Dokumentacja prawna

Poniżej można znaleźć dokumenty prawne wszystkich produktów i usług Wargaming.net.

 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2023 r.

  Ta umowa licencyjna użytkownika końcowego pozostaje w mocy do 10 kwietnia 2024. [Kliknij tutaj], żeby otworzyć nową umowę licencyjną użytkownika końcowego, która zacznie obowiązywać od 10 kwietnia 2024.

  Pozostałe języki:

  1. O niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego

  Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (lub „EULA”) reguluje relacje pomiędzy Tobą („Użytkownik” lub „Ty”) a Wargaming Group Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną przez Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Cypryjskiej pod numerem HE290868, z siedzibą pod adresem 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikozja, Republika Cypryjska lub którymkolwiek z jej podmiotów powiązanych („Wargaming” lub „my”) w odniesieniu do wszelkich naszych gier, stron internetowych, aplikacji, czy też wszelkiego innego oprogramowania (każde z nich dalej jako: „Produkt”).

  2. Akceptacja stosowania EULA

  2.1 Użytkownik potwierdza swoją zgodę na stosowanie niniejszej EULA w toku tworzenia Konta Wargaming („Konto”) lub w toku procesu instalacji. Jeżeli Użytkownik (lub rodzic lub przedstawiciel ustawowy w przypadku, gdy nie ukończyłeś 18 lat lub masz ograniczoną zdolność do czynności prawnych) nie wyrazi zgody na stosowanie niniejszej EULA, Użytkownik nie może korzystać z Produktów ani uzyskać do nich dostępu.

  2.2. Jeżeli Użytkownik zezwoli małoletniemu dziecku lub osobie pozostającej pod jego opieką na korzystanie z Produktów, wówczas przyjmuje niniejszą EULA zarówno w ich jak i własnym imieniu. Użytkownik jest świadomy i potwierdza swoją odpowiedzialność za każde użycie Produktów przez swojego podopiecznego oraz że wiąże go taki sam obowiązek staranności jak w przypadku swoich własnych spraw. Użytkownik zobowiązuje się nie zezwolić świadomie żadnej osobie poniżej osiemnastego (18) roku życia na korzystanie z Produktów lub dostęp do nich bez nadzoru rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

  3. Pozostałe dokumenty

  3.1. Użytkownik akceptuje również następujące dokumenty stanowiące część niniejszej EULA:

  3.2. Wyjaśnienia i przykłady tego, w jaki sposób umowa EULA ma zastosowanie do poszczególnych Produktów, wraz z innymi szczegółowymi informacjami można znaleźć w sekcji 7 „Wytyczne Wargaming”.

  4. Twoje Konto Wargaming

  Tworzenie Konta

  4.1. Aby korzystać ze wszystkich funkcji Produktu, Użytkownik musi utworzyć Konto.

  4.2. Aby utworzyć Konto, Użytkownik musi posiadać adres e-mail oraz podać określone informacje. Szczegółowe dane, które Użytkownik musi przekazać, przedstawiono w naszej Polityce prywatności. Konieczne jest, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą, dokładne oraz na bieżąco aktualizowane, tak, aby Wargaming dysponował prawidłowymi informacjami o Użytkowniku i Koncie Użytkownika.

  4.3. Tworząc Konto, Użytkownik będzie również zobowiązany do podania nazwy użytkownika („Nick”) służącej Twojej identyfikacji w naszych Produktach. Nick Użytkownika nie może być przeniesiony na inną osobę, a Użytkownik nie może posługiwać się Nickiem używanym przez inną osobę. Prosimy odnieść się do sekcji 16.10 poniżej dotyczącej korzystania z Nicków w przypadku usunięcia Konta.

  4.4. Aby korzystać z Produktów dla Xbox®, Użytkownik musi odwiedzić tę stronę internetową i zalogować się korzystając z danych uwierzytelniających Microsoft Xbox® Live ID. Konto zostanie automatycznie utworzone przy użyciu danych identyfikacyjnych Użytkownika w Microsoft Xbox® Live ID (e-mail i nick ). W przypadku innych platform zewnętrznych/innych podmiotów należy posiadać odrębne konto i aktywną subskrypcję.

  4.5. Użytkownik może również zalogować się za pośrednictwem niektórych systemów osób trzecich, jeżeli jest to wyraźnie dopuszczone w Produkcie.

  4.6. Jeżeli Wargaming wyraźnie na to zezwoli, możliwe jest utworzenie „konta demo” dla niektórych Produktów. W takim przypadku Użytkownik nie otrzymuje odrębnego Nicku ani hasła, a autoryzacja dla takiego Produktu odbywa się za pośrednictwem konkretnego urządzenia (telefonu komórkowego, tabletu itp.), z którego Użytkownik korzysta.

  4.7. Wargaming zaleca jednak zakładanie Konta standardowego, zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku korzystania z „konta demo” postęp w Produkcie może zostać utracony w przypadku utraty dostępu do urządzenia Użytkownika lub modyfikacji jego oprogramowania.

  Zakaz współdzielenia Konta lub przekazywania Konta

  4.8. Konto Użytkownika ma charakter osobisty i nie może być współdzielone, przekazywane ani być przedmiotem wymiany z jakąkolwiek inną osobą. W związku z tym Użytkownik powinien zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Konta. W żadnym momencie nie należy ujawniać nikomu hasła, pytania bezpieczeństwa lub odpowiedzi na nie. Zasadę tą należy stosować również względem przyjaciół, dzieci, małżonków, współpracowników, członków klanu i/lub liderów klanu Użytkownika.

  4.9. Jeżeli Użytkownik naruszy ust. 4.8 i udostępni lub przekaże swoje Konto, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za zachowanie i działania osób trzecich korzystających z jego Konta, w tym za wszelkie naruszenia niniejszej EULA. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu lub zamknięcia Konta i wypowiedzenia niniejszej EULA zgodnie z ust. 16.5-16.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez Wargaming”, jeżeli stwierdzimy współdzielenie Konta lub jego przekazanie.

  Bezpieczeństwo Konta

  4.10. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie swojego Konta, komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, na którym korzysta z naszych Produktów, przed dostępem osób trzecich. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas pod adresem https://eu.wargaming.net/support/, w przypadku powzięcia wiedzy o:

  a) jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu Konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa; lub

  b) użyciu lub potencjalnym użyciu jakichkolwiek narzędzi hackerskich w stosunku do Produktu.

  4.11. Wargaming wdrożył procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, aby pomóc w zabezpieczeniu i zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi, korzystaniu, zmianie, modyfikacji i/lub ujawnieniu informacji o Koncie. Wargaming nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta lub nieuprawnionego dostępu, korzystania, zmiany, modyfikacji i/lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim wynikają one z zawinionych zaniechań lub niedbalstwa Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do Konta, jeżeli odkryjemy hacking Konta. Jeżeli Użytkownik uważa, że zawieszenie dostępu do Konta nastąpiło w wyniku błędu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem https://eu.wargaming.net/support/.

  Usunięcie Konta z powodu nieaktywności

  4.12. Możemy usunąć nieaktywne Konto Użytkownika bez względu na to, czy Użytkownik ma na nim jakiekolwiek Płatne Treści lub Usługi (zgodnie z poniższą definicją). Konto jest nieaktywne, jeżeli Użytkownik nie logował się na nie przez dziesięć (10) kolejnych lat.

  Zawiadomimy Użytkownika przynajmniej czterdzieści pięć (45) dni przed usunięciem jego Konta. Użytkownik będzie mógł zapobiec jego usunięciu, logując się na Konto i odzyskując do niego dostęp przed datą podaną w komunikacie o planowanym usunięciu.

  Gdy usuniemy Konto Użytkownika, wszelkie utworzone przez niego treści lub posty również zostaną usunięte.

  5. Licencja na korzystanie z Produktów

  5.1. Produkty zawierają wiele treści, które obejmują między innymi oprogramowanie, technologię, tekst, posty na forum, czaty, profile, widgety, komunikaty, linki, e-maile, muzykę, dźwięk, grafikę, obrazy lub materiały wideo, a także projekt i wygląd naszych Produktów („Treść”).

  5.2. Niektóre części Treści mogą być dostępne wyłącznie online i/lub wymagają użycia kluczy lub kodów, kodów seryjnych i/lub określonego uwierzytelniania online lub odblokowania w tracie gry w miarę realizacji kolejnych osiągnięć.

  Udzielenie licencji

  5.3. W zamian za akceptację niniejszej EULA udzielamy Użytkownikowi prawa osobistego (zwanego „licencją”) w okresie obowiązywania niniejszej EULA pomiędzy Użytkownikiem a Wargaming, uprawniającego do pobierania, instalowania i korzystania z Produktów.

  Licencja ta jest:

  a) „niewyłączna” (co oznacza, że możemy również udzielać takich samych i podobnych licencji innym osobom);

  b) „odwołalna” (co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w pewnych okolicznościach, które zostały wyjaśnione poniżej);

  c) „osobista” (co oznacza, że Użytkownik nie może używać Produktów w żadnych zastosowaniach komercyjnych);

  d) „niezbywalna” (oznacza, że licencja jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika, który nie może przenosić ani sublicencjonować żadnych praw, które przyznajemy Użytkownikowi, jakiejkolwiek innej osobie);

  e) „ograniczona” (co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Produktów wyłącznie do celów i w sposób określony w niniejszej EULA);

  f) „ograniczona czasowo” (co oznacza, że wygasa ona pod pewnymi warunkami określonymi w niniejszej EULA); oraz

  g) udzielana pod warunkiem przestrzeganiem postanowień niniejszej EULA przez Użytkownika.

  5.4. Z wyjątkiem sytuacji pisemnego upoważnienia Użytkownika przez Wargaming, Użytkownik nie może:

  a) kopiować lub pobierać jakichkolwiek Treści z Produktów lub ich części (o ile nie dzieje się to w ramach właściwego użytkowania lub działania Produktów);

  b) rozpowszechniać, publicznie wykonywać lub wyświetlać, wynajmować, sprzedawać, transmitować, przekazywać, publikować, edytować, kopiować, tworzyć i wykorzystywać utworów pochodnych, wypożyczać, udzielać sublicencji, publicznie udostępniać, dekompilować, dezasemblować, rozkładać na czynniki pierwsze lub jakkolwiek wykorzystywać Treści w nieuprawniony sposób;

  c) wykorzystywać jakichkolwiek Treści w celach komercyjnych (tj. w celach zarobkowych); lub

  d) usuwać, ukrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, patentowych, znakach towarowych lub innych zastrzeżonych prawach umieszczonych w ramach Treści.

  5.5. Wargaming podejmie wszelkie starania, aby udostępnić Użytkownikowi Treści w ramach używania Produktów, z zastrzeżeniem dodatkowych, wyszczególnionych poniżej warunków, służących zapewnieniu efektywnego funkcjonowania Produktów:

  a) Wargaming może udostępnić Treść Użytkownikowi wyłącznie wtedy, gdy dostęp Użytkownika do treści w kraju macierzystym jest zgodny z prawem;

  b) Użytkownik może uzyskać Treść wyłącznie od Wargaming (lub od osoby, upoważnionej przez nas w tym celu). Zakazane jest uzyskiwanie lub próbowanie uzyskania dostępu do Treści od osoby nieupoważnionej;

  c) zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku (wniosków) Użytkownika o nabycie Treści, a także zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wszelkich wniosków o nabycie lub uzyskanie Treści według naszego zasadnego uznania, w szczególności w zakresie, w jakim istnieją kwestie techniczne i/lub ograniczenia prawne, np. na mocy prawa autorskiego, prawa karnego, regulacji prawnych związanych z ochroną młodzieży itp.;

  d) nie gwarantujemy, że którakolwiek z Treści będzie dostępna przez cały czas, we wszystkich krajach i/lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych, lub w dowolnym czasie, lub że będziemy nadal oferować jakąkolwiek konkretną Treść przez określony okres (chyba że wyraźnie stwierdzimy inaczej w ramach Produktu), z zastrzeżeniem ust. 9 „Łatki (patches), aktualizacje i zmiany”;

  e) Treść, do której Użytkownik ma dostęp, nie podlega zwrotowi, wymianie ani refundacji środków w formie innych Treści lub gotówki, czy też innych towarów lub usług, chyba że niniejsza EULA stanowi inaczej, jest to wymagane przez prawo właściwe lub dozwolone w Produkcie; oraz
  f) może zaistnieć konieczność zmiany lub aktualizacji Treści zgodnie z ust. 9 „Łatki (patches), aktualizacje i zmiany”.

  Własność intelektualna

  5.6. Produkty, w tym kod, grafika, rozgrywka, interfejs użytkownika, treści audio i inne, zawierają informacje i materiały zastrzeżone chronione prawem własności intelektualnej, w tym między innymi obowiązującymi przepisami o prawie autorskim. Użytkownik akceptuje, że Wargaming posiada lub jest właścicielem licencji na wszystkie te zastrzeżone informacje i materiały oraz że Użytkownik nie może ich używać ani wykorzystywać bez zgody Wargaming.

  5.7. „World of Tanks”, „World of Warplanes”, „World of Warships”, „World of Tanks Blitz”, „Wargaming.net” i „Wargaming” oraz ich odpowiednie loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Wargaming. Użytkownik nie może używać ani wyświetlać takich znaków towarowych w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej EULA. Wszystkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawiają się w Produktach, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

  5.8. World of Warships nie jest objęty licencją jakichkolwiek władz federalnych, stanowych i/lub suwerennych władz lub jakiegokolwiek rodzaju sił zbrojnych lub ich służb, nie jest przez nie zatwierdzony ani z nimi powiązany. Wszelkie znaki towarowe i prawa do znaków towarowych odnoszące się do okrętów wojennych są własnością ich odpowiednich właścicieli.

  6. Płatne treści lub usługi

  6.1. Niektóre Produkty mogą pozwolić na zamawianie produktów wirtualnych, waluty gry, członkostw premium lub innych treści lub usług (każde z nich dalej jako: „Płatna Treść lub Usługa”). Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zamówić takie Płatne Treści lub Usługi, musi zapewnić, że:

  a) jest osobą w wieku powyżej osiemnastego (18) roku życia, lub jeżeli nie ukończył osiemnastego (18) roku życia lub jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, że rodzic lub przedstawiciel ustawowy Użytkownika wyraził zgodę i zatwierdził odpowiednie zamówienie w imieniu Użytkownika;

  b) jest uprawnionym posiadaczem Konta, na którym składa zamówienie;

  c) jest upoważniony do korzystania z danej karty kredytowej lub innej zaakceptowanej metody płatności; oraz

  d) wszelkie informacje, które przekazuje, są prawdziwe i dokładne (w tym między innymi numer karty kredytowej i data ważności; konieczne jest zatem aktualizowanie tych informacji).

  6.2. Do Płatnych Treści lub Usług stosuje się następujące zasady:

  a) Aby zamówić Płatne Treści lub Usługi, Użytkownik musi posiadać Konto oraz rozpocząć i zakończyć proces składania zamówienia.

  b) Jeżeli Użytkownik chce zamówić Płatne Treści lub Usługi, musi zalogować się do Konta i wprowadzić wymagane informacje o Użytkowniku i sposobie płatności. Klikając przycisk „ZAPŁAĆ TERAZ” (lub podobny przycisk wyraźnie oznaczony), Użytkownik składa Wargaming wiążącą ofertę zawarcia kontraktu na dostawę Płatnych Treści lub Usług („Kontrakt”). Do momentu kliknięcia takiego przycisku Użytkownik może skorygować wprowadzone dane. Nasze potwierdzenie Kontraktu w wiadomości e-mail stanowi akceptację oferty Użytkownika (moment zawarcia Kontraktu).

  c) Jeżeli zaakceptujemy zamówienie Użytkownika, bezpośrednio po tym przekażemy zamówione Płatne Treści lub Usługi na Konto i obciążymy Użytkownika opłatą za pośrednictwem wybranej metody płatności. Użytkownik otrzyma również potwierdzenie swojego zamówienia pocztą elektroniczną, zawierające szczegóły Kontraktu oraz elektroniczną kopię niniejszej EULA.

  d) Kontrakt zostanie zawarty w języku kraju, w którym Użytkownik mieszka, jeżeli wymaga tego prawo właściwe lub w języku angielskim.

  e) Płatne Treści lub Usługi mogą być wymienione na inne treści i usługi, w przypadkach dozwolonych w Produktach;

  f) Zamówione Płatne Treści lub Usługi są bezzwrotne i niewymienne (niezależnie od tego, czy Użytkownik z nich korzysta, czy nie), z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej EULA lub wymaganych przez prawo właściwe; Płatne Treści lub Usługi nie mogą być sprzedawane ani przekazywane nikomu, ale Użytkownik może nabywać Płatne Treści lub Usługi dla innego użytkownika jako prezenty, jeżeli jest to dozwolone w Produktach („Prezenty”);

  g) Płatne Treści i Usługi nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakiekolwiek towary lub usługi (z wyjątkiem innych treści i usług w zakresie dozwolonym w Produktach);

  h) Użytkownik może nabywać Płatne Treści lub Usługi jedynie od Wargaming (lub od osoby, upoważnionej przez nas do tego celu) lub od innego użytkownika poprzez otrzymanie Prezentu, w zakresie dozwolonym w Produktach. Użytkownik nie może pozyskiwać lub próbować pozyskiwać Płatnych Treści lub Usług od żadnej innej osoby; oraz

  i) Wargaming może odrzucić ofertę zamówienia Płatnych Treści lub Usług z dowolnej przyczyny.

  6.3. Oprócz zasad określonych w ust. 6.2 powyżej, do Prezentów stosuje się następujące zasady:

  a) Prezenty mogą być przekazywane w niektórych naszych Produktach poprzez nasz Sklep Premium tylko w tym samym regionie serwera gry. Na przykład Prezenty z konta na serwerze UE (eu.wargaming.net) nie mogą być przekazywane użytkownikom na serwerze amerykańskim (na.wargaming.net).

  b) W ciągu 24 godzin od wysłania Prezentu odbiorca otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Aby otrzymać Prezent, odbiorca musi przejść na stronę „Moje prezenty” w Sklepie Premium i przyjąć Prezent.

  c) Odbiorca może przyjąć lub odmówić przyjęcia Prezentu w ciągu 30 dni kalendarzowych (chyba że dla danego Prezentu lub w wydarzeniu w ramach gry określono inny okres akceptacji). Jeżeli Prezent nie zostanie przyjęty w tym terminie, Prezent lub jego odpowiednik w walucie premium gry zostanie automatycznie przypisany do Konta nadawcy.

  d) W ciągu 24 godzin od przyjęcia lub odrzucenia przez odbiorcę Prezentu nadawca otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną.

  e) Jeżeli odbiorca posiada już pojazd (np. czołg) przyznany w Prezencie, w momencie zamawiania Prezentu zamiast pojazdu na Koncie odbiorcy zostanie automatycznie zapisana równowartość tego pojazdu w walucie premium gry.

  f) Wszelkie pojazdy wysłane jako Prezent zostaną przekazane wraz z odpowiednim miejscem garażowym.

  g) Nie należy przyjmować Prezentów od nieznanych nadawców.

  h) Jeżeli istnieje poważny powód, aby podejrzewać oszustwo związane z Prezentem, mamy prawo zablokować Konta nadawcy i/lub odbiorcy do czasu zakończenia dochodzenia i potwierdzenia, że nie doszło do oszustwa.

  6.4. JEŻELI UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZYCH PRODUKTÓW NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, MUSI RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEZ TE PLATFORMY. POBIERANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE TAKICH PRODUKTÓW PODLEGA ZASADOM TYCH PLATFORM, A NIE WARGAMING. WARGAMING NIE PRZYJMUJE JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA TAKICH PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH.

  6.5. Przy korzystaniu z Produktów i Usług PlayStation™Network wszelkie treści zakupione w sklepie gier będą kupowane od Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i będą podlegać Warunkom korzystania z usług PlayStation™Network oraz Umowie użytkownika, z którymi można się zapoznać w PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

  6.6. Jeżeli bank wydający kartę Użytkownika oferuje usługi automatycznej aktualizacji kont (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater i tym podobne), usługi te mogą automatycznie aktualizować dane karty płatniczej Użytkownika w systemach naszych agentów rozliczeniowych, gdy te ulegną zmianie, bez konieczności podjęcia jakichkolwiek działań przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce automatycznie aktualizować danych karty, prosimy o kontakt z bankiem wydającym kartę.

  Instrukcje dotyczące odstąpienia

  Prawo odstąpienia

  Użytkownik ma prawo odstąpić od każdego Kontraktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Kontraktu, Użytkownik musi poinformować nas:

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikozja
  Republika Cypryjska
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/,

  o swojej decyzji o odstąpieniu od Kontraktu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia, jednak nie jest on obowiązkowy. Można również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia lub inne wyraźne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://eu.wargaming.net/support/pl/products/wot/article/10541/. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie przekażemy mu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

  Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania przez Użytkownika oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie.

  Skutki odstąpienia

  W przypadku odstąpienia od Kontraktu, zwrócimy Użytkownikowi wszelkie otrzymane od Użytkownika na podstawie niniejszego Kontraktu płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od Kontraktu. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jak pierwotnie użyty przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami za dokonanie takiego zwrotu.

  Jeżeli Użytkownik wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie świadczenia usług w okresie, w którym może odstąpić od Kontraktu, zapłaci nam kwotę w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczenia spełnionego do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od Kontraktu, w porównaniu do pełnego pokrycia takich usług na podstawie Kontraktu.

  Ważne:

  • Użytkownik traci prawo odstąpienia od Kontraktu po całkowitym dostarczeniu Płatnych Treści lub Usług oraz gdy rozpoczęcie dostarczania nastąpiło za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika i potwierdzeniem przez Użytkownika, że traci on prawo odstąpienia w przypadku całkowitego dostarczenia Płatnych Treści lub Usług przez Wargaming.
  • Użytkownik traci prawo odstąpienia, jeżeli Kontrakt obejmuje dostawę Płatnych Treści lub Usług, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika i potwierdzeniem przez Użytkownika, że w ten sposób traci on prawo odstąpienia od Kontraktu.

  6.7. Zgodnie z powyższym, Użytkownik rozumie, że nabywając Płatne treści lub usługi, wyraża zgodę na świadczenie mu tych Płatnych Treści lub Usług bezpośrednio po przyjęciu zamówienia. Użytkownik traci prawo odstąpienia od Kontraktu, gdy Płatne Treści lub Usługi zostaną mu w pełni udostępnione przez nas. Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od Kontraktu jeżeli Użytkownik zamawia Płatne Treści lub Usługi przyznawane na określony czas (np. czasowe członkostwo premium).

  6.8. Zwracamy uwagę, że ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przez Użytkownika za pomocą określonej metody płatności zostaną mu zwrócone za pomocą tej samej metody płatności. W przypadku gdy zwroty za pośrednictwem takich metod płatności są technicznie niemożliwe, Użytkownik wyraża zgodę na zwrot takich płatności za pośrednictwem innego, zwykłego środka płatności, np. przelewu pieniędzy na konto bankowe Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie opłat w wyniku takiego zwrotu.

  6.9. Prawo właściwe ochrony konsumentów, w szczególności prawo do odstąpienia zgodnie z ust. 6 „Płatne treści lub usługi”, nie będzie w żaden sposób ograniczone przez niniejszą EULA.

  6.10. Użytkownicy pochodzący z Republiki Czeskiej mają następujące prawa na mocy czeskiego prawa ochrony konsumentów: https://legal.eu.wargaming.net/cs/czech-consumer-protection/.

  7. Wytyczne Wargaming

  7.1. Podczas korzystania z któregokolwiek z naszych Produktów zabronione są następujące działania:

  a) wszelka nielegalna działalność lub zachęcanie do nielegalnej działalności;

  b) przekazywanie jakichkolwiek treści obraźliwych, naruszających zasady współżycia społecznego, niezgodnych z prawem, szkodliwych, grożących, znieważających, nękających, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze seksualnym lub dyskryminujących;

  c) omawianie lub zachęcanie do samobójstwa;

  d) spamowanie;

  e) reklama w jakiejkolwiek formie;

  f) omawianie kwestii społecznych, religijnych lub politycznych, które mogą być obraźliwe;

  g) uzyskiwanie i umieszczanie informacji identyfikacyjnych o sobie lub innych;

  h) wyłudzanie pieniędzy od innych użytkowników, w tym poprzez oszustwo lub inżynierię społeczną;

  i) przekazywanie zawartości zawierającej wirusy, uszkodzone dane, oprogramowanie malware, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby logiczne, cancelboty, pająki, oprogramowanie spyware, narzędzia ekstrakcyjne, programy kopiące lub inne oprogramowanie skierowane na uszkodzenie, modyfikację, ingerencję, niejawne przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych, czy też danych osobowych;

  j) dokonywanie, nakłanianie lub pomoc w dokonaniu ataku rozproszonej odmowy usługi (DDoS) na Produkty lub dowolnego Użytkownika;

  k) tworzenie, wykorzystywanie, udostępnianie lub dystrybucja wszelkiego nieupoważnionego oprogramowania lub narzędzi, w tym hacków, cheatów, ataków wykorzystujących błędy i luki, skryptów, botów, oprogramowania typu trainer, programów automatyzacji lub innego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu wpływa na Produkt, w tym przechwytuje, emuluje lub przekierowuje wszelką komunikację między takim oprogramowaniem a Wargaming;

  l) tworzenie, wykorzystywanie, udostępnianie lub dystrybucja oprogramowania zaprojektowanego do modyfikacji Produktu i zmiany doświadczenia użytkownika („mody”), chyba że Wargaming wyraźnie na to zezwoli;

  m) uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do obszarów Produktu lub serwerów Produktu, które nie zostały udostępnione publicznie;

  n) podszywanie się pod jakąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo lub podmiot, w tym pracowników Wargaming;

  o) zakłócanie normalnej rozgrywki, np. poprzez autodestrukcję, zadawanie obrażeń osobom z tej samej drużyny, blokowanie osób z tej samej drużyny, bierną grę lub wczesne wycofanie się z bitwy; lub

  p) obchodzenie środków egzekwowania zasad i bezpieczeństwa wdrożonych przez Wargaming.

  7.2. Prosimy o dokładne przestrzeganie tych zasad, ponieważ ich złamanie będzie uważane za istotne naruszenie niniejszej EULA, co może skutkować ograniczeniem dostępu Użytkownika do naszych Produktów lub Konta zgodnie z ust. 16.5-16.9 „Zawieszenie lub wypowiedzenie umowy przez Wargaming”.

  7.3. Wargaming może dostarczać wyjaśnienia i przykłady, jak te i inne zasady zawarte w niniejszej EULA mają zastosowanie do konkretnej sytuacji lub Produktu w zależności od jego charakteru i funkcjonalności („Wytyczne”).

  7.4. Wytyczne mające zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z poszczególnych gier znajdują się pod następującymi linkami:

  7.5. Wytyczne mające zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z klanów w poszczególnych grach znajdują się pod następującymi linkami:

  7.6. Wytyczne mające zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z forów znajdują się pod następującymi linkami:

  7.7. Nasze wytyczne dotyczące fair play znajdują się pod następującymi linkami:

  7.8. Nasza Polityka zawartości gracza znajduje się pod następującym linkiem:

  7.9. Wargaming może w przyszłości dodawać, zmieniać i usuwać Wytyczne. W przypadku rozbieżności między niniejszą EULA a Wytycznymi, pierwszeństwo ma niniejsza EULA.

  8. Zmiany umowy

  8.1. Możemy zmieniać niniejszą EULA z ważnych powodów, takich jak na przykład uwzględnienie nowych funkcji i funkcjonalności Produktu lub dostosowania jej do zmian w obowiązującym prawodawstwie.

  8.2. Użytkownik zostanie poinformowany o poszczególnych zmianach oraz o prawie do ich odrzucenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem, nie później niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Użytkownik otrzyma również tekst zaktualizowanej EULA. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany, może wypowiedzieć EULA poprzez usunięcie swojego konta pod adresem https://eu.wargaming.net/personal/privacy/, a w przypadku gier konsolowych pod adresem https://console.worldoftanks.com/accounts/management/. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszych Produktów po wejściu w życie zmian będzie równoznaczne z przyjęciem tych zmian. Najnowsza wersja niniejszej EULA będzie zawsze dostępna na naszych stronach w ramach informacji prawnych pod adresem https://legal.eu.wargaming.net/ lub na innych stronach, które wskażemy Użytkownikowi. Zmiany niniejszej EULA nie mają wpływu na nabyte prawa i nie mają mocy wstecznej.

  9. Łatki (patches), aktualizacje i zmiany

  9.1. Możemy wdrażać i dostarczać łatki (patches), aktualizacje, dodatkowe Treści lub inne modyfikacje (każda z nich zwana jest „Zmianą”) do Produktów. Czynimy to w celu utrzymania zgodności Produktów lub z innych ważnych przyczyn operacyjnych, np. w celu dostosowania Produktów do nowego środowiska technicznego lub do większej liczby użytkowników, ulepszenia rozgrywki online, dodania aktualizacji lub usunięcia funkcji, rozwiązania błędów oprogramowania.

  9.2. Użytkownik niniejszym akceptuje, uznaje i rozumie, że możemy dalej rozwijać, ulepszać, poprawiać, aktualizować, zmieniać, ograniczać Produkty, ich grafikę, funkcje, rozgrywkę oraz wszelkie Płatne Treści lub Usługi, w tym nasze działanie może wykraczać ponad to, co jest niezbędne do utrzymania Płatnej Treści lub Usługi zgodnie z innymi ważnymi przyczynami operacyjnymi opisanymi w ust. 9.1.

  9.3. Zmiany obejmują tzw. „nerfy lub buffy” do Płatnych Treści lub Usług, w tym Płatnych Treści lub Usług już zamówionych przez Użytkownika. Uczynimy to tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo i zgodnie z wymaganą przez prawo procedurą, w szczególnie jeżeli istnieje ważna i racjonalna przyczyna, taka jak opisana w ust. 9.1 lub wygaśnięcie praw użytkowania nabytych przez Wargaming.
  9.4. W przypadku jakichkolwiek planowanych Zmian w Płatnych Treściach lub Usługach, jeżeli zmiana ma negatywny wpływ na dostęp Użytkownika do Płatnych Treści lub Usług, niezwłocznie powiadomimy Użytkownika o Zmianie, cechach i czasie wystąpienia. Jeżeli wpływ nadchodzącej Zmiany nie jest niewielki, zobowiązujemy się poinformować Użytkownika na trwałym nośniku w jasny i zrozumiały sposób:

  (i) o takich Zmianach przed lub równocześnie z nadchodzącą Zmianą; oraz

  (ii) o cechach i terminie Zmiany; oraz

  (iii) o prawie Użytkownika do bezpłatnego wypowiedzenia odpowiedniego Kontraktu, którego dotyczy Zmiana, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania takich informacji lub od momentu, w którym Płatne Treści lub Usługi zostały przez nas zmodyfikowane, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

  9.5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wypowiedzieć Kontrakt zgodnie z ust. 9.4(iii) powyżej,

  (i) po otrzymaniu od Użytkownika oświadczenia wyrażającego jego decyzję o wypowiedzeniu Umowy, zwrócimy Użytkownikowi środki bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od takiego zawiadomienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zgodności Płatnych Treści lub Usług do momentu otrzymania decyzji Użytkownika o wypowiedzeniu Kontraktu, środki zostaną zwrócone jedynie w proporcjonalnej części odpowiadającej okresowi, w którym Płatna Treść lub Usługa nie były zgodne, a także wszelkie kwoty zapłacone przez Użytkownika z góry za każdy okres, który pozostałby do wypełnienia, gdyby Użytkownik nie rozwiązał Kontraktu; oraz

  (ii) po wypowiedzeniu Kontraktu Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Płatnych Treści lub Usług i/lub od udostępniania ich osobom trzecim.

  9.6. Wszelkie zwroty kosztów inne niż wynikające z prawa odstąpienia od umowy, dokonujemy korzystając z tych samych środków płatniczych. Niemniej jednak, ze względu na ograniczenia techniczne, nie możemy zagwarantować, że płatności dokonane przez Użytkownika za pomocą określonej metody płatności zostaną mu zwrócone za pomocą tej samej metody płatności. W takim, przypadku Użytkownik zgadza się, że zwroty takich płatności mogą być przez nas dokonane za pomocą innego, powszechnego środka płatniczego, np. poprzez przelew pieniędzy na konto bankowe Użytkownika, w przypadku gdy zwroty za pomocą tej samej metody płatności, której użył Użytkownik, są technicznie niemożliwe. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie opłat w wyniku takiego zwrotu.

  9.7. Wargaming dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Użytkownikowi Treść i Produkty. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i akceptuje fakt, że Treść i Produkty mogą mieć ograniczony cykl życia lub że nie jest możliwe dostarczanie Treści lub Produktów z biznesowych, prawnych, technicznych lub innych obiektywnych przyczyn. Jeżeli podejmiemy decyzję o zaprzestaniu dostarczania Treści lub Produktów, powiadomimy o tym Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 180 dni kalendarzowych i będziemy przestrzegać naszych zobowiązań prawnych wobec Użytkownika. Jeżeli będziemy musieli zaprzestać dostarczania Treści lub Produktu (Produktów) z prawnych, technicznych lub innych obiektywnych przyczyn, powiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem (chyba że natychmiastowe usunięcie Treści lub Produktu (Produktów) jest wymagane) przy czym Wargaming nie ponosi w takich przypadkach żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem przypadków, w których takie usunięcie Treści lub zamknięcie Produktu wynika z naszej winy lub jeżeli prawo właściwe wymaga inaczej.

  10. Wymagania techniczne

  10.1. Do korzystania z Produktów konieczne jest spełnienie pewnych minimalnych wymagań sprzętowych i programowych (w tym odpowiedniego połączenia z Internetem). Wymagania techniczne dla każdego Produktu określono w opisie Produktu. Użytkownik musi upewnić się, że spełnia takie wymagania techniczne przed instalacją/użytkowaniem Produktów. Jakość graficzna Produktów może różnić się w zależności od ustawień, możliwości sprzętowych i połączenia z Internetem.

  10.2. Zmiany minimalnych wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania będą dokonywane zgodnie z ust. 9 „Łatki (patches), aktualizacje i zmiany”.

  11. Testy zamknięte

  11.1. Wargaming może dać Użytkownikowi możliwość testowania nowych Produktów i funkcji w charakterze testera podczas testu alfa, beta lub innego typu testu zamkniętego („Tester”). Udział Użytkownika w charakterze Testera jest zamknięty (nie jest dostępny dla wszystkich użytkowników) i podlega następującym dodatkowym warunkom.

  11.2. Testy zamknięte są poufne. Testowane Produkty/funkcje, w tym informacje o funkcjach i funkcjonalności, które mają być oferowane w ramach takich Produktów, są poufne. Jeżeli Użytkownik uczestniczy w teście zamkniętym, musi zabezpieczyć i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, kopiowaniu, ujawnianiu i nieuprawnionemu wykorzystywaniu testowanych Produktów. Użytkownik przeprowadzi testy osobiście i nie udzieli dostępu do testowanych Produktów żadnej innej osobie. Obowiązek zachowania poufności przez Użytkownika w odniesieniu do jakichkolwiek/wszystkich testowanych Produktów i/lub takich informacji o Produkcie pozostanie w mocy do czasu, gdy bez winy Użytkownika publicznie rozpowszechnimy lub w inny sposób ujawnimy opinii publicznej każdy z Produktów i Treść, którą testuje.

  11.3. Jako Tester, Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z testowanych Produktów wyłącznie w celu oceny takich Produktów/funkcji testowych i identyfikacji błędów, nie otrzymując żadnych praw ani przywilejów w odniesieniu do testowanych Produktów i/lub funkcji. Testowane Produkty są dostarczane bezpłatnie do testowania „w obecnym stanie” i nie udzielamy Użytkownikowi żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.

  11.4. Korzystając z testowanych Produktów, Użytkownik może gromadzić Treść, punkty doświadczeń lub inne wskaźniki wartości lub statusu. Użytkownik zgadza się, że możemy zresetować te dane, gdy dany Produkt zakończy tę fazę testu lub w dowolnym momencie w toku procesu testowania. W takim przypadku cała historia i dane użytkownika zostaną usunięte, a każdy Tester powróci do statusu nowego użytkownika.

  11.5. Rozpoczynając test w charakterze Testera Użytkownik rozumie i akceptuje, że:

  a) testowany Produkt może zawierać znane lub nieznane błędy;

  b) uzyskane wskaźniki wartości lub statusu mogą zostać w każdej chwili usunięte;

  c) Wargaming nie ma obowiązku bezpłatnego udostępniania testowanego Produktu/testowanej funkcji do grania przez dowolny okres ani udostępniania ich w ogóle;

  d) testowany Produkt może być dostępny wyłącznie odpłatnie po zakończeniu procesu testu lub w dowolnym momencie w przyszłości;

  e) Użytkownik będzie nadal związany niniejszą EULA podczas korzystania z testowanego Produktu w fazie testu; oraz

  f) jeżeli test jest testem zamkniętym, Użytkownik zachowa w tajemnicy wszelkie informacje o Produkcie, jak wskazano powyżej i nie ujawni ich żadnej innej osobie.

  12. Treści tworzone przez Użytkowników

  12.1. Niektóre Produkty pozwalają Użytkownikowi tworzyć, modyfikować lub udostępniać utworzone przez Użytkownika treści („Treści tworzone przez Użytkownika” lub „UGC”) oraz publikować, wysyłać lub udostępniać takie UGC innym użytkownikom za pośrednictwem naszych Produktów.

  12.2. UGC obejmuje między innymi Nicki, posty na forum, czaty, czat głosowy, funkcje komunikatora, treść profilu, rozgrywkę, prace artystyczne, zrzuty ekranu, muzykę, dźwięki, nagrania, tworzone przez fanów prace artystyczne, filmy typu „let’s play” i z rozgrywki, modyfikacje, tworzone przez fanów strony internetowe i inne rodzaje utworów.

  12.3. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa, które mogą przysługiwać Użytkownikowi we własnej oryginalnej treści stanowiącej część UGC. Prawa Użytkownika do UGC nie obejmują żadnego z naszych Produktów ani żadnej części UGC, z której składa się lub która obejmuje którykolwiek z naszych Produktów.

  12.4 Publikując, przesyłając lub udostępniając UGC innym użytkownikom za pośrednictwem naszych Produktów, Użytkownik udziela nam bezpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej i podlegającej prawu do swobodnego sublicencjonowania licencji na korzystanie, powielanie, modyfikację, tworzenie i wykorzystywanie utworów pochodnych, eksploatowanie, dystrybucję, przesyłanie, wykonywanie, tłumaczenie, hosting, udostępnianie i komunikowanie UGC w naszych Produktach i na wszelkich platformach, w tym platformach osób trzecich, istotnych dla naszych Produktów w celu eksploatacji, dystrybucji, włączenia do i promocji naszych Produktów przez cały okres obowiązywania praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że celem niniejszej licencji jest udostępnienie UGC Użytkownika innym użytkownikom oraz że w tym celu może zajść potrzeba zmiany UGC Użytkownika.

  12.5. W przypadku każdej Treści tworzonej przez Użytkownika, którą Użytkownik stworzył lub którą chce udostępnić innym, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać następujących warunków:

  a) Użytkownik nie może zamieszczać UGC, które należą do innej osoby, chyba że użytkownik posiada odpowiednie upoważnienie od właściciela;

  b) Użytkownik nie może zamieszczać UGC, które naruszają prawa własności intelektualnej, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa innych osób, ani Treści tworzonych przez Użytkownika, które są niezgodne z prawem lub naruszają niniejszą EULA;

  c) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Użytkownik zrzeka się dochodzenia, wykonywania i egzekwowania oraz zgadza się nie dochodzić żadnych osobistych praw lub podobnych praw w UGC i do UGC, z których Użytkownik może korzystać w dowolnej jurysdykcji świata;

  d) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za UGC; nie dokonujemy wstępnego przeglądu wszystkich UGC i nie promujemy, nie zatwierdzamy ani nie dokonujemy wstępnego przeglądu UGC, które Użytkownik i inni Użytkownicy mogą wprowadzić do Produktów;

  e) Użytkownik nie może w jakikolwiek utrzymywać lub sugerować, że UGC są promowane, wspierane lub powiązane z nami;

  f) UGC muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i nie mogą zawierać żadnych materiałów, które mogą być uznane za obraźliwe, oszczercze, niezgodne z prawem lub które mogłyby spowodować utratę naszej reputacji.

  g) Użytkownik odpowiada za UGC, które stworzy; nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie mamy żadnych obowiązków w związku z UGC, jak również nie udzielamy wsparcia UGC;

  h) jeżeli uważamy, że korzystanie z UGC lub ich przesyłanie narusza którykolwiek z niniejszych warunków, możemy usunąć, zablokować, edytować, przenieść lub wyłączyć takie UGC; oraz

  i) w przypadku podejrzenia, iż Użytkownik narusza którykolwiek z powyższych warunków, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub trwałego usunięcia dostępności takich UGC, oraz do podjęcia wszelkich innych działań, które uznamy za właściwe.

  12.6. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania naszych Produktów do tworzenia UGC i dzielenia się nimi w oparciu o nasze Produkty można znaleźć w naszej Polityce zawartości gracza.

  12.7. Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje, że nie udostępnimy mu żadnych treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w toku korzystania z naszych Produktów, jeżeli:

  a) nie mają żadnej użyteczności poza kontekstem Produktów;

  b) dotyczą wyłącznie działań Użytkownika podczas korzystania z Produktów;

  c) zostały one przez nas zagregowane z innymi danymi i nie mogą zostać zdezagregowane lub mogą zostać zdezagregowane jedynie przy niewspółmiernych wysiłkach; lub

  d) zostały wytworzone wspólnie przez Użytkownika i innych użytkowników, a inni użytkownicy mogą nadal korzystać z treści.

  13. Informacje zwrotne i zgłoszenia Użytkowników

  13.1. Zawsze chętnie słuchamy zdania naszych Użytkowników i z zadowoleniem przyjmujemy konkretne uwagi dotyczące naszych Produktów. Niestety, nasza wieloletnia polityka firmy nie pozwala nam jednak na akceptowanie lub rozważenie kreatywnych pomysłów, sugestii czy materiałów innych niż te, o które jasno się zwróciliśmy. Celem tej polityki jest uniknięcie ewentualnych przyszłych nieporozumień, kiedy projekty, które opracowujemy, mogą wydawać się innym podobne do ich własnej twórczej pracy. W związku z tym musimy niestety poprosić Użytkownika, aby nie przesyłał żadnych oryginalnych, kreatywnych sugestii, pomysłów, notatek, rysunków, koncepcji lub innych informacji, takich jak pomysły na gry lub oryginalne prace artystyczne („Zgłoszenia”).

  13.2. Wszelkie Zgłoszenia przesłane nam przez Użytkownika, zarówno na nasze konkretne żądanie, jak i niezależnie od naszej prośby aby tego nie robić, będą uważane i pozostaną naszą własnością w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe od momentu zamieszczenia lub przekazania.

  14. Łącza do stron internetowych osób trzecich

  Produkty mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym reklamodawców i innych dostawców treści. Strony te mogą gromadzić dane lub pozyskiwać od Użytkownika dane osobowe. Nie kontrolujemy takich stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, polityki prywatności ani za gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie wszelkich informacji, które strony te mogą gromadzić.

  15. Gwarancje i odpowiedzialność

  15.1. Jeżeli Produkty nie spełniają warunków, Użytkownik może, w określonych sytuacjach, (i) żądać spełnienia świadczenia uzupełniającego, (ii) w zależności od przypadku, odstąpić albo wypowiedzieć Kontrakt albo obniżyć cenę oraz z zgodnie ze znajdującym zastosowanie prawem (iii) dochodzić odszkodowania lub zwrotu niepotrzebnych wydatków, z wyjątkiem Produktów oferowanych przez nas bezpłatnie.

  15.2. Ponosimy odpowiedzialność za szkody i szkody na osobie wynikające z braku gwarantowanej cechy lub z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony naszych przedstawicieli, pracowników lub agentów.

  15.3. Ponadto ponosimy odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa przy wykonywaniu istotnych zobowiązań umownych, w wysokości ograniczonej do zwykłej, przewidywalnej rekompensaty za szkody. Istotne zobowiązania umowne to, w skrócie, zobowiązania, których wypełnienie umożliwia w pierwszej kolejności należyte wykonanie umowy i na których wykonaniu umawiające się strony mogą regularnie polegać.

  15.4. Jeżeli Użytkownik podlega prawu niemieckiemu

  a) ponosimy również odpowiedzialność za naruszenie gwarancji i zgodnie z niemiecką Ustawą o odpowiedzialności za produkt („Produkthaftungsgesetz”); oraz

  b) w odniesieniu do Produktów oferowanych przez nas bezpłatnie ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie bądź w wyniku rażącego niedbalstwa lub za szkody osobowe.

  15.5. Nasza dalsza odpowiedzialność zostaje niniejszym wyłączona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  16. Wypowiedzenie

  Wypowiedzenie z podaniem przyczyny

  16.1. Prawa do usunięcia Konta i wypowiedzenia niniejszej EULA z podaniem przyczyny przysługujące nam i Użytkownikowi pozostają nienaruszone.

  16.2. Jeżeli wypowiedzenie z podaniem przyczyny jest związane z naruszeniem przez Wargaming zobowiązania umownego wynikającego z niniejszej EULA, Użytkownikowi przysługuje (i) zwrot wszelkich płatności dokonanych przez Użytkownika za walutę premium gry, która w momencie wypowiedzenia nie została wykorzystana przez Użytkownika w zamian za inne Płatne Treści lub Usługi; oraz (ii) proporcjonalny zwrot płatności za członkostwo premium aktywne na Koncie Użytkownika w momencie wypowiedzenia. Poza powyższym, Użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty, ponad te wskazane w niniejszej EULA lub wymagane przez prawo właściwe.

  Prawo do usunięcia konta i wypowiedzenia niniejszej EULA bez podania przyczyny

  16.3. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą EULA bez podania przyczyny w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego konta pod adresem https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ a w przypadku gier konsolowych pod adresem https://console.worldoftanks.com/accounts/management/.

  16.4. Wszelkie Płatne Treści lub Usługi zamówione od nas są bezpośrednio związane z istnieniem Konta. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się usunąć swoje Konto i wypowiedzieć niniejszą EULA bez podania przyczyny, straci wszelkie Płatne Treści lub Usługi dostępne na tym Koncie w momencie wypowiedzenia umowy. Użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty. Niniejszy ustęp nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia zgodnie z ust. 6 powyżej.

  Zawieszenie lub wypowiedzenie przez Wargaming

  16.5. Jeżeli Użytkownik narusza niniejszą EULA, możemy, w zależności od wagi naruszenia, podjąć niektóre lub wszystkie z następujących działań:

  a) zawiesić lub trwale wyłączyć dostęp Użytkownika do poszczególnych funkcji jednego lub kilku Produktów. Użytkownik nie będzie mógł korzystać z takich funkcji oraz związanych z nimi Płatnych Treści lub Usług, ale nadal będzie miał dostęp do innych części Produktów.

  b) zawiesić lub trwale wyłączyć dostęp Użytkownika do poszczególnych Produktów. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do takich Produktów ani korzystać w nich z Płatnych Treści lub Usług.

  c) zawiesić lub trwale wyłączyć dostęp Użytkownika do Konta. Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do swojego Konta ani korzystać w nim z Płatnych treści lub usług w okresie zawieszenia. Wargaming może także zakazać Użytkownikowi dostępu do jakichkolwiek Produktów lub korzystania z nich w przyszłości.

  d) wypowiedzieć niniejszą EULA i usunąć Konto.

  16.6. Jeżeli naruszenie niniejszej EULA jest pierwszym naruszeniem Użytkownika, nie jest ono poważne i możliwe jest jego naprawienie, a okoliczności pozwalają nam to uczynić, zawiadomimy Użytkownika na piśmie z czternastodniowym (14 dni) wyprzedzeniem o zbliżającym się zamknięciu Konta, aby umożliwić Użytkownikowi naprawienie naruszenia w trakcie tego okresu.

  16.7. Na stałe zamkniemy dostęp Użytkownika do Konta lub usuniemy Konto jedynie w razie poważnych okoliczności, jeżeli uznamy, że czasowe zawieszenie jest niewystarczające. Może to na przykład obejmować poważne lub powtarzające się naruszenie niniejszej EULA.

  16.8. Jeżeli zawiesimy dostęp Użytkownika lub usuniemy jego konto z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszej EULA, Użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia zgodnie z ust. 6 powyżej.

  16.9. Jeżeli Użytkownik uważa, że zawiesiliśmy dostęp lub usunęliśmy Konto w wyniku błędu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem https://eu.wargaming.net/support/.

  Nicki

  16.10 Jeśli Konto Użytkownika zostanie usunięte, możemy pozwolić nowym graczom tworzącym Konto na użycie Nicku, który był używany przez Użytkownika w połączeniu z usuniętym Kontem.

  17. Prawo właściwe i jurysdykcja

  17.1. Zastosowanie ma prawo Republiki Cypryjskiej, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz norm kolizyjnych. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zwykłego pobytu w UE, korzysta również z ochrony bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania Użytkownika. Ustala się niewyłączną jurysdykcję sądu cypryjskiego. Oznacza to, że Użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw ochrony konsumentów w związku z niniejszą umową EULA na Cyprze lub w kraju zamieszkania, z następującymi wyjątkami:

  a) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Niemiec, zastosowanie ma prawo niemieckie. Strony zgadzają się na właściwość sądów niemieckich. Oznacza to, że Użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw konsumentów w związku z niniejszą umową EULA w Niemczech.

  b) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Turcji, ustala się właściwość sądów lub tureckiego Komitetu Arbitrażowego ds. Konsumentów.

  c) Jeżeli Użytkownik jest rezydentem Włoch, ustala się jurysdykcję sądów włoskich.

  17.2. W przypadku sporów dotyczących interpretacji, wykonania lub ważności niniejszej EULA, przed podjęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego, strony będą poszukiwały polubownego rozwiązania sporu, chyba że prawo kraju zamieszkania Użytkownika stanowi inaczej.

  17.3. Jeżeli Użytkownik jest rezydentem UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, Użytkownik może zwrócić się do Komisji Europejskiej za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dla konsumentów UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wargaming nie uczestniczy jednak w tej platformie. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktowania się z pozasądowymi organami rozstrzygania sporów w jego kraju zamieszkania w przypadku sporu z nami na podstawie prawa ochrony konsumentów, np.:

  18. Brak ograniczenia praw konsumentów

  18.1f. Postanowienia niniejszej EULA nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia praw przysługujących konsumentom na mocy odpowiednich przepisów prawa właściwego.

  18.2. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej EULA zostanie uznana za niewykonalną, nie wpłynie to na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszej EULA. Ponadto my i Użytkownik zgadzamy się interpretować pozostałą część tej EULA w taki sposób, aby w jak największym stopniu odzwierciedlała zamiary Użytkownika i nasze w ramach niniejszej EULA.

  19. Dane kontaktowe

  W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących niniejszej EULA lub Produktów prosimy o kontakt z nami pod adresem https://eu.wargaming.net/support/.