Právní Dokumenty

Níže najdete právní podklady pro všechny výrobky a služby Wargaming.net.

 • Licenční smlouva konečného uživatele
 • Licenční smlouva konečného uživatele

  Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2023.

  Tato LSKU je v platnosti do 10. dubna 2024. [Klikněte zde] pro otevření nové LSKU, která vstoupí v platnost 10. dubna 2024.

  V dalších jazycích:

  1. O této Licenční smlouvě koncového uživatele

  Tato Licenční smlouva koncového uživatele (dále také „LSKU“) upravuje vztah mezi Vámi (dále také „uživatel“ nebo „Vy“, „Vaše“, „Vám“, „Vás“, „Vámi“) a Wargaming Group Limited, společností s omezeným ručením registrovanou v rejstříku společností a duševního vlastnictví Kyperské republiky pod číslem HE290868, se sídlem 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nikósie, Kyperská republika, nebo jakoukoliv její spřízněnou entitou (dále také „Wargaming“ nebo „my“, „naše“, „nám“, „nás“, „námi“) ve vztahu k našim hrám, webovým stránkám, aplikacím a dalším softwarovým produktům (dále společně také jako „Produkt“).

  2. Přijetí této LSKU

  2.1. Souhlas s touto LSKU potvrzujete při vytváření účtu Wargaming (dále také „Účet“) nebo v průběhu instalace. Pokud s touto LSKU Vy (nebo pokud je Vám méně než 18 let anebo máte omezenou svéprávnost, Váš rodič nebo zákonný zástupce) nesouhlasíte, nesmíte Produkty užívat ani k nim mít přístup.

  2.2. Pokud dovolíte svému nezletilému dítěti nebo svěřenci používat Produkty, souhlasíte s touto LSKU za ně i za sebe. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za veškeré užívání Produktů Vaším dítětem a že máte stejnou povinnost péče jako ve svých vlastních záležitostech. Zavazujete se, že vědomě nedovolíte žádné osobě mladší osmnácti (18) let užívat Produkty nebo k nim mít přístup bez dohledu rodičů nebo zákonných zástupců.

  3. Další dokumenty

  3.1. Souhlasíte také s následujícími dokumenty, které jsou součástí této LSKU:

  3.2. Můžeme poskytnout vysvětlení a příklady toho, jak se tato LSKU vztahuje na jednotlivé Produkty. Další informace naleznete v článku 7 „Pokyny Wargaming“.

  4. Váš Účet u Wargaming

  Vytvoření Účtu

  4.1. Abyste mohli užívat všechny funkce Produktu, musíte si vytvořit Účet.

  4.2. K vytvoření Účtu je potřeba, abyste měli e-mailovou adresu a poskytli určité informace. Podrobnosti o informacích, které je třeba poskytnout, jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Je důležité, abyste tyto informace poskytli pravdivě a přesně a v případě potřeby je aktualizovali, abychom měli správné údaje o Vás a Vašem Účtu.

  4.3. Při vytváření Účtu budete také muset zadat uživatelské jméno (dále také „Přezdívka“), které Vás bude reprezentovat v našich Produktech. Vaši Přezdívku nelze převést na jinou osobu a nesmíte používat Přezdívku, kterou používá někdo jiný. Používání přezdívek v případě, že byl váš účet smazán, upravuje oddíl 16.10 níže.

  4.4. K používání Produktů pro Xbox® musíte navštívit tyto webové stránky a přihlásit se uživatelskými údaji Microsoft Xbox® Live. Účet bude automaticky vytvořen na základě Vašich uživatelských údajů Microsoft Xbox® Live (e-mail a přezdívka (gamertag)). Pro ostatní externí platformy nebo platformy třetích stran je třeba mít aktivovaný samostatný účet a předplatné.

  4.5. Můžete se také přihlásit přes systém třetí strany, pokud to je v Produktu výslovně dovoleno.

  4.6. Pokud to společnost Wargaming výslovně dovoluje, je u některých Produktů možné vytvořit „demo účet“. V takovém případě nezískáte samostatnou Přezdívku a heslo. Autorizace pro Produkt probíhá přes konkrétní technické zařízení (mobilní telefon, tablet atd.), které používáte.

  4.7. Důrazně Vám však doporučujeme založit si standardní Účet v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Pokud používáte „demo účet“, může dojít ke ztrátě Vašeho pokroku v Produktu v případě, že ztratíte přístup k technickému zařízení nebo dojde ke změně jeho softwaru.

  Zákaz sdílení nebo převodu Účtu

  4.8. Váš Účet je osobní a nesmíte jej sdílet, převádět ani s ním obchodovat s žádnou jinou osobou. Se všemi informacemi týkajícími se Vašeho Účtu musíte nakládat jako s důvěrnými. V žádném případě byste neměli nikomu svěřovat své heslo, tajnou otázku nebo odpověď. A to ani Vašim přátelům, dětem, manželům/manželkám, spolupracovníkům, členům skupiny či vedoucím skupiny.

  4.9. Pokud svůj Účet budete s někým sdílet nebo jej převedete v rozporu s článkem 4.8, můžete být odpovědní za chování a jednání třetích osob užívajících Váš Účet, a to včetně všech porušení této LSKU. Pokud zjistíme sdílení nebo převod Účtu, vyhrazujeme si právo pozastavit přístup k Vašemu Účtu nebo ukončit tuto LSKU a Váš Účet zrušit v souladu s články 16.5-16.9 „Pozastavení a ukončení společností Wargaming“.

  Bezpečnost Vašeho Účtu

  4.10. Musíte zajistit zabezpečení svého Účtu, počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, na kterém užíváte naše Produkty, proti přístupu třetích osob. Prosím, ihned nás informujte prostřednictvím https://eu.wargaming.net/support/, pokud zjistíte:

  a) jakékoliv neoprávněné užití Vašeho Účtu nebo jiné porušení bezpečnosti, nebo

  b) použití nebo možné použití jakýchkoliv hackerských nástrojů v souvislosti s Produktem.

  4.11. Zavedli jsme fyzické, elektronické a řídící postupy, abychom pomohli zabezpečit a předcházet neoprávněnému přístupu, užívání, změnám, úpravám a/nebo zveřejnění informací o Vašem Účtu. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo újmy vzniklé v důsledku neoprávněného použití Vašeho Účtu nebo neoprávněného přístupu, použití, změny, úpravy a/nebo zveřejnění Vašich osobních údajů, pokud vznikly v důsledku Vašeho zaviněného opomenutí nebo nedbalého jednání. Vyhrazujeme si právo pozastavit přístup k Vašemu Účtu nebo ukončit tuto LSKU a Váš Účet zrušit, pokud zjistíme napadení Účtu hackery. Pokud se domníváte, že jsme přístup k Vašemu Účtu pozastavili omylem, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  Smazání vašeho účtu z důvodu nečinnosti

  4.12. Pokud je váš účet neaktivní, můžeme jej smazat, a to bez ohledu na to, zda máte na svém účtu placený obsah nebo služby (jak je definováno níže). Váš účet je neaktivní v případě, že jste se na něj nepřihlásili po dobu deseti (10) let.

  Budeme vás informovat nejméně pětačtyřicet (45) dní před smazáním vašeho účtu a budete mít možnost zabránit smazání svého účtu přihlášením se na daný účet a jeho obnovením do data uvedeného v informaci o plánovaném smazání.

  Když váš účet smažeme, bude smazán i veškerý obsah nebo příspěvky, které jste vytvořili.

  5. Licence k užívání Produktů

  5.1. Produkty obsahují velké množství obsahu, který zahrnuje mimo jiné i software, technologie, text, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, profily, ovládací prvky, zprávy, odkazy, e‑maily, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky nebo videa, jakož i design a vzhled našich Produktů (dále jen „Obsah“).

  5.2. Některé části Obsahu mohou být přístupné pouze online a/nebo vyžadují k odblokování použití klíče či kódu, sériového kódu a/nebo jiného druhu online autorizace či dosažení úspěchů ve hře.

  Udělení licence

  5.3. K okamžiku odsouhlasení této LSKU Vám udělujeme osobní právo (tzv. „licenci“) na dobu trvání této LSKU mezi Vámi a námi, abyste mohli stahovat, instalovat a užívat Produkty.

  Tato licence je:

  (a) „nevýhradní“ (čímž se rozumí, že stejné a podobné licence můžeme udělovat také jiným osobám);

  (b) „odvolatelná“ (čímž se rozumí, že tuto licenci můžeme za určitých níže uvedených okolností ukončit);

  (c) „osobní“ (čímž se rozumí, že Produkty nesmíte používat k žádným podnikatelským účelům);

  (d) „nepřenosná“ (čímž se rozumí, že tato licence slouží pouze k Vaší potřebě a žádné z práv, které jsme Vám udělili, nesmíte převést na jinou osobu nebo k nim poskytnout podlicenci);

  (e) „omezená“ (čímž se rozumí, že Produkty můžete užívat pouze k účelům a způsobem, které jsme stanovili v této LSKU);

  (f) „zrušitelná“ (čímž se rozumí, že zaniká za určitých podmínek stanovených v této LSKU); a

  (g) podmíněná Vaším dodržováním této LSKU.

  5.4. Následující jednání můžete činit pouze s naším výslovným písemným souhlasem a v rozsahu určeném takovým výslovným písemným souhlasem:

  a) kopírovat nebo stahovat jakýkoliv Obsah z Produktů či jejich části (s výjimkou situace, kdy se jedná o součást řádného užívání či fungování Produktů);

  b) distribuovat, veřejně předvádět nebo vystavovat, pronajímat, prodávat, přenášet, převádět, publikovat, upravovat, kopírovat, vytvářet a užívat odvozená díla, pronajímat, sublicencovat, sdělovat veřejnosti, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo jinak neoprávněné používat Obsah;

  c) komerčně využívat (např. pro zisk) Obsah; nebo

  d) odstraňovat, skrývat či pozměňovat jakékoliv doložky týkající se autorského práva, patentů, ochranných známek nebo jiných podobných práv souvisejících s Obsahem.

  5.5. Wargaming udělá vše pro to, aby Vám byl Obsah k dispozici jako součást užívání Produktů, ale pouze za předpokladu dodržování určitých pravidel, která jsou nutná k zajištění účinného fungování těchto Produktů:

  a) Obsah Vám dáváme k dispozici pouze v případě, že je ve Vaší domovské zemi legální, abyste měli přístup k tomuto Obsahu;

  b) Obsah můžete získat pouze od nás (nebo od jiných osob, které mají pro tento účel oprávnění) a nesmíte získat Obsah od jiné osoby ani se o to pokoušet;

  c) vyhrazujeme si právo odmítnout Vaši(e) žádost(i) získat Obsah, a také si vyhrazujeme právo omezit nebo zablokovat jakoukoliv žádost získat či obdržet Obsah na základě našeho zdůvodněného uvážení, především pak z důvodu technických překážek a/nebo z právních důvodů vyplývajících např. z autorského práva, trestního práva, předpisů ohledně ochrany mladistvých apod.;

  d) není-li v článku 9 “Opravy, aktualizace a změny ” uvedeno jinak, nezaručujeme, že všechen Obsah bude k dispozici kdykoli, ve všech zemích a/nebo ve všech geografických lokalitách nebo v jakoukoliv danou dobu nebo že budeme i nadále nabízet konkrétní Obsah po určité časové období (pokud výslovně nestanovíme v rámci Produktu jinak);

  e) Obsah, ke kterému máte přístup, není možné vrátit, vyměnit nebo nahradit za jiný Obsah nebo směnit za hotovost či za jiné zboží nebo služby, pokud není v této LSKU stanoveno jinak, vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo dovoleno v Produktu; a

  f) čas od času můžeme změnit nebo aktualizovat Obsah v souladu s článkem 9 „Opravy, aktualizace a změny“.

  Duševní vlastnictví

  5.6. Produkty, včetně kódu, grafiky, způsobu hry, uživatelského rozhraní, zvuku a dalšího obsahu, obsahují informace a díla, jež jsou chráněny autorským právem a dále dalšími právními předpisy upravujícími nejen právo duševního vlastnictví. Akceptujete, že vlastníme všechny tyto informace a díla nebo k nim máme licenci, a Vy nic z výše uvedeného nesmíte užít ani využívat bez našeho souhlasu.

  5.7. „World of Tanks“, „World of Warplanes“, „World of Warships“, „World of Tanks Blitz“, „Wargaming.net“ a „Wargaming“ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wargaming. Nesmíte tyto ochranné známky žádným způsobem používat nebo zobrazovat, s výjimkou způsobu výslovně dovoleného v této LSKU. Všechny ochranné známky či chráněné označení služeb („service marks“) třetích stran, které se objeví v Produktech, jsou vlastnictvím příslušných majitelů a všechna práva z nich vyplývající jsou vyhrazena.

  5.8. Hra “World of Warships” není licencována, schválena ani přidružena k žádné složce federální, státní a/nebo svrchované vlády či k jakékoliv vojenské složce nebo armádě po celém světě. Veškeré ochranné známky a práva k ochranným známkám vztahující se k válečným lodím jsou vlastnictvím příslušných držitelů práv.

  6. Placený obsah nebo Služby

  6.1. Některé Produkty Vám mohou umožnit objednat si virtuální předměty, herní měnu, prémiové členství nebo jiný obsah či služby (každý z nich jako „Placený Obsah nebo Služby“). Pokud se rozhodnete objednat si takový Placený Obsah nebo Služby, musíte splnit tyto podmínky:

  a) jste osobou starší osmnácti (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, nebo máte omezenou svéprávnost, Váš rodič nebo zákonný zástupce souhlasil a přijal příslušnou objednávku Vaším jménem;

  b) jste oprávněným majitelem Účtu, z něhož objednávku podáváte;

  c) jste oprávněni použít danou platební kartu nebo jiný přijatý způsob platby; a

  d) všechny údaje, které jste poskytli, jsou pravdivé a přesné (to zahrnuje mimo jiné číslo Vaší platební karty a datum ukončení její platnosti, proto je důležité, abyste tyto údaje průběžně aktualizovali).

  6.2. Na Placený Obsah nebo Služby se vztahují následující pravidla:

  a) Chcete-li si objednat Placený Obsah nebo Služby, musíte mít Účet a zahájit a dokončit proces objednávky;

  b) Pokud si chcete objednat Placený Obsah nebo Služby, musíte zadat požadované informace o sobě a způsobu platby. Když kliknete na tlačítko „PURCHASE NOW“ (KOUPIT NYNÍ) (nebo podobně zřetelně označené tlačítko), učiníte společnosti Wargaming závaznou nabídku na uzavření smlouvy o poskytování Placeného Obsahu nebo Služeb (dále jen „Smlouva“). Až do okamžiku, kdy na toto tlačítko kliknete, můžete zadané údaje upravit. Naše potvrzení Smlouvy e-mailem představuje naše přijetí Vaší nabídky (okamžik uzavření Smlouvy);

  c) V případě, že Vaši objednávku přijmeme, bezprostředně poté připíšeme objednaný Placený Obsah nebo Služby na Váš Účet a zaúčtujeme Vám je prostřednictvím Vámi zvoleného způsobu platby. E-mailem obdržíte také potvrzení objednávky, které bude obsahovat údaje o smlouvě a elektronickou kopii této LSKU;

  d) Smlouva bude uzavřena v jazyce země, ve které žijete, pokud to vyžadují platné právní předpisy, nebo v anglickém jazyce;

  e) Placený Obsah nebo Služby lze vyměnit za jiný obsah a služby pouze v případech, kdy je to v Produktech povoleno;

  f) Objednaný Placený Obsah nebo Služby jsou nevratné a nevyměnitelné (bez ohledu na to, zda je používáte, nebo ne), s výjimkou případů uvedených v této LSKU nebo vyžadovaných příslušnými právními předpisy; Placený Obsah nebo Služby nelze prodat ani nikomu převést, ale můžete koupit Placený Obsah nebo Služby pro jiného uživatele jako dar, pokud je to v Produktech povoleno (dále jen „Dary“);

  g) Placený Obsah a Služby nelze vyměnit za hotovost nebo jakékoliv zboží či služby (s výjimkou jiného obsahu a služeb, jak je povoleno v Produktech);

  h) Placený Obsah nebo Služby můžete získat pouze od nás (nebo od jakékoliv osoby, kterou k tomuto účelu pověříme) nebo od jiného uživatele jako Dar, pokud je to povoleno v Produktech, a nesmíte získat Placený Obsah nebo Služby od žádné jiné osoby ani žádným jiným způsobem, ani se o to pokoušet; a

  i) Můžeme z jakéhokoliv důvodu odmítnout nabídku na objednání Placeného Obsahu nebo Služeb.

  6.3. Kromě pravidel uvedených v článku 6.2 výše se na Dary vztahují následující pravidla:

  a) Dary lze v některých našich hrách prostřednictvím našeho prémiového obchodu poskytnout jen ve stejném regionu herního serveru. Například Dary z Účtu na serveru EU (eu.wargaming.net) nelze zasílat uživatelům na americkém serveru (na.wargaming.net).

  b) Do 24 hodin od odeslání Daru dostane příjemce upozornění e-mailem. Aby mohl Dar získat, musí příjemce otevřít stránku “My Gifts” (Moje dary) v části “Premium Shop” (Prémiový obchod) a Dar přijmout.

  c) Příjemce může Dar přijmout nebo odmítnout. Příjemce má 30 kalendářních dnů na přijetí Daru (pokud není v případě konkrétního Daru nebo herní akce stanovena jiná doba). Pokud nebude Dar v této lhůtě přijat, bude na Účet odesilatele automaticky připsán Dar nebo jeho ekvivalent v prémiové herní měně.

  d) Do 24 hodin od přijetí nebo odmítnutí Daru příjemcem obdrží odesilatel upozornění e-mailem.

  e) Pokud příjemce Daru již vlastní vozidlo (např. tank) zahrnuté v Daru, bude příjemci místo tohoto vozidla automaticky připsána na Účet cena vozidla v prémiové herní měně v době objednávky.

  f) Jakékoliv vozidlo zaslané jako Dar bude převedeno spolu s příslušným garážovým místem.

  g) Nepřijímejte Dary od neznámých dárců.

  h) Pokud existuje vážný důvod k podezření z podvodu v souvislosti s Darem, máme právo zablokovat Účet (Účty) odesílatele a / nebo příjemce Daru, dokud nedokončíme vyšetřování a nepotvrdíme, že k žádnému podvodu nedošlo.

  6.4. POKUD UŽÍVÁTE NAŠE PRODUKTY NA EXTERNÍCH PLATFORMÁCH, MUSÍTE TAKÉ DODRŽOVAT VŠECHNY PODMÍNKY STANOVENÉ TĚMITO PLATFORMAMI TŘETÍCH STRAN. PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ V TĚCHTO PRODUKTECH PODLÉHÁ PRAVIDLŮM TĚCHTO PLATFOREM. SPOLEČNOST WARGAMING SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI JAKÉKOLIV POVAHY ZA KROKY TĚCHTO PLATFOREM.

  6.5. Při používání Produktů a Služeb sítě PlayStation™ Network bude veškerý obsah zakoupený v herním obchodě zakoupen od společnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE“) a bude podléhat podmínkám služby a uživatelské smlouvě sítě PlayStation™ Network, které jsou k dispozici v obchodě PlayStation™ Store. U každého nákupu si prosím ověřte práva na užívání, protože se mohou u jednotlivých položek lišit. Pokud není uvedeno jinak, má obsah dostupný v jakémkoliv herním obchodě stejnou věkovou kategorii jako hra.

  6.6. Pokud Vaše banka nabízí služby automatické aktualizace účtu (Visa Account Updater, Mastercard Automatic Billing Updater nebo podobné služby), mohou tyto služby automaticky aktualizovat údaje o Vaší platební kartě v našich systémech, pokud se změní, aniž byste museli cokoliv podniknout. Pokud nechcete, aby se údaje o Vaší kartě automaticky aktualizovaly, obraťte se na banku, která kartu vydala.

  Informace týkající se uplatnění práva na odstoupení

  Právo na odstoupení od Smlouvy

  Máte právo odstoupit od jakékoliv Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne uzavření Smlouvy. Abyste uplatnili právo na odstoupení, musíte nás informovat na

  Wargaming Group Limited
  105 Agion Omologiton Avenue
  1080 Nikósie
  Kyperská republika
  wf@wargaming.net
  +357 22 864444
  https://eu.wargaming.net/support/

  o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaný poštou nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář pro odstoupení nebo jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách https://eu.wargaming.net/support/cs/products/wot/article/10541/. Pokud tuto možnost využijete, zašleme Vám neprodleně potvrzení o přijetí takového odstoupení (např. e-mailem).

  Abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení, je dostačující, když odešlete Vaše oznámení týkající se uplatnění práva na odstoupení před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení.

  Důsledky odstoupení

  Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás podle této Smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si jako způsob doručení nevybrali námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o Vašem rozhodnutí odstoupit od Smlouvy. Úhradu provedeme použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  Jestliže jste zažádali, aby bylo započato s výkonem služeb podle Smlouvy již v průběhu lhůty pro odstoupení, musíte nám uhradit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy jste nám oznámili uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, ve srovnání s plným pokrytím těchto služeb podle Smlouvy.

  Důležité:

  • Právo na odstoupení od Smlouvy ztrácíte po úplném dodání Placeného Obsahu nebo Služeb a v případě, že dodávka byla zahájena s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s vědomím, že právo na odstoupení od Smlouvy ztratíte, jakmile Vám Placený Obsah nebo Služby plně dodáme.
  • Vaše právo na odstoupení od Smlouvy zaniká, pokud je Smlouva smlouvou o dodání Placeného Obsahu nebo Služeb, které nebyly dodány na hmotném nosiči, toto plnění bylo započato s Vaším předchozím výslovným souhlasem a bylo Vám známo, že tímto Vaše právo na odstoupení od Smlouvy zaniká.

  6.7. Na základě výše uvedeného je Vám zřejmé, že při koupi Placeného Obsahu nebo Služeb souhlasíte s tím, že Vám dáváme k dispozici Placený Obsah nebo Služby přímo poté, co obdržíme Vaši objednávku. Vaše právo na odstoupení od Smlouvy zaniká, jakmile Vám dáme Placený Obsah nebo Služby plně k dispozici. Vaše právo na odstoupení od Smlouvy však nezaniká, jestliže si objednáte Placený Obsah nebo Služby, které jsou Vám zaručeny na určité časové období (např. časově omezené prémiové členství).

  6.8. Prosím vezměte na vědomí, že kvůli technickým omezením nemůžeme zaručit, že platby uskutečněné Vámi prostřednictvím určitých způsobů platby budou vráceny prostřednictvím stejného způsobu platby. Souhlasíte, že vrácení těchto peněžních prostředků za takovéto platby může být pro usnadnění provedeno prostřednictvím jiných, běžných způsobů platby, např. převodem na Váš bankovní účet, pokud je vrácení peněžních prostředků těmito způsoby platby technicky nemožné. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  6.9. Příslušné právní předpisy na ochranu spotřebitele, především právo na odstoupení od Smlouvy podle článku 6 „Placený Obsah nebo Služby“, nebudou touto LSKU žádným způsobem dotčeny.

  6.10. Pokud jste z České republiky, máte podle českého zákona o ochraně spotřebitele následující práva:

  6.10.1. Poskytovanou službu v podobě Placeného Obsahu nebo Služby je možné reklamovat v průběhu jejího poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu poskytované služby ve formě Placeného obsahu nebo Služby reklamovat do 24 měsíců od poskytnutí této služby. Odpovídáme Vám, že Placený Obsah nebo Služby při poskytnutí nemá vady. Odpovídáme zejména za to, že Placený Obsah nebo Služby má vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jsme popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Placeného Obsahu nebo Služby, že se Placený Obsah nebo Služby hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Placený Obsah nebo Služby tohoto druhu obvykle používá a že Placený Obsah nebo Služby vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že kupní smlouva či reklama určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

  6.10.2. Je-li vada Placeného Obsahu nebo Služby odstranitelná, můžete se domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Placený Obsah nebo Služby řádně užívat, můžete buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  6.10.3. Předcházející ustanovení ohledně reklamace Placeného Obsahu nebo Zboží se nepoužijí u Placeného Obsahu nebo Zboží, kde tvrzená vada vyplývá z povahy věci (např. uplynutím sjednané doby trvání), kde je vada způsobena Vámi a vznikla nesprávným užíváním Placeného Obsahu nebo Zboží v rozporu s našimi pokyny či jiným Vaším zásahem nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

  6.10.4. Máte právo uplatnit reklamaci jak v našem sídle, tak i prostřednictvím pošty či na našich kontaktech uvedených v článku 20 níže. Jste povinen prokázat, že Vám náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Jsme povinni Vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým budete informován o jejím vyřízení; později jsme povinni Vám vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

  7. Pokyny Wargaming

  7.1. Při užívání našich Produktů jsou zakázány následující činnosti:

  a) jakákoli nezákonná činnost nebo podpora nezákonné činnosti;

  b) přenášení nebo sdělování jakéhokoliv obsahu, který je urážlivý, nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo diskriminační;

  c) diskutování nebo podpora sebevraždy;

  d) rozesílání spamu;

  e) reklama v jakékoliv podobě;

  f) diskutování o společenských, náboženských nebo politických otázkách, které mohou být urážlivé;

  g) získávání a zveřejňování identifikačních údajů o sobě nebo jiných osobách;

  h) podvádění ostatních uživatelů, včetně podvodů nebo sociálního inženýrství;

  i) přenášení jakéhokoli obsahu, který obsahuje virus, poškozená data, malware, trojského koně, bot keylogger, červa, časovanou bombu, cancelbot, pavouky, spyware, extrakční nástroje, těžební programy nebo jiné počítačové programovací rutiny, které jsou určeny k a/ nebo skutečně poškozují, škodlivě zasahují, tajně zachycují nebo těží, seškrabávají nebo vyvlastňují jakýkoli systém, data nebo osobní informace;

  j) provádění, podněcování nebo napomáhání při útoku DDoS (Distributed Denial of Service) proti Produktům nebo jakémukoliv uživateli;

  k) vyvíjení, používání, zpřístupňování a distribuce jakéhokoliv neautorizovaného softwaru, včetně hacků, cheatů, exploitů, skriptů, botů, trenérů, automatizačních programů nebo jiného softwaru, který jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem interaguje s Produktem, včetně zachycování, napodobování nebo přesměrovávání jakékoliv komunikace mezi takovým softwarem a společností Wargaming;

  l) vyvíjení nebo používání jakéhokoliv softwaru určeného k úpravě Produktu a změně uživatelského prostředí („mody“), pokud to není výslovně povoleno společností Wargaming;

  m) přístup nebo pokus o přístup do oblastí Produktu nebo serverů Produktu, které nebyly zpřístupněny veřejnosti;

  n) vydávání se za jakoukoliv osobu, firmu nebo subjekt, včetně zaměstnance společnosti Wargaming;

  o) narušování běžného hraní, např. sebedestrukcí, poškozením spoluhráčů, blokováním spoluhráčů, pasivní hrou nebo předčasným odchodem z bitvy; nebo

  p) obcházení vynucovacích a bezpečnostních opatření implementovaných společnosti Wargaming.

  7.2. Dodržujte prosím pečlivě tyto pokyny, v opačném případě dojde z Vaší strany k závažnému porušení této LSKU, což by mohlo vést k omezení Vašeho přístupu k našim Produktům nebo Vašemu Účtu podle článků 16.5-16.9 „Pozastavení nebo ukončení ze strany Wargaming“.

  7.3. Společnost Wargaming může poskytnout vysvětlení a typické příklady toho, jak se tyto a další pokyny obsažené v této LSKU vztahují na konkrétní situaci nebo Produkt v závislosti na jeho povaze a funkcích (dále jen „Pokyny“).

  7.4. Pokyny, které se vztahují na Vaše užívání jednotlivých her, jsou uvedeny na následujících odkazech:

  7.5. Pokyny, které se vztahují na Vaše užívání klanů v jednotlivých hrách, jsou uvedeny na následujících odkazech:

  7.6. Pokyny, které se vztahují na Vaše užívání fór, jsou uvedeny na následujících odkazech:

  7.7. Naše pokyny fair play jsou uvedeny na následujících odkazech:

  7.8. Naše pokyny ohledně hráčského obsahu jsou uvedeny na následujících odkazech:

  7.9. Společnost Wargaming může v budoucnu Pokyny přidávat, měnit a odstraňovat. V případě jakýchkoliv rozporů mezi touto LSKU a Pokyny, má přednost tato LSKU.

  8. Změny a dodatky

  8.1. Čas od času může být nutné tuto LSKU ze závažných důvodů změnit, například kvůli novým vlastnostem a funkcím Produktu nebo kvůli změnám v příslušných právních předpisech.

  8.2. O konkrétních změnách a o Vašem právu je nepřijmout, Vás budeme předem informovat e-mailem nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před nabytím účinnosti těchto změn. Sdělíme Vám také text aktualizované smlouvy LSKU. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, můžete ukončit LSKU smazáním svého Účtu na adrese https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ nebo v případě her pro konzole na adrese https://console.worldoftanks.com/accounts/management/. Pokud budete naše Produkty užívat i po vstupu změn v platnost, znamená to, že s těmito změnami souhlasíte. Nejnovější verze této LSKU bude vždy k dispozici na našich stránkách s právními dokumenty a informacemi na adrese https://legal.eu.wargaming.net/. Změny této LSKU nemají vliv na Vaše nabytá práva a nemají zpětnou účinnost.

  9. Opravy, aktualizace a změny

  9.1. Čas od času bude nutné provést opravy a aktualizace, přidat dodatečný Obsah nebo provést jiné úpravy Produktů (dále každá také „Změna“). Činíme tak za účelem zachování shody Produktů nebo z jiných důležitých provozních důvodů, např. za účelem přizpůsobení Produktů novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu uživatelů, vylepšení online hraní, přidání, aktualizace nebo odstranění funkcí, či řešení softwarových chyb.

  9.2. Tímto přijímáte, berete na vědomí a chápete, že můžeme dále vyvíjet, zlepšovat, opravovat, aktualizovat, měnit či omezovat Produkty, jejich grafiku, funkce, hratelnost a jakýkoliv Placený Obsah nebo Služby, a to i nad rámec toho, co je nezbytné pro zachování souladu Placeného Obsahu nebo Služeb, z jiných důležitých provozních důvodů, jak je popsáno v článku 9.1.

  9.3. Změny zahrnují tzv. „vylepšení“ Placeného Obsahu nebo Služeb, včetně Placeného Obsahu nebo Služeb, které jste si již objednali. Učiníme tak pouze v případě, že to platné právní předpisy umožňují, a v souladu s postupy stanovenými v těchto právních předpisech, zejména pouze v případě, že k tomu existuje platný a rozumný důvod, například jak je popsáno v článku 9.1, nebo v případě vypršení práv společnosti Wargaming na užívání.

  9.4. Pokud má jakákoliv Změna negativní dopad na Váš přístup k Placenému Obsahu nebo Službám, budeme Vás v případě jakýchkoliv nadcházejících Změn Placeného Obsahu nebo Služeb neprodleně informovat o Změně, jejích charakteristikách a době provedení. Pokud dopad nadcházející Změny není zanedbatelný, zavazujeme se, že Vás budeme informovat na trvalém nosiči jasným a srozumitelným způsobem:

  (i) o těchto Změnách před nadcházející Změnou nebo současně s ní;

  (ii) o funkcích a době provedení Změny; a

  (iii) o Vašem právu bezplatně ukončit příslušnou Smlouvu, které se Změna týká, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení těchto informací nebo od okamžiku, kdy jsme změnili Placený Obsah nebo Služby, podle toho, co nastane později.

  9.5. Pokud se rozhodnete ukončit Smlouvu v souladu s článkem 9.4(iii) výše,

  (i) po obdržení Vašeho prohlášení, v němž vyjádříte své rozhodnutí ukončit Smlouvu, Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 kalendářních dnů od takového oznámení nahradíme, s výhradou souladu Placeného Obsahu nebo Služeb do obdržení Vašeho rozhodnutí ukončit Smlouvu, pouze poměrnou část objednávky odpovídající období, během něhož Placený Obsah nebo Služba nebyly v souladu, a jakoukoliv část částky, kterou jste zaplatili předem za období, kdy by Smlouva trvala, kdybyste se nerozhodli ji ukončit; a

  (ii) po ukončení Smlouvy se zavazujete zdržet se užívání Placeného Obsahu nebo Služeb a/nebo jejich zpřístupnění třetím osobám.

  9.6. Jakoukoliv náhradu, kromě práva na odstoupení od Smlouvy, Vám provedeme stejným způsobem platby. Nicméně z důvodu technických omezení nemůžeme zaručit, že platby, které jste provedli prostřednictvím určitého způsobu platby, Vám budou vráceny prostřednictvím téhož způsobu platby; v takovém případě souhlasíte s tím, že vrácení takových plateb můžeme zprostředkovat prostřednictvím jiného, běžného způsobu platby, např. převodem peněz na Váš bankovní účet, pokud vrácení plateb prostřednictvím téhož způsobu platby, který jste použili, není technicky možné. V žádném případě Vám však již nevzniknou žádné další náklady s tím spojené.

  9.7. Wargaming udělá vše pro to, aby Vám zpřístupnil Obsah a Produkty. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že Obsah a Produkty mohou mít omezený životní cyklus nebo že již nemusíme být schopni poskytovat Obsah nebo Produkt(y) z obchodních důvodů nebo z právních, technických nebo jiných objektivních důvodů. Pokud se rozhodneme přestat poskytovat Obsah nebo Produkt(y), budeme Vás o tom informovat alespoň 180 kalendářních dnů předem a splníme své zákonné povinnosti vůči Vám. Pokud budeme muset přestat poskytovat Obsah nebo Produkt(y) z právních, technických nebo jiných objektivních důvodů, budeme Vás o tom předem informovat (pokud nebude vyžadováno okamžité odstranění Obsahu nebo Produktu(ů)) a nepřevezmeme žádnou odpovědnost s výjimkou případů, kdy je odstranění Obsahu nebo uzavření Produktu způsobeno naší vinou nebo pokud to jinak vyžadují příslušné právní předpisy.

  10. Technické požadavky

  10.1. Abyste mohli Produkty užívat, potřebujete určitý hardware, software a vybavení (včetně vhodného připojení k internetu). Technické požadavky na každý Produkt jsou uvedeny v jeho popisu. Před instalací/užíváním Produktů se ujistěte, že tyto technické požadavky splňujete. Kvalita grafiky v Produktech se může lišit v závislosti na nastavení, možnostech hardwaru a připojení k internetu.

  10.2. Změny minimálních požadavků na hardware a software budou provedeny v souladu s článkem 9 „Opravy, aktualizace a změny“.

  11. Uzavřené testy

  11.1. Můžeme Vám dát příležitost k testování nových Produktů a funkcí jako tester v rámci alfa, beta nebo jiného typu uzavřeného testování (dále jen „Tester“). Vaše účast jako Testera je uzavřená (není přístupná všem uživatelům) a bude podmíněna následujícími podmínkami.

  11.2. Uzavřené testy jsou důvěrné. Testované Produkty/funkce, včetně informací o vlastnostech a fungování, které mají být nabízeny jako součást těchto Produktů, jsou důvěrné. Pokud se zúčastníte uzavřeného testu, musíte předcházet a zabránit neoprávněnému přístupu, kopírování, zveřejňování a neoprávněnému použití testovaných Produktů. Budete provádět testování osobně a nebudete poskytovat přístup k testovaným produktům jiným osobám. Váš závazek zachovávat důvěrnost všech testovaných Produktů a/nebo informací o těchto Produktech trvá až do doby, kdy bez Vašeho zavinění veřejně distribuujeme nebo jinak zveřejníme každý z testovaných Produktů a jejich Obsah.

  11.3. Jako Tester jste zváni užívat testované produkty výhradně pro účely hodnocení těchto Produktů/testovaných funkcí a identifikace chyb. V souvislosti s testovanými Produkty a/nebo funkcemi Vám nejsou udělena žádná práva nebo privilegia jakéhokoliv druhu. Testované Produkty jsou k dispozici zdarma pro testování na principu “tak, jak stojí a leží” a neposkytujeme Vám žádnou záruku jakéhokoliv druhu, výslovnou ani implicitní.

  11.4. Při užívání testovaných Produktů můžete získat Obsah, zkušenostní body nebo jiné hodnoty či indikátory stavu. Tyto údaje můžeme anulovat, když Produkt ukončí příslušnou testovací fázi nebo kdykoliv během procesu testování. V tomto případě bude celá historie uživatele a všechny údaje smazány a každý uživatel se vrátí do stavu začátečníka.

  11.5. Při spuštění testu jako Tester berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

  a) testovaný Produkt může obsahovat známé i neznámé chyby;

  b) jakákoliv hodnota nebo stavové indikátory, kterých dosáhnete, mohou být kdykoliv vymazány;

  c) nemáme povinnost učinit testované Produkty/funkce dostupné k bezplatnému hraní na jakoukoliv dobu, či vůbec je dát k dispozici;

  d) testovaný Produkt může být k dispozici pouze za úhradu, a to jakmile je proces testování ukončen nebo kdykoliv v budoucnu;

  e) během užívání testovaného Produktu ve fázi testování budete nadále vázáni touto LSKU; a

  f) v případě, že test je uzavřeným testem, budete uchovávat veškeré informace o Produktech jako důvěrné tak, jak je uvedeno výše, a nebudete tyto informace předávat dalším osobám.

  12. Obsah vytvářený uživatelem

  12.1. Některé Produkty Vám povolují vytvářet, upravovat nebo nahrávat obsah, který jste vytvořili (dále také „Obsah vytvářený uživatelem“ nebo „OVU“), a zveřejňovat, nahrávat nebo jinak tento OVU zpřístupňovat ostatním uživatelům prostřednictvím našich Produktů.

  12.2. OVU zahrnuje mimo jiné Přezdívky, příspěvky na fóru, příspěvky na chatu, hlasový chat, funkce typu messenger, obsah profilu, hraní, umělecká díla, snímky obrazovky, hudbu, zvuky, nahrávky, fanouškovské umění, let‘s play a herní videa, modifikace, fanouškovské webové stránky a další typy děl.

  12.3. Vlastníte veškerá práva, která máte k vlastnímu originálnímu obsahu, který je součástí OVU. Vaše práva na OVU se nevztahují na žádný z našich Produktů ani na žádnou část OVU, která je obsažena v některém z našich Produktů nebo je jeho součástí.

  12.4. Když publikujete, nahráváte nebo zpřístupňujete OVU jiným uživatelům prostřednictvím našich Produktů, udělujete nám bezplatnou, celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou a volně sublicencovatelnou licenci k užívání, reprodukci, úpravám, vytváření odvozených děl, využívání, distribuci, přenosu, předvádění, hostování, zpřístupňování a sdělování Vašeho OVU v našich Produktech a na jakékoliv platformě, včetně platforem třetích stran, relevantních pro naše Produkty za účelem provozu, distribuce, začlenění do a propagaci našich Produktů po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že účel této licence zahrnuje zpřístupnění Vašeho OVU ostatním uživatelům a že můžeme Váš OVU pro tento účel upravit.

  12.5. Ve vztahu k jakémukoliv Obsahu vytvářenému uživatelem, který vytvoříte nebo chcete dát k dispozici ostatním uživatelům, souhlasíte a budete jednat v souladu s následujícími podmínkami:

  a) nesmíte nahrávat žádný OVU, který patří někomu jinému, pokud k tomu nemáte příslušné oprávnění od vlastníka;

  b) nesmíte nahrávat žádný OVU, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí nebo jakákoliv jiná práva někoho jiného nebo který je nezákonný nebo porušuje tuto LSKU;

  c) v maximálním rozsahu povoleném příslušným právním předpisem se vzdáváte nároků, uplatňování a vymáhání a souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat žádná morální práva nebo podobná práva k Vašemu OVU, která můžete požívat v jakékoli jurisdikci světa;

  d) jen Vy jste zodpovědní za Váš OVU; neprověřujeme žádný OVU před jeho zveřejněním, nepodporujeme, neschvalujeme ani neprověřujeme předem jakýkoliv OVU, kterým Vy a ostatní uživatelé můžete přispívat do Produktů;

  e) nesmíte v žádném případě prohlašovat nebo naznačovat, že jakýkoliv OVU je námi schválen, podporován nebo jinak s námi spjat;

  f) OVU musí být v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a nesmí obsahovat nic, co by bylo možné považovat za urážlivé, hanlivé, nezákonné nebo co by nám mohlo způsobit jakoukoliv újmu na dobré pověsti;

  g) pokud vytvoříte jakýkoliv OVU, jste za něj zodpovědní a ručíte za něj, přičemž my neneseme za OVU žádnou odpovědnost a ani neposkytujeme OVU žádnou podporu;

  h) pokud se domníváme, že Vaše užívání nebo nahrávání OVU porušuje některou z těchto podmínek, pak společnost Wargaming může takový OVU odstranit, zablokovat, upravit, přesunout nebo zakázat; a

  i) pokud budete jednat v rozporu s některou z těchto podmínek, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo trvale znepřístupnit Váš OVU či podniknout jakékoliv jiné kroky, které budeme považovat za vhodné.

  12.6. Další informace o tom, jak můžete užívat naše Produkty k vytváření a sdílení OVU založeného na našich Produktech, najdete v našich Zásadách hráčského obsahu.

  12.7. Kromě toho berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vám nezpřístupníme žádný obsah, který jste poskytli nebo vytvořili během užívání Produktů, pokud

  (a) nemá mimo kontext Produktů žádný užitek;

  (b) se týká pouze činnosti uživatele při užívání Produktů;

  (c) byl námi agregován s jinými údaji a nelze jej oddělit, případně jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí; nebo

  (d) byl vytvořen společně uživatelem a ostatními uživateli a ostatní uživatelé mohou tento obsah dále využívat.

  13. Zpětná vazba a uživatelské příspěvky

  13.1. Jsme vždy potěšeni, když nám naši uživatelé sdělí postřehy, a vítáme konkrétní připomínky k našim Produktům. Bohužel, naše dlouholetá firemní politika nám neumožňuje přijmout nebo vzít v úvahu jiné kreativní nápady, návrhy nebo jiné podklady než ty, které jsme si výslovně vyžádali. Cílem této politiky je, aby se zabránilo možným budoucím nedorozuměním, kdy projekty, které vyvíjíme, by se jiným mohly zdát podobné jejich vlastní tvůrčí práci. Proto Vás musíme, bohužel, požádat, abyste nám neposílali žádné své originální kreativní návrhy, nápady, poznámky, kresby, koncepty nebo jiné informace, jako jsou herní nápady a originální umělecká díla (dále jen „Příspěvky“).

  13.2. Veškeré Příspěvky, které jste nám zaslali, ať už na naši zvláštní žádost nebo nehledě na naši žádost, abyste tak nečinili, budou považovány za náš majetek a zůstanou jim v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy od okamžiku nahrání nebo přenosu.

  14. Odkazy na stránky třetích osob

  Produkty mohou zahrnovat hypertextové odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, včetně inzerentů a jiných poskytovatelů obsahu. Tyto stránky mohou shromažďovat data nebo od Vás vyžadovat osobní informace. Nekontrolujeme takové webové stránky a nejsme zodpovědní za jejich obsah, zásady ochrany osobních údajů, nebo za shromažďování, užití nebo zveřejnění jakýchkoliv informací, jež tyto stránky mohou shromažďovat.

  15. Záruky a odpovědnost

  15.1. Pokud jsou Produkty nevyhovující, můžete, pokud jsou splněny dané podmínky, (i) požadovat dodatečné plnění, (ii) případně odstoupit od Smlouvy nebo ji ukončit či požadovat snížení ceny v souladu s platnými právními předpisy (iii) požadovat náhradu škody nebo náhradu marně vynaložených výdajů s výjimkou Produktů, které nabízíme zdarma.

  15.2. Odpovídáme za škody a újmy na zdraví, které vznikly v důsledku absence zaručené vlastnosti nebo v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslu z naší strany či ze strany našich zástupců nebo zaměstnanců.

  15.3. Kromě toho neseme odpovědnost v případě lehce nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností, avšak v omezeném rozsahu do výše obvykle předvídatelné škody. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou abstraktně povinnosti, jejichž splnění především umožňuje řádné plnění Smlouvy a na jejichž splnění mohou smluvní strany obvykle spoléhat.

  15.4. Pokud se na Vás vztahuje německé právo:

  a) jsme rovněž odpovědní za porušení záruky a v souladu s německým zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou produktu („Produkthaftungsgesetz“); a

  b) u námi bezplatně nabízených Produktů odpovídáme pouze za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo za újmu na zdraví.

  15.5. Jakákoliv naše další odpovědnost je tímto vyloučena v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

  16. Ukončení

  Důvodné ukončení

  16.1. Naše a Vaše zákonem založená práva zrušit Váš Účet a důvodně ukončit tuto LSKU zůstávají touto LSKU nedotčená.

  16.2. Pokud je důvodem ukončení Smlouvy porušení smluvního závazku podle této LSKU z naší strany, máte nárok na (i) vrácení všech plateb za prémiovou herní měnu, kterou jste v době ukončení Smlouvy nevyčerpali výměnou za jiný Placený Obsah nebo Služby, a (ii) poměrnou část plateb za prémiové členství aktivní pro Váš Účet v době ukončení Smlouvy. Kromě toho nemáte nárok na žádné náhrady s výjimkou případů uvedených v této LSKU nebo vyžadovaných příslušnými právními předpisy.

  Vaše právo zrušit Účet a ukončit tuto LSKU bez udání důvodu

  16.3. Svůj Účet můžete kdykoliv zrušit a tuto LSKU vypovědět bez udání důvodu na adrese https://eu.wargaming.net/personal/privacy/ nebo v případě her pro konzole na adrese https://console.worldoftanks.com/accounts/management/.

  16.4. Jakýkoliv Placený Obsah nebo Služby, které jste si u nás objednali, jsou přímo spojeny s existencí Vašeho Účtu. Pokud se rozhodnete odstranit svůj Účet a vypovědět tuto LSKU bez udání důvodu, ztratíte veškerý Placený Obsah nebo Služby, které byly v době vypovězení z tohoto Účtu přístupné. Na vrácení peněz nemáte nárok. Tento článek neomezuje Vaše zákonné právo na odstoupení od Smlouvy podle článku 6 výše.

  Pozastavení a ukončení společností Wargaming

  16.5. V případě porušení této LSKU můžeme, v závislosti na závažnosti takového porušení, jednat jedním nebo všemi následujícími způsoby:

  a) Pozastavit nebo trvale ukončit Váš přístup k jednotlivým funkcím jednoho nebo několika Produktů. Tyto funkce a Placený Obsah nebo Služby v souvislosti s nimi nebudete moci užívat, ale budete mít stále přístup k ostatním částem Produktů.

  b) Pozastavit nebo trvale ukončit Váš přístup k jednotlivým Produktům. K takovým Produktům nebudete mít přístup a nebudete v nich moci používat žádný Placený Obsah nebo Služby.

  c) Pozastavit nebo trvale ukončit Váš přístup k Účtu. Po dobu pozastavení nebudete mít přístup ke svému Účtu a nebudete moci používat žádný Placený Obsah nebo Služby a můžeme Vám také zakázat přístup ke všem Produktům nebo jejich užívání v budoucnu.

  d) Ukončit platnost této LSKU a zrušit Váš Účet.

  16.6. Je-li toto porušení LSKU Vaším prvním porušením, pokud není závažné, pokud je možné jej napravit a okolnosti nám dovolují tak učinit, pak Vás čtrnáct (14) kalendářních dnů předem písemně upozorníme na hrozící uzavření Účtu, abyste během tohoto časového období měli příležitost porušení napravit.

  16.7. Za závažných okolností, kdy se domníváme, že dočasné pozastavení není dostatečné, Vám přístup k Účtu trvale zablokujeme nebo Účet odstraníme. Může se jednat například o závažné nebo opakované porušení této LSKU.

  16.8. Pokud Vám pozastavíme přístup nebo smažeme Váš Účet z důvodu porušení této LSKU, nebudete mít nárok na žádné vrácení peněz, pokud příslušné právní předpisy nevyžadují jinak. Tento článek neomezuje Vaše zákonné právo na odstoupení od Smlouvy podle článku 6 výše.

  16.9. Pokud se domníváte, že jsme Váš Účet pozastavili nebo smazali omylem, obraťte se na zákaznickou podporu na https://eu.wargaming.net/support/.

  Přezdívky

  16.10 Pokud je váš účet smazán, můžeme novým hráčům, kteří si vytvoří účet, povolit používat přezdívku, kterou jste používali u smazaného účtu.

  17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

  17.1. Použije se právo Kyperské republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a kolizních norem. Jste-li spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v EU, požíváte rovněž ochrany podle kogentních ustanovení právních předpisů země Vašeho bydliště. Sjednává se nevýlučná příslušnost kyperských soudů. To znamená, že můžete podat žalobu na vymáhání svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s touto LSKU buď na Kypru, nebo v zemi svého bydliště, s následujícími výjimkami:

  a) Pokud máte bydliště v Německu, použije se německé právo. Je dohodnuta jurisdikce německých soudů. To znamená, že můžete podat žalobu k prosazení svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s touto LSKU v Německu.

  b) Pokud máte bydliště v Turecku, je dohodnuta jurisdikce soudů nebo tureckého spotřebitelského arbitrážního výboru.

  c) Pokud máte bydliště v Itálii, je dohodnuta jurisdikce italských soudů.

  17.2. V případě jakýchkoliv sporů týkajících se výkladu, plnění nebo platnosti této LSKU bude před jakýmikoliv právními kroky hledáno smírné řešení, pokud právní předpisy země Vašeho bydliště nevyžadují jinak.

  17.3. Pokud máte bydliště v EU, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku, informujeme Vás tímto o možnosti obrátit se na Evropskou komisi prostřednictvím její platformy pro řešení sporů online (ODR) pro spotřebitele v EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Této platformy se však neúčastníme. Dále máte právo obrátit se v případě sporu s námi na základě právních předpisů o ochraně spotřebitele na orgány mimosoudního řešení sporů v zemi vašeho bydliště, např.:

  18. Žádná omezení na spotřebitelských právech

  18.1. Ustanovení této LSKU nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva, která mají spotřebitelé k dispozici podle příslušných ustanovení platných právních předpisů.

  18.2. Pokud bude některá část této LSKU shledána nevymahatelnou, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních částí této LSKU. Zbytek této LSKU vykládán tak, aby co nejvíce odrážel Vaše i naše záměry v této LSKU.

  19. Kontaktujte nás

  Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se této LSKU, kontaktujte nás na https://eu.wargaming.net/support/.