nikdy nebudete mít přístup k Vašemu Účtu a můžeme Vám také zakázat mít v budoucnosti přístup ke Službám a užívat je.

  9.3 Pokud pozastavíme Váš přístup k funkci Hry ´herní chat´, pak budete moci během této doby hrát Hru a sledovat ´herní chat´ ostatních hráčů, ale nebudete se ho moci zúčastnit.

  9.4 Pokud narazíte na jiného uživatele, který jedná v rozporu s Pravidly Hry, oznamte prosím tuto činnost společnosti Wargaming pomocí funkcí Hry “Help” (Pomoc) nebo “Report Abuse” (Nahlásit porušení), nebo jinak kontaktujte Zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  10. UPOZNORNĚNÍ NA EPILEPSII

  Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí, pokud jsou vystaveni v běžném životě blikajícím světlům nebo světelným obrazcům. Tito lidé mohou dostat záchvat při sledování určitých obrázků na monitoru nebo hraní některých videoher. To se může stát, i když daná osoba nikdy epilepsií netrpěla nebo nikdy epileptický záchvat neměla. Pokud jste Vy nebo kdokoli ve Vaší rodině někdy měli příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) a jste vystaveni blikajícím světlům, poraďte se s Vaším lékařem předtím, než začnete hrát. Doporučujeme rodičům, aby sledovali užívání videoher svými dětmi. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků: závratě, rozostřené vidění, oční či svalové tiky, ztráta vědomí, dezorientace, nevědomé pohyby nebo křeče při hraní videohry, OKAMŽITĚ přerušte užívání videohry a poraďte se s lékařem. Vezměte také prosím na vědomí, že byste při hraní videohry měli dodržovat určitá opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně vyhnutí se hraní hry, když jste unavení a nevyspalí, dávat si 10-15 minutové přestávky každou hodinu, dodržovat přiměřenou vzdálenost od obrazovky a hrát hru v dobře osvětleném prostředí.

  11. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE HRY

  11.1 Zaručujeme, že máme právo uzavřít tuto LSKU a udělit Vám licenci k užívání této Hry, tak jak je stanoveno v části 5 „UŽÍVÁNÍ HRY“.

  11.2 Odpovídáme ze škody jen tehdy, pokud jde o škodu na zdraví, těle nebo životě nebo za úmyslné škody způsobené námi, našimi zástupci, zaměstnanci nebo našimi pomocníky nebo v případech vymezených příslušnými kogentními právními předpisy.

  11.3 Ve vztahu k Virtuálnímu zboží, které si kupujete, budeme vedle bodu 2 tohoto článku 11 odpovědní za škodu vzniklou z důvodu nedostatku zaručených vlastností nebo hrubé nedbalosti naší, našich zástupců nebo pomocníků.

  11.4 Za jakoukoli další škodu nejsme odpovědní.

  12. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

  12.1 Tato LSKU a jakýkoli spor, nárok nebo povinnost (ať smluvní nebo mimosmluvní) vzniklé z nebo ve spojitosti s ní nebo jejím předmětem či jejím uzavíráním se řídí právem České republiky. Jestliže by však byl uživatel v důsledku použití práva České republiky připraven o ochranu, kterou mu poskytují kogentní ustanovení předpisů na ochranu spotřebitele právního řádu země, ve které má uživatel obvyklé bydliště, použije se právo této země.

  12.2 Výše zmíněné spory spadají do příslušnosti soudů země, jejíž právo je rozhodné dle článku 12.1.

  13. VŠEOBECNÉ

  13.1 Tato LSKU upravuje náš vztah s Vámi. Nevytváří žádná práva pro třetí osoby, pokud to není výslovně uvedeno v této LSKU.

  13.2 Bude-li jakákoli část této LSKU považována za nevymahatelnou, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních částí této LSKU. My i Vy souhlasíme, že budeme vykládat zbývající části této LSKU takovým způsobem, který bude odpovídat záměrům této LSKU, tak jak jen to bude možné.

  13.3 Pokud my nebo Vy neuplatníme (nebo se zpozdíme s uplatněním) jakékoli právo, které Vy nebo my máme podle této LSKU, tato skutečnost neznamená, že Vy nebo my toto právo ztrácíme. Pokud uplatníme nějaké právo jen částečně nebo pouze jednou, můžeme ho přesto my i Vy uplatnit v budoucnu znovu.

  14. ŽÁDNÁ OMEZENÍ NA SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH

  Ustanovení této LSKU nevylučují, neomezují ani jinak nezkracují práva spotřebitelů zaručená jim podle příslušných ustanovení platných právních předpisů ani nesmí být nikým takto vykládána.

  15. KONTAKTUJTE NÁS

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se této LSKU, kontaktujte nás prosím na https://eu.wargaming.net/support/.